BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANI NASIL YAZILIR?

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANI NASIL YAZILIR?
Bilimsel araştırma, gözlemlenen bir olay veya düşünülen bir konu hakkında soru sormayla
başlar. Bu konuda yapılan çalışmaların araştırılması (literatür taraması) ile devam eder, bilimsel
olarak nitelenen bir yöntem ile elde edilen bir cevapla son bulur. Bu süreç başından sonuna
kadar  önceden  planlanmalıdır.  Planlama  bir  anlamda  amaca  ulaşmak  için  yapılacakların
belirlenmesi ve sıralanmasıdır.

Bilimsel araştırma planı aşağıda verilen unsurlardan oluşur:

Araştırma Konusu:
Araştırılacak olan  konu bütün unsurları  ile birlikte ayrıntılı olarak
tanımlanır. Araştırma konusunun sınırları cevabı aranan soruyu içerecek şekilde doğru olarak
tanımlanmalıdır. Araştırma konusu genel olmamalı cevabı aranan soru ile sınırlı olmalıdır.

Hipotez geliştirilmesi veya mühendislik hedefnin belirlenmesi:
Hipotez bir anlamda
sorulan soruya verilen bir cevap veya kestirimdir. Hipotezin bilimsel olabilmesi için doğruluğu
veya  yanlışlığı  yapılacak  araştırmayla  sınanabilir  olmalıdır.  Eğer  araştırma  mühendislik
içeriyorsa ulaşılması istenen hedefer kesin olarak belirlenmelidir.
Kullanılacak yöntem ve süreçlerin tanımı
1) Süreçler : Veri toplanmasında yapılacak işlemler veya veri elde etmek için tasarımlanan
deney düzeneği tanıtılmalıdır.
2) Veri analizi: Araştıma sorusuna cevap teşkil edecek veya hipotezi doğrulayacak olan
gözlem  veya  deney  sonucu  elde  edilen  verinin  analiz  edilmesinde  kullanılan  süreçler  ve
istatistiksel yöntemler tanıtılmalıdır.

Kaynaklar:
Literatür taraması neticesinde elde edilen ve araştırmada kullanılan bilgilerin
kaynaklarına yapılan atıfardan oluşur.