Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi Kompozisyon ve Ürün Geliştirme Yarışması

Ürün Geliştirme Yarışması

Genç Memur-Sen Genel Başkanlığı; bilge nesil yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi kapsamında, “Kompozisyon ve Ürün Geliştirme Yarışması” düzenlemektedir.

“BİR BİLENLE BİLGE NESİL PROJESİ”NE
İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç

MADDE 1 -(1) Bu Yönergenin amacı Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur Sen tarafından müştereken yürütülecek olan Bir Bilenle Bilge Nesil projesinin uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -(l)Bu Yönerge; Bir Bilenle Bilge Nesil projesi uygulayıcısı olan Genç Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen teşkilatlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (l)Bu Yönerge; Eğitimciler Birliği Sendikası Tüzüğü ile Memur-Sen tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Danışman öğretmen: Gençlere ilgi alanlarına göre destek, yol gösterici ve rehber olabilecek, yönerge kapsamındaki iş ve işlemleri gönüllü olarak yürütecek öğretmenleri,
 2. Kültür ve Edebiyat Kategorisi Kompozisyon değerlendirme komisyonu: Okunan kitaplar ile ilgili yazılan kompozisyonları değerlendirecek, alanında uzman öğretmenlerden seçilen, öğretmen topluluğunu,
 3. Bilim ve Teknoloji Kategorisi yarışma jürisi: Bilim ve teknoloji kategorisinde üretilen bilimsel ve teknolojik ürünleri değerlendirecek, alanında uzman öğretmenlerden seçilen, öğretmen topluluğunu,
 4. Ürün: Bilim ve teknoloji kategorisinde yapılan çalışmalar neticesinde öğrencilerin grup olarak ortaya çıkarmış oldukları sergilenebilir proje çıktısını,
 5. Proje Koordinasyon Kurulu: Bir Bilenle Bilge Nesil projesinin il kapsamında uygulanmasından sorumlu kurulu,
 6. İlçe Koordinasyon Kurulu: Bir Bilenle Bilge Nesil projesinin ilçe kapsamında uygulanmasından sorumlu kurulu,
 7. Proje Ekibi: Bilim ve teknoloji kategorisinde projeye dahil olan, danışman öğretmen rehberliğinde en fazla 5 öğrenciden oluşturulan, danışman öğretmen ve öğrenci grubunu,

ifade eder.

Projenin Konusu

MADDE 5- (l)Orta öğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak hazırlanan Bir Bilenle Bilge Nesil projesi Kültür ve Edebiyat kategorisi, Bilim ve teknoloji kategorisi adında iki kategoriden oluşmaktadır.

 • Kültür ve Edebiyat kategorisinde yapılacak çalışmaların konusu:
 1. Yönerge eki EK-l’de yer alan kitaplardan 3 tanesi il proje koordinasyon kurulu tarafından belirlenerek Eğitim-Bir-Sen şubeleri tarafından yerel imkânlar kullanılarak temin edilir; il ve ilçe merkezlerin de belirlenecek olan orta öğretim seviyesindeki öğrencilere proje kapsamında danışman öğretmenler aracılığı ile okutulur.
 2. Bir eğitim-öğretim yılında ilgili dönem süresince 3 kitap okutulur.
 3. Proje koordinasyon kurulunca okunacak 3 kitap belirlenirken önceki yıllarda kitapların okutulmamış olması gerekir.
 4. Gerçekleşecek kitap okuma süreci sonunda öğrencilerin okudukları eserle ilgili kompozisyon yazmaları sağlanır.

 

 1. Kompozisyonlar kompozisyon değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip, her eserle ilgili en iyi kompozisyonu yazanlar arasından ilk üç dereceye girmeye hak kazanan orta öğretim öğrencisine il merkezinde düzenlenecek salon programında uygun görülecek olan hediyeler takdim edilir.
 • Bilim ve teknoloji kategorisinde yapılacak çalışmaların konusu:
 1. Danışman öğretmen ve öğrenciler tarafından yönerge eki EK-4 ‘de bulunan alanlardan bir tanesi belirlenerek ortaöğretim kademesinde projeye dahil olan öğrenci grubu ile çalışılır. Bu gruba proje ekibi denir
 2. Her danışman öğretmen en fazla 5 ortaöğretim öğrencisinden oluşan bir grup ile çalışma yürütür.
 3. Bir eğitim-öğretim yılında ilgili dönem süresince her proje ekibi danışman öğretmen rehberliğinde EK- 4’ ‘teki alanlardan 1 alan belirleyip bu alanla ilgili 1 ürün ortaya çıkartır.
 4. Ortaya çıkartılan ürünler bilim ve teknoloji kategorisi yarışma jürisi tarafından EK-55 deki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilip, il genelinde en yüksek puanı alan ilk 3 ürün ödüllendirilir.
 5. Bu kategoride katılım sağlayan öğrenci gruplarının ürünleri yılsonu buluşmasının gerçekleştirildiği salonda sergilenir.

