Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 11

Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 11

Bezelye Konservelerindeki Bozulmanın Mikrobiyolojik, Kimyasal Yollarla Saptanması Ve Bozulmayı Saptayacak Belirteç Geliştirilmesi

Deneyin Amacı: Konserve şeklinde hazırlanmış gıdalarda açıldıktan sonra oluşan bozulmanın mikrobiyolojik, kimyasal olarak saptanması ve bu bozulmayı pratik olarak saptayacak belirteç geliştirilmesi.
Yöntem ve İşlemler: Türk gıda kodeksine göre hazırlanmış kullanım süresi içerisindeki taze bezelye konserveleri üzerinde çalışılmıştır. Bezelye konserveleri açıldıktan sonra oluşan bozulma 48 saat süre ile mikrobiyolojik kültür, 88 saat süre ile kimyasal açıdan ise pH düzeyleri, şeker düzeyleri ve hidrojen sülfür tayini ile takip edilmiştir.

Gözlem Veri ve Bulgular Konservelerin açıldıktan sonra, bozulmaya başladığı yapılan mikrobiyolojik kültürlerde zamana paralel olarak artan bir şekilde bakteriyel üreme olduğu, pH ölçümlerinde üremeyle paralel olarak pH’nın düştüğü saptandı. Şeker analizlerinde bakteriyel üremenin artması ile paralel olarak şeker miktarlarının düştüğü saptandı. Hidrojen sülfür ölçümlerinde ise üremenin yoğun olduğu kültürlerde hidrojen sülfür kalitatif olarak saptanmış, yalnız miktar tayini yapılamamıştır.

Tartışma: Bezelye konservelerinde ambalajlanma özelliği kaldırıldıktan sonra bozulmanın olduğu saptanmıştır. Ambalajlar açıldıktan sonra ortamdaki mikroorganizmalarla kontamine oldukları bilinmektedir. Kontaminasyon süresi ve bozulma şartları açılmış olan ambalajların ne kadar süre sağlıklı olarak tüketilebileceği konusunda kesin olarak belirlenmiş süre yoktur ve tartışma devam etmektedir. Çalışmamızda bezelye konservelerindeki bozulmanın mikrobiyolojik ve kimyasal olarak saptanmasına yönelik olarak bilimsel katkı sağlayan bilgiler elde edilmiştir. Sonuçlarda bezelyelerdeki bozulmayı saptayacak belirteç geliştirilmesi açısından anlamlı bilgiler olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan güvenli tüketim süresini belirlemeye yönelik veriler elde edilmiştir. Ayrıca bozulmanın saptanması ve bozulmayı saptayacak belirteç geliştirilmesine yönelik bulgular elde edilmesi açısından bilimsel katkı sağlamaktadır. Ortaya çıkan kimyasal ve biyolojik belirteçlerin pratik, ölçülebilir laboratuar ortamları olmadan saptanabileceği düşüncesini taşımaktayız. Çalışmamızın ileri bilimsel çalışmalarla desteklenmesi gerektiği kanısındayız.

İSTANBUL ÖZEL MALTEPE COŞKUN FEN LİSESİ
Danışman: Yeşim Gökgöz

Proje Öğrencileri
BİLGE NUR ERŞAHİN
YAREN BERFİN ÇEÇEN