Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
TARAFINDAN DESTEKLENEN VEYA YÜRÜTÜLEN BİLİM
VE TOPLUM PROJE VE ETKİNLİKLERİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK (*)
Amaç ve kapsam
MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, bilimsel oluşum, kavram
ve yeniliklerin topluma tanıtılmasını, öğretilmesini ve
sevdirilmesini sağlamak, zamanla bu konuların ülke gündemine
alınması ve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde
yaygınlaştırılması amacıyla proje önerileri hazırlanmasını
sağlamak, kabul edilen projeleri desteklemek ve bu amaçlarla
Kurum tarafından yapılacak etkinlik ve/veya projeleri
gerçekleştirmektir.
Bu Yönetmelik, birinci fıkrada belirtilen amaçları
gerçekleştirmek üzere verilecek destek ile yürütülecek etkinliklere
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2. Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması
Hakkında Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3.(**) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Başkanlık : TÜBİTAK Başkanlığını,
b) Bilim Kurulu : TÜBİTAK Bilim Kurulunu,
(*) 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(**) 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle
değiştirilmiştir.

c) Bilim Merkezi : Her yaştan, farklı birikime sahip insanları
bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi
toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale
getiren, etkileşimli öğretim yaklaşımı ile
ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye
teşvik eden, bilim ve teknolojinin önemini
toplum gözünde artırmayı amaçlayan
deneysel ve uygulamalı merkezleri,
ç) Çağrı : Program kapsamında proje önerisinde
bulunulmasını sağlamak üzere yerine göre
yapılan proje ilanı, duyurusu veya davetini,
d) Çağrı Dönemi : Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
uygulama planı çerçevesinde, destek
çağrısına çıkılması öngörülen zamanları,
e) Daire Başkanlığı : TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire
Başkanlığını,
f) Danışma Kurulu : Bilim ve toplum ile ilgili konularda
görüşünden yararlanılmak üzere TÜBİTAK
Başkanlığınca oluşturulan kurulu,
g) Etkinlik : Bu Yönetmelikte belirlenen amaçları
gerçekleştirmek için TÜBİTAK ve varsa
işbirliğinde bulunulan kurum ve kuruluşlar
tarafından yürütülen kamp, yarış, web
sitesi, basılı veya görsel yayınlar,
multimedya ürünleri, oyuncak/eğitim
setleri gibi araç ve çalışmalara ilişkin
faaliyetleri,
ğ) Müdürlük : Bilim ve Toplum Programları
Müdürlüğünü,
h) Program : Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Stratejik
Planı çerçevesinde, destek çağrısına
çıkılması öngörülen öncelikli konu
başlıklarının her birini,

ı) Proje : Kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları,
TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş
veya kişilerce sağlanacak destek miktarları
destekleme sözleşmesi ile belirlenmiş olan
ve bu Yönetmelikte belirtilen amaçların
gerçekleştirilmesini sağlamak üzere
desteklenmesine karar verilen bilim
merkezi kurulumu ve sergileri, doğa
eğitimleri, bilim kampları, eğitim
programları ve benzeri çalışmaları,
i) TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumunu
ifade eder.
Müdürlük (*)
MADDE 4. Müdürlük, Daire Başkanlığına bağlı olup Müdür,
Bilimsel Programlar Uzmanı ve destek personelinden oluşur.
Bu Yönetmelikte belirlenen iş ve işlemlerden; Müdürlük,
Daire Başkanlığına; Daire Başkanlığı ise Başkanlığa karşı
doğrudan sorumludur.
Bilim ve Toplum Stratejik Planı
MADDE 5. Bilim ve Toplum Stratejik Planı; bu Yönetmelikte
belirlenen amaçlar doğrultusunda, ülke öncelikleri ile öncelikli
hedef kitleleri belirleyen ve sayılan amaçların gerçekleştirilmesi
için genel çözümleri içeren uygulamaya esas dönemsel plandır.
(*) Bilim ve Toplum Stratejik Planı, Müdürlük tarafından
hazırlanır ve Daire Başkanlığının önerisi üzerine Başkanlık onayı ile
uygulamaya girer. Bu plan, gerekli görülen hallerde aynı usulle
gözden geçirilir.
(*) 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle
değiştirilmiştir.

Uygulama Planı
MADDE 6. (*) Uygulama Planı; verilecek proje destekleri ve
Müdürlük/Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinliklerin
belirlendiği ve bunların taslak bütçe ile takvimlerinin yer aldığı
plandır.
Uygulama Planı, Başkan veya yetki verdiği kişi tarafından
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Danışman ve izleyici görevlendirilmesi
MADDE 7. Bilim ve Toplum Stratejik Planının, Uygulama
Planının, çağrı dokümanlarının, proje ve etkinliklerin
oluşturulmasında ve/veya değerlendirilmesinde, gerekirse
danışman ve proje izleyicilerinden de yararlanılabilir.
Görevlendirilen bu kişilere, panelistlere uygulanan ödeme
esaslarına göre ödeme yapılır.
Çağrı dokümanı
MADDE 8. Onaylanan Uygulama Planı çerçevesinde proje
önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla çağrı dokümanları
oluşturulur.
Çağrı dokümanlarında;
a) Projenin konusu, kapsamı, amacı ve şartları,
b) Kimlerin proje önerisinde bulunabileceği,
c) Destek miktarı,
ç) Desteklenebilecek maliyet kalemlerinin neler olduğu,
d) Öngörülüyorsa, proje hazırlık aşamasında verilecek
TÜBİTAK danışmanlık hizmeti,
e) Ön eleme yapılıp yapılmayacağı ile değerlendirme usul,
yöntem ve kriterleri,
(*) 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle
değiştirilmiştir.

f) Son başvuru tarihi ile başvuruların kime/hangi birime
verileceği,
g) Proje ve proje konusu ile ilgili açıklayıcı bilgiler,
ğ) Gerekli görülen diğer hususlar,
yer alır.
Çağrı türleri
MADDE 9. Çağrı türleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Periyodik Çağrı: Uygulama Planında öngörülen zamanlarda
yapılan çağrılardır. Çağrılar kural olarak Uygulama Planında
öngörülen zamanlarda açılır.
b) Güncel Çağrı: Güncel gelişmelere bağlı olarak yapılan ve
Uygulama Planında yer almayan çağrılardır.
c) Açık Çağrı: Öncelikli hedef kitle tespiti yapılmaksızın tüm
kişi ve kurumlara açık olan çağrılardır.
d) Segmente Çağrı: Belirli bir hedef kitleye yapılan
çağrılardır.
e) Özel Çağrı: Belli bir kişi ya da kuruma yapılan çağrılardır.
Çağrıya çıkılması
MADDE 10. Çağrıya, çağrı dokümanlarının Başkanlık
tarafından onaylanmasının ardından çıkılır. Bu onayda çağrının
türü ve buna göre çağrının yapılmasında izlenecek yöntem de
belirlenir
Proje başvuruları
MADDE 11. (*) Çağrı çerçevesinde hazırlanan proje önerileri,
TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan proje öneri formu ile birlikte
süresi içerisinde ve eksiksiz olarak TÜBİTAK’a sunulur.
(*) 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle
değiştirilmiştir.

Ön inceleme
MADDE 12. Proje önerileri, TÜBİTAK tarafından öncelikle
istenilen belgelerin tam ve uygun olup olmadığı konusunda
incelenir Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda varsa eksik
belgelerin başvuru sahiplerince tamamlattırılmasına gayret edilir.
Değerlendirme
MADDE 13. (*) Proje önerilerinin, çağrı programına has
yöntemler kullanılarak değerlendirilmesi esastır. Bu kapsamda
her bir çağrı için kullanılacak değerlendirme yöntemi de çağrı
dokümanı ile Başkanlığın onayına sunulur.
Ön inceleme sonrasında, ön incelemeyi geçen projelerin
yürütücülerinin gerektiğinde sunum yapmaları istenebilir.
Yapılan değerlendirme sonucunda projenin aynen veya revize
edilerek kabulüne karar verilebilir.
Destek kararı ve proje destekleme sözleşmesinin
imzalanması
MADDE 14. Yapılan değerlendirme sonucunda
desteklenmesine karar verilen projeler Başkanlığın onayına
sunulur.
Başkanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen projenin
yürütücüsü, varsa projeyi gerçekleştirecek kurum veya kuruluş ile
TÜBİTAK arasında proje destekleme sözleşmesi imzalanır. Bu
sözleşme ve eklerinde, projenin konusu, kapsamı, bütçesi,
çalışma programı, kabul edilen harcama kalemleri ile diğer idari
ve mali hükümler yer alır.
(**) Proje çağrısına özel idari ve mali hükümler belirlenmediği
takdirde, 22/4/2009 tarihli ve 27208 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Tarafından
Yürütülen Programlara ilişkin Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu
madde hükümlerine göre işlem yapılır.
(*) 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle
değiştirilmiştir.
(**) 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle
değiştirilmiştir.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan çağrı dokümanını oluşturan
belgeler ile öneri formu sözleşmenin ekidir.
İzleme ve sonuçlandırma
MADDE 15. (*) Her bir proje için kullanılacak izleme ve
değerlendirme yöntemi de çağrı dokümanı ile Başkanlığın
onayına sunulur.
Projenin amaçlarına ve TÜBİTAK kurallarına uygun olarak
yürütülüp yürütülmediği, çağrı dokümanında belirtilen özel
hükümlere; özel hükümler belirlenmemişse TÜBİTAK Araştırma
Destek Programları Tarafından Yürütülen Programlara ilişkin
Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan hükümlere göre izlenir.
Yapılan izleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma
programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ve
mücbir nedenlerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen
projeler; proje izleyicisinin, kurumun ve/veya ilgililerin başvurusu
üzerine Müdürlük tarafından geçici olarak durdurulabilir.
Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde Müdürlük
kararı ile proje kaldığı yerden yeniden başlatılır. Durdurma süresi
proje süresine ilave edilir.
Durdurma işlemi sonrasında veya Müdürlüğün yaptığı
değerlendirme sonucunda mücbir sebeplerle yürütülmeleri
olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu,
Başkanlık kararı ile yürürlükten kaldırılır. Karar, Müdürlük
tarafından ilgililere bildirilir. Bu durumda proje için alınan araç ve
gereçle, kalan sarf malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebilir.
Durdurma işlemi sonrasında veya Müdürlüğün yaptığı
değerlendirme sonucunda ilgililerin kusur veya ihmalleri
sonucunda olumsuz bir duruma gelen veya yürütülemeyeceği
anlaşılan projeler, ilgili Müdürlüğün önerisi üzerine Bilim Kurulu
kararıyla iptal edilir.
İlgili Müdürlüğün gerek görmesi halinde, proje
durdurulmadan da yürürlükten kaldırma veya iptal süreci
başlatılabilir.
(*) 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle
değiştirilmiştir.

Projenin yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi
durumunda karar, Müdürlük tarafından ilgili kişi ve kurumlara
bildirilir.
Yürürlükten kaldırma ve iptal durumlarında proje
kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlar ile niteliğine bağlı
olarak, kalan tüketim malzemesinin iadesi hakkında bir usul
belirlenmemişse TÜBİTAK Araştırma Destek Programları
Tarafından Yürütülen Programlara ilişkin Yönetmeliğin 11 ve 12
nci madde hükümleri uygulanır.
İptal edilen projede görev alan proje yürütücüsü ve kusurlu
araştırmacılara ödenen proje teşvik ikramiyeleri ilgili esaslar
çerçevesinde geri alınır ve bir ila beş yıl TÜBİTAK ile ilgili herhangi
bir işte görev veya destek verilmez. Bu kişilerin yürürlükte olan
diğer projelerdeki görevleri ve varsa TÜBİTAK tarafından yapılmış
olan görevlendirmeleri sona erdirilir. Ancak, uluslararası
sözleşmeler çerçevesinde üstlendiği, varsa süreli temsil görevleri
ile uluslararası projelerde yürüttüğü görevler, ilgili birimlerin
önerisi üzerine Başkanlık Oluruyla devam ettirilebilir.”
Etkinlikler
MADDE 16. Uygulama Planında yer alan her bir etkinlik için
ayrıntılı olarak hazırlanacak bütçe, proje planı ile uygulanacak
kurallar Başkanlık tarafından belirlenir. Dönemsel ve/veya sürekli
yapılan etkinlikler için Başkanlık tarafından bir Yönerge
hazırlanır.
Düzenlenecek etkinliklerde gerektiğinde, Bilim Kurulu
tarafından belirlenen kurallar dahilinde sponsorluk hizmeti
sağlanabilir.
Etkinlikler çerçevesinde eğitici veya bilimi sevdirici nitelikte
materyaller gerektiğinde bizzat TÜBİTAK tarafından üretilmek
ve/veya ürettirilmek ya da hizmet ve/veya mal alımı suretiyle
temin edilip fiyatlandırılarak piyasaya sunulur veya bedelsiz olarak
hedef kitleye ulaştırılır.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları
MADDE 17. Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ve
sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent,
faydalı model), tasarım, eser, teknik bilgi ve benzeri bir fikri ürün
ortaya çıkması halinde 278 sayılı Kanunun ilgili hükümleri
uygulanır.
Desteklenmesine karar verilen projelerin faaliyetleri
aşamasında veya sonucunda ortaya çıkan veya ortaya çıkması
muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar, TÜBİTAK’ın kendi
faaliyetlerinde kullanım hakkı saklı kalmak kaydıyla sözleşme ile
fikri ürünü geliştiren kişiye devredilebilir.
2006 yılı proje çağrıları
GEÇİCİ MADDE 1. 2006 yılı içerisinde bu Yönetmelik
kapsamında yapılacak proje çağrıları “güncel çağrı” olarak yapılır
ve düzenlenecek etkinlikler Başkanlık onayı ile gerçekleştirilir
Müdürlük oluşturuluncaya kadar Müdürlüğün görevlerinin
yürütülmesi (*)
GEÇİCİ MADDE 2. Müdürlük oluşturuluncaya kadar bu
Yönetmelikte Müdürlüğün yapacağı işleri Daire Başkanlığı yerine
getirir.
Yürütülmekte olan projeler
GEÇİCİ MADDE 3. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte
başlamış olan proje ve etkinlikler önceki mevzuat hükümlerine
göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 18. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.