Proje koordinasyon kurulları

MADDE 6- (l)Proje koordinasyon kurulu; projenin il merkezinde ve ilçelerde yürütülmesinden sorumludur. Bu kurul Eğitim-Bir-Sen şubesi tarafından belirlenecek şube yönetim kurulu üyesi ve Genç Memur-Sen il başkanından veya şubenin Genç Memur-Sen temsilcisinden oluşur, ilçelerdeki faaliyetleri ilçe koordinasyon kurulu eli ile yürütür.

 • Proje koordinasyon kurulu Bir Bilenle Bilge Nesil projesi kapsamındaki kategorilerden(Kültür ve Edebiyat Kategorisi-Bilim ve Teknoloji Kategorisi) hangisinin/hangilerinin ilgili ilde yürütüleceğine karar verir.
 • Tlçe koordinasyon kurulu; Projenin ilçe merkezinde uygulanmasından sorumludur. Bu kurul Eğitim-Bir-Sen ilçe başkanı ve Genç Memur-Sen ilçe başkanından oluşur. Kurul tüm faaliyetleri proje koordinasyon kurulu ile iletişim halinde gerçekleştirir ve proje koordinasyon kuruluna karşı sorumludur.

Projenin uygulanacağı orta öğretim kurumlarının ve danışman öğretmenlerin belirlenmesi

MADDE 7-(l)Proje koordinasyon kurulu ve ilçe koordinasyon kurulları tarafından, il merkezi ve ilçelerin sosyo-ekonomik ve nüfus değişkenleri dikkate alınarak, kaç okulda bu projenin uygulanabileceği kararlaştırılır.

 • Belirlenen okulların işyeri temsilcisinin katkıları ile Bir Bilenle Bilge Nesil projesi danışman öğretmenleri belirlenir
 • Yukarıdaki sürece ek olarak Eğitim-Bir-Sen şube ve ilçe başkanlıkları, Genç Memur-Sen il ve ilçe başkanlarıyla çalışmalar süresince istişare halinde koordinasyonu sağlayarak; çalışmayı yürüten danışman öğretmenlerle periyodik aralıklarla değerlendirme toplantıları yapar, projede yer alan öğretmen ve öğrencileri motive edecek sosyal çalışmalar yürüterek katkı sağlar.

Projeye katılacak öğrencilerin belirlenmesi

MADDE 8- (l)Kültür ve Edebiyat kategorisinde danışman öğretmenler tarafından gönüllü olarak bu görevi üstlendikleri okullarında bu çalışmaya katılacak öğrenciler, her öğretmene 10 öğrenci düşecek şekilde belirlenir.

 • Bilim ve Teknoloji kategorisinde danışman öğretmenler tarafından gönüllü olarak bu görevi üstlendikleri okullarında bu çalışmaya katılacak öğrenciler, her öğretmene en fazla 5 öğrenci düşecek şekilde belirlenir.

Proje kültür ve edebiyat kategorisi kapsamında okunacak kitapların temini ve öğrencilere ulaştırılması

MADDE 9-(l) Proje koordinasyon kurulu tarafından ilgili dönem süresince okutulacak 3 kitap belirlenir ve okutulacak kitapların planlaması yapılır.

 • Proje koordinasyon kurulunca okunacak 3 kitap belirlenirken önceki yıllarda kitapların okutulmamış olması gerekir.
 • Proje koordinasyon kurulu tarafından belirlenen kitaplar Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığı tarafından yerel imkanlar kullanılarak temin edilir.
 • Temin edilen kitaplar, proje koordinasyon kurulunun sorumluluğunda bağlı şubede depolanır.
 • Merkeze uzak ilçelerde projenin akışını yavaşlatmamak adına temin edilen kitaplar proje koordinasyon kurulunun kararı ile depolanmak üzere ilçe koordinasyon kuruluna devredilebilir.
 • Temin edilen kitaplar proje koordinasyon kurulunun belirlediği takvime göre danışman öğretmenlere ulaştırılır.
 • Dönem süresince okunacak kitaplardan ilki öğrencilere dağıtılır. Okuma faaliyeti ve danışman öğretmen ile öğrencilerin yapacakları kitap kritiğinin akabinde öğrencilerin yazdığı kompozisyonlar toplanır. Yazılan kompozisyonlar danışman öğretmenler marifeti ile ilçe koordinasyon kuruluna ve proje koordinasyon kuruluna ulaştırılır. Daha sonra ikinci ve üçüncü kitaplar için aynı süreç gerçekleştirilir.
 • Öğrencilere dağıtılan kitaplar geri toplanmayacaktır.

