Bilim Şenliği Atölyeler Etkinlikler

TÜBİTAK4007  Bilim Şenliği kapsamında yer alan atölyeler ve etkinlikleri inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen rehber ve atölye liderleri ile iletişime geçiniz.
Muğla

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK TEMELLİ DENEYSEL UYGULAMALAR

Rehber
Selin GALATALI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Atölye Lideri
Doç. Dr. Ergun KAYA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İn vitro ortamda aseptik koşullarda büyütülen bitki dokularından DNA izolasyonu ve izole edilen DNA’nın görüntülenmesini konu alan atölye çalışmasında, ilk-orta ve lise düzeyindeki öğrencilere “Moleküler Biyoloji ve Genetik” kavramı ve Moleküler Biyolojinin temelini teşkil eden “DNA” kavramı uygulamalı olarak anlatılmıştır. Aseptik ortamda yetiştirilen bitki örneklerinin sıvı azot kullanılarak homojen bir şeklide parçalanması (fiziksel parçalama) ve takibinde kimyasal ajanlarla (CTAB) DNA’nın diğer hücre içeriklerinden aşama aşama ayrılması ve DNA’nın pellet olarak ayrışması atölye çalışması uygulama ayağını teşkil etmiştir.
Öğrenciler deneysel uygulamaları hayranlıkla izleyip, merak ettikleri konularda bilgiler alarak temel bilimler alanına olan ilgilerinin arttığı yönde dönütler verilmiştir.

ALEV DANSI

Rehber
Öğr. Gör. Dr. Muhammet KARABAŞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Atölye Lideri
Prof. Dr. İbrahim KULA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bu atölyenin amacı; alkali ve toprak alkali metallerin yaydıkları ışınları gözlemlemek, öğrencilerin bu konu hakkında derslerde gördükleri teorik bilgileri daha da pekiştirmek ve akılda daha kalıcı hale getirebilmektir. Bu atölyenin hedef kitlesi lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilerdir. Bu atölye çalışmasının işleyişi bek alevi ve ilgili metaller kullanılarak deney araç-gereçlerinin hazır hale getirilmesi, atölye liderinin öncülüğünde öğrencilerin de katılımıyla deneyin gerçekleştirilmesidir. Deneyin konusu, bütün elementler yüksek sıcaklıklarda karakteristik renkli ışınlar yayarlar. Bu renkli ışınlar bir spektral analiz ci-
hazı, yani spektroskop yardımıyla incelenirse her elemente özel ayrı spektrum bulunduğu görülür. Bu karakteristik spektrumlardan faydalanarak bir örnekte bulunan elementlerin kalitatif veya kantitatif (nitel veya nicel) analizlerini yapmak mümkündür. Örneğin Li, Na, K, Ca, Sr, Ba ve Sn gibi bazı diğer elementler bek alevi içinde tutulurlarsa kendilerine özgü belirli dalga boylarında ışınlar yayarlar.

Bu çalışmanın öğrencilere olan katkısı ise ilgili metalleri daha iyi tanımak ve hafızalarında daha kalıcı hale getirmektir. Bu sayede öğrencilerin de ufku genişletilerek bilimsel araştırma becerilerini katkı sağlamak hedeflenmiştir.

YAPAY BAL ANALİZİ

Rehber
Öğr. Gör. Dr. Taylan DOĞAROĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Atölye Lideri
Doç. Dr. Özgür CEYLAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Günümüzde gıdaların üretilmesi ve doğal gıdaların tüketilmesi beslenme açısından önemli bir hal almıştır. Bu bağlamda en önemli doğal gıdalardan olan balın hem doğal hem de gerçek olana ulaşılması önemli bir gündem oluşturmaktadır. Özellikle tüketilen balların büyük bir bölümünün sahte bal olduğu kuşkusu yaygın bir kaygı oluşturmaktadır. Bu nedenle bu atölye konusu olarak tüketilen balın gerçek mi sahte mi olduğunu kolayca tespit etme yolları seçilmiştir. Böylece gerçek balın sahte olandan kolayca ayrılması sağlanmıştır.

Çalışmada hedef kitle ağırlıklı olarak ortaokul ve lise öğrencileri seçilmiştir. Öğrencilere iki basamakta anlatılan yapay bal analizi özellikle birinci aşamada basitçe yapay bal analizini iyot yöntemi ile anlatmaktadır. Öğrenciler bu testi evlerinde kolayca batikon kullanarak gerçekleştirebilecektir. İkinci aşama ise biraz daha ayrıntılı ve laboratuvar ortamı gerektiren fiehe metodu olup öğrencilerle birlikte deneyler gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin bu atölye sonrasında gıdaların özellikle balların gerçek ve sahtesinin ayrımı konusunda bilgi edinmişlerdir. Gıdalarda kalite kontrol ve analizi hakkında genel bir bilgiye sahip olmuşlardır.

NANO-TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Atölye Lideri
Arş. Gör. Dr. Sertaç ARABACIOĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Atölye nano-teknoloji uygulamalarının üretime dayalı çeşitli sektörlerdeki kullanımını, katılımcıların keşfetmelerini konu almaktadır. Katılımcılar örnek uygulamalar ile günlük yaşamın içinde nano-boyuttaki çalışmalarının yerini ve önemini fark etmektedirler.

Atölyenin amacı nano-teknolojinin kumaşlar üzerindeki uygulamalarının keşfedilmek ve farklı türlerdeki kumaşların su ile etkileşimlerinin tasarlanan deneysel yöntemlerle test etmektir.

Uygulamalar sürecinde çeşitli nano kumaşlar ile hazırlanan numuneler maksimum su dayanıklılığı yönünden testlerden geçirilmektedir. Bu süreçte katılımcılar bilimsel sorgulamanın en önemli aşamalarından biri olan araştırma yöntemini planlama, kanıta dayalı ve ürün odaklı düşünmeyi deneyimlemektedirler. Atölye ortaokul öğrencileri( 7. ve 8. Sınıf), lise ve dengi okul öğrencileri ve öğretmenler için hazırlanmıştır.

YAĞMUR NASIL OLUŞUR?

Atölye Lideri
Gözde GÜRDAL
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi

Okul öncesi öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan “Yağmur Nasıl Oluşur?” atölyemizin amacı öğrencilerimize doğa olaylarının oluşumunu deneyler ile somut bir şekilde açıklamaktır. Fen ve doğa etkinlikleri kapsamındaki atölyemiz 5-6 yaş grubu okul öncesi öğrencilerini kapsamaktadır.

Öğrenciler atölye çalışması sonrasında doğa olayları hakkında farkındalık kazanmış ve bilgi sahibi olmuşlardır. Çevresinde olup biten doğa olaylarının neden ve sonuçları, olası etkileri ve gereklilikleri hakkında rasyonel bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.

GÖZDE GÖRÜNTÜ OLUŞUMU

Atölye Lideri
Nihal TÜRKOĞLU
Dokuzçam Ortaokulu

Rehber
Mustafa Taha TÜRKOĞLU
Dokuzçam Ortaokulu

Gözde görüntü oluşumu isimli atölyede öncelikle öğrencilere gözün en temel kısımları tanıtılmıştır.

Atölyede amaç öğrencilerin göz ile ilgili somut ve soyut farklı materyallerle ve araçlarla baş başa kalabilmesini sağlamaktır. Atölyenin hedef kitlesi öğretim programı da göz önünde bulundurularak 5. ve 6. Sınıf öğrencileri olarak belirlenmiş ve ilk olarak gözde yanılsama ile ilgili bazı görüntüler gösterilmiştir. Burada temel hedef göz ile beynin koordinasyonlu çalışmasının ne kadar önemli olduğunu öğrenciye fark ettirmektir.

Daha sonra görüntü oluşumu ile ilgili bir video izletilmiştir ve bununla alakalı olarak da bir göz modeli öğrencilere gösterilmiştir.

Öğrenmenin kalıcılığını arttırmak amacıyla da gerçek göz kesilmiştir. Gerçek beyinle de görme olayında beynin hangi kısımlarının ağırlıklı olarak yer aldığına değinilmiştir. Ayrıca yapılan iki deney çalışmasıyla iki gözümüzün koordinasyonlu çalışmasına değinilmiştir.

NANOBOYUTTA ALTIN TYNDALL ETKİSİ VE PARTİKÜLLERİN

Atölye Lideri
Doç.Dr. Ali imran VAİZOĞULLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Tyndall etkisi, ışık huzmesinin kolloid içinden geçerken ışığın saçılmasıdır. Bağımsız süspansiyon parçacıkları ışığı saçar ve yansıtır, böylece ışını görünür hale getirir. Bir el feneri ışığının bir bardak süte tutulması

Tyndall etkisinin mükemmel bir göstergesidir. Koloidal çözelti; dağılan maddenin 10-7 – 10-5 cm ya da 1 –1000 nm arasında olduğu heterojen karışımlardır. Gerçek çözeltilerdeki gibi koloidal parçacıklarda çıplak

gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Süzgeç kâğıdından geçebilir. Fakat koloidal parçacıklar parşömen kâğıdı ya da mebrandan geçemeyecek kadar büyüktür.

Lise ve dengi okullarda gösterilen bu örnekleme öğrencilerin homojen ve heterojen karışımlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Ayrıca nanomalzemenin ne olduğu, nano boyut ile diğer boyutların

malzemenin fiziksel özelliklerini nasıl değiştirebileceği daha iyi anlaşılacaktır. Buna ek olarak atomik spektrumda maviye veya kırmızıya kaymanın ne olduğu daha iyi tanımlayacaklardır. Gökyüzü neden mavi, gözlerimizin renkleri görmesi angi mekanizma ile işler sorularına daha da anlamlı cevap bulabileceklerdir.

ŞİMDİ YAZMAK KOLAY:MODELLİYORUM YAZIYORUM

Atölye Lideri
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Rehber
Esra ÇETİN ALTINTAŞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dil dört beceriden oluşan bir iletişim aracıdır. Bunların içeresinde öğrencilerin en çok zorlandığı ve en karmaşık olan beceri yazma becerisidir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki ilkokul ve diğer öğretim kademlerinde öğrenim gören öğrencilerin yazmaya yönelik tutum ve eğilimleri düşüktür. Bu nedenle atölyenin amacı öğrencilerin yazma becerisini kazanmasında yürütülecek ve yönetilecek süreçte öğrencilerin eğlenerek ve olumlu tutum geliştirerek yazma becerisini kazandırmak için sınıf öğretmenlerine eğitim vermektir.

Atölyenin amacı doğrultusunda dil becerilerinin tümünün beyinde gerçekleştiği ve beyninde kodlama mantıyla şemalar oluşturarak çalıştığını bu nedenle yazma becerisinin geliştirilmesi için beyinde yazma sürecinin verimli bir şekilde kodlanmasının nasıl yapılacağına yönelik etkinlikler uygulanmıştır. Etkinliklerin sarmal

mantığa uygun olarak kolaydan daha karmaşığa doğru olması gerektiği aşamalı olarak örnek uygulama etkinlikleriyle öğretmenlerle gerçekleştirilmiştir.

Yazma sürecinin başında yazmanın psikomotor boyutunun önemli olduğu bu nedenle çocuklarının küçük kaslarının geliştirilmesine yönelik hangi etkinliklerin yapılacağı üzerinde uygulama örneklerine yer verilmiştir. Çocukların yazma anında doğru oturuş, kalem tutuş ve yazının yazılacağı defter veya kaynağın masaüstünde nasıl olması gerektiği konusunda öğretmenlerle uygulamalı çalışmalar yapılmıştır.

Yazma sürecinde bireysel ödev ve görevlerin yanında grupla çalışmana daha çok yer verilmesine yönelik örnek etkinlikler uygulanmıştır. Bu etkinliklerde öğretmenlerin yazma öğretimi sürecindeki yapılan hataları fark etmeleri, öğrencilerin yazmada yaşadıkları güçlüklerin nasıl ortadan kaldıracakları etkinlik temelli

uygulama örnekleriyle gösterilmiştir. Yazma sürecinin eğlenceli ve verimli olarak nasıl tasarlanacağı üzerine yapılan örnek etkinliklerde öğretmenlerde verim aldıklarını, eğlendiklerini ve bu tarz etkinliklerin yaygınlaştırılarak devam etmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

FIRILDAK YAPIYORUM

Atölye Lideri
Doç. Dr. Burcu ŞENLER PEHLİVAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

“Fırıldak Yapalım” etkinliğinin konusu katılımcılardan fırıldağın uçma prensibi, havada kalma süresi gibi parametreleri düşünerek fırıldak yapmalarıdır. Bu etkinlik ile katılımcıların bilimsel sorgulama yapmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Etkinliğin hedef kitlesi ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile fen bilimleri öğretmenleridir.

Etkinlik yapılırken, ilk olarak katılımcılara eşit büyüklükte fırıldak taslakları verilerek onlardan fırıldak yapmaları ve belirli bir yükseklikten bırakarak test etmeleri istenmiştir. Daha sonra katılımcılara fırıldak taslağının büyük ve küçük formları verilerek, katılımcılar fırıldak büyüklüğünün fırıldak hareketi üzerindeki etkisini test etmişlerdir. Son olarak da fırıldağın büyüklüğü değiştirilmeden daha hızlı/yavaş uçan fırıldak tasarlayıp, test etmişlerdir. Etkinlik sırasında katılımcılar, “Fırıldak neden döne döne ini-
yor?”, “Fırıldağın dönüş yönünü tersine çevirmek için ne yapılmalıdır?”, “Yükseklik fırıldağın hızını nasıl etkiler?” gibi sorulara cevap aramışlardır.
Katılımcılar etkinliği yaparlarken bilimsel bir soru ile etkinliğe başlamışlar, değişkenleri belirleyip, kontrol etmişler, modellerini test etmişlerdir. Bunun yanında fırıldak yapımı sırasında hem bilimsel süreç becerilerini kullanmışlar, hem de mühendislik tasarım sürecini deneyimlemişlerdir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin