AVRUPA BİRLİĞİ ÖYKÜ YARIŞMASI

AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİ MERKEZLERİ AĞI ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONUSU

Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Avrupa Birliği temel değerlerinden biri olan  “Farklılıklar İçinde Birlik” konusudur.

TÜRÜ
Öykü Yarışması

AMACI
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde “Farklılıklar İçinde Birlik” kavramını vurgulamak, yetişmekte olan kuşakları bu konuda düşünmeye ve araştırmaya sevk etmektir.

KAPSAMI
20 AB Bilgi Merkezi Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir,  Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerinde ve İstanbul’da açılması planlanan AB Bilgi Merkezleri tarafından ulusal düzeyde düzenlenecek Öykü Yarışmalarında dereceye giren ilk üç eser, ulusal yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.

HEDEF KİTLESİ
Yarışma, aşağıda isimleri verilmiş olan 20 ildeki (ve İstanbul’da açılması planlananlar dahil) AB Bilgi Merkezleri dahil ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıf öğrencilerini hedeflemektedir.

Bu iller; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’dır.

SÜRESİ
Yarışma iki aşamada tamamlanacaktır:

1.Aşama–illerde ilk üçe girenlerin belirleneceği yarışma: Şubat 2012 – Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.
2.Aşama – Ulusal yarışma: Mayıs 2012 – Haziran 2012 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.
3.Ulusal Yarışma Ödül Töreni: Haziran 2012’de yapılması planlanmaktadır.
4.Ulusal Yarışma ödülü olan Belçika – Bir AB Ülkesi Ziyareti: Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

YERİ
1. Aşama – İllerde ilk üçe girenlerin belirleneceği yarışma: 20 AB Bilgi Merkezleri’nin bulunduğu iller: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,

Trabzon, Van ve 2012 yılında İstanbul’da açılması planlanan AB Bilgi Merkezlerini kapsayacaktır.

2. Aşama –  Ulusal Yarışmanın İstanbul’da yapılması planlanmaktadır.

TARİHİ
Yarışma Şubat 2012 – Temmuz 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir(Bkz: Sayfa 4)

DUYURU ŞEKLİ
Yarışma illerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ildeki tüm orta öğretim kurumlarına duyurulacaktır.
 

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşama–illerde ilk üçe girenlerin belirleneceği yarışma ve 2. aşama, illerde dereceye girenler arasında ilk üçe girenlerin belirleneceği ulusal yarışma

2. Yarışmanın 1.aşamasına, illerde bulunan tüm ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. Sınıf öğrencilerinin katılım hakkı vardır.

3. Yarışmaya katılacak öyküler amaç kısmında belirtilen konuları içermelidir.

4. Bir öğrenci en fazla 2 (iki) adet öykü ile yarışmaya katılabilir.

5. Öyküler kısa öykü türüne uygun olarak hazırlanacak olup, öykülerin en fazla 5.000 kelimeden oluşması gerekmektedir.

6. Öyküler bilgisayarla word formatında 12 punto olarak hazırlanacak ve 7 nüsha olarak AB Bilgi Merkezleri’ne teslim edilecektir.

7. Yalnızca 1 nüshada adı/soyadı/rumuz ve okul bilgisi bulunacaktır. Diğer nüshalarda ise sadece rumuz bulunacaktır.

8. Başvurular AB Bilgi Merkezlerine elden, posta ile veya elektronik posta ile yapılacaktır

9. İllerde her okulu temsilen birer danışman öğretmen (tercihen edebiyat öğretmeni) ve öğrencinin katılımı ile oluşturulacak grubun katılımıyla 1) AB Öykü yarışması teması hakkında bilgilendirme semineri ve 2) Öykü yazımını özendirici, teşvik edici “Öykü Nasıl Yazılır?” konulu seminer düzenlenecektir. Seminer, eğitmenler (yazarlar), yarışmayı organize eden kuruluş ve MEB işbirliğinde düzenlenecektir. İllerinde Öykü Yazma Seminerleri düzenlenmesine ilişkin tarih belirlenmesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri onayı ile en geç 17 Şubat 2012 tarihine kadar AB Bilgi Merkezleri Ağı Koordinasyon Birimi’nce tespit edilecektir. (Bkz Sayfa: 9)

10.  1. aşamada dereceye giren ilk üç eser, ulusal aşamaya katılmaya hak kazanacaktır.

11.  Ulusal aşamada tüm eserler incelenecek olup, Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğüne layık görülen eserler İstanbul’da yapılması planlanan Ödül Töreni’nde ilan edilecektir.

12. Yarışmaya katılan öyküler geri verilmeyecek ve metin sahibi herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde Yarışmayı düzenleyen kuruluş tarafından bir kitapta toplanacaktır.
13.  Yarışmaya katılan eserler üzerinde jüri tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.

YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ÖYKÜLER

• Temel değerler ile örtüşmeyen ve yarışma amacı ve konusu dışındaki konuları kapsayan öyküler,

• Yazar olarak altında imzası bulunan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen öyküler,
• Çok sayıda imla hatası ve sözcüklerde yazım hatası içeren öyküler,
• Başvuru tarihinden sonra teslim edilen öyküler,
• TC. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden eserler, jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır.

ÖYKÜ YARIŞMASI JÜRİSİNDE KİMLERİN YER ALACAĞI
• Yarışmanın ilk aşamasında, jüri üyeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği 1 edebiyat öğretmeni, Üniversite’den bir alan uzmanı, AB Bilgi Merkezi Koordinatörü, Bilgi Merkezlerinin ev sahibi kuruluşunun temsilcisi ve bir öykü yazarından oluşacaktır. Merkezlerin hazırlayacağı jüri listeleri Proje Koordinasyon birimince onaylanacaktır.
• İllerde dereceye giren eserlerin Şartname şartlarına uygun olarak jüri tarafından değerlendirildiği ve ulusal yarışmaya katılmaya uygun olduğu konusundaki sorumluluk, AB Bilgi Merkezi Koordinatörlerine aittir.
• Yarışmanın ulusal aşamasında, jüri üyeleri; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek 2 temsilci, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan ve/veya Proje Koordinasyon Ekibinden 2 temsilci ve 3 öykü yazarından oluşacaktır.
GİDERLERİN KARŞILANMASI (Ulaşım, konaklama, iaşe vb.)

Yarışmanın amacına paralel olarak gerekli organizasyon, katılım ve ödül gezileri giderleri Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nca yürütülen AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi giderlerinden karşılanır.

İllerdeki Yarışmalar: ( Şubat – Mayıs 2012)
20 ilde ve İstanbul’da açılması planlanan AB Bilgi Merkezlerinde düzenlenen Öykü Yarışması’nın yerel organizasyon giderleri AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi projesi tarafından karşılanacaktır (bilgi merkezleri, iletişim destek projesi altında).

Ulusal Ödül Töreni ve Sosyal Etkinlik Programı (Haziran 2012)
Ulusal yarışmanın, İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Her ilden üç öğrenci, üç danışman öğretmenin ve bir İl Milli Eğitim Müdürünün İstanbul’daki final yarışmalarına ve ödül törenine katılım masrafları – ulaşım, konaklama ve iaşe masrafları ile öğrencilerin ferdi kaza sigortası – AB Bilgi Merkezleri
Ağı’nın Desteklenmesi Projesi tarafından karşılanacaktır. Ödül Töreni sonrasında öğrenciler ve okul temsilcileriyle kültürel ve sosyal içerikli bir şehir turu yapılacaktır.
Yurtdışı Gezisi: (Temmuz 2012)

Ödül gezisine katılan 3 öğrenci, 3 öğretmen ve bir Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisinin yolluk, yövmiye, iaşe ve ibate giderleri AB Türkiye Delegasyonu’nca yürütülen AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi tarafından karşılanacaktır.

Yarışma için ikamet ettiği ilin ve/ve ya ilçenin dışına giden her öğrenci ferdi kaza sigortası ile sigortalanır.

ÖYKÜ YARIŞMASI DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. Başvuru Süreci: Başvurular, AB Bilgi Merkezleri’nin bulunduğu illerde ilan tarihleri uyarınca AB Bilgi Merkezleri’ne elden, e-posta ile ya da posta yolu ile teslim edilecektir.

2.Öykülerin Değerlendirilmesi: Yarışmaya katılan tüm öyküler, jüri üyeleri tarafından dikkatle incelenip; değerlendirilecektir. Öykülerde eserin edebi değeri kadar öykünün içeriği ve Türkçe dil kurallarına uygun bir yazımın benimsenmiş olması aranacaktır.

3.Kazanan Öykünün İlan Edilmesi: Ödül almaya hak kazanan öyküler, 2012 yılı Haziran ayında ilan edilecektir.

4.Ulusal Yarışma: İllerde dereceye giren ilk üç eser sahibi öğrenci, danışman öğretmen ve İl Milli Eğitim Müdürü İstanbul’da düzenlenecek ulusal bölüme katılacaktır. Ulusal aşamada dereceye giren ilk üç eser sahibi, Belçika ve bir AB Ülkesi ziyaretine katılmaya hak kazanacaktır.

AKTİVİTE KONUSU

– Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderilecek  Resmi  Yazıların iletilmesi
– İllerdeki Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine resmi mektup
– Okul müdürlerine İlanlar
–  Öğrenci danışmanlarının belirlenmesi
–   Öğrenci danışmanları ile yarışma tanıtım toplantısı

20 ŞUBAT 2012- 16 MART 2012                    Öykü Yazma Seminerleri;
19 MART 2012- 27 NISAN 2012                   Öykülerin teslim tarihi
30 NISAN  2012 -04 MAYIS  2012               Jürinin Öyküleri İllerde Değerlendirmesi

04 MAYIS 2012 – 11 MAYIS 2012                 1. aşamayı takiben belirlenen ilk üçe giren öğrencilerin açıklanması
14 MAYIS 2012- 18 MAYIS 2012                   Öykülerin Ulusal Jüriye Gönderimi
18 MAYIS  2012 – 08 HAZIRAN 2012          Ulusal Jürinin Değerlendirmesi
08 HAZIRAN 2012 – 22 HAZIRAN  2012    İstanbul Ulusal Ödül Töreni
TEMMUZ 2012                                                         Yurt Dışı Ziyareti

ÖDÜLLER
Yarışmada dereceye girecek öğrencilere şu ödüller verilecektir.

İLLERDE 1. AŞAMA SONUNDA VERİLECEK ÖDÜLLER:
• İlk üçe giren öğrencilerin okullarına teşekkür plaketi
• Her ilde il üçe giren öğrencinin danışman öğretmenine ve il milli eğitim temsilcilerine teşekkür sertifikası

ULUSAL ÖDÜLLER:
• Ulusal Ödül Töreni’nde; illerde dereceye giren eser sahibi öğrenciler ve danışman
Öğretmenler, İstanbul’a davet edilecektir. Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü ödüllerine layık görülen eser sahibi öğrenciler ile ilk üç eserin danışman öğretmeni ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir temsilci AB Kurumlarına Ziyaret Programı ile ödüllendirilecektir (Belçika ve Bir AB ülkesine). Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan yurtdışı gezisi kapsamında ödül alan öğrencilere seyahat sigortası yaptırılacaktır.
• Her ilde il üçe giren öğrenciye, Milli Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilen kitaplardan
hazırlanacak kitap seti
• Her ilde ilk üçe giren öğrencilere şilt ve netbook
• Ulusalda ilk üçe giren öğrenciye kupa ve fotoğraf makinesi
• Danışman öğretmenlere ve il milli eğitim temsilcilerine şilt

GENEL HÜKÜM
Yarışmaya öykü gönderen tüm öğrenciler yukarıda yazılı olan hüküm ve kuralların tamamını kabul etmiş sayılır.

ÖYKÜLERİN TESLİM ŞEKLİ
Öyküler bilgisayarla word formatında 12 punto olarak hazırlanacak ve 7 nüsha olarak AB Bilgi Merkezleri’ne teslim edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Eserler elden, e-posta ya da posta ile yukarıda iletişim bilgileri verilen AB Bilgi Merkezleri’ne 7 nüsha halinde üzerinde sadece rumuz yazılarak iletilecektir. Ayrı bir zarfta eser sahibinin adı/soyadı/rumuz, okul bilgisi ve iletişim adresi bulunacaktır.

E-posta ile yapılacak başvurularda;

–          öğrenci adı/soyadı/ rumuzu, okul bilgisi ve iletişim adresi mutlaka e-posta da bilgi olarak verilecektir.

–          öğrenciye ya da danışman öğretmene ulaşılabilecek bir telefon numarası

mutlaka bulundurulacaktır. E-postanın gönderildiğine ilişkin AB Bilgi Merkezi’nden teyit alınması tavsiye edilmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda;

–          eser 7 nüsha olarak hazırlanacaktır.

–          öğrencinin adı/soyadı/ rumuz, okul bilgisi ve iletişim adresi ayrı bir zarfta sunulacaktır.

–          1 nüsha CD- Rom kaydedilecek gönderiye eklenecektir.

–          son başvuru tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

–          eserler her ilin AB Bilgi Merkezleri’nin yukarıda belirtilen adresine gönderilecektir.

Postanın gönderildiğine ilişkin teyit alınması tavsiye edilmektedir.