Proje bilim ve teknoloji kategorisi kapsamında çalışılacak alan seçimi ve materyallerin temini

MADDE 10-(1) Danışman öğretmenlerin rehberliğinde proje ekibi tarafından ilgili dönem süresince üzerinde çalışma yapılıp sergilenebilir ürün elde edilebilecek Ek-4’te bulunan alanlardan 1 ’i belirlenir.

 • 1 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında; proje ekibi, yapılan araştırma neticesinde yarışmaya hangi ürünle katılacağına karar verir ve tahmini maliyet belirlenir.
 • Pı*ojeye katılan grupların proje tahmini maliyetleri danışman öğretmenler tarafından proje koordinasyon kuruluna iletilir. Proje koordinasyon kurulu il genelinde toplam proje maliyeti belirler ve gerekli mali kaynak; başta öz kaynaklar kullanılmak üzere, yerel imkanlar kullanılarak (Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, sanayi odaları, meslek kuruluşları, belediyeler vb. kurum kuruluşlarla iletişime geçilerek) temin edilebilir.

Proje kültür ve edebiyat kategorisi kapsamında kitapların okunması süreci MADDE 11 – (l)Danışman öğretmenlerin rehberliğinde kitaplar öğrencilere okutulur.

 • Okuma programlan için herhangi bir toplanma alanına ihtiyaç olmamakla beraber, toplanma alanı açısından imkân bulan danışman öğretmenler bu okumaları toplu olarak da gerçekleştirebilir.
 • Okuma programında her kitabın okunması ve kritiği için 25 gün, kompozisyon yazımı ve yeni kitabın öğrenciye verilmesi için 5 gün ayrılır. Yani bir kitapla ilgili faaliyet 30 gün, bir dönem toplamda 3 kitapla ilgili faaliyet 90 gün sürer.
 • İmkanlar ölçüsünde il genelinde okunan eserle ilgili yazar yada uzman kişilerin öğrencilerle buluşturulması önem arz etmektedir.
 • Okuma programı sürecinde danışman öğretmenler her türlü sorunda proje il-ilçe koordinasyon kurulu ile iletişime geçer.

Proje bilim ve teknoloji kategorisi kapsamında yarışmaya katılacak ürünlerin oluşturulması

MADDE 12-(1) Bu kategoride yarışmaya katılan illerde; danışman öğretmen rehberliğinde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda EK-4 de verilen alanlardan biri seçilir.

 • Proje ekibi, seçilen alanla ilgili 30 gün boyunca danışman öğretmen rehberliğinde araştırma faaliyetleri yapar.
 • Proje ekibi, yapılan araştırma neticesinde yarışmaya hangi ürünle katılacağına karar verir.
 • Proje ekibi, danışman öğretmen rehberliğinde imalatına karar verilen ürünün geliştirilmesi ve geliştirilen ürünlerin yarışmada sergilenmeye hazır hale getirilmesi için 60 gün boyunca çalışır.
 • Bu kategoride yarışmaya katılan proje ekiplerinin faaliyeti 90 gün sürer.
 • Proje ekibi ortaya koyduğu ürünle ilgili bir sunum dosyası hazırlar ve 1 Nisan 2019 tarihine kadar yarışma jürisine sunar.
 • Ürünler daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş ve yayınlanmamış olacaktır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Eserin başkasına ait olması durumunda, doğabilecek telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu proje ekibine aittir.
 • Ürün araştırma geliştirme sürecinde danışman öğretmenler her türlü sorunda proje il-ilçe koordinasyon kurulu ile iletişime geçer.

Kompozisyon yazımı ve kompozisyonlarla ilgili öğrenci derecelendirilmesi süreci MADDE 13—(1) Kitap okuma faaliyetini gerçekleştiren öğrenci tarafından kitabın ana fikri bir cümle ile ifade edilir, bu cümle yazılacak olan kompozisyonun konusunu oluşturur.

