Ben de Varım Projesi

Projesi
Projesi

Ben de Varım Projesi

İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“BEN DE VARIM” PROJESİ ŞARTNAMESİ

            İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde resmi/özel okul ve kurumlarda farkındalık ortaya koyan çalışmaların/projelerin tespiti ve il geneli yaygınlaştırılması amacıyla “Ben de Varım Projesi” uygulanmaya başlanmış olup; bu şartname projenin usul ve esasları içermektedir.

AMAÇ

Bu projenin amacı; resmi/özel okul ve kurumlarda uygulanmış veya öneri niteliğinde olan özgün, kaliteli çalışmaları/projeleri belirleyerek ortaya çıkarmak, yaygınlaştırmak ve paylaşımını sağlamaktır.

KAPSAM

Bu şartname, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel okul ve kurumlara yönelik uygulanacak “Ben de Varım” projesine katılım koşullarını, ilgili projelerde/çalışmalarda aranacak şartları, başvuru şeklini, seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmeye ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

KATILIM ve DEĞERLENDİRME KOŞULLARI:

 1. …../…/ 2018 tarihinde Müdürlüğümüze bağlı resmi özel okul ve kurumlarda uygulanmaya başlayacak olan “Ben de Varım” projesine katılım gönüllük esasına dayalıdır.
 2. Proje başvuruları İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusu ile başlayacak, başvuru dosyaları oluşturulan online form üzerinden sisteme yüklenecektir. Başvuru dosyasının maksimum boyutu 2 MB’ı aşmamalıdır. Belirlenen yöntem dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuru dosyasında; proje/çalışma hazırlayan öğretmenin/öğretmenlerin adı soyadı, proje/çalışma adı, amacı, hedefleri, hedef kitlesi, proje konusu, özeti, konuya ilişkin grafik, tablo, fotoğraf vb. literatür taraması, projenin yenilikçi ve özgün yönleri, uygulama takvimi, proje/çalışma çıktıları ve başarı ölçütleri bilgileri, sonuç ve tartışma bilgileri yer alacaktır.
 4. Başvurularda, bir proje için en fazla üç (3) kişinin ismi yer alabilir. Bir kişi en fazla 3(üç) proje/çalışma ile başvuru yapabilir. Başvuruda adı geçen öğretmen/öğretmenler proje/çalışma kendine/kendilerine ait olduğunu beyan etmiş sayılırlar. Başvurular okul idaresi bilgisi dâhilinde ve sorumluluğunda yapılacaktır.
 5. “Ben de Varım” projesi kapsamında yapılan başvurular iki aşamada değerlendirilecektir, ilk aşamayı geçen çalışmalar/projeler sahipleri proje sunumuna çağırılacaktır. İki aşama sonucunda ilk 50 (elli) proje/ çalışma seçici kurul tarafından sergilenmeye değer olarak seçilecektir. Sergi için zaman ve gerekli iş/işlemler daha sonra duyurulacaktır. Ayrıca uygulamaya değer görülen çalışma/projeler il genelinde uygulanacaktır.
 6. Seçici Kurul; AR-GE Birimi marifetiyle alanında uzman, farklı branşlardan olmak üzere 5’er kişiden oluşturulacaktır.
 7. Projelerin/çalışmaların 1. aşama ve 2. aşama değerlendirmeleri “Seçici Kurul” tarafından aşağıda belirlenen kriterlere uygun yapılacaktır.

 

 1. AŞAMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Konu seçimi veya probleme yaklaşım açısından özgünlük 10 puan

Yaratıcılık 20 puan

Düşünce ve uygulamada bilimsellik 15 puan

Uygulanabilirlik 10 puan

Yenilik 10 puan

Sonuca ulaşabilme 15 puan

Açık ve anlaşılır olma 10 puan

Proje ve fikri hazırlamada gösterilen özen 10 puan

 

 1. AŞAMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (PROJE SUNUMU)
 2. Aşama değerlendirme kriterleri sonuncunda alınan puanın yüzde 40’ı

Proje/çalışmayı kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 15 puan ;

Uygulanabilir ve ekonomiklik 15 puan;

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yenilikçi yönler içermesi 15 puan;

Proje/çalışma topluma sunduğu katma değer nitelikleri 15 puandır.

