Bağcılar Logosunu Sen Tasarla

BAĞCILAR BELEDİYESİ
LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
“Bağcılar Logosunu Sen Tasarla”

Madde 1- Konusu: Bağcılar Belediyesini kurum olarak yansıtan, Bağcılar İlçesiyle
özdeşleşecek, Bağcılar’ın tarihi, sosyolojik, fiziksel, kültürel yapısıyla ilişki kuracak,
evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özgün
Bağcılar Belediyesi logo tasarım yarışmasıdır.

Madde 2- Amaç: Bağcılar’ın kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması,
yönetim felsefesinin ve ilçe karakterinin özlü bir anlatımla logo aracılığı ile ifade
edilmesi öncelikli amaçtır. Bu amaç, Bağcılar’ı model oluşturacak bir marka şehir
haline getirmenin de, kurumsal iletişim düzeyindeki en önemli adımını
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda logo yarışması ile hem sanatçı ve tasarımcıları hem de
yetenekli kişilerle halkı yeni logoyu belirleme sürecine dahil ederek, Bağcılar
kimliğinin yenilenip gelişmesine en geniş katılım ve katkının sağlanması
amaçlanmaktadır.

Madde 3- Logodan Beklentiler:
Bağcılar ilçesinin kimliğini ifade edecek olan logonun; Bağcılar’ın ilçe olarak
kaydettiği gelişmeleri, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve geleceğe dönük yüzünü,
Bağcılar Belediyesinin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı
yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyaloğu yansıtması beklenmektedir.
Ayrıca Bağcılar ilçesinin üç temel değeri olarak ön plana çıkan “kaliteli yaşam”
kurma vizyonu, “yenilikçilik” ve “insan odaklılık” özellikleri, tasarlanacak logoya
yön vermelidir.

Madde 4- Yarışma Koşulları:
– Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, herhangi bir kurum için uygulanan
veya internet, yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili stock
arşivlerde bulunan tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda
bulunmayacak şekilde Bağcılar Belediyesi’ne özel olarak yapılmalıdır.
– Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt etmiş sayılır. Katılımcı, Bağcılar Belediyesi Logo Tasarım Yarışmasına
katılımından dolayı herhangi bir ücret ödemeyecek ve herhangi bir ücret talep
edemeyecektir.
– Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak
ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş ise
ödül sahibi ödülü iade edecek, bu durumda Bağcılar Belediyesi’nin yeni bir logo
seçme isteği kabul edilecektir.
– Yarışma katılımcısı tasarımının, Bağcılar Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamaması
durumunda, Seçici Kurul ödül vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurulun oy
birliği ile aldığı karar neticesinde yarışma tekrarlanabilir.
– Tasarımların üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunamaz. Bu
şekilde ayrıştırıcı unsur bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılır.
o Katılımcı yarışmaya başvuru yaptıktan sonra, sistem otomatik olarak bir Katılımcı
Numarası tanımlayacaktır. Katılımcı, tanımlı numarasını yarışma sonuçları, web
adresi üzerinden açıklanıncaya kadar kaybetmemelidir. Sistemsel eşleştirme
sebebiyle elektronik başvuru formundaki ad soyad, vatandaşlık numarası, cep
telefonu numarası ve e-posta adresi katılımcıya ait olmalıdır.
– Tasarımlarda kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık esastır.
– Logolarda, kavramsal olarak amaca uygun simge, simgeler veya bunların
birleşiminden oluşan kurgusal yaklaşımlar olabilir.
– Logolar, harf veya harflerden ibaret olabileceği gibi logotype ile de oluşturulabilir.
– Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak olan
logo sadece görsel ya da tipografik nitelik taşıyabilir.
– Yarışma sonunda seçilecek logo, Bağcılar Belediyesi’nin tanıtımına yönelik
etkinliklerde, toplantılarda, her türlü basılı malzemede, basılı materyallerde, renkli
ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir
tasarımlar olmalıdır.
– Logo tasarımında “Bağcılar Belediyesi” ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yazı
unsurunun da özgün bir nitelik ve formda olması tercih edilebilir.
– Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak
(antetli kâğıt, zarf, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar,
pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik
medya, internet sitesi, elektronik posta vb.) basıma uygun nitelikte hazırlanması,
büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer kaybetmemesi
gerekmektedir.
– Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe İllüstrator veya CorelDraw grafik
tasarım programları ile çizilmelidir. Elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımlar
kabul edilmeyecektir.
– Her katılımcı en fazla 3 (üç) farklı tasarımla yarışmaya katılabilir.
– Katılımcılar, logo.bagcilar.bel.tr adresinden kayıt yaptırdıktan sonra her bir logo
tasarımını hem vektörel (Adobe İllüstrator .ai formatı veya CorelDraw .cdr
formatı, maksimum 1 mb) hem de .jpeg formatında (maksimum 2 mb) olacak
şekilde sisteme yükleyecektir.
– Tasarımcılar, her bir tasarımı için kısa cümleler ile, logolarının hikayelerini
yazacaklardır. Anlatılar, Microsoft Word ortamında, bir A4 dosya boyutunu
geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı fontu ile 12 pt büyüklüğünde
yazılmalıdır.
– Katılımcılar her bir tasarım için “Katılım Formu”nu eksiksiz doldurmalıdır.