 • Kitapların okunduğu 25 günlük sürecin ardından, 5 gün içerisinde kitaplarla ilgili Kompozisyonlar Ek-2 deki kağıt formatına uygun olarak bir yaprağı geçmeyecek şekilde (arkalı önlü 2 sayfa) yazılır.
 • Kompozisyonlar öğrencilerin toplu olarak bulunduğu bir alanda danışman öğretmen nezaretinde yazılır.
 • Heı* eserin okunmasının ardından yazılan kompozisyon danışman öğretmenler aracılığı il- ilçe koordinasyon kuruluna ulaştırılır.
 • Eserlerin okunması sonucu eserlerle ilgili yazılan kompozisyonlar proje koordinasyon kurulunda toplanır.
 • Takip eden 10 gün içerisinde kompozisyonlar, kompozisyon değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.

Proje bilim ve teknoloji kategorisi kapsamında yarışmaya katılacak ürünlerin ve proje ekiplerinin derecelendirilmesi

MADDE 14-(l)Ürünlerin; proje ekiplerinin toplu olarak bulunduğu bir alanda danışman öğretmen nezaretinde geliştirilip, imal edilmesi gerekmektedir.

 • Ürünlere ait; araştırma ve geliştirme safhalarını anlatan, ürünü açıklayan, tanıtan yazılı ve görsel bir sunum dosyası hazırlanarak, en geç 1 Nisan 2019 tarihine kadar il-ilçe Proje Koordinasyon kuruluna teslim edilir.
 • Proje Koordinasyon Kurulu ürünlere ait sunum dosyalarını, oluşturulan yarışma jürisine iletir. Yarışma jürisi 1 Nisan 2019 -10 Nisan 2019 tarihleri arasında kendilerine ulaşan dosyaları ön incelemeye tabi tutar ve yılsonu buluşmasında sergilenecek ürünlere karar verir.
 • Sergilenmesine karar verilen ürünlerle ilgili danışman öğretmenlere proje koordinasyon kurulu tarafından bilgi verilir.
 • Yılsonu buluşması sergisi esnasında yarışma jürisi tarafından gelen ürünler değerlendirilir ve il bazında dereceye giren 1., 2., ve 3. ürünler belirlenir.
 • Yarışma jürisi değerlendirme esnasında Ek-5 de yer alan kriterleri baz alır.

Kompozisyon değerlendirme komisyonu kurulması ve işleyişi MADDE 15 -(l)Proje koordinasyon kurulu tarafından 2.dönem başında alanında yetkin öğretmenlerinden meydana gelecek kompozisyon okuma komisyonu oluşturulur.

 • Bu komisyon 5 kişilik gruplar halinde oluşturulur. Öğrenci sayısına göre oluşturulacak kompozisyon okuma komisyonu, grup sayısı il koordinasyon kurulu tarafından belirlenir.
 • Kompozisyon değerlendirme komisyonu, okunan kompozisyonların proje koordinasyonu kuruluna ulaşmasını takip eden iki hafta içerisinde toplanıp ( Son kompozisyon hariç) ve kompozisyonları Ek-3 te yer alan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirir, değerlendirilen kompozisyonlar değerlendirme çizelgesi ile birlikte ilgililere teslim edilir.
 • Ek-2 de verilen kompozisyon kağıdın da bulunan kurum kodu ve sayısı kısmı proje koordinasyon kurulu tarafından doldurulur, öğrenci bilgileri kısmı görünmeyecek şekilde katlanır ve kompozisyonlar 5 nüsha olarak çoğaltılıp kompozisyon okuma komisyonuna iletilir. Kompozisyonların aslı proje koordinasyon kurulunda arşivlenir.
 • Ek-2 de verilen kurum kodu; okulları ayırt etmek için verilecek rastgele sayıları, sayı kısmı; öğrenci bilgileri kısmı kapalı olacağından, kompozisyonun hangi öğrenciye ait olduğunu belirleyen sayıyı ifade eder.
 • Bu şekilde bir öğrencinin kompozisyonunu 5 öğretmen birden değerlendirmiş olduğundan, verilen notun objektifliği sağlanmış olur.
 • Her eserin kompozisyon değerlendirmesi sonucu elde edilen sonuçlara göre kompozisyon yazan öğrencilerin listesi oluşturulur, 5 notun ortalaması alınarak her kitaba ait kompozisyonun l.si,2.si,3.sü belirlenmiş olur.
 • Genç Memur-Sen il başkanlığı tarafından dereceye giren öğrenciler Genç Memur-Sen Genel Merkezine bildirilir.