 

 1. aşama Proje Sunumunda, proje/çalışma hazırlayan öğretmenin/öğretmenlerin adı soyadı, proje/çalışma adı, amacı, hedefleri, hedef kitlesi, proje konusu, özeti, konuya ilişkin grafik, tablo, fotoğraf vb. literatür taraması, projenin yenilikçi ve özgün yönleri, uygulama takvimi, proje/çalışma çıktıları ve başarı ölçütleri bilgileri, sonuç ve tartışma bilgilerini içeren bir poster tasarlamaları gerekmektedir. Poster ölçüleri 70 cm X 100 cm dir. Poster hazırlanmasının mümkün olmadığı durumlarda, yukarıdaki başlıkları içeren bilgiler rahatça okunacak boyutlarda A4 kâğıtlara çıktı alınarak poster ölçülerini aşmayacak şekilde, bir bütün (karton, mukavva gibi) haline getirilebilir. Varsa deney düzeneği, maket gibi materyaller de getirilebilir. Ayrıca proje/çalışma sahipleri tanıtım amacıyla en fazla 3 dk’lık video/slayt da hazırlayabilirler.
 2. Sisteme başvurusu yapılan projelerin/çalışmaların kullanım ve kullandırma hakkı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, önceden haber vermeksizin çalışmanın tüm aşamalarında kalıcı veya geçici her türlü değişikliği yapma hakkına haizdir. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu kapsamdaki kararları itiraza açık değildir.
 3. Tek taraflı olarak, işbu Şartname’ de müdürlüğümüz tarafından yapılan herhangi bir değişiklik, söz konusu değişikliğin Site’ de yayınlandığı tarihin ertesi gününden itibaren yürürlüğe girer.
 4. Katılımcılar, kendiliğinden Şartname’ deki değişiklik konularını takip ve kontrol etmeyi ve bunlara uymayı kabul etmektedirler. İş bu Şartname ve/veya onun değiştirilmiş versiyonu hakkında bilgi sahibi olmamak, katılımcının iş bu Şartname ile belirlenmiş olan yükümlülükleri icra etmemesi veya sınırlamalara riayet etmemesi için bir gerekçe sayılmaz.
 5. Proje’nin yönetim ve yürütümüne dair her nevi hususta karar alma yetkisi İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. İşbu Şartname ve ilgili diğer dokümanlarda düzenlenmeyen hususlarda İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün vereceği kararlar geçerli olacaktır.
 6. Bu Şartnamenin bir veya birkaç hükmü eğer belirlenen düzene uygun olarak ve mahkeme kararına istinaden geçersiz kabul edilmişse bile bu durum, Şartnamenin tamamının geçersiz olduğu/olacağı anlamına gelmez. Eğer işbu Şartnamenin bir veya birkaç hükmü, belirlenen düzene göre hükümsüz duruma gelirse, taraflar, Şartnamenin ve/veya onunla ilgili değişikliklerin onaylandığı anda taraflarca anlaşılan yükümlülüklere en iyi şekilde uygun olan işbu şartname konusu yükümlülükleri ifa edecekleri konusunda anlaşmışlardır.
 7. Ben de Varım Projesi’ne ait Çalışma Takvimi aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
ÇALIŞMA TAKVİMİ
SIRA        FAALİYET(LER)     TARİH
1  DUYURU YAPILMASI  15-25 KASIM 2017
2 BAŞVURULARIN ALINMASI 20 KASIM-20 ARALIK 2017
3 BAŞVURULARIN 1. AŞAMA  DEĞERLENDİRMELERİ 21 ARALIK 2017– 01 OCAK 2018
4 PROJE SUNUMUNA ÇAĞRILACAK PROJELERİN İLANI 01 – 05 OCAK 2018
5 BAŞVURULARIN 2. AŞAMA  DEĞERLENDİRMELERİ (PROJE SUNUMU AŞAMASI) 08 – 19 OCAK 2018
6 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 22-26 OCAK 2018

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

15 + 16 =