BİR ŞEHRİN DÜŞLERİ Konulu Deneme Yarışması

MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİR ŞEHRİN DÜŞLERİ KONULU “DENEME YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

I-AMAÇ: Yaşadığımız şehre olan aidiyeti güçlendirme, şehrin estetik ve duygusal algısını öğrenci zihninde canlandırma, edebiyat alanında yazma alışkanlığını geliştirme.

ETKİNLİĞİN YASAL DAYANAĞI: Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 22. Maddesi ve Sosyal Etkinliklerin amacına uygun düzenlenmiştir.

‘Madde 22-Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla yarışmalar düzenlenir.’’

II-YARIŞMA ŞARTLARI:
A) Denemede dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır.
B) Denemeler iki A4 kâğıdını geçemeyecek şekilde, kâğıdın bir yüzüne yazılarak teslim edilir.
C) Her yarışmacı en fazla bir eserle yarışmaya katılabilir.
D) Yarışmaya gönderilen eser daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, özel-resmî hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda yayınlanmamış olmalıdır.
E) Denemeler, yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
F) Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiğini kabul eder.
G) Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
H) Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

III-SEÇİCİ KURUL ÇALIŞMALARI:
1. Seçici Kurul İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 04.03.2019 tarihinde belirlenecektir.
2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 11.03.2019 tarihinde yarışma duyurusunu şartnameyle birlikte okullara ileteceklerdir.
3. Katılımcılar eserlerini okul müdürlüklerine 02.04.2019 tarihine kadar teslim edeceklerdir.
4. Okul müdürlükleri 08.04.2019 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
5. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki Seçici Kurullar birinci seçilen eserleri, 12.04.2019 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
6. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Seçici Kurulu 15.04. 2019tarafından ödül almaya hak kazanan eserlerin belirlenmesi.

IV-ESERLERİN TESLİMİ

A) Eser sahipleri yarışmaya gönderecekleri her eser için ayrı ayrı 4 harf ve ona bitişik 4 rakamdan oluşan 8 basamaklı birer rumuz kullanacaklardır.
B) Eser sahipleri yarışmaya gönderdikleri her bir eser için biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki ayrı zarf hazırlayacaklardır.
• Büyük Zarf:
a) Büyük zarfın üstüne sadece o eser için verdiği 8 basamaklı rumuz el yazısı ile yazılacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.
b) Eser sahibi, Yarışmaya gönderdiği eserinin sözlerini 5 (beş)er nüsha halinde Büyük Zarf ’ın içine koyacaktır. Deneme, mutlaka daktilo veya bilgisayarla yazılmış olacak, kurşun kalem kullanılmayacaktır.
c) Eserin 8 basamaklı rumuzu eserin yazılı olduğu kâğıtların her birine ayrı ayrı yazılacaktır.
d) Eser sahibinin adı kesinlikle hiçbir kâğıtta yer almayacaktır.
• Küçük Zarf:
a) Bilgi Zarfı’nın üstünde de aynı el yazısı ile aynı rumuz bulunacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.
b) Bilgi Zarfı içerisine aşağıdaki belgeler (imzalı olarak) konulacak ve zarf kapatılacaktır.
• Eser sahibinin adları,
• Eser sahibinin o deneme için seçtiği rumuz, açık adres ile telefon numarası bulunmalıdır.
c) Üstüne el yazısı ile rumuz yazılmış Bilgi Zarfı kapatılıp, yine aynı el yazısı ile rumuz yazılı Büyük Zarf’ın içine konacaktır. Büyük Zarf kapatılarak teslim edilmeye hazır

V-ÖDÜLLER:
Yarışmanın sonucunda ödüle layık görülen eserler ödüllendirilecektir. Ödül töreni 18.04. 20192019 tarihinde düzenlenecek etkinlikte gerçekleştirilecektir.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere özel ödüller verilecek, denemeler kitaplaştırılacaktır.