BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI

Çağrı Adı  : Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
 
Çağrı Numarası : 4004 
  
Çağrı Türü  : Periyodik Çağrı
 
Son Başvuru Tarihi   : 07.03.2012
  
Proje Süresi  : En fazla 12 ay 
 
  
Bilim ve Toplum Projelerinin Genel Amacı:
 
Bilim  ve Toplum Projeleri,  bilginin  topluma  anlaşılır  bir  biçimde  aktarılmasını,  bunu yaparken  de bilginin mümkün  olduğunca  görselleştirilerek,  etkileşimli  uygulamalarla desteklenmesini  amaçlar.  Bu  projelerde,  klasik  eğitim  metotlarının  kullanılarak,
katılımcılara  olabildiğince  fazla  bilgi  aktarılması  değil,  katılımcıların  basit  bilimsel olguları  fark  etmeleri  sağlanarak,  merak  duygularının,  araştırma  ve  öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.
 
Çağrı Kapsamı:
 
Doğa,  bilim  ve  teknoloji  konularında  farkındalık  yaratmak  amacıyla  hedef  kitlenin bilimsel  konu,  kavram  ve  süreçleri  gözlem  ve  uygulamalarla  anlamasına  olanak sağlayan ve belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya
konaklamasız eğitim programlarıdır
 
Çağrı Amaçları:
 
  Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,   Katılımcıları  izleyici  ve  dinleyici  konumundan  çıkarıp,  aktif  görevler  vererek onları  “yapan-yaşayan”  konumuna  getirmek,  bu  yolla  bilginin  daha  kalıcı olmasına katkıda bulunmak,
                                                
* Sözleşmede belirtilen proje süresi en fazla 12 ay olabilir. 2012 projeleri için öngörülen proje bitiş tarihi 1 Ağustos 2013 tarihinden sonra olamaz. 
   Farklı  konularda  gerçekleştirilen  gözlem  ve  uygulamalarla  katılımcılara disiplinlerarası bakış açısı kazandırmak,
  Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak, 
  Bireylerin bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konusunda özgüvenini geliştirmek ve pekiştirmek,
  Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır. 
  
Çağrı Alanları: 
 
Proje önerileri aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçını kapsamalıdır:
 
  Doğa Bilimleri: Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Ekoloji ve Çevre, Havacılık, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik, Kimya, Jeoloji, Jeofizik, Meteoroloji, Deniz Bilimleri, Biyoloji, Genetik vb.
  Mühendislik ve Teknoloji Alanları 
  Tıbbi Bilimler
  Tarımsal Bilimler: Ziraat, Ormancılık, Bahçecilik,Veterinerlik vb.
  Sosyal Bilimler: Psikoloji, Ekonomi, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Antropoloji,
Coğrafya,  Şehir  Planlaması  ve  Kırsal  Planlama,  Yönetim,  Hukuk,  Dilbilim,
Sosyoloji vb. 
  Beşeri Bilimler: Tarih, Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzik vb.
 
Proje kapsamında hazırlanan programların-etkinliklerin aşağıda yer alan yöntemlerin bir ya da birkaçını içermesi beklenmektedir:
 
  Gözlem
  Atölye çalışmaları
  Saha çalışmaları
  İçeriği oyunlarla aktaran etkinlikler (örn. doğa oyunları) 
  İçeriği sanatsal faaliyetlerle aktaran etkinlikler
  Drama
  Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
  Grup çalışmaları
  Sanat ve spor etkinlikleri
  Deneysel çalışmalar vb.
 
 
Hedef Kitle
 
Bilim  ve  Toplum  Projeleri  bütün  topluma  açık  olmakla  birlikte,  projenin  hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsaması beklenmektedir:
 
  Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu) 
  İlköğretim öğrencileri 
  Ortaöğretim öğrencileri
  Üniversite öğrencileri (Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora)
  Öğretmenler 
  Kamu personeli 
 
Not: Belirli bir hedef  kitleye  yönelik projelerde  içerik  ve  yöntem belirlenirken, hedef kitlenin seviyesinin dikkate alınması beklenmektedir. 
 
Diğer Hususlar
 
  Çağrı  kapsamında  yapılacak  başvurularda  hedef  kitleyi  Darüşşafaka  Eğitim Kurumları,  Çocuk  Esirgeme  Kurumu  veya  Yatılı  İlköğretim  Bölge  Okulları (YİBO) olarak belirleyen projelere öncelik verilebilecektir. 
 
