BİLSEM Öğrencileri arası Efsaneden Fantastik Kurguya Öykü Yarışması

BİLSEM Öğrencileri
BİLSEM Öğrencileri

Rize Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi’nden Heyecan Verici Yarışma: BİLSEM Öğrencileri arası Efsaneden Fantastik Kurguya!
5.-12. sınıf öğrencilerine müjde! Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi, “Efsaneden Fantastik Kurguya” yarışması düzenliyor. Yaratıcı zekanızı kullanarak efsanelerden ilham alarak fantastik kurgular üretin ve birbirinden güzel ödüller kazanma şansı yakalayın!

RİZE FATMA- NURİ ERKAN BİLİM VE SANAT MERKEZİ
EFSANEDEN FANTASTİK KURGUYA BİLSEM ÖĞRENCİLERİ
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN KONUSU

“Kültürel Mirasımız Efsaneler, Çocukların Bakış Açısıyla Yeniden Yorumlanıyor” adlı
proje.

YARIŞMANIN AMACI
“Kişi diliyle düşünür.” Çağrışımların özgürce harekete geçmesi, orijinal düşüncelerin aktif hale gelmesi için sol beynin denetiminden kurtulmak gerekir. Yazma yolculuğunun önemi burada devreye girer. Yazma eylemi kişinin kendisini keşfetmesini sağlar. Çünkü bu eğlenceli keşif yolculuğunun temelinde düşünme vardır.

İnsan; görmeyi, dinlemeyi, düşünmeyi öğrenerek kendi dünyasını keşfeder. Bu, “duyuların
eğitilmesi” anlamına gelir. O zaman yazma eyleminin amacı “duyuların eğitilmesidir.” “Ancak
kişinin kendi içinden başlayan yolculuk dışarıya kadar uzanabilir.” Yazma eylemi, duyuların
eğitilmesi sayesinde kişinin iç dünyası ile dış dünya arasında bir denge kurmasını sağlar.
Yazmak için “bakmak, görmek, düşünmek, yorumlamak” gerekir. Bakan, gören, düşünen,
yorumlayan çocuğun akademik başarısı yüksek olur. Sıra dışı fikirler üretir. Sorunlara çözümler bulur. Hayallerini keşfeder. Kendini ifade eder.

Yazma becerisi, bireyin dil becerileri alanındaki kazanımların hepsini bünyesinde barındıran
önemli bir beceridir. Bu alandaki gelişmişlik diğer becerilerin gelişmesine yardımcı olur.
Bu doğrultuda Rize Fatma – Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen
çalışmada amaç; Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin efsaneleri kendi
hayal dünyalarından damıtarak özgün yorumlarla yeniden şekillendirmeleridir.

Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda şu hedefler
amaçlanmaktadır:

• Çocukların ve genç neslin önceki kuşaklarla iletişim kurmalarını sağlamak ve somut
olmayan kültürel mirasın bir parçası olan efsanelerin gelecek kuşaklara aktarılmasına
katkı sunmak.

• Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrencileri geçmişten gelen efsane
kültürü ile tanıştırıp, onların gelişimine katkıda bulunmak, estetik duygu ve
beğenilerini geliştirmek.

• Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin efsaneleri farklı bakış açıları
geliştirerek yeniden düzenleme yoluyla hayal güçlerini ve zihinsel gelişimlerini
desteklemek.

• Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin yazma becerilerini
geliştirmek ve ortaya yeni özgün eserler çıkarmalarını sağlamak.

• Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerimize ufuk açmak, onlara çok
yönlü özellikler kazandırmak.

KAPSAM VE HEDEF KİTLE
Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören BYF ve ÖYG (5-6-7-8. Sınıf öğrencileri)
programlarına devam eden bütün öğrencilerin yapacağı özgün çalışmalar kapsam ve hedef
kitleyi oluşturmaktadır.

TANIM
Efsane: Eski çağlardan beri söylenegelen olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali
hikâye, söylence.

Fantastik: Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayali…

KATILIM ŞARTLARI

• Katılım yaraticiyazarlik5353@gmail.com e-posta adresi aracılığıyla sağlanacaktır.
Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile
Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması
gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır

• Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıtlı BYF ve ÖYG (5-6-7-8. Sınıf öğrencileri) öğrencileri
katılabilir.

• Engellilik durumu yarışmaya katılımda öğrenciler bir dezavantaj teşkil etmemektedir.
Engelli bir öğrencinin ödül kazanması durumunda, düzenlenecek ödül törenine katılımı
için gerekli tedbirler alınacaktır.

• Her öğrenci birden fazla eserle katılabilir.

• Danışman öğretmenler birden fazla öğrenciye danışmanlık yapabilir.

