Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2016

Çevresel bir işletme yaklaşımı izlemekle ilgili önemli konulardan bir tanesi de dünyada, özellikle de AB’de şirketlerin karşılaştığı taleplerin değişiyor olmasıdır. Tüketiciler, artık sanayilerin yalnızca kısa vadeli çıkarlara ve sadece kar amacına dayalı bir işletme politikası izlemelerini kabul etmemekte; şirketlerin çevresel, toplumsal ve etik değerleri de hesaba katarak kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirecek yeni bir işletme vizyonu geliştirmelerini beklemektedir.

Kurumsal itibar ve mali değer arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Kurumsal itibarı yüksek bir şirketin müşterilerinin üzerinde önemli bir sadakat etkisi olduğu da açıktır. Çalışanların söz konusu işletmeyi çalışmak için uygun bir yer olarak görmesi, yatırımcıların şirketlerin sürdürülebilirliğine önem vermesi ve diğer tüm sosyal paydaşlar ile olan olumlu ilişki şirketin mali performansına doğrudan etki eden unsurlardır.

Bugünün iş dünyasında, kurumsal itibar ticari başarı elde etmek isteyen şirketler için hayati önem taşımaktadır. Avrupa’nın en saygın ödüllerinden birisi olan AB Çevre Ödülleri ise bu çalışmalara meşruiyet kazandıracak en önemli iletişim araçlarından birisidir.

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı üç kategoride verilmektedir:

1. Kategori: Yönetim Ödülü

Bu ödül, stratejik vizyon sahibi ve sürdürülebilir kalkınmaya yaptığı katkıyı sürekli geliştirmeye devam eden bir yönetim sistemine sahip olan ender bir kuruluşa verilir.

Notlar:

Sürdürülebilirliğin, çevresel, ekonomik ve toplumsal yönleri, kuruluşun genel misyonuna ve bütün politikalarına açık bir biçimde dahil edilmelidir. Kuruluşun faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması için kesin hedefler belirlenmeli, bunun yanı sıra performansının denetlenip raporlanabilmesi için de amaç ve göstergeler bulunmalıdır. Kuruluşun ayrıca, halkın katılımı, çalışan hakları, tedarik zincirinin etkileri gibi kurumun geniş çaplı sosyal sorumluluk konularına hitap etmeye uygun mekanizmaları da olmalıdır.

Yönetim sistemleri, paydaşların sorumluluğu ilkesiyle yürütülmeli; bunun kanıtı da süreçteki kilit noktalarda gerçekleştirilecek düzenli ve sistematik diyalog olmalıdır. Bunun yanı sıra, yönetim sistemlerinin (EMAS, ISO 14001 gibi) tanınmış standartlar tarafından sertifika sahibi olması yada bir çevre yönetim sistemi uygulama yönünde bir taahhüdün bulunması gerekmektedir. Bütün bunlarla ilgili olarak, kuruluş, alanında önde gelen bir şirket olduğunu ve diğerlerinin, izinden gitmek isteyeceği bir örnek teşkil ettiğini göstermelidir.

2. Kategori: Ürün ve Hizmet Ödülü

Bu ödül, sürdürülebilir kalkınmaya büyük bir katkı yapan yeni bir ürün veya hizmetin geliştirilmesi durumunda verilir.

Notlar:

Söz konusu ürün veya hizmet, yeni ya da değiştirilmiş bir tasarım olabileceği gibi, hali hazırda mevcut bir ürün veya hizmetin sürdürülebilir üretim ve tüketim yöntemlerini daha çok teşvik edecek biçimde yenilikçi bir uygulaması da olabilir. Ürün veya hizmet, hem müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamalı hem de yaşam kalitesini iyileştirmeli, aynı zamanda doğal kaynakların ve zehirli maddelerin kullanımının yanı sıra atık emisyonlarının ve kirletici maddelerin ürünün yaşam döngüsü (maddelerin çıkarılması, üretilmesi, dağıtımı, kullanımı ve atılması gibi) üzerindeki etkilerini de asgari seviyeye indirmelidir. Ürün veya hizmet, ekonomik anlamda hayata geçirilebilir olmalı, üretimi ve tüketimi eşitlikçi toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmalıdır.

Bu ödül için yapılacak başvuruların, sürdürülebilir ürün ve hizmet geliştirmenin ulaştığı “en son noktayı” temsil etmesi ve diğerlerinin izinden gitmeyi isteyeceği bir örnek niteliği taşıması gerekmektedir. Uygun yerlerde, başvuranın AB eko-etiket ya da eşdeğer bir ürün sertifikasıyla ödüllendirilmiş olması tercih edilmektedir.

3. Kategori: Süreç Ödülü

Bu ödül, sürdürülebilir kalkınmaya büyük bir katkıda bulunan yeni bir üretim teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulanmasına verilir.

Notlar:

Yeni üretim teknolojisi, başlı başına yeni bir işlem veya teknik olabileceği gibi, hali hazırda mevcut bir işlem veya tekniğin yenilikçi bir uygulaması da olabilir. Her iki durumda da, söz konusu teknoloji sürdürülebilirliğin çevre boyutuna olumlu yönde bir katkıda bulunmalı, aynı zamanda en azından ekonomik ve toplumsal boyutlarına tarafsız, tercihen olumlu yönde, bir katkıda bulunmalıdır. Teknolojinin, kaynak etkinliğini artırması, yaşam döngüsünün çevre üzerindeki etkilerini de azaltması beklenebilir; bunu yaparken de madde ve enerjiden tasarruf edilmesi, yenilenemeyen kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara geçilmesi, zararlı maddelerin kullanılmasından kaçınılması, ve emisyon ve atıklarının azaltılması beklenebilir.

Bu ödül için yapılan başvuruların, mevcut AB düzenlemeleri çerçevesinde yapılan “eldeki en iyi teknoloji ya da teknikler” tanımı doğrultusunda önemli bir ilerleme gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı’na, Türkiye’de kayıtlı ve faaliyet gösteren tüm ticari işletmeler başvurabilir. Yabancı ve çok-uluslu şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunan işletmeleri de başvurabilir.

Başvurular, “KOBİ” ve “Büyük İşletme” olmak üzere iki ana kategori altında yapılacaktır.

KOBİ;
250’den daha az sayıda çalışanı olan, yılda 50 milyon Avro’dan daha az cirosu olan veya net bilânço varlığı 43 milyon Avro’dan az olan, hisselerinin % 25’inden azı, KOBİ niteliği taşımayan büyük bir şirkete (veya birden fazla şirkete) ait olan işletmelerin KOBİ kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Büyük İşletme;
KOBİ tanımı dışında faaliyet gösteren daha büyük işletmelerin Büyük İşletmeler kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kamu İktisadi Teşekkülü/Teşebbüsü;
Ödüllere kamu iktisadi teşekkülleri/teşebbüsleri (KİT) de başvuru yapabilir. Kamu kuruluşları ve yerel yönetimler, kamu yararına ekonomik faaliyetler yürütmek amacıyla ticari işletmeler kurmaktadır. Kamu iktisadi teşekkülü olarak adlandırdığımız ve ticari bir faaliyet gösteren tüm bu işletmeler Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı’na katılabilme hakkına sahiptir.

Not: STK’lar, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı’na katılamazlar.

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı’na başvurmak isteyen şirketler, ilgili kategoriye ait başvuru formu ve ekleri info@rec.org.tr adresine en geç 30 Kasım 2015 Cuma mesai bitimine kadar göndermesi gerekmektedir. Lütfen başvuru gönderiminin ardından 0530 465 7939 veya 0312 491 9530 / Dah:12 numaralı program sekretaryasından teyit alınız.

Ayrıca başvuruya ek olan ve e-posta ile gönderilemeyen dokümanlar var ise posta yoluyla, aşağıda adresi bulunan Türkiye Programı ulusal sekretaryasına en geç 30 Kasım 2015 Cuma mesai bitimine kadar göndermesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı Ulusal Sekretaryası
Bölgesel Çevre Merkezi – REC Türkiye

Mustafa Kemal Mahallesi, 2142 Sokak, No.18, D.11,06510 Söğütözü, Çankaya, Ankara, Türkiye

Başvuruların üzerinde mutlaka başvurulan kategorinin isminin yazılması gerekmektedir.

Başvuru ücretleri aşağıdaki gibidir.

Büyük İşletmeler için herhangi bir kategoride başvuru ücreti 1600 €’dur. Aynı işletmeden ikinci veya üçüncü bir kategoride başvuru olması halinde, bu başvurularda %50 (800 €) indirim uygulanır. KOBİ’ler için herhangi bir kategoride başvuru ücreti 600 €’dur. Aynı işletmeden ikinci veya üçüncü bir kategoride başvuru olması halinde, bu başvurularda %50 (300 €) indirim uygulanır.

Hesap Bilgileri

Hesap Sahibi: The Regional Environmental Center
Banka Adı: Kereskedelmi és Hitelbank Rt Hungary, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Swift Code: OKHBHUHB
IBAN No: HU64 1040 2166 4948 5149 4953 1002

Başvuru belgelerinin gönderilmesini takiben ödemelerle ilgili belgeler tarafınıza e-posta yoluyla ulaştırılacaktır.

Başvuran tüm şirketler, seçildikleri takdirde Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’ne katılarak Türkiye’yi temsil edeceklerine dair taahhüt formunu imzalayacaktır.

Detay ve Başvuru için Tıklayınız