“BANA AB’Yİ ANLAT” KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 206

“BANA AB’Yİ ANLAT”
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI YÖNERGESİ
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi

 

ÖĞRENCİLER AB’Yİ ÖĞRENİYOR:
ORTAK DEĞERLER, TEMEL HAKLAR VE POLİTİKALAR
TEKNİK YARDIM PROJESİ

 

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI
“BANA AB’Yİ ANLAT”
YARIŞMA YÖNERGESİ

 

Kısaltmalar
AB Avrupa Birliği
ABDİGM Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
CD/DVD Optik Disk/Dijital Çok Yönlü Disk
MFİB Merkezi Finans ve İhale Birimi
KDV Katma Değer Vergisi
MEB Milli Eğitim Bakanlığı
MEM Milli Eğitim Müdürlüğü
TDE Teknik Destek Ekibi

 

Konu Kısa Öykü Yarışması’nın Organizasyonu
Beklenen Sonuç
Öğrencilerin Avrupa Birliği (AB) hakkındaki bilgileri ve farkındalık düzeyleri artmış olacaktır. AB’nin ortak değerlerinin ve temel hakların Türkiye’de kendilerine yer bulması ve uygulanması için yaratıcı fikirler geliştirilmiş olacaktır.

Amaç
Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerini, AB hakkındaki bilgilerini artırmak üzere motive etmek ve onları araştırma yapmaya yöneltmektir.

Kapsam
AB’ye aday bir ülke olarak Türkiye için en önemli konulardan birisi de adaylık süreci ve tam üyelik ile ilgili doğru bilgiyi edinmektir. Bu kısa öykü yarışması ile öğrencilerin, AB’nin değerleri, temel haklar ve politikaları hakkında bilgilerini ve farkındalıklarını artırıp AB’yi daha iyi tanımaları beklenmektedir.
İçerik
Öğrenciler “Bana AB’yi Anlat” teması çerçevesinde kısa öykülerini hazırlayacaklardır.

Hedef Kitle 81 ilde bütün 9. sınıf öğrencileridir.
Başvuru Zamanı 7-11 Mart 2016
Yarışma Yerleri 81 ilde

Değerlendirme Zamanı
İlçelere son başvuru tarihi olan 11 Mart 2016’yı takiben il düzeyinde ilk elemeler 21-25 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Final yarışmasında il birincilerinin eserleri değerlendirilecek olup,2-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Ödül töreni Mayıs 2016’da MEB tarafından belirlenen bir günde yapılacaktır.

 

Yarışma Kuralları ve Değerlendirmeler

1. Yarışma, Türkiye’de ortaöğretim 9. sınıfta eğitim gören bütün öğrencilere açıktır.

2. Öğrenciler yarışmaya, http://abdigm.meb.gov.tr/ ve http://www.abyiogren.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak olan başvuru formunu doldurup İlçe MEM’lere bireysel olarak başvurmalıdırlar.

3. Yarışmaya katılan kısa öyküler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya da herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdırlar.

4. Yarışmaya sadece bir eserle katılım sağlanabilir. Yarışmaya öykü gönderen katılımcılar bu öykünün kendilerine ait, özgün bir eser olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

5. Kısa öyküler Türkçe yazılmalıdır.

6. Öyküler bilgisayarda yazılacaktır ve başlık da dahil olmak üzere toplam 1.000 kelimeyi aşmayacaktır.

7. Başvuru formuna ve detaylı bilgilere http://abdigm.meb.gov.tr/ ve http://www.abyiogren.meb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir. Başvuru formu öğrenciler, okul yönetimi ve veliler/vasiler tarafından ıslak imzalı 3 kopya olarak hazırlanacak ve eserle birlikte teslim edilecektir. Bu 3 başvuru formunun 1 tanesi İlçe MEM 1 tanesi İl MEM de muhafaza edilecektir. Kazanan yarışmacıların velileri/vasileri, çocuklarının bir AB ülkesine yapılacak
olan çalışma ziyaretine katılımı için de rızalarını sunmuş sayılırlar.

8. Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün koşulları kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.

9. Başvurular ücretsizdir.

10. Üç orijinal başvuru formu yarışmaya katılacak eserle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine (MEM) elden, posta veya kargo ile teslim edilmelidir.