Bilim ve Teknoloji Kategorisi Yarışma Jürisinin oluşturulması ve işleyişi MADDE 16-(l)Proje koordinasyon kurulu tarafından 2.dönem başında alanında yetkin öğretmenlerden meydana gelecek yarışma jürisi oluşturulur.

 • Bu jüri 5 kişilik gruplar halinde oluşturulur. Öğrenci sayısına göre oluşturulacak yarışma jürisi grup sayısı il koordinasyon kurulu tarafından belirlenir.
 • Yarışma jürisi 1 Nisan -10 Nisan tarihleri arasında kendilerine ulaşan dosyaları ön incelemeye tabi tutar ve yılsonu buluşmasında sergilenecek ürünlere karar verir.
 • Bir Bilenle Bilge Nesil projesi yılsonu buluşmasında Bilim ve Teknoloji Kategorisi ürün yarışmasına katılan ürünlerin sergilendiği alanda yarışma Jürisi tarafından değerlendirme yapılır, dereceye giren ürünler belirlenir.
 • Puanlama, ürünle ilgili araştırma geliştirme sürecini anlatan sunum dosyası ve ortaya çıkan ürün değerlendirilerek gerçekleştirilir.
 • Değerlendirme Ek-6’da yer alan değerlendirme kriterlerine göre yapılır.

Bir Bilenle Bilge Nesil projesi yılsonu buluşması programı düzenlenmesi MADDE 17-(l)Kültür ve Edebiyat kategorisinde düzenlenen kompozisyon yarışması veya Bilim ve Teknoloji kategorisinde yapılan araştırma geliştirmeye dayalı sergilenebilecek ürün yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini alacakları salon programı 15 Nisan 2019 – 6 Mayıs 2019 tarihleri arasında tertip edilir.

 • Yapılacak olan salon programında il bazında dereceye giren öğrencilere hangi hediyelerin verileceği proje koordinasyon kurulu tarafından belirlenir, Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığına önerilir. Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığının uygun gördüğü ödül şube başkanlığı tarafından temin edilir ve düzenlenen salon programında dereceye giren öğrencilere takdim edilir.
 • Kültür ve edebiyat kategorisinde, dönem boyunca okutulan 3 esere ait kompozisyonların değerlendirilmesi sonucunda l.,2.ve 3. olan öğrencilere, toplamda 9 öğrenciye ödülleri verilir.
 • Bilim ve Teknoloji kategorisinde, geliştirilen ürünler salonun uygun görülen bir alanında sergilenir.
 • Yarışmada jürinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ilk 3 ürünü üreten öğrencilere ödülleri verilir
 • Salon programına projeye katılan tüm öğrencilerin ailelerinin, danışman öğretmenlerin ve kompozisyon değerlendirme komisyonu üyesi öğretmenlerin ve yarışma jürisini oluşturan öğretmenlerin katılımı, yapılan okuma programının tam manası ile hedefine ulaşmasına yardımcı olur.
 • Düzenlenecek olan salon programı proje koordinasyon kurulu tarafından tertip edilir.

Proje uygulama takvimi

MADDE 18-(1) Bir Bilenle Bilge Nesil projesi Kültür ve Edebiyat kategorisi uygulama takvimi;

 1. 3 Aralık 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında il koordinasyon kurulu tarafından:
 • Projeye hangi kategori veya kategorilerde katılım sağlanacağı,
 • Projenin hangi okullarda uygulanacağı,
 • Sendika işyeri temsilcisi aracılığı ile belirlenen okullarda hangi öğretmenlerle projenin yürütüleceği,
 • Kültür ve Edebiyat kategorisinde, yönerge ekindeki kitap listesinden hangi 3 kitabın öğrencilere okutulacağı,

belirlenir.

