BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ LOGO YARIŞMA

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
LOGO YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1. Konu ve Amaç:
Sürekli yenilenen ve gençleşen, çağdaş nitelikleriyle yüksek yaşama standartlarına sahip ve örnek bir
ilçe olma yolunda kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Beylikdüzü’nün bu özelliklerini yansıtacak ve
Beylikdüzü Belediyesi Kurum kimliğinde kullanılacak, özgün Amblem / Logonun tasarlanmasıdır.
2. Değerlendirme Kriterleri:
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, Kavramsal yaklaşım, Estetik
Bütünlük ve Konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir. Tasarımda “Beylikdüzü Belediyesi” yazısı
kullanılacaktır. Kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge ve-veya bunların birleşiminden
oluşabilir.
Yarışmaya katılan tasarımlar aranılan kriterlere uygun olmadığı taktirde değerlendirmeye tabii tutulmayacak
ve Birincilik ödülü verilmeyecektir
3. Amblem / Logonun Kullanım Alanları:
Yarışma sonunda seçilecek Amblem / Logo Tasarımı, Beylikdüzü Belediyesi’nin tanıtımına yönelik
etkinliklerde, belediye birimlerinde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve
tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda kullanılabilecektir. Tasarımda, kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz
önüne alınmalıdır.
4. Kimler Katılabilir:
Yarışmaya Profesyonel ve Amatör herkes katılabilir. Her katılımcı en fazla 3 adet eserle katılabilir.
5. Teknik Koşullar:
Her Tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde
yerleştirilecek, kağıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı
25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. Çıktılar, paspartüsüz biçimde, karton, fotoblock v.b.
malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine CD’ye
yüklenmiş halde FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. program formatlarında ve ayrıca 300 dpi jpg olarak
teslim edilmelidir. Yarışma sonucunda gönderilen eserler 15 gün içinde alınabilecektir.
6. Başvuru Koşulları:
6.1. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve iş bu şartnameyi http://www.beylikduzu.bel.tr/ web
sitesinden edinebilirler.
6.2. İmzaladıkları başvuru formu (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu
imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine
aittir.) eksiksiz olarak doldurulup, imzaladıkları şartnameyle birlikte bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan
sonra üzerine sadece 6 harf / rakamdan oluşan RUMUZ yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde
ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır. Amblem / Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir
işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
6.3. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru formunu ve şartnameyi 12/04/2013 tarihinden başlayarak,
son başvuru tarihi olan 17/05/2013 Cuma günü saat: 16:30’a kadar Beylikdüzü Belediye Başkanlığının
Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad.
No:28 Kültür Merkezi Binası Beylikdüzü / İSTANBUL Tel: (0212) 872 28 00 / 6092-6093 adresine, elden
teslim edilmiş ya da o tarihte posta veya kargoya verilmiş şekilde eksiksiz olarak iletmelidirler. Postadaki
gecikme ve hasardan Beylikdüzü Belediyesi sorumlu değildir. Bu tarihten sonra yapılan veya posta ya da
kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.7. Yarışma Takvimi:
Yarışma Başlangıç Tarihi: 12 / 04 / 2013
Yarışma Son Başvuru Tarihi: 17 / 05 / 2013
8. Değerlendirme:
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 17-24 / 05 / 2013
Sonuçların İlan Edilmesi: 25 / 05 / 2013
Ödül Töreni: 31 / 05 / 2013
9. Seçici Kurul:
Ercan Ay: Kurum Temsilcisi
Ömer Avşarlı: Kurum Temsilcisi
Atilla Ergüder: Kocaeli Üniversitesi GSF Öğretim Görevlisi
Kerem Öztürk: Görsel İletişim Tasarımcısı
Turgut Erentürk: Grafikerler Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Refik Yalur: Grafik Tasarımcı
Mehmet Yakut: Grafik Tasarımcı
10. Ödüller:
Birincilik Ödülü : 10.000 TL
Mansiyon Ödülü :1.000 TL (3 adet)
11. Amblem / Logo Hakları:
11.1. Yarışmada birincilik ödülü alan Amblem / Logoların, telif ve yayın hakları Beylikdüzü Belediyesi’ne
ait olacak ve belediye bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar,
Beylikdüzü Belediyesi tarafından her türlü görsel / yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Beylikdüzü
Belediyesi arşivine girecektir.
11.2. Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla Amblem / Logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
Yarışmada birinci seçilen yarışmacı, birincilik ödülü alan tasarımlarının telif ve yayın haklarını, kendisine
ödenmiş olan ödül bedeli ile, süresiz olarak Beylikdüzü Belediyesi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı
olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş
ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın FSEK 20,21,22,23,24.maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme,
yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 14,15,16,17.maddelerinde belirtildiği şekilde,
adın belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine
karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Beylikdüzü Belediyesi’ne devrettiklerini
kabul ve taahhüt ederler.
11.3. Bu şekilde kullanılan Amblem / Logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri
almayacağını ve Amblem / Logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına
hak tesis etmeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını gayri
kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.4. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya,
çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
11.5. Yarışmada birinci olan tasarımcı, birinci seçilen Amblem / Logolar için Beylikdüzü Belediyesi’nden
yada başkaca kişilerden herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde başkaca bir bedel talebi olmayacağını
kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
11.6. Amblem / Logo yarışmasında ödül almayan tüm çalışmalar da Beylikdüzü Belediyesi arşivine
girecektir.12. Diğer Hususlar
12.1. Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya
şartnameye aykırılık olduğunun Beylikdüzü Belediyesi tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz;
yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı Beylikdüzü Belediyesine iade edilir.
12.2. İş bu şartname hükümlerini okudum ve aynen kabul ediyorum.
Adı Ve Soyadı :
Adresi :
İmza :

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
AMBLEM/LOGO TASARIM YARIŞMASI
KATILIM FORMU
RUMUZ
ADI SOYADI
TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
(Gün/Ay/Yıl)
OKULU/
BÖLÜMÜ
ADRES
EV TELEFONU
İŞ TELEFONU
CEP TELEFONU
E-MAIL
TARİH
Not: Bu form eksiksiz olarak doldurulacak ve şartname ile birlikte üzerinde yanlızca rumuzun
yazılı olduğu bir zarfa konacaktır. Zarf kapalı olarak tasarımların olduğu pakete konmalıdır.
İş bu katılım formundaki bilgilerin doğru olduğunu ve Beylikdüzü Belediyesi Amblem/Logo
Tasarım Yarışması Şartnamesinin katılım koşulları ile şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim.
ADI / SOYADI / İMZA