Beylikdüzü Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

1- Yarışmanın Konusu: “Beylikdüzü’nde Yaşam”dır.

2- Yarışmanın amacı:
Fotoğraf çalışmalarını desteklemek ve Beylikdüzü’nün fotoğraflarla belgelenmesini,
değerlendirilmesini sağlamaktır.

3- Bölümler:
Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlü olarak yapılacaktır.
Değerlendirmede Renkli, Siyah-Beyaz ayırımı olmayacaktır.

4- Yarışma Koşulları:
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
Yarışma; Beylikdüzü Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci
dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların
katılımına açıktır
Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış
fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla
oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş görüntüleri yarışmaya katılamaz.
Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, fotoğraf yarışması organizasyonu dışında
sergilenmiş ve/veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir
oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.
Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden
herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılım durumunda katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi yapılır.
Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları
geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin
ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara
talep hakkı doğurmaz.
Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1
(bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural
ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince
süresiz olarak kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ve TFSF YK ile Düzenleme Kurulu kararı geçerlidir.
Yarışma sonucu Beylikdüzü Belediyesi’nin http://www.beylikduzu.bel.tr/ ve TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinde duyurulacaktır.

5- Telif (Kullanım) Hakkı:
Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların Beylikdüzü Belediyesi
ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının
kullanımı için Beylikdüzü Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı
Beylikdüzü Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve
eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı
olmadan Beylikdüzü Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak
kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın
organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı
eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir
hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen)
kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla
sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti
ödenmeyecektir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Beylikdüzü Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar bir albümde toplanacak ve bu
albüm her katılımcıya, TFSF üyesi derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve
TFSF’ye birer tane gönderilecektir.

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Beylikdüzü Belediyesi’nin http://www.beylikduzu.bel.tr/ ve
TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde
yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar,
şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

6- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü,
ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D).
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_cinar_alti” veya “TRomeryD2_meydan” gibi…
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf
yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Beylikdüzü Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

7- Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Ali BOROVALI Fotoğraf Sanatçısı
Atilla UYSAL Fotoğraf Sanatçısı
Erhan BAYLADI Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı
Figen ÖZKAN Fotoğraf Sanatçısı
Gültekin ÇİZGEN Fotoğraf Sanatçısı
Prof. Mehmet BAYHAN ESFIAP, Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen
Serhat GÖKÇAYLAR Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Ali ARAL

8- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 13 Temmuz 2015
Son Katılım Tarihi : 30 Ekim 2015 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 04 Kasım 2015
Sonuç Bildirim Tarihi : 06 Kasım 2015
Sergi ve Ödül Töreni : 07 Kasım 2015

9- Ödüller:
Birincilik 5000.- TL
İkincilik 3000.- TL
Üçüncülük 2000.- TL
Mansiyon (5 adet) 750.- TL
Sergileme (En fazla 40 adet) 200.- TL

10- Yarışma Sekreteryası:
Figen ÖZKAN
Tel : 0532 693 9373
E-posta : ozkanfigen@outlook.com
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/064 numara
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.