 • Proje koordinasyon kurulunca okunacak 3 kitap belirlenirken önceki ydlarda kitapların okutulmamış olmasına dikkat edilir.
 • Gönüllü olarak Projede görev almak isteyen öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapılır.
 • Danışman öğretmenler tarafından 10 öğrenciyi geçmeyecek şekilde okuma grubu oluşturulur.
 • Öğrenci sayıları danışman öğretmenler tarafından Eğitim-Bir-Sen işyeri temsilcisine iletilir.
 • İş yeri temsilcisi öğrenci sayılarını proje koordinasyon kuruluna iletir.
 • Şube kapsamındaki okullardan gelen öğrenci sayısına göre kitap sayısı belirlenir.
 • Kitaplar bu tarihler arasında temin edilir ve okul işyeri temsilcileri eli ile okullara ulaştırılır.
 • Kompozisyon değerlendirme komisyonu oluşturulur.
 1. 1 Ocak 2019-10 Şubat 2019 tarihleri arasında:
 • Öğrenciler danışman öğretmen rehberliğinde 1. kitabı 18 Ocak’a kadar okur kitabın kalan kısmını yarıyıl tatilinde okumaya devam eder.
 • Dönemin ilk haftasında 1. Kitapla ilgili kompozisyon yazılır ve ikinci kitap öğrencilere ulaştırılır.
 1. 11 Şubat 2019-15 Nisan 2019 tarihleri arasında
 • 30 günde 2. kitabın okunması, kitap kritiğinin yapılması, 2. kitapla ilgili kompozisyonun yazılması,
 • Takip eden 30 günde 3. kitabın okunması, kitap kritiğinin yapılması, 3. kitapla ilgili kompozisyonun yazılması,
 • Takip eden 10 gün içerisinde kompozisyonların değerlendirilmesi sonucunda dereceye girenlerin belirlenmesi,

işlemleri gerçekleştirilir.

 1. 15 Nisan 2019 – 6 Mayıs 2019 arasında belirlenecek bir tarihte illerde Bir Bilenle Bilge Nesil yılsonu buluşması yapılır.

(2) Bir Bilenle Bilge Nesil projesi bilim ve teknoloji kategorisi uygulama takvimi; a) 3 Aralık 2018-1 Ocak 2019 tarihleri arasında il proje koordinasyon kurulu tarafından:

 • Projeye hangi kategori veya kategorilerde katılım sağlanacağı,
 • Projenin hangi okullarda uygulanacağı,
 • Sendika işyeri temsilcisi aracılığı ile belirlenen okullara da hangi öğretmenlerle projenin yürütüleceği,

belirlenir.

 • Gönüllü olarak Projede görev almak isteyen öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapılır ve böylece projeye yönelik tüm hazırlık çalışmaları birinci dönem sonuna kadar tamamlanmış olur.
 • Danışman öğretmenler tarafından en fazla 5 öğrenci belirlenerek proje ekibi oluşturulur.
 • Öğrenci sayıları danışman öğretmenler tarafından Eğitim-Bir-Sen işyeri temsilcisine iletilir.
 • İş yeri temsilcisi öğrenci sayılarını proje koordinasyon kuruluna iletir.
 • Bu kategorideki ürünleri değerlendirecek yarışma jürisi oluşturulur.
 1. 1 Ocak 2019 – 1 Nisan 2019 tarihleri arasında:
 • Proje ekibi danışman öğretmen rehberliğinde EK 5’te yer alan alanlardan birini belirler.
 • Belirlenen alanda araştırma geliştirme faaliyeti yapılır.
 • Araştırma geliştirme faaliyetinden sonra seçilen alanda yarışmaya katılacak sergilenebilir ürün imal edilir.
 • Araştırma geliştirme faaliyetini ve ürünü anlatan sunum dosyası proje koordinasyon kuruluna iletilir.
 • İmal edilen ürün proje ekibi tarafından yılsonu buluşmasına kadar muhafaza edilir.
 1. 1 Nisan 2019-10 Nisan 2019 tarihleri arasında:
 • Yarışma Jürisi toplanır.
 • Proje koordinasyon kuruluna ulaşan ürün sunum dosyaları yarışma jürisi tarafından incelenir ve yıl sonu buluşmasında sergilenmeye hak kazanan ürünler belirlenir.
 • Sergilenmeye hak kazanan ürünlerle ilgili danışman öğretmenlere dönüş yapılır.
 1. 15 Nisan 2019 – 6 Mayıs 2019 arasında:
 • Belirlenecek bir tarihte illerde Bir Bilenle Bilge Nesil projesi yılsonu buluşması yapılır.

Proje ile ilgili uygulama verilerinin kaydı

MADDE 20 – (l)Proje ile ilgili veriler, proje koordinasyon kurulu tarafından e-sendika programı üzerinden sisteme yüklenir.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönerge Eğitimciler Birliği Sendikası ve Genç Memur Sen tarafından birlikte yürütülür.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönerge Eğitimciler Birliği Sendikası ve Genç Memur Sen yetkili organları tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Genel Hükümler

MADDE 23- (l)Projeye katılacak öğrenciler projenin sadece bir kategorisine dahil olabilirler.

