AYBÜ Hukuk Fakültesi 4. Ödüllü Kısa Film Yarışması

AYBÜ Hukuk Fakültesi 4. Ödüllü Kısa Film Yarışması

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

1. KONU VE AMAÇ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek ödüllü kısa film yarışmasının konusu göç ve göçmenlik olgusudur. Yarışmanın amacı 14-29 yaş aralığındaki gençleri, sinema sanatına teşvik etmek, gençlerin bu sanat ile toplumun göçmenlere bakışını yansıtmalarını sağlamak ve toplumda göç ve göçmenlik olgusu hususunda farkındalık yaratmaktır.

2. BAŞVURU KOŞULLARI
a. Yarışma, ‘Yarışma Düzenleme Kurulu’ ile ‘Yarışma Değerlendirme Jürisi’ üyeleri ve birinci derece yakınları dışında 14- 29 yaş aralığındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı herkese açıktır. 18 yaşından küçük başvurucular için velileri tarafından doldurulup imzalanmış muvafakatname gereklidir. (Muvafakatname Ekte yer almaktadır)
b. Yarışma başvuru formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır. (Başvuru formu Ekte yer almaktadır) İmza sahibi filmin yasal sahibi olmalıdır. Yarışmaya katılacak filmler bir ekip tarafından hazırlanmış olsa dahi, başvuru tek temsilci tarafından yapılmalıdır. Bu durumda kazanılması halinde ödül, imzası bulunan temsilciye verilir.
c. Yarışmacılar yalnızca bir film ile yarışmaya katılabilirler.
ç. Yarışmaya katılacak filmler kurmaca, animasyon, deneysel ve belgesel türünde olabilir.
d. Başka yarışmalarda ödül alan ya da herhangi bir yerde yayınlanmış olan filmler ile başvuru yapılamaz.
e. Yabancı dilde çekilen filmler Türkçe alt yazılı olmalıdır.
f. Yarışmaya katılacak filmler jenerik dahil, en az 1 dakika en çok 10 dakika uzunluğunda olmalıdır.
g. Yarışmaya katılacak filmler orijinal formatı ne olursa olsun “PAL” sistemi (DVD’ye uygun bir biçimde) ile kaydedilmiş olmalıdır. Filmler en az HD (720p) çözünürlükte, 16:9 veya 4:3 boyutlarında olmalıdır. Yarışma sonrasında filmlerin orijinal formatlarıyla talep etme hakkı yarışma düzenleme kuruluna aittir.
h. Başvuruda bulunacak kişilerin, ve/veya belirtilecek diğer internet adresinden temin edecekleri katılım formu ve gerekliyse muvafakatname ile, 2 adet DVD kopyasını kapalı zarf içinde, en geç 18 Ekim 2017 tarihine kadar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 150. Sok. Etlik/ANKARA) İdari Bürosu’na elden ya da posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Filmin jüri tarafından değerlendirilecek ilk 10 film arasına girmesi halinde, yarışmacının filmin 5 adet DVD kopyasını daha kapalı zarf içinde yukarıda belirtilen yere teslim etmesi gerekmektedir.
ı. Yarışmacı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.
i. Yarışmaya gönderilen filmler işbu şartnamedeki amaç ve konuya uygun olmalıdır.
j. Yarışma şartlarına uymayan filmler ön eleme ile değerlendirme dışı tutulacaktır.

3. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a. Yarışmacı/yarışmacılar, yarışma için gönderilen film üzerindeki müzik de dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu filmin sunulmasına ve film ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir. Yarışmacı/yarışmacılar, söz konusu filmin;
i) üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğunu,
ii) filmin sunulmasına ve film ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu,
iii) herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini
iv) yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve lekelemediğini,
v) içeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek ve genel ahlaka ve adaba aykırı unsurlar içermeyeceğini
vi) başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını
vii) Anayasada belirtilen temek ilkelere, kanunlara, genel ahlaka ve uluslararası anlaşmalara aykırı olmadığını, toplumun ortak duygu ve hassasiyetleri ile çatışır nitelikte olmadığını, bireylerin ve toplumun bir kesimini rencide etmediğini, gruplar arasında düşmanca duygular oluşturmadığını, ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmadığını, kültürel ve geleneksel değerlerimizi yansıttığını ve içerik yönünden doğrudan ticari amacı ön planda tutmayıp siyasi amaçlı ve propagandaya yönelik olmadığını taahhüt ve teyit eder.
b. (a) bendindeki taahhütlerin gerçekleşmemiş olması sonucunda, Yarışmaya gönderilen filmler içerisindeki metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü fikri mülkiyet ve telif hakkı ihlali, haksız rekabet iddiaları yarışmacının sorumluluğundadır. İhlalin veya suçun ortaya çıkması halinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının ve diğer destek olan kurumların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali veya her türlü mevzuata aykırılık halinde film yarışmadan men edilir. Durumun sonradan tespiti halinde, verilen ödül geri alınır.
c. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, filmin sunulması üzerine, bu filmi değerlendirmek ve kabul etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/ katılımcılar, bu filmi değerlendirme, test etme ve kabul etme ve ödüllendirip- ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine ait olduğunu kabul eder.
ç. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, yarışmaya gönderilen filmlerin basın yayın organlarında, sosyal medyada ve çeşitli etkinliklerde gösterim, telif ve her türlü kullanım, çoğaltma ve üçüncü kişilere devir hakkına sahiptir.
d. Her yarışmacı, Güçtür Göç Etmek Ödüllü Kısa Film Yarışması Katılım şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

4. DEĞERLENDİRME
a. Yarışmaya katılacak filmler iki aşamada değerlendirilir. İlk aşama oylama aşamasıdır. Bu aşamada, şartnameye uygun olduğu tespit edilmiş olan filmler ilgili web sayfasına yüklenir. İnternet üzerinden yapılacak oylamaya katılacak filmlerin belirlenmesinde düzenleme kurulunun hakları saklıdır. Yarışma başvurusu doğrudan doğruya filmin oylama amacıyla internet sitesine yüklenmesi hakkını vermez.
b. Web sayfasına yüklenilen filmler, değerlendirilmek üzere halk oylamasına sunulur. Oylama herkese açıktır.
c. İkinci aşama jüri değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada, halk oylaması sonucunda en yüksek oyu alan ilk 10 film, jürinin değerlendirmesine sunulur. Jüri, değerlendirmesine sunulan 10 film arasından, ödül alacak olanlarını derecelendirme sıralamasına göre belirler.
ç. Jüri kararları kesindir.
d. Dereceye giren filmler, 18 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecek galada kamuoyuna ve katılımcılara duyurulacaktır.

5. DİĞER HÜKÜMLER
a. İnternet üzerinden yapılacak oylamaya katılacak filmlerin belirlenmesinde düzenleme kurulunun hakları saklıdır.
b. Yarışma Düzenleme Kurulunun filmleri oylama, başvuru ve ödül töreni tarihlerini belirleme ve değiştirme hakkı saklıdır.
c. İşbu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Yarışma Düzenleme Kurulu’na aittir.
ç. Gönderilen filmler arasında ödüle layık eser görülmemesi nedeniyle yarışmayı iptal ve filmleri iade etme hakkı, Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından saklı tutulmaktadır.
d. Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmeyecektir.

6. ÖDÜLLER
a. Yarışmada dereceye girecek olan filmlere verilecek ödüller şu şekildedir:
Birincilik Ödülü : 10.000 TL
İkincilik Ödülü : 7. 000 TL
Üçüncülük Ödülü : 5. 000 TL
AYBÜ Hukuk Özel Ödülü : 1. 500 TL
Mansiyon ödülü : 1. 500 TL
b. Oylama neticesinde ilk 10’a giren filmlerin temsilcilerinin (her bir film için bir kişi olmak üzere) Ankara’da gerçekleştirilecek olan galaya katılımlarını sağlamak üzere, yurt içi ulaşım masrafları (300 TL’ye kadar) karşılanacaktır.
c. Yarışma sonucunda ödüle hak kazanan yarışmacıların ödülleri, Güçtür Göç Etmek Kısa Film Yarışması Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ödeneğinin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne aktarılmasına müteakip, banka havalesi yoluyla verilecektir.

7. YARIŞMA DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. M. Fatih Uşan AYBÜ Rektör Yardımcısı/Hukuk Fakültesi Dekanı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kılınç AYBÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı/ Proje Yürütücüsü
Ar. Gör. Abdullah Vefa Karataş AYBÜ Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ABD Araştırma Görevlisi
Ar. Gör. Atacan Bozyel AYBÜ Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ABD Araştırma Görevlisi
Ar. Gör. Murat Ekinci AYBÜ Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD Araştırma Görevlisi
Ar. Gör. Neslihan Özeler AYBÜ Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD Araştırma Görevlisi
Ar. Gör. Kemalettin Ahmet Aksoy AYBÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Araştırma Görevlisi
Miraç Sıla İpek AYBÜ Hukuk Fakültesi Lisans Öğrencisi
Serap Özen AYBÜ Hukuk Fakültesi Lisans Öğrencisi
Vildan Erdoğan AYBÜ Hukuk Fakültesi Lisans Öğrencisi
Selin Yeşildal AYBÜ Hukuk Fakültesi Lisans Öğrencisi
Halil Çatak AYBÜ Hukuk Fakültesi Lisans Öğrencisi

8. YARIŞMA DEĞERLENDİRME JÜRİSİ
Yarışma Değerlendirme Jürisi ilgili web sitesinden ilan edilecektir.

9. İLETİŞİM
Adres: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 150. Sok. Etlik/ANKARA
E-posta: yarismahukuk@ybu.edu.tr
Web Sitesi: www.ybu.edu.tr/hukuk
Telefon: 0312 906 21 02

Başvuru Formu için Tıklayınız