11. Öykü 3 nüsha olarak A4 kağıda çıktı alınmalıdır. Öykü nüshalarından birinin arkasında şu bilgiler yer almalıdır:
-Katılımcının adı ve soyadı, yaşı, telefon numarası ve e-posta adresi
-Okulunun adı, adresi ve telefon numarası
-Yazarın rumuzu
Diğer iki nüshanın arkasında yalnızca rumuz yazılı olmalıdır.

12. Üç kopya öykü, bir zarfın içinde, zarar görmeyecek şekilde, dikkatlice paketlenmiş olmalıdır ve ayrıca 3 CD’ye de kaydedilmelidir. Zarfın içerisinde şu belgeler yer almalıdır:
• Öğrencinin, velisinin/vasisinin ve okul yönetiminin imzasının olduğu başvuru formunun 3 ıslak imzalı kopyası
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• A4’e çıktı alınmış şekilde kısa öykünün 3 nüshası (öykülerin bir nüshasında isim/soyad, iletişim bilgileri, okul adı ve yarışmacının rumuzu gibi bilgiler bulunmalıdır; diğer iki nüshada yalnızca rumuz yazılmalıdır).

13. İçinde öykünün yer aldığı (.doc veya .odt formatında) 3 adet CD/DVD bulunmalıdır.

14. Öyküler İlçe MEM’lere ulaştıktan sonra zarar görmemeleri için gereken önlemler alınacaktır ve İlçe MEM’ler tarafından İl MEM’lere yollanacaktır. Postada oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan Proje Ekibi, MEB veya İl ve İlçe MEM’ler sorumlu tutulamayacaktır. Projede yarışacak eserlerin posta veya kargolarının alındığına dair
teyit gönderilmeyecektir.

15. Yarışma kurallarına uygun bulunmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

16. Yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinden sonra İlçe MEM’lere teslim edilen eserler kabul edilmeyecektir.

17. Eserlerin telif hakları MEB’e aittir.

18. MEB gönderilen bütün öyküleri arşivleyecektir. Eserler sahiplerine iade edilmeyecektir.

19. İl MEM’ler il elemelerinden sorumlu kurumdur ve elemeyi yapacak olan Yarışma Jürisi ve Komitesi Valiliklerin onayı ile belirlenecektir. İllerdeki elemelerin düzenlenmesi İl MEM’lerin sorumluluğundadır. İl elemeleri, İl Yarışma Komisyonlarının gözetiminde bir jüri tarafından yapılacaktır.
20. Her bir ilde ödül töreni düzenlenecek ve yarışma birincilerine, ikincilerine ve üçüncülerine ödülleri bu törende verilecektir. Ödüller MEB tarafından temin edilecek olup, ödül törenin tarihi İl MEM’ler tarafından belirlenecektir.

21 Her ilin birincilerinin eserleri, Ankara’da Final Jürisi tarafından final değerlendirmesine alınacaktır ve Türkiye 1., 2. ve 3.’leri belirlenecektir.

22. İl yarışmasında dereceye giren birinciler Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni’ne davet edileceklerdir.

23. Türkiye çapında dereceye giren ilk 3 yarışmacı (1., 2. ve 3.’ler) ödül olarak bir AB ülkesine düzenlenecek 5 günlük (ulaşım süresi hariç) çalışma gezisine katılacaktır.

24. Kısa öykü yarışmasında dereceye giren eserler ödül töreninin yapılacağı mekânda sergilenecek ve projenin İnternet sitesinde yayımlanacaktır.

25. Yarışmanın organizasyonuna veya sonuçlara yönelik hiçbir itiraz kabul görmeyecektir. Jürinin kararı nihaidir.

 

Yarışmanın Süreci ve Yapısı

Başvuru Yerleri
Doldurulan başvuru formu öğrenci, öğrencinin velisi/vasisi ve okul yönetimi tarafından imzalanıp başvuru tarihleri içerisinde İlçe MEM’e teslim edilmelidir. İlçe MEM ise tüm başvuruları yarışma takvimi doğrultusunda İl MEM’e teslim etmelidir.

İl Yarışma Komisyonları ve Sorumlulukları
• İl MEM’lerden ve öğretmenlerden temsilciler olmak üzere en az üç kişiden oluşacaktır.
• Hazırlık safhasında İl Jürilerinin oluşturulmasını sağlayacaklardır.
• İl Jürilerinin özgeçmişlerini onay için Valiliklere sunacaktır.
• İl Yarışma Komisyonları bütün yarışma sürecinde iletişim noktası olacaktır ve illerde yarışmaların düzenlenmesini koordine edecektir.