 • Genç Memur-Sen Projeye her iki kategoride de katılım sağlayan tüm kompozisyon ve ürünlerin görsellerini kullanma hakkına sahiptir.

Proje koordinasyon kurulu, projeye her iki kategoride katılım sağlama kararı alabileceği gibi, belirleyeceği tek bir kategoride de katılım sağlayabilirler.

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİR BİLENLE BİLGE NESİL PROJESİ KİTAP LİSTESİ

SIRAKitap AdıYazar
1ALEMLERE RAHMET HAZRETİ MUHAMMEDMUHAMMED EMİN YILDIRIM
2İSLÂMÎ YENİDEN DOĞUŞUN SORUNLARIALİYA İZZETBEGOVİC
3ÖRNEK VE ÖNDER HZ. PEYGAMBERABDULLAH YILDIZ
4KİMLİK İNŞASIRAMAZAN KAYAN
5BU ÜLKECEMİL MERİÇ
6TAŞLARI YEMEK YASAKİSMET ÖZEL
7BİLİM TARİHİ SOHBETLERİFUAT SEZGİN
8ÇÖLE İNEN NURNECİP FAZIL KISAKÜREK
9YARINKİ TÜRKİYENURETTİN TOPÇU
10MÜSLÜMANCA DÜŞÜNME ÜZERİNE DENEMELERRASİM ÖZDENÖREN
11ÇANAKKALE MAHŞERİMEHMET NİYAZİ
12DİVANYUNUS EMRE
13YAŞAMAKCAHİT ZARİFOĞLU
14ASYANIN KANDİLLERİHALİME TOROS
15MALC0MXFERHAT ÖZBADEM
16ACIMAKREŞAT NURİ GÜNTEKİN
17KUTATGU BİLİGYUSUF HAS HACİP
18DİRİLİŞ NESLİNİN AMENTÜSÜSEZAİ KARAKOÇ
19GENÇLERLE BAŞBAŞAALİ FUAT BAŞGİL
20BAB-I ESRARAHMET ÜMİT
21OSMANCIKTARIK BUĞRA
22YA TAHAMMÜL YA SEFERMUSTAFA KUTLU
23EDEBİYAT VE MEDENİYET ÜZERİNEMEHMET AKİF İNAN
24DİN VE UYGARLIKMEHMET AKİF İNAN
25MALAZGİRTTE BİR CUMA SABAHIYAVUZ BAHADIROĞLU
26MESNEVİDE İNSANMEHMET HAKAN ALŞAN
27DEDE KORKUT HİKAYELERİMUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU
28VAKTİ KUŞANMAKATASOY MÜFTÜOĞLU
29SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜAHMET HAMDİ TANPINAR
30GÜN OLUR ASRA BEDELCENGİZ AYTMATOV
31ESİR ŞEHRİN İNSANLARIKEMAL TAHİR
32ÖLÜ CANLARGOGOL
33DEĞİŞİMKAFKA
34DİRİLİŞTOLSTOY
35SEFİLLERVİCTOR HUGO
36BABALAR VE OĞULLARIVAN SERGEYEVİÇ TURGENYEV
37ÜTOPYATOHOMAS MORE
38İNSANCIKLARDOSTOYEVSKİ
39ERMİŞHALİL CİBRAN
40İNSANLIĞIN MEDENİYET DESTANIROGER GARAUDY
41MERHAMETKEMAL SAYAR
42BATILILAŞMA İHANETİD.MEHMET DOĞAN

 

Ek-2                                                        Tarihi:….. /…./2019

BİR BİLENLE BİLGE NESİL PROJESİ
KOMPOZİSYON KAĞIDI

Kurum kodu: ……………… (Kurum kodu il koordinasyon kurulu

tarafından verilir)

Sayı:……………… ( Sayı il koordinasyon kurulu tarafından verilir)

Kompozisyona konu olan kitap:………………………………………..

Proje danışman öğretmeni:………………………………………………..

Kompozisyon yazım alanı(Kompozisyon tek yaprağa arkalı önlü 2 sayfa olarak yazılır.) Başlık:

 

 

Ek 3

 

BİR BİLENLE BİLGE NESİL PROJESİ KOMPOZİSYON DEĞERLENDİRME

ÇİZELGESİ

Tarihi:….. /…./2019

Kurum Kodu :……………………………………………….

