Atatürk Araştırma Merkezi 9. Uluslararası Atatürk Kongresi

Atatürk Araştırma Merkezince;  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri beşeri ve sosyal bilimler bağlamında  incelemek, bu kapsamda ortaya konulan yeni bilgi ve bulguların en üst düzeyde paylaşılıp tartışılacağı bilimsel bir platform sunmak,  ülkeler ve insanlar arasındaki kültürel bağların kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, her dört yılda bir olmak üzere Uluslararası Atatürk Kongresi düzenlenmektedir.

Atatürk Araştırma Merkezi, özellikle Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ni öncelikli araştırma alanı almakla birlikte dönemin bütün değerlerini kavrayan, inceleyen bilimsel bir bakış açısına sahiptir. Ayrıca; iktisat, hukuk, siyaset bilimi, eğitim, kültür, din, uluslararası ilişkiler, felsefe ve sosyoloji gibi toplumu ilgilendiren bütün konular Atatürk Araştırma Merkezinin ve dolayısıyla bu kongrenin ilgi alanına girmektedir.

Bu çerçevede 9. Uluslararası Atatürk Kongresi, 12-15 Kasım 2019 tarihlerinde Amasya’da düzenlenecektir.

Kongrede yer alması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. Bildiri başlıklarının çerçevesi geniş olup, ana tema dışına çıkılmaması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.

Kongre konuları şu ana başlıklar altında ele alınacaktır:

 • Türk İnkılabının Fikri Temelleri,
 • Lider, Komutan, Devlet ve Fikir Adamı Olarak Atatürk,
 • Osmanlı Devleti’nin Çöküş Süreci ve Osmanlı Coğrafyasının Durumu,
 • Millî Mücadele Dönemi,
 • Atatürk Döneminde Türkiye’de Toplumsal Değişim ve Dönüşümler,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin İç ve Dış Politikaları,
 • Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Dünyadaki Yeri ve Önemi,
 • Atatürk Sonrası Dönemde Türkiye’de Siyasi, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler

THE 9TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ATATÜRK

12-15 November 2019 / ANKARA

 

An International Congress on Atatürk is held every four years by Atatürk Research Center in order to analyze the developments in the processes of establishment and development of the Republic of Turkey within the context of humanities and social sciences  by starting from the birthplace of Ghazi Mustafa Kemal Atatürk, to provide a scientific platform to share and  discuss at the highest level the recent information and findings revealed in this context and to contribute to the establishment and improvement of cultural links between countries and people.

Possessing a scientific perspective that grasps and examines all the values of the Atatürk period, Atatürk Research Center gives priority to National Struggle and the History of the Republic of Turkey as a research field. Furthermore, all issues related to society such as economics, law, political science, education, culture, religion, international relations, philosophy and sociology are included in the scope of Atatürk Research Center and they are thus within the area of interest of this congress.

The International Congress on Atatürk is going to be held in Ankara on 12-15 November 2019 in this framework.

Below are the topics planned to be included in the congress. The scope of the paper titles is wide and different topics can be offered provided that the main theme is not excluded.

The topics of the congress will be addressed under the following headings:

 • Intellectual Foundations of the Turkish Revolution,
 • Atatürk as a Leader, Commander, Statesman and Intellectual,
 • The Collapse Period of the Ottoman Empire and the Situation of the Ottoman Geography,
 • The Period of National Struggle,
 • Social Changes and Transformations in Turkey during the Atatürk Period,
 • Internal and Foreign Policies of the Republic of Turkey,
 • The Place and Importance of Atatürk and the Republic of Turkey in the World,
 • Political, Economic, Social and Cultural Developments in Turkey after the Atatürk Period.