Ana SayfaEğitim EtkinlikleriBİLSEM Öğrencileri Sosyal Bilimler Çocuk Kongresi

BİLSEM Öğrencileri Sosyal Bilimler Çocuk Kongresi

SİVAS VALİLİĞİ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, SİVAS BİLİM
VE SANAT MERKEZİ İLE SİVAS BURUCİYE BİLİM VE SANAT MERKEZİ
İŞBİRLİĞİNDE BİLSEM ÖĞRENCİLERİ II. SOSYAL BİLİMLER ULUSAL
ÇOCUK KONGRESİ

Sosyal Bilimler Çocuk Kongresi Teması ve Konuları:
Madde 1.a. Günümüz dünya sorunları temasıyla ilgili olarak kongre, “çevre sorunları, iklim
değişikleri, doğal afetler, aşırı nüfus artışı, çocuk sorunları, kadın sorunları, göç, ırkçılık,
terörizm, etnik çatışma, bilişim sorunları, sosyal eşitsizlik, trafik sorunları, ormansızlaşma,
açlık, uyuşturucu bağımlılığı ve ticareti, aşırı silahlanma, nükleer silahlar, savaşlar ve soykırım
olayları, enerji sorunu, eğitim sorunları, işsizlik, salgın hastalıklar, sağlık sorunları, yönetim
sorunları, hızlı kentleşme ve konut sorunu ile tarım alanlarının yok edilmesi gibi tüm insanlığı
tehdit eden küresel ölçekli sorunları” kapsamaktadır.
b. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından Sosyal Bilimler Çocuk
Kongresi’ne, kongre konuları (Madde 5/ç) ile ilgili olarak yazılan bildiriler kabul edilecektir.

Kongrenin Amacı:
Madde 2. BİLSEM, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla açılan ve
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
hizmet veren özel eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda gerçekleştirilen eğitim öğretim
faaliyetleri ile öğrencilerde araştırma, inceleme, gözlem becerileri yanında, fikir üretme, yeni
bilgilere ulaşma, yorum yapma, özgün düşünce üretmelerini sağlamak hedeflenmektedir.
Yürütülen bu çalışmalar doğrultusunda öğrencilere bilimsel bakış açıları kazandıracak, onlarda
üst düzey bilgi, beceri ve davranış geliştirecek faaliyetler önem arz etmektedir. Özel yetenekli
gençlerin gelecekte farklı alanlarda ülkemize ve insanlığa büyük hizmetler yapacak konumlara
geleceği ve ihtiyaç duyulan alanlarda lider olarak insan gücü ihtiyacını karşılayacakları
düşünüldüğünde insanlığın geleceği açısında kritik öneme sahip günümüz dünya sorunları
konularında çalışmalar yapmaları açısından kongrenin önemli sonuçlarının olması
beklenmektedir. Özel yetenekli ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreci tanıma, temel bilimsel
araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme becerilerini geliştirmek, bilimsel araştırmaya
dönük motivasyonlarını ve bilimsel kongre tecrübelerini arttırmak organizasyonumuzun alt
amaçlarını oluşturmaktadır. Kongrenin bir diğer hedefi de ülkemizin farklı bölgelerindeki Bilim
ve Sanat Merkezi öğrencilerini bir araya getirerek sosyal, kültürel paylaşımlarını arttırmaktır.

Kongre Kapsamı:
Madde 3. Kongre, ülkemizde faaliyet gösteren BİLSEM’lerde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı
itibariyle ortaokul düzeyinde eğitim alacak olan 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.
Kongre Tarihi ve Yeri:
Madde 4. Sosyal Bilimler Ulusal Çocuk Kongresi, 02-03-04 Eylül 2022 tarihlerinde Sivas
Atatürk ve Kongre Müzesi salonlarında gerçekleştirilecektir.

Kongrenin Uygulanması ve Konuları:
Madde 5. Sosyal Bilimler Ulusal Çocuk Kongresi’nin içeriği, uygulanması ve bildiri konuları
ile ilgili hususlar aşağıdaki gibidir:
a) Kongre kapsamında BİLSEM’lerde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda eğitim alan özel
yetenekli 5, 6 ve 7. sınıf ortaokul öğrencileri aşağıda verilen bildiri konu ve alt konularında,
bilimsel standartlara uygun hazırladıkları bildiriler ile katılım sağlayacaklardır.
b) Kongreye sadece sözlü sunumlar kabul edilecektir. Sözlü sunum kuralları bilimsel kongre
kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Kongreye katılım, bildiri sunumu ve öğrenci
danışmanı olacak şekilde gerçekleştirilebilecektir. Her bildiri için bir öğrenci ve bir danışman
öğretmen katılım sağlayabilecektir. Bir öğretmen birden fazla bildiriye danışmanlık
yapabilecektir. Bir bildiride en fazla bir öğrenci katılım sağlayabilecektir.
c) Kongre sürecinde “Günümüz Dünya Sorunları” temasına ilişkin atölye çalışmaları, doğa,
müze ve üniversite gezileri gerçekleştirilecek olup yapılması planlanan atölye çalışmalarının
bir bölümü bu mekânlarda gerçekleştirilecektir.
ç) Kongre kapsamında BİLSEM’lerde eğitim alan özel yetenekli ortaokul öğrencilerinin
aşağıda verilen bildiri konularında, bilimsel standartlara uygun bildiriler hazırlamaları
istenecektir.

Bildiri konuları şu şekildedir:
– Çevre sorunları
– İklim Değişikliği
– Doğal Afetler
– Aşırı Nüfus Artışı
– Çocuk Sorunları
– Kadın Sorunları
– Göç ve Mülteci Sorunu
– Irkçılık
– Terörizm
– Etnik Çatışma
– Bilişim Sorunları
– Sosyal Eşitsizlik
– Trafik Sorunları
– Ormansızlaşma
– Açlık
– Uyuşturucu Bağımlılığı ve Ticareti
– Aşırı Silahlanma
– Nükleer Silahlar
– Savaşlar ve Soykırım Olayları
– Enerji Sorunu
– Eğitim Sorunları
– İşsizlik
– Salgın Hastalıklar
– Sağlık Sorunları
– Hızlı Kentleşme ve Konut Sorunu
– Tarım Alanlarının Yok Edilmesi

d) Her sunum için 15 dakika süre verilecektir.
e) Kongrede oturumları yönetmek üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
akademisyenleri ile BİLSEM’lerde görev yapan öğretmenler görevlendirilecektir.
f) Bildiri sunan öğrencilere, danışman öğretmenlere ve kongreye katkı sağlayanlara Katılım
Belgesi (Ek-1) verilecektir. Katılım belgeleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından
düzenlenip verilecektir.
g) Tam metin gönderenlerden çalışması bilim kurulu tarafından uygun görülenler Cumhuriyet
Uluslararası Eğitim Dergisi’ne yönlendirilecek ve dergi hakem kurulu tarafından da uygun
görülürse kongre özel sayısı çıkarılarak makale şeklinde yayınlanacaktır. Tam metinlerin
gönderilmesinde ve yayınlanmasında derginin yazım kuralları esas alınacaktır.
h) Başvuru tarihinden sonra gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
ı) Katılımcıların izin ve görevlendirme işlemleri memuriyet mahallinde yapılacaktır.
Katılımcılardan öğrencilerin yollukları ile danışman öğretmenlerin yolluk ve yevmiyeleri
kurumlarınca; konaklama, yemek ve transfer hizmetleri Sivas BİLSEM tarafından
karşılanacaktır.
i) Kongreye katılmak üzere başvuran BİLSEM’ler, Kongre Katılım Şartnamesini kabul etmiş
sayılırlar. Bu şartnamede belirtilmeyen hususların yeniden düzenlemesine ve mevcut
şartnamede gerektiğinde değişiklik yapmaya Kongre Düzenleme Kurulu yetkilidir.
j) Kongre uygulanma sürecinde her türlü iş ve işlemlere ilişkin duyurular Sivas BİLSEM web
sayfasından (www.sivasbilsem.meb.k12.tr) yapılacaktır.
k) Katılımcılar süreç ile ilgili sorularını ve iletilerini bilsemsosyalkongresi@gmail.com
adresine yazabileceklerdir.

Kongreye Başvuru ve Katılım Şekli: Kongreye katılım ücretsiz olup, gönüllük esasına
dayanmaktadır. Kongreye katılacak engelli her bir öğrenci için, bir rehber öğretmen refakat
edecektir.

Madde 6. Kongreye başvuru şekli ve katılım şartları aşağıdaki gibidir:
a) Kongreye; BİLSEM’lerde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle eğitim alacak 5, 6 ve
7. sınıf düzeyindeki ortaokul öğrencileri bildirileri ile kongre takviminde (Ek-2) belirlenen tarih
aralığında başvuru yapabileceklerdir.
b) Kongrede sunulacak bildiri başlıkları, kongre bildiri konu başlıklarına uygun olmak şartıyla
katılımcılar tarafından belirlenecektir.
c) Bildirilerin etik kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Bildiriler Ek-3’te
sunulan katılımcı bilgilendirme formu ile yazım kurallarına uygun olarak hazırlanacak ve
takvime uygun olarak gönderilecektir.
ç) Kongre düzenleme kurulu (Ek-4) tarafından kabul edilen bildirilerin katılımcılarına davet
mektubu gönderilecektir.
d) Kongreye gönderilen bildiriler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
akademisyenlerinden oluşturulan kongre bilim kurulu (Ek-5) tarafından incelenerek, uygun
bulunanlar kongreye davet edilecektir.
e) Sunum metinlerinin içeriklerinin sorumluluğu bildiriyi sunan öğrenci ve hazırlanmasına
destek sağlayan danışman öğretmene aittir. Bildiri sunumlarında kongre düzenleme kuruluna
gönderilen bildirilerin dışına çıkılmayacaktır.
f) Kongreye Bilim Kurulu üyelerince uygun görülen 30 bildiri davet edilecektir. Davet alan
bildiri sahibi öğrenci velilerinin, Veli İzin Belgesi/Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onay
Belgesini (Ek-6) kongre öncesi bilsemsosyalkongresi@gmail.com adresine göndermeleri
gerekmektedir.
g) Davet edilecek bildiriler konusunda Kongre Bilim Kurulu kararı kesindir ve itiraz kabul
edilmeyecektir.
h) Bildiri başvuruları ve katılım süreci iş takviminde belirtilen tarihlere göre yapılacak olup
başvuru ve katılım sürecinde bildiri özetleri, tam metinleri ve istenebilecek diğer dokümanlar
pdf dosyası şeklinde bilsemsosyalkongresi@gmail.com adresine gönderilecektir.
ı) Danışman öğretmen rehberliğinde hazırlanacak bildiriler; akademik alanda ortak bir dil
kullanılması, literatür taramasının daha hızlı yapılması ve ulaşılan kaynakların daha iyi
incelenmesine katkı sağlayacağından APA 7 sürüm formatına uygun olarak gönderilecektir.
i) Bildiriler özgün nitelikte olmalıdır. Daha önce yayımlanmış, herhangi bir sempozyumda
veya bilimsel bir platformda başkaları tarafından sunulmuş bildiriler kabul edilmeyecektir.
j) Hazırlanan bildiriler bilsemsosyalkongresi@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir.
k) Kabul edilen bildiriler, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi web sayfasında
(www.sivasbilsem.meb.k12.tr) kongre takviminde belirlenen tarihte ilan edilecektir.
l) Kongre Düzenleme Kurulu, aynı konuda yoğunluk olması hâlinde yeniden düzenleme
yapmaya, başvuran kurumlar arasından seçim yapmaya ve tekrar konu belirleme amacı ile
bildiriyi iade etmeye yetkilidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
SİVAS BİLİM VE SANATMERKEZİ
Emek Mahallesi, Hekim Sokak, No:1
MERKEZ/SİVAS
http://sivasbilsem.meb.k12.tr/
bilsemsosyalkongresi@gmail.com
0346 227 10 10

Ek-3. Kongre Katılımcı Bilgilendirme Formu ve Yazım Kuralları
BİLSEM ÖĞRENCİLERİ SOSYAL BİLİMLER ULUSAL
ÇOCUK KONGRESİ TEMA: “GÜNÜMÜZ DÜNYA
SORUNLARI”

Katılımcı Bilgilendirme Formu
1. Öğrenci Sınıf Düzeyi
1. Öğrenci Adı ve Soyadı
2. Öğrenci Sınıf Düzeyi (Varsa)
2. Öğrenci Adı ve Soyadı (Varsa)
Danışman Öğretmen Adı Soyadı
Danışman Öğretmen Telefon
Danışman Öğretmen e-posta Adresi
Bilsem Adı
Bilsem Adresi
Öğrenci Velisi Telefonu

TÜRKÇE BAŞLIK BİÇİMLENDİRME BOZULMADAN BURAYA
EKLENMELİDİR
Yazar 1 Unvan Ad SOYAD
Kurum adı, Şehir, e-posta
Yazar 2 Unvan Ad SOYAD
Kurum adı, Şehir, e-posta

ÖZET
Türkçe özet en az 500, en fazla 750 kelime olmalıdır. Başlık içerikle uyumlu olacak şekilde
büyük harflerle Calibri yazı karakteri ile 12 punto ile yazılmalıdır. Özet metni Calibri yazı
karakteri ile 10 punto, 1.15 satır aralığıyla iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar
unvan ve adları başlıktan sonra bir boşluk bırakılarak Calibri yazı karakteriyle 10 punto, kalın
ve italik olarak, 1.15 satır aralığı ile ortalı yazılmalıdır. Kurum-şehir adları yazar adlarının
hemen altında Calibri yazı karakteriyle 10 punto, italik olarak ortalı yazılmalıdır. Sayfa
kenarlıkları 2.5 cm olmalıdır. Özet metninde problem durumu, araştırmanın amacı,
araştırmanın yöntemi ile bulgular ve sonuca ilişkin bilgilere yer verilmelidir. Özette çizelge ve
görsel bulunmamalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten
oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Yalnızca ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.
Özel isimler hariç diğer anahtar kelimelerin tamamı küçük harfle yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime1, anahtar kelime2, anahtar kelime3.

Ek-4. Kongre Düzenleme Kurulu
Kongre Onursal Başkanları
Prof. Dr. Alim YILDIZ – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kemal Numan VARINOĞLU – MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürü
Kongre Başkanları
Prof. Dr. Ali AKSU – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Dr. Öğr. Üyesi Adem UZUN – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Kongre Düzenleme Kurulu
Burak YILDIRIM – Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü
Memet MATOĞLU – Sivas Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü
Ramazan BAKER – Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Halil BOLAT – Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Şenol ERTEN – Ankara Mamak Bilim ve Sanat Merkezi Coğrafya Öğretmeni
Sedat ALTAŞ – Antalya Bilim ve Sanat Merkezi Tarih Öğretmeni
Mustafa YOĞURTÇU – Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Öğretmeni
Selami DURAN – Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi Felsefe Öğretmeni
Ferhat ONGUN – Salihli Bilim ve Sanat Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Mehmet KAYA – Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi Sınıf Öğretmeni
Ek-5. Kongre Bilim Kurulu
Prof. Dr. Gülpınar AKBULUT ÖZPAY – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Hamdi KARAKAŞ – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet KANAK – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Meral ÖZTÜRK – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Selman ABLAK – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan BULDUR – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Soner DOĞAN – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ERGÜN – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Didem Kayahan YÜKSEL – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fadime İşcan KARASU – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülseda EYCEYURT TÜRK – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sezen GÜLEÇ – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Ek-6. Veli İzin Belgesi/Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onayı
BİLSEM Öğrencileri Sosyal Bilimler Ulusal Çocuk Kongresi Düzenleme Kuruluna
Öğrenci Adı-Soyadı :
Anne Adı :
Baba Adı :
Sınıf Düzeyi :
Eğitim Aldığı BİLSEM Adı :
Yukarıda açık kimliği yazılı ………………………..………………. adlı öğrencinin
velisiyim. Öğrencimin 02-04 Eylül 2022 tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak BİLSEM
Öğrencileri Sosyal Bilimler Ulusal Çocuk Kongresi’ne katılım sağlamasına izin veriyorum.
Gereğini arz ederim.
Adres: ……./….. /2022
Veli Ad Soyad
İmza

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişinin açık rızası ile doldurulabilir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim süreçleri
kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı
Kanunun 5inci maddesinin 1inci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme
şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.
Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili
mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.
Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Milli Eğitim
Bakanlığının Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak
iletebilirsiniz.

Açık Rıza Onayı
6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgi verilmiştir. Bu
doğrultuda işlendiği belirtilen bana ve ………………………………….……………………..’de
öğrenim gören velisi/birinci derece yakını bulunduğum ………………….……….… adlı
öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz, eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında
düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim
gördüğü eğitim kurumu dahil Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan
kurumsal internet siteleri, sosyal medya hesapları ile basın yayın kuruluşlarında yayınlanmasına
izin veriyorum / vermiyorum.
Gereğini arz ederim.
☐ İzin Veriyorum.
☐ İzin Vermiyorum.
Tarih:
Velinin Adı ve Soyadı:
Velisinin İmzası:

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.