Kompozisyon Sayısı:……………………………………

Kompozisyona Konu olan kitap:…………………..

Not: Yukarıdaki veriler cevap kağıdından alınır.

Değerlendirme Ölçütleri

Yetersiz (2)

Orta (5)

İyi (7)

Çok İyi (10)

Takdir Edilen Not
Kompozisyon planı hazırlayabilme 
Konuya uygun bir başlık koyabilme 
Etkili bir başlangıç yapabilme 
Ana düşünceyi destekleyecek örnekler, cümleler kullanabilme 
Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme 
Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme 
Paragraflar arası geçiş yapabilme 
Dil bilgisi kurallarını uygulama 
Noktalama işaretlerini doğru kullanma 
Etkili bir sonuç yazabilme 
Öğrencinin Toplam Puanı 
Toplam Puan 
 

 

 

Değerlendirme Yapan Komisyon Üyesi

Adı Soyadı:

İmza                :…………………………………

 

 

Ek 4

BİR BİLENLE BİLGE NESİL

Bilim ve Teknoloji Kategorisi Yarışma Alanları

Yarışmaya aşağıdaki alanlarda başvurular yapılacaktır. Danışman Öğretmen rehberliğinde oluşturulan proje ekipleri sadece bir alandan yarışmaya başvurabilecektir.

 1. Serbest Kategori
 2. Çizgi izleyen
 3. Hızlı Çizgi izleyen
 4. Mini Sumo
 5. Hava Yarışları
 6. İnsansız Robotlar
 7. Lego Çizgi izleyen
 8. Lego Sumo
 9. Yapay Zeka
 10. Mobil Uygulama
 11. Nesnelerin İnterneti
 12. Nano-teknoloji

Ek 5

Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi Bilim Ve Teknoloji Kategorisi Ürün Yarışması
İl, Yıl Sonu Değerlendirme Formu

Proje Numarası         :

Proje Adı                  :

İli                              :

Projenin Alanı         :

Tarihi:……. /…./2019

KRİTERLERPuanlama*
12345
• Konu seçimi özgündür.     
• Ürün ile Proje uyumludur.     
• Alanıyla ilgili problemlerin çözümünde kullanılabilir bir sonuç ortaya konulmuştur     
• Üründe bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarılmıştır.     
• Maliyeti açısından ekonomiktir.     
• Farklı bilimsel ve teknik alanlarda kullanılabilir.     
• Uygulandığı takdirde ekonomiye katma değer sağlayabilir.     
• Ürün, anlaşılır, kolay ve pratik bir şekilde hazırlanmıştır.     
• Projeler günlük hayat ile ilişkilendirilmiştir.     
• Ürün, sürdürülebilir ve uzun yıllar kullanılabilir durumdadır.     
• Okullar var olan imkânlarını proje ekibi için etkili kullanmıştır.     
• Proje ekibi, işbirliği içinde ürünü ortaya çıkartmıştır.     
• Üründe görsel öğeler doğru kullanılmıştır.     
• Ürünün kendi içindeki tertip, düzen ve estetik uyumuna sahiptir.     
• Sunum, açık, anlaşılır ve hedef kitlenin dikkatini çekmektedir.     
« Sunum; görseller, grafikler veya istatistikler ile desteklenmiştir.     
• Yararlanılan kaynaklar sunumda yer almıştır.     
• Proje ekibini oluşturan öğrencilerin tamamı konuya hakimdir.     
• Ürün, ekibi oluşturan öğrencilerin tamamının katkısıyla oluşturulmuştur     
• Proje ekibi, ürünün oluşturulması sürecinde danışman öğretmenin rehberliğine başvurmuştur.     

* Puanlama: î ile 5 arasında bir değerlendirme yapılacaktır.                       TOPLAM PUAN:

 

 

 

PROJEYİ İNCELEYEN JÜRİ ÜYESİ

Adı ve Soyadı                        :……………………………………………………… İmza…………………………

Projenin Seçilme Gerekçesi: Bu proje…………………………………… alanında………………………………………. konusunda

gösterdiği başarıdan dolayı BİR BİLENLE BİLGE NESİL YIL SONU BULUŞMASI Sergisine/ programına katılması uygun görülmüştür.

Not: Yarışma jürisi heyeti, yılsonu programında sergilenmek ve derecelendirilmek üzere katılacak ürünlerin alması gereken toplam puanı kendisi belirler. Yapılan ön değerlendirme sonucunda yılsonu sergisine katılacak ürünler proje koordinasyon kuruluna bildirilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin