Ülkem, Kentim, Semtim Yazı Ve Fotoğraf Yarışması

Ülkem, Kentim, Semtim Yazı Ve Fotoğraf Yarışması

Dikey Kentleşme
Aydın Köymen Birlikteliği’nin bu yıl açtığı fotoğraf yarışmasının konusu “Dikey Kentleşme”
olup, yarışmaya katılanlardan “kent belleğini” yaratacak/anımsatacak fotoğraflar sunmaları
beklenmektedir.
Bu konunun seçilmiş olma nedeni son yıllarda gerek özel sektör gerekse kamu tarafından
yoğun bir şekilde inşa edilen dikine “yüksek” binalardır.
Yaşadığımız kentlerin uğradığı bu yapısal ve görsel değişiklikler her ne kadar fotoğrafik olarak
cazip sonuçlar doğursa da buna paralel olarak altyapı yetersizliği ve yaşam alışkanlıklarının/
alanlarının değişmesi gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir.
Yeni yeni yükselen post modern, cam fasadlı, çok katlı bu yapılar kentin estetiğinde olağandışı
değişiklikler meydana getirirken yaşam alanlarımıza da dokunmaktadır. Dahası, kentin
doğal mimari dengesinin de görünümünü değiştirip, birbiriyle uyumsuz, estetikten yoksun
bir manzaranın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Plaza, AVM, rezidans gibi kavramları
kentlinin hayatına yeni yaşam tarzları olarak adeta zorla sokmaktadır.
Yarışmaya katılanlar fotoğraflarında bu temayı grafik unsurları öne çıkararak yorumlayabilecekleri
gibi, kentlerin bozulma/değişme sürecini yansıtan dengesizliği görsel bir anlatıma dökerek,
kent belleğinin yitirilmesini belgeleyen görsel örnekleri sunarak, sürdürülebilir kent belleğinin
önemini fotoğraflarıyla anlatmaları beklenmektedir.

 

Yarışmanın Adı: Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması – 2 “Dikey Kentleşme”

Kategori ve Bölümler: Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması – 2 “Dikey Kentleşme”, Sayısal
(Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli
veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcileri
ile 1.derece yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF
kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi
itibariyle 18 yaş ve altı (30.04.1995 ve daha sonra doğumlu) katılımcıların ekteki Veli/
Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname’yi Yarışma Sekreteryası/İletişim e-posta adresine Son
Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve
altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
3. Her fotoğrafçı yarışmaya “Dikey Kentleşme”yi anlatan en fazla 4 (dört) adet sayısal Renkli
veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılacaktır.
4. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
5. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve panoramik görüntüler
yarışmaya kabul edilmez.
6. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri
dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
8. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
9. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma
Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural
ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
10. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF
kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır;
TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının
kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal
dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi
durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı
her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel
soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
11. Yarışma sonuçları http://www.aydinbirlikteligi.org, http://mulkiye.org.tr/, https://www.
icmimarlarodasi.org.tr/ adreslerinden ve TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun
www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm
ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları:
• Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde
tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde
tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline
yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Aydın
Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği, İçmimarlar Odası ve Çankaya Belediyesi’ne ait olacaktır.
• Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği, İçmimarlar Odası ve Çankaya Belediyesi bu haklar
çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm
dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini
belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler
yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
• Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Aydın Birlikteliği,
Mülkiyeliler Birliği, İçmimarlar Odası ve Çankaya Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap”
olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan
Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf sanatı derneklerine birer adet gönderilecektir.
• Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı
zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para
ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa
olsun Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği, İçmimarlar Odası ve Çankaya Belediyesi’nden
herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler
Birliği, İçmimarlar Odası ve Çankaya Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında
kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir.
• Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini,
üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken
sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
• Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg) ve
katılımcının kısa özgeçmişini içeren bir word dosyası Eser Sahipleri tarafından Atatürk
Bulvarı 158-10 Çankaya Ankara adresine teslim edilecektir.
• Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler http://www.aydinbirlikteligi.org ile http://
mulkiye.org.tr/, https://www.icmimarlarodasi.org.tr/ web siteleri ile TFSF’nin www.tfsf.
org.tr ve sitelerinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook,
Twitter, İnstagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak
yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2017’de bu yarışmaya ayrılan sayfalarda
yer alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserler Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği,
İçmimarlar Odası ve Çankaya Belediyesi’nce farklı organizasyonlarda sergilenebilecektir.
• Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin
yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak
sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli,
Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman
aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
• Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir.
Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş
bırakılacaktır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra
silinecektir.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri
ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:
1. Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden yüklenecektir.
2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha
önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf
kabul edilmeyecektir.
4. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
5. Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma
ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.
6. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
7. Ülke Kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz
(Digital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
8. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_)
kullanılabilir.
İsimlendirme:
• Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
• Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi).
• Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital> D).
• Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “Göğe doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafının ismi;
“TRomeryD1_göge_dogru” … olur.
9. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
10. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu
adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
11. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Aydın Birlikteliği,
Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
12. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/
UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesinde belirtilen düzenlemeler ile Düzenleme
Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.

Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi : 30 Nisan 2017 saat 23.00 (TSI)
Jüri değerlendirmesi : 6 Mayıs 2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 8 Mayıs 2017
Ödül Töreni : 25 Mayıs 2017
Bu seçkide yer alan fotoğraflar Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde
sergilenecektir.

Yarışma Jürisi (Ada göre alfabetik sırayla):
İlhan TEKELİ Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Koray OLŞEN Fotoğrafçı, AFSAD Başkanı
Şebnem EROL Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Tuğba TAŞ Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Tuğrul ÇAKAR Fotoğraf Sanatçısı, Öğr. Gör. Başkent Üniversitesi GSF
Jüri en az üç üyenin katılımı ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Engin ÇALIŞIR

Ödüller:
Birincilik 2.000.- TL + Başarı Belgesi
İkincilik 1.000.- TL + Başarı Belgesi
Üçüncülük 500.- TL + Başarı Belgesi
Sergileme (En az 20 adet) Bedelsiz

Yarışma Sekretaryası/İletişim:
Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması
Tel :0533 472 7385
E-posta :cozgun@gmail.com
Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından
TFSF 2017-043 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.