• Eserler, katılımcı BİLSEM’ler bünyesinde oluşturulacak eser inceleme komisyonlarının
onayından sonra gönderilmelidir.

• Metinlerde yasalarda suç olarak tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve içeriklere yer
verilemez.

• Metinlerde; dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayrımcılık içeren ifade veya yargılara yer verilemez.

• Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili
yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

• Hikâyelerde; öğrencilerin psikolojik, duygusal ve bedensel gelişimine olumsuz etkisi
olabilecek konu veya içeriklere yer verilemez.

• Eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm eserler eser
sahibinden izin almak kaydı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü etkinliklerde
kullanılabilir.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır
Özel Koşullar:

• Metinler yazım kurallarına uygun, akıcı ve yalın bir dille yazılacaktır.

• Yerel şive ve ağız özelliklerine yer verilebilir.

• Seçilen efsaneler; öğrencilerin olay ve durumlara farklı bakış açısı kazanmalarına katkı
sağlamalıdır.

• Seçilen efsanelerin; öğrencinin psiko-sosyal ve kültürel gelişim sürecine olumlu katkısı
olmalıdır.

• Seçilen efsaneler; öğretici özellikler taşımalı ya da iyiye, güzele, sanata karşı farkındalık
oluşturmalı, eğitim amaçlı kullanılabilir olmalıdır.
Yazım Koşulları:

• Metinler, Times New Roman yazı karakteri ile A4 boyutunda Word dosyası olarak, 12
punto, 1,5 satır aralığında yazılmalıdır.

• Öğrenciler okudukları ya da dinledikleri efsanenin orijinal metnini ve kaynakçasını
yazdıkları hikâye ile birlikte ek olarak sunmalıdır.

• Öğrencilerin çıkış noktası efsaneler olmalıdır. Öğrencilerin kurguları efsaneye
dayanmalıdır. Efsane öğrenci için esin kaynağı olmalıdır.

• Öğrencinin kendi yorumuyla ve fantastik bir çerçeve ile kurgu özgünleştirilmelidir.
(Kahraman ekleme, çıkarma yapılabilir. Kahramanların kullandığı araç gereçler
değiştirilebilir. Mekân çeşitlendirilebilir. Efsanenin tamamı kullanılmak zorunda
değildir. İstenilen kısım alınabilir. (mekân, çatışma, kahraman ya da kahramanlar vs.)

• Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül
almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Katılımcı BİLSEM’lerin seçtiği 3 eseri Rize Fatma-Nuri
Erkan Bilim ve Sanat Merkezi’ne paylaşılan e posta yoluyla
göndermesi. 19.02.2024 / 25.03.2024
Yarışma sonuçlarının Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat
Merkezi kurumsal web sitesinde açıklanması. 05.04.2024
Yarışma sonuçlarına itirazların yaraticiyazarlik5353@
gmail.com e-posta adresi aracılığıyla alınması 15.04.2024/17.04.2024
İtirazların değerlendirilmesi, yarışma kesin sonuçları ve ödül
almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin Fatma-Nuri Erkan
Bilim ve Sanat Merkezi kurumsal web sitesinde açıklanması.
18.04.2024 / 20.04.2024
Rize Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi çok amaçlı
salonunda ödül töreninin yapılması. 03. 05. 2024

ÖDÜLLER ve ÖDÜL TÖRENİ
Dereceye giren öğrenci ve danışman öğretmenlerine verilecek ödüller aşağıdaki şekildedir.
a) Birincilik ödülü: Rize Gezisi ve Tablet bilgisayar.
b) İkincilik ödülü: Rize Gezisi ve Tablet bilgisayar.
c) Üçüncülük ödülü: Rize Gezisi ve Tablet bilgisayar.
d) Jüri Özel Ödülü: Rize Gezisi ve 1 Terabayt Hafıza Kartı.
e) Ödül töreni 03.05.2024 tarihinde Rize Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezinde
yapılacaktır. Ayrıca ödül töreninde Rize Fatma- Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
öğrencilerinin yapmış olduğu “Efsaneden Fantastik Kurguya” konulu afiş çalışmaları da
sergilenecektir.

Yarışma bütçesi 30 000,00 TL olup Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi Okul Aile Birliği tarafından öykü yarışması için yapılan bağışlardan karşılanacaktır.
Törene, dereceye giren (Yarışmada 1, 2 ve 3. olan) ile Jüri özel ödülü alan öğrenciler ve
danışman öğretmenleri davet edilecektir.

Yarışma için seçilen eserler ve her türden bilgi ve ekler için, yaraticiyazarlik5353@gmail.com adresine e- posta olarak gönderilir.

https://fatmanurierkanbilsem.meb.k12.tr