Biota Vakfı Bursu

Burs başvuruları 15 Eylül 2013 tarihinde başlamaktadır. Bu tarihten sonra web sitesinden başvurabilirsiniz.

MADDE 1
Bu Yönetmeliğin amacı, Vakfın amaçları içerisinde yer alan her seviyedeki (İlköğretim, Meslek Okulları, Kolejlere Hazırlık, Lise, Üniversiteye Hazırlık, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Bilimsel Araştırma) öğrencilerin burs ve eğitim yardımları ile ilgili işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir.
MADDE 2
İş bu Yönetmelik Vakıf resmi senedinin 4/A e, f, g ve h maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3
Bu Yönetmelikte geçen; “Vakıf” deyimi; “Biota Eğitim, Çevre ve Sosyal Yardım Vakfı”nı, “Mütevelli Heyet” deyimi; Vakfın “Vakıf Mütevelli Heyeti” ni, “Yönetim Kurulu” deyimi; Vakfın “Vakıf Yönetim Kurulu”nu, “Çalışma Grubu” deyimi “Burs ve Eğitim Yardımları Çalışma Grubu”nu ifade eder.
MADDE 4
Çalışma Grubu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek biri başkan olmak üzere en az üç üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu tarafından kategorilerinde belirlenecek sayıdaki bursiyerler ile eğitim yardımı için müracaat eden öğrencilerin durumlarını araştırarak burs ve eğitim yardımı yapılacak öğrencileri belirleyerek, belirlenen miktarlardaki burs ve eğitim yardımlarını dağıtmakla görevlidir.
Öğrencilerle ilgili yazışmalar Çalışma Grubu Başkanının imzası ile yürütülür. İş ve işlemleri Yönetim ve Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.
MADDE 5
Bursiyerlerde;
Kabiliyet,
Liyakat,
Muhtaçlık
Ahlaklılık,
Çalışkanlık
şartları aranır.
MADDE 6
Bursiyer sayısı, burs ve eğitim yardım miktarları her yıl aşağıda belirtilen kategorilerde Ekim ayı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
A- Burslar;
İlköğretim,
Lise, Meslek Liseleri,
Lisans, (Yurt içi)
Lisans, (Yurt dışı)
Yüksek Lisans, (Yurt içi)
Yüksek Lisans, (Yurt dışı)
Doktora,
İhtisas.
B- Eğitim Yardımları;
Özel okul kazanan fakir öğrencilerin yıllık okul masrafları,
Öğrencilerin kurs, (Kolejlere hazırlık, üniversiteye hazırlık, lisan, bilgisayar, meslek kursları vb.) öğrenim harcı, kitap-kırtasiye, servis, yiyecek, giyecek vb. masrafları.
MADDE 7
Yurt içi bursları öğrenim süresince yılda 8 ay süre ile (Kasım-Haziran ayları), Yurt dışı bursları yıllık olarak bir seferde verilir. Yüksek lisans, doktora ve ihtisas bursları öğrenim süresince 12 ay ödenir.
Eğitim yardımları münferiden belirlenir.
MADDE 8
Vakfın burs ve eğitim yardımları karşılıksızdır. Vakfın gaye ve şartlarına uygun olan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek şahıs ve müesseseler adına burs tahsisi yapılır.
MADDE 9
A- Bursiyelerden;
İlk defa burs verilecek öğrencilerden;
Öğrenim Belgesi, (Mezun öğrencilerden diploma ve kayıt olduğu/kazandığı okul belgesi, ara sınıflar için bir önceki sınıf notlarını gösterir belge)
Nüfus Cüzdan Sureti
Müracaat Formu, (Vakıf’tan verilir.)
Sabıkasızlık Kaydı, (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve İhtisas öğrencilerinden)
2 Adet vesikalık fotoğraf,
Bursu devam eden öğrencilerden;
Sınıf geçme not belgesi,
B- Eğitim yardımı yapılacak öğrencilerden;
Müracaat dilekçesi,
Öğrenim kayıt belgesi istenir.
MADDE 10
Burs müracaatları her yıl eylül ayı içerisinde Burs ve Eğitim Yardımları Çalışma Grubuna yapılır. Çalışma grubu seçme işlemini ekim ayı içerisinde tamamlayarak bursiyerleri belirler. Eğitim yardımları için yapılan müracaat çalışma grubu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
MADDE 11
Burslar;
Eğitimin bitmesi,
Öğrencinin sınıfta kalması,
Öğrencinin yüz kızartıcı, adi bir suçtan dolayı tutuklanması veya okuduğu okuldan ceza alması,
Yanlış beyanda bulunulması,
Belgelerin zamanında verilmemesi durumunda
kesilir.
MADDE 12
Burs bordroları iki nüsha olarak çalışma grubu tarafından hazırlanıp imzalandıktan sonra Yönetim Kurulu’na bir nüshası verilerek para avans olarak çekilir. Çalışma Grubu tarafından öğrencilere imza karşılığı ödeme yapılarak bir ay içerisinde avans kapanır.
Eğitim yardımları için müracaat belgeleri ile çalışma grubu karar fotokopisi Yönetim Kurulu’na ibraz edilerek ödeme yapılır.
MADDE 13
İş bu yönetmelik 2009-2010 öğretim yılında yürürlüğe girer.
MADDE 14
Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.