BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ ORGANİK GÜBRE

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

ÇELTİK BİTKİSİNDEN (ORYZA SATİVA) ELDE EDİLEN
KAVUZUN FARKLI BİTKİLERİN GELİŞİMİNDE ORGANİK
GÜBRE OLARAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

Öğrenci: AHMET HAKTAN AYGÜNEŞ
Danışman: MEHMET FİDAN

Pirinç, buğdaygiller familyasından mısır ve buğdaydan sonra en fazla
ekimi yapılan otsu bir bitki türüdür. Dünya nüfusunun yarısından fazlası
için beslenmede büyük bir önem taşır. Modern tarım uygulamaları
içerisinde ticari gübrelerin kullanılması en önemli girdilerden birini
oluşturmaktadır. Ticari gübre kullanımındaki dengesizliklerin neden
olduğu çevre sorunları ve gübre fiyatlarındaki artış kullanımı kısıtlayıcı
faktör olarak görülmektedir. Organik artıklar ticari gübreler ile
karşılaştırıldıklarında besin elementi sağlamanın yanında toprağın
fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzeltici fonksiyona da
sahiptirler. Organik artıkların toprağa ilavesi ile su tutma kapasitesi
artarken uygun agregasyon sağlaması ile birlikte erozyona karşı
dirençli bir yapı da oluşmaktadır. Çalışmamızın amacı bölgemizde
yetiştirilen çeltik bitkisinin fabrikalarda pirince dönüşümü sırasında atık
olarak ortaya çıkan çeltik kabuğunun farklı bitkilerin gelişimi sırasında
organik gübre olarak kullanımının araştırılmasıdır. Araştırmamızda 2
farklı buğday türü kullanılmıştır. Siyez buğdayı (Triticum monococcum)
ve karabuğday (Fagopyrum esculentum) tohumlarının gelişmesi
amacıyla yetişme ortamlarına belirli oranlarda atık çeltik bitkisi
kabukları (kavuz) eklenmiştir. Çalışma toplam 20 saksıda
yürütülmüştür. Her saksıda 10 adet olmak üzere toplam 50 adet
kontrol grubu, 50 adet siyez buğdayı ve 50 adet kara buğday bitkisinin
gelişim parametreleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde
siyez buğdayında kimyasal gübre yerine toprağa eklenen kavuz, bitkinin
kök uzunluğu ve gövde uzunluğunda daha yüksek verilere sahiptir.
Karabuğdayda ise kök uzunluğu, gövde uzunluğu, bitkinin kuru ağırlığı
ve yaş ağırlığı gibi 4 parametrede de daha yüksek verilere sahiptir.
Çeltiğin pirince işlenmesi sırasında %20 gibi büyük bir oranda açığa
çıkan bu materyal, atıl olarak kalmaktadır ve çok fazla kullanım alanı
bulamamaktadır. Bu nedenle çeltik kavuzunun organik gübre olarak
bitkilerin gelişimi için kullanılabileceğini düşünüyoruz.