BİLİMSEL PROJENİN AŞAMALARI

1. Projenin konusunu seçmek: Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir.

2. Bilgi toplamak: Projenin konusu belirlendikten sonra konusuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanmalıdır.

3.  Projenin tanımlanması: Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçlar tanımlanmalıdır.
Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır.
Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedefler birden fazla olabilir. Hedeflerin ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.
Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır.

4. Projenin yürütülmesi: Proje, belirlenen amaç, hedefler, yöntemler uygulama adımları ve takvim doğrultusunda hazırlanır.

5.  Değerlendirme ve rapor yazımı: Bu aşamada, proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirilmesi yapılır.  Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak çalışmanın amacına hangi ölçüde ulaşıldığı belirtilir.