Ardunio Tabanlı Projeler Hakkında Öğrenci Görüşleri

Ardunio Tabanlı Projeler Hakkında Öğrenci Görüşleri

ÖZET
Bu çalışmanın amacı proje tabanlı ardunio uygulamalarının öğrenciler üzerindeki etkilerini incelemektir. Bunun için 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının her iki döneminde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 12 kişilik bir robotik kulübü kurulmuş; kulüp öğrencileriyle 5 ay boyunca okul sonrasında kodlama ve ardunio uygulamaları yapılmıştır. Süreç içerisinde öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları bir problem belirlemeleri ve ardunio mikrodenetleyici karttan yararlanarak belirledikleri bu probleme çözüm olacak birer proje geliştirmeleri, uygun kodları yazmaları ve geliştirdikleri 12 projeyi okulda yapılan bir sergi ile sunmaları istenmiştir. Çalışmanın sonunda öğrenci¬lerin görüşleri 8 tane açık uçlu soru içeren bir test ve odak görüşmeleri yapılarak alınmıştır. Buna göre, öğrenciler ardunio uygulamaları ve kodlamanın kullanarak günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözebileceklerini düşündükleri, ardunio uygulamalarıyla proje geliştirmekten mutlu oldukları, ve ardunio ile ilgili çalışmalara devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. Okul içerisinde ileriye dönük uygulamalar ve öğrenci dönütlerini almayı amaçlayan bu çalışma bir eylem araştırmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Ardunio Uygulamaları, Problem Çözme Becerisi, Eylem Araştırması

Aysel GÖKCE
Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, Fen Bil. Öğrt.

Hayriye OLĞUN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Lisans Öğrencisi

GİRİŞ
Değişen ve gelişen teknolojiyle beraber 21. yüzyılın bireylerinin araştırma, sorgulama, yaratıcılık, eleştirel ve analitik düşünme, karar verme gibi becerilere sahip olmanın yanında innovasyon çağına da ayak uydurmaları beklenmektedir. Teknoloji ve innovasyon çağında yaşayan bireyin global dünyada rekabet ede-bilmesi; bunun için yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, işbirlikçi çalışma gibi becerilerin içselleştirilmesi eğitimin sağladığı bir çıktı olmalıdır. Bu amaç için ortaya farklı eğitim yaklaşımları ve eğilimleri çıkmaktadır. STEM bu eğilimlerden biridir. Ülkemizde de STEM eğitiminin öğretim programlarına entegrasyonu ve öğrencilerin sahip olması gereken temel yeterlikleri belirlemek adına birçok çalışma yapılmaktadır.

STEM eğitimi disiplinler arası bir bağlam ile okul öncesinden üniversite düzeyine kadar öğrencilerin bilgiyi günlük hayatta kullanma, yaşam becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi becerilerinin gelişimini sağlar (Akgündüz, Aydeniz, Çakmakçı, Çavaş, Çorlu, Öner & Özdemir, 2015; Çorlu & Aydın, 2016; Şahin, Ayar & Adıgüzel, 2014; Yıldırım & Altun, 2015). Süreç içerisinde becerileri gelişen öğrenciler STEM eğitimi ile öğrenme konusunda daha çok cesaretlenir (Gülhan & Şahin, 2016). Ayrıca STEM eğitim sürecinden sonra bireyler iş hayatına atıldığında bu becerileri sayesinde iş dünyasının beklentilerini daha kolay karşılayabilmektedir. Nitekim STEM, bu ihtiyaçları karşılayabilmek ve sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmayı sağlayabilmek için ortaya çıkmıştır (Bybee, 2011; TÜSİAD, 2014).

STEM yaklaşımının kavramsal çerçevesi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde STEM, Fen, Matema¬tik, Mühendislik ve Teknolojinin birbiriyle bağlantısını kuran bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemde uygulama grubunun STEM ile ilgili çalışmaları ilerletebilmesi için mühendislik tasarımı, mate-matiksel düşünme ve modelleme, teknolojik okur yazarlık ve bilimsel sorgulama becerilerini kullanması gerekir (Kelly & Kowles, 2016).
STEM yaklaşımının uygulanmasını kolaylaştıran etmenlerden biri mikrodenetleyici kartların ve robotik setlerdir. Arduino Uno gibi kütüphanesine erişimin kolay olduğu mikrodenetleyici kartlar, teknoloji,- tasarım, mühendislik ve fen bilimlerinin bir arada kullanılarak ortaya ürün koymayı kolaylaştırır. Alanya- zındaki robotik uygulamalar ile yapılan çalışmalar incelendiğinde fizik kimya biyoloji gibi fen alanındaki soyut kavramların anlaşılmasına yardımcı olacak, matematik ve mühendislik alanlarının da entegre edilme-sine olanak sağlayacak çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmaların erken yaşlardan itibaren uygulamaya geçirildiği ilköğrenimden lise üniversite seviyesine kadar her yaş grubu için örnekler teşkil ettiği görülmek-tedir (Mataric, 2004).

YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