  Proje  bütçesi  ve  proje  ekibindeki  kişi  sayısı  göz  önünde  bulundurulduğunda katılımcı sayısının yüksek olması önem arz etmektedir. Katılımcı sayısı yüksek olan projelere öncelik verilebilecektir.
 
 
Çağrıya Özel Yükümlülükler
 
Başvuru  Formundaki  Yöntem  ve  Projenin  Yapılabilirliği  eksiksiz  ve  ayrıntılı  bir şekilde aşağıdaki başlıklara göre açıklanmalıdır:
  
  Hedef Kitle
  Etkinlik Konuları ve Kapsamı
  Ayrıntılı Etkinlik Programı
  Pilot çalışma yapılacaksa planlanan etkinlikler
  Ölçme ve Değerlendirme 
  Etkinlikte Kullanılacak Yöntemler ve Teknikler
  Eğitmenler hakkında bilgi
  Sağlık ve güvenlik önlemleri
 

Başvuru Koşulları 
 
  TÜBİTAK  tarafından  desteklenen  Bilim  ve  Toplum  projelerinde  yürütücü olmanın koşulu; 
i)  En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
ii)  Bir  üniversitede  veya  kamu  kurum/kuruluşunda  tam  zamanlı  personel kadrosunda olmak,
iii)  Başvuru  esnasında  aşağıda  belirtilen  idari  görevlerde  aslen  veya  vekâleten bulunmamaktır.
 
  Projeye  başvuru  anı  itibariyle  aşağıdaki  görevlerde  bulunan  kişiler,  projede ancak uzman veya eğitmen olarak görev alabilirler:  
i)  Üniversitelerde;  Rektör,  Rektör  Yardımcıları,  Dekan,  Enstitü  Müdürü (Araştırma  Enstitüleri  hariç),  Yüksekokul  Müdürü,  Meslek  Yüksekokulu Müdürü, 
ii)  Kamu kurum ve kuruluşlarında; Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Müsteşar, Genel  Sekreter,  Genel  Müdür,  Başhekim,  Daire  ve  Grup  Başkanı,  İl  ve  İlçe  Milli Eğitim Müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları  ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının müdürleri.
 
  Bilim ve Toplum Proje Çağrısına aynı dönemde 1(bir) proje ile başvurulabilir.
 
 
Destek Miktarı
 
Destek miktarı projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenir. 
 
2012 Bilim  ve Toplum Projeleri  destek  üst  limiti, Proje Teşvik  İkramiyesi  ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir. 
 
Altyapı oluşturmaya yönelik projelere destek verilmeyecektir. Bu  tür projeler, Bilim ve  Toplum  Programları  Değerlendirme  Kurulu  kararı  ile  panel  değerlendirmesine alınmayacaktır.
 

Desteklenebilecek Maliyet Kalemleri
 
Projenin  uygulanması  için  gerekli  makine/teçhizat,  sarf  giderleri,  seyahat  giderleri, hizmet alımı (eğitmen, rehber, sağlık -ambulans ve personel-, temizlik, güvenlik vb.), bilimsel  toplantı  katılım  ücreti  ve  organizasyon  giderleri maliyet  kalemleri  arasında yer almaktadır. 
 
Bu  çağrı  kapsamında;  eğitmen  ve  rehber  hizmet  bedellerinin  üst  sınırları belirlenmiştir. 
Buna göre:
 
  Eğitmen hizmet bedeli üst sınırı  :
 
Proje etkinliğine katılan eğitmene; birinci gün  için 250 TL,  ikinci gün  için 150 TL, üçüncü gün için 100 TL, takip eden diğer günler için ise 50 TL ödenir.  Bir eğitmene ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 750 TL’yi geçemez.
 
  Rehber hizmet bedeli üst sınırı :
Rehber: 80 TL/gün 
Bir rehbere ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 800 TL’yi geçemez.
 
Bilimsel/Bilim ve Toplum Toplantılarına Katılım: Proje personelinden, proje konusuyla ilgili  olmak  üzere  yurtiçi/yurtdışı  toplantılara  katılmak  veya  tebliğ  sunmak  vb. amacıyla yılda sadece 1 kişinin 1 kez seyahat etmesine olanak sağlanabilmektedir.
Söz  konusu  seyahat  öncesinde  mutlaka  Bilim  ve  Toplum  Programları Müdürlüğü’nden onay alınması gerekir. Toplantı başına en fazla 500 TL/kişi ödenek verilir. Bu  ödenek  kişinin  konaklama,  iaşe,  konferansa  katılım  ve  ulaşım  giderlerini kapsamaktadır.
 