Madde 5- Kimler Katılabilir: Yarışma, seçici ve düzenleyici kurul üyeleri ve birinci
derecedeki yakınları dışında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

Madde 6- Teslim Yeri ve Tarihi:
Başvurular ve çalışmalar; Bağcılar Belediyesi’ne ait logo.bagcilar.bel.tr internet sitesi
üzerinden yapılacaktır.
Başvurular 06 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 2 Eylül Pazar günü tamamlanacaktır.

Madde 7- Seçici Kurul:
• Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR. TODAİE Öğretim Üyesi
• Prof. Dr. Ayşegül ÖZSOMER, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
• Dr. M. Aykut ÖZBAY, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
• Dilek İLKESEN ÖZMAN, Altınbaş ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi
• Hasan KAÇAN, Karikatürist, Oyuncu ve Film Yapımcısı

Madde 8- Ödüller:
Birincilik Ödülü : 25.000 ₺
İkincilik Ödülü : 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü : 5.000 ₺
Mansiyon 1 : 1.000 ₺
Mansiyon 2 : 1.000 ₺
Mansiyon 3 : 1.000 ₺

Madde 9- Telif Hakkı:
– Ödüle layık görülen logo tasarımlarının telif ve yayın hakları Bağcılar
Belediyesine ait olacaktır. Bağcılar Belediyesi bu çalışmalardan istediğini
kullanabilecektir. Sözü edilen çalışmalar Bağcılar Belediyesi tarafından her türlü
görsel, yazılı iletişimde kullanılabilecektir.
– Dereceye giren tasarımcılar, logo tasarımlarını süresiz olarak Bağcılar
Belediyesi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde,
sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi
mali hakların, adının belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma
arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi
bilumum manevi haklarını Bağcılar Belediyesi’ne devrettiklerini kabul ve taahhüt
ederler.
– Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle
geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men
edemeyeceğini, bir başkasına hak te’sis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif
hakkı veya maddi / manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
– Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla logoyu finale bırakma veya doğrudan
birincilik ödülü vermeye yetkilidir.

– Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların
özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali
sorundan yarışmacı sorumludur.

Madde 10- Diğer Hususlar:
Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru
olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun
tespit edilmesi halinde, ödül verilmez ve verilmiş ödül yasal faizi ile Bağcılar
Belediyesi’ne iade edilir.
Seçici kurul üyelerinde ve mansiyon ödül sayılarında değişiklik yapma hakkı Bağcılar
Belediyesi’ne aittir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here