Jürinin Yapısı
İl Jürisi
5 jüri üyesinden oluşacaktır ve her bir ilde İl Yarışma Komisyonu tarafından kurulacaktır. Her bir jüri:
• İl MEM’lerden temsilci,
• AB konularında deneyimli akademisyen ve/veya öğretmen,
• Edebiyat ve güzel sanatlar konularında uzman akademisyen ve/ veya öğretmen,
• AB Bilgi Merkezi’nin olduğu illerde bu kurumlardan temsilciden oluşur. Bu jüri üyelerinin seçimi, gönderecekleri özgeçmişlere dayanmak suretiyle Valiliklerin onayına tabidir. Her jürinin başkanı, İl MEM
temsilcilerinden biri olacaktır.

Final Jürisi Ankara’da olacaktır ve:
7 jüri üyesinden oluşacaktır. Her bir jüri aşağıdaki muhtemel üyelerden oluşabilir:
• MEB temsilcilerinden (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü),
• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan temsilci,
• Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan temsilci,
• AB, edebiyat veya güzel sanatlar üzerine bölümleri olan üniversitelerden akademisyenlerden ve/veya ünlü yazarlardan oluşur.

Jürinin Yapısı
Bu jüri MEB’in onayına tabidir. Jürinin başkanı MEB’den bir temsilci olacaktır.

Jüri üyeleri tarafsız olmalıdır ve yarışmacılarla bir hısım-akrabalık bağı bulunmamalıdır. Jüri üyeleri MEB tarafından yollanacak “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
Sunulan kısa öyküler aşağıdaki belirtilen ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:

Temaya uygunluk/30 Puan
Yaratıcılık ve özgünlük/40 Puan
Teknik kullanımı ve sanatsal değer/30 Puan

Ödüller
İl düzeyinde;
birincilere dizüstü bilgisayar
ikincilere bisiklet
üçüncülere satranç takımı
hediye edilecektir. Hediyeler, MEB tarafından temin edilecektir.
• Ulusal finalin 3 kazananı (birinci, ikinci ve üçüncü olanlar) bir AB üyesi ülkeye düzenlenecek çalışma ziyareti ile ödüllendirilecektir.

Çalışma ziyaretinin masrafları Proje Bütçesinden karşılanacaktır. Ziyaretin yapılacağı ülke, AB üyesi ülkelerinden olan Belçika, Lüksemburg, Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda arasından seçilecektir. Çalışma ziyareti için ayrılan toplam 7 günün 5 gün çalışmaya, 2 gün ise ulaşıma ayrılacaktır.

• İl Elemelerinde dereceye giren her bir öğrenciye madalya, öğretmenlere dolma kalem ve okula ise duvar saati verilecektir. Bu ödüller MEB tarafından sağlanacaktır.

Ödül Töreni
Kısa öykü yarışması finalinin ödül töreni ulusal basının da katılımıyla Ankara’da düzenlenecek olup tarih bilahare bildirilecektir. Törene il düzeyinde birinci olan öğrenciler ve bu öğrencilerin öğretmenleri de davet edilecektir.

Proje Kapsamında Karşılanacak Masraflar
Aşağıda belirtilen kalemler için yapılacak harcamalar Proje bütçesinden karşılanacaktır:
İl Elemeleri (1 günlük etkinlik)
• Öğle yemeği (Sadece İl MEM temsilcileri, jüri üyeleri ve koordinatör öğretmenlerin yemek masrafları karşılanacak olup, kişi başı 15 TL ile sınırlıdır)
• Çay/kahve

Türkiye Elemesi (1 günlük etkinlik)
• Öğle yemeği ve çay/kahve (jüri üyeleri için)
• Ulaşım ve konaklama masrafları (jüri üyeleri için)

Ödül Töreni
• Ödül töreni giderleri
• Öğle yemeği
• 1 kahve arası
• Konaklama
• Ulaşım masrafları
* Konaklama: İl başına en fazla 8 kişi, 1 gece (uçuşlardan dolayı bazı iller 2 gece)
* Ulaşım masrafları: Uçak+otobüs/tren ve şehir içi transferler

Çalışma Ziyareti
• Uçak biletleri
• İaşe bedelleri
• Vize masrafları
• Ulaşım sigortası
• Konaklama
• Yerel ulaşım (ziyaret esnasında)
• Öğle yemekleri
• Akşam yemekleri
• Ardıl tercüme

Proje Kapsamında Karşılanacak Masraflar
Harcamalarda Uyulacak Kurallar:
• Her bir harcama için mutlaka faaliyet gününde düzenlenen fatura ibraz edilmelidir.
• 20 TL’nin üzerindeki harcamalar için alınacak olan faturalar KDV’den muaf alınmalıdır. KDV muafiyet belgeleri İl ve İlçe MEM’lere, Teknik Destek Ekibi (TDE) tarafından yollanacaktır.
• Bütün faturalar ve otobüs/tren biletleri düzgünce bir zarfa konulmalıdır. Bu zarflar Ankara’da, MEB yerleşkesindeki Proje Ofisine teslim edilmeli veya postalanmalıdır.
• Harcamalara istinaden ödemeler; faturalar ve diğer gerekli olabilecek belgeler Proje Yönetimi’ne ulaştıktan sonra
yapılabilecektir.
• Finans ile ilgili sorular için İl MEM’ler TDE ile iletişim kurabilir.

Ana Kurumların Yarışmaların Düzenlenmesinde ve Uygulanmasındaki Sorumlulukları
Milli Eğitim Bakanlığı (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
• Kısa Öykü Yarışmasının yönergesinin, İnternet sitesinde yer alacak duyuruların, bütün promosyon malzemelerinin onaylanmasından,
• Resmi bir yazı ile düzenlemelerin nasıl olacağı, sorumlu kadrolar, iletişim kişileri ve görevlerinin ne olduğu hakkında İl MEM’lerin bilgilendirilmesinden,
• İllerde kazanan öğrencilere verilecek ödüllerin temininden,
• Merkezi Yarışma Komisyonu’nun oluşturulmasından sorumludur.

 

Ana Kurumların Yarışmaların Düzenlenmesinde ve Uygulanmasındaki Sorumlulukları
İl Milli Eğitim Müdürlükleri
• İllerdeki elemelerin yapılmasından,
• Her bir ilçedeki okulların, resmi yazı ile yarışmanın varlığından haberdar edilmesinden,
• Her bir ilçede posterlerin asılması ve broşürlerin dağıtılması yoluyla yarışmaların duyurulmasından,
• İl Yarışma Komisyonunun oluşturulmasından,
• Başvuru formlarının kabulünden,
• Jürinin her bir üyesi tarafından imzalanan gizlilik sözleşmelerinin saklanmasından,
• Jüri üyelerinin imzaladığı belgelerin her birinin saklanmasından,
• İl elemelerinin düzenlenmesinden
• İl düzeyinde dereceye girenlerin isim ve iletişim bilgilerinin resmi yazı ile MEB’e bildirilmesinden sorumludur.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
• İlçelerindeki okullara posterlerin asılması ve broşürlerin dağıtılması yoluyla kısa öykü yarışmasının duyurusunun yapılmasından,
• Yarışma başvuru formlarını kabul edip kaydının tutulmasından,
• Başvuruların kaydını yapıp resmi yazı ile İl MEM’lere gönderilmesinden sorumludur.

Teknik Destek Ekibi (TDE)
• Kısa öykü yarışmasının bütün genel organizasyonu ve koordinasyonu,
• Yardım Masasının oluşturulması,
• Bütün promosyon materyallerinin (broşürler ve posterler) hazırlanması ve kısa öykü yarışmasının Proje İnternet sitesi ve medya yoluyla tanıtılması,
• Ankara’daki yarışma finalinin organizasyonu,
• Ödül töreninin organizasyonu,
• Çalışma ziyaretlerinin organizasyonu,
• Posterlerin ve broşürlerin il ve ilçe MEM’lere kutular içinde gönderilmesinden sorumludur.

Duyurular
• MEB’in, valiliklere resmi yazıları göndermesi ile yarışma süreci başlar.
• Valilikler bu resmi yazıları İl MEM’lere iletir.
• İl MEM’ler de İlçe MEM’leri bilgilendirir ve MEM’ler ise bütün ilgili okulları yarışma hakkında bilgilendirir.
• İl MEM’ler ve AB Bilgi Merkezleri (mevcut olan illerde) duyuru materyallerini (posterler, broşürler) dağıtırlar. Dağıtılan bu materyallerin uygun yerlerde kullanılmasının takibini yaparlar.
• Yarışma aşağıda yer alan web siteleri aracılığı ile duyurulacaktır.
– http://www.meb.gov.tr,
– http://abdigm.meb.gov.tr,
– http://www.abyiogren.meb.gov.tr

Diğer Konular
• MEB, ihtiyaç doğduğunda bu Yönergede değişiklik yapabilir ve güncellenmiş halini İnternet sitesinde yayınlar.
• Bu Yönergede belirtilmemiş diğer bütün hususlarda karar mercileri MEB ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB).

ESERE AİT HAKLAR
1. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı MEB’e aittir. MEB, eser sahibine bildirimde bulunmaksızın söz konusu öykü yarışması çerçevesinde sunulmuş olan öyküleri ticari amaçlar dışında (kitapçıklarda, kataloglarda, takvimlerde, İnternet sitelerinde, sergilerde, vs.) herhangi bir amaç için kullanma hakkına sahiptir.
2. Yarışmaya konu öykülerle ilgili doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya aittir.
3. Yarışmaya katılan öykü sahibi; eserin kullanım hakkını kabul etmesine bağlı olarak gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve gerekse diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. bilumum haklar için “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” nezdinde MEB’e izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan öyküler için öykü sahibi verdiği izni sonradan geri alamayacağını ve eserinin yukarıda belirtilen koşullarda kullanılmasını men etmeyeceğini
veya bu izin/muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Proje tarafından, öykü için katılımcının yukarıda
verdiği izin/muvaffakatname karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
4. Yarışmaya başvuru yapan öğrenci, veli/vasi ve okul yönetimi yönerge hükümlerinin tümünü
kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA DIŞI BIRAKILACAK ESERLER
• Belli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya dair öyküler,
• Temel değerler ile örtüşmeyen, yarışma amacı ve konusu dışındaki öyküler,
• Yazar olarak altında imzası bulunan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen
kopyalanıp yarışmaya gönderilen öyküler,
• İlçe MEM’lere son başvuru tarihi olan 11 Mart 2016 tarihinden sonra teslim edilen öyküler,
• Daha önce herhangi bir kısa öykü yarışmasına katılarak illerinde ilk üç dereceye girmiş eserler.
• T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden eserler jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır.

Yarışma Takvimi
ETKİNLİK Tarihler
Yarışmanın resmi duyurusu 2 Kasım 2015
Katılımcılar tarafından resimlerin İlçe MEM’lere teslimi 7-11 Mart 2016
Son Başvuru Tarihi 11 Mart 2016
İlçe MEM’ler tarafından resimlerin İl MEM’lere teslimi 14-17 Mart 2016
İl düzeyinde elemelerin yapılması 21-25 Mart 2016
Valiliklerin dereceye giren öğrencileri MEB’e bildirmesi 28-31 Mart 2016
Eserlerin ve dijital kopyalarının MEB’e yollanması için en son kargoya veriliş tarihi 31 Mart 2016
Ankara’da, 81 ilin kazananları arasından final elemelerinin yapılması 2-6 Mayıs 2016
Ödül Töreni Mayıs 2016
Yurtdışı çalışma ziyareti-Büyük Ödül Eylül ayının ilk yarısı 2016

Bütün tarihler ve şartlar süreç esnasında değişiklik gösterebilir. Değişiklik olması durumunda
MEB bu değişiklikleri kendi internet sitesi üzerinden duyuracak olup ayrıca bir yazılı bildirim
yapılmayacaktır.

 

Yardım Masası Bilgileri
Bana AB’yi Anlat Kısa Öykü Yarışması
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Yardım Projesi

Adres
Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü, C Blok, Avrupa Birliği ve Projeler Koordinasyon
Daire Başkanlığı, 3. Kat, Oda No: 311 Beşevler/Ankara

İletişim
1. Nihal Börekci
Telefon : +90 312 413 18 16
+90 312 418 34 41 / 3150
Faks : +90 312 212 93 04
2. Zeynep Bozkurt
Telefon : +90 312 418 34 41/3113
Faks : +90 312 212 93 04

Yarışma Başvuru Formu İndir