Konaklama/Yemek  Ücretleri:  Projede  görev  alan  kişilerin  (proje  ekibi)  ve katılımcıların,  KDV  dahil  kişi  başı  yemek  bedeli  en  fazla  30  TL/gün,  konaklama bedeli ise 50 TL/gün olabilir. 
 
Not: Konaklamalı projelerde,  toplam etkinlik gün  sayısı, her bir etkinlik dönemi  için tanışma  ve  kapanış  günleri  dahil  en  fazla  10  gün  ile  sınırlıdır.  Konaklamasız projelerde  etkinlik  gün  sayısında  sınırlama  bulunmamaktadır.  Bu  kurala  uymayan
proje önerileri panel değerlendirmesine alınmayacaktır.
 
 
Değerlendirme Usul, Yöntem ve Kriterleri
 
Proje  önerileri  Bilim  ve  Toplum  Programları  Müdürlüğü  tarafından  ön değerlendirilmeye  alınır. Bu  değerlendirme  sonucunda  evrak  ve  ıslak  imza  eksiği bulunan projeler panel değerlendirmesine alınmaz.

Bilim  ve  Toplum Projeleri, Kamu Kurum/Kuruluşları  ile  üniversitelerde  tam  zamanlı çalışan, en az doktora veya eşdeğer dereceye sahip kişilerden oluşturulan paneller tarafından değerlendirilir. 
 
Bilim ve Toplum Projelerinin değerlendirilmesi 3 temel kriter üzerinden yapılır. Bunlar;  “İçerik ve Aktarım”, “Yaygın Etki” ve “Yapılabilirlik” tir. 
 
Proje Gelişme ve Sonuç Raporları
 
Desteklenen  projelerin  gelişme  ve  sonuç  raporları,  projenin  izlenmesini  ve değerlendirilmesini  sağlamak  amacıyla  Bilim  ve  Toplum  Programları Müdürlüğü’ne sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilir. 
 
Nereye ve Nasıl Başvurulabilir?
 
“TÜBİTAK Bilim  ve  Toplum Projeleri Destekleme Programı Proje Öneri  Formu”nda istenilen  tüm  bilgi  ve  belgeler  eksiksiz  olarak  hazırlandıktan  sonra,  en  geç  son başvuru  tarihine  kadar,  1  basılı  kopya  ve  CD  ile  TÜBĠTAK  Bilim  ve  Toplum Programları Müdürlüğü’ne kargo veya posta yolu ile başvuru yapılır. 
 
Elden  teslim edilecek proje başvurularının en geç 07 Mart 2012 saat 18:00’e kadar TÜBİTAK Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir. 
 
Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 
Basılı  kopyanın  her  sayfasının  sağ  alt  köşesi  yürütücü  tarafından  paraflanmış, ciltsiz,  spiralsiz,  zımbasız  ve  dağılmayacak  şekilde  dosyalanmış  olmalıdır.  Proje Öneri Formu ve eklerinin her biri, ayrı ayrı telli dosyalara yerleştirilerek büyük, sırt genişliği en az 6,5 cm. olan mavi klasör içinde gönderilmelidir. 
 
Proje  önerisinde  yer  alan  tüm  dokümanların  birebir  kopyasının  bir  CD  içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. Proje Öneri Formu’nda görseller  yer almamalı,  formun büyüklüğü  eklerle  birlikte  10 MB’ı  aşmamalıdır.  Ekler  dahil  10 MB’ı  aşan  proje
önerileri  değerlendirmeye  alınmayacaktır.  Göndereceğiniz  CD’de  aşağıdaki dosyalar MS OFFICE veya OPENOFFICE formatında ayrı ayrı olmalıdır:
 
–  Proje Öneri Formu
–  EK-A. Etkinlik Konuları ve Kapsamı 
–  EK-B. Proje Ekibi Bilgileri
–  EK-C. Hedef Kitle Bilgileri
–  EK-D. Ayrıntılı Etkinlik Programı 
–  EK-E. Proje Temel Bilgileri
–  EK-F. Ayrıntılı Bütçe Tablosu
–  EK-G. Özgeçmişler
–  EK-H. Proforma faturalar/Teklif mektupları
–  EK-I. Proje Personelinin Maaş Bordro Bilgileri (Son Ay)
 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları    4000-DE-07-01
 

İletişim Bilgileri:  
TÜBİTAK 
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No:221
06100 Kavaklıdere / ANKARA
 
Tel: 0312 468 5300/1253-1522-2010-3939-4202-4994
Faks: 0312 427 66 77
 
Web Adresi: http://www.tubitak.gov.tr/4004
                http://www.tubitak.gov.tr/btpm
e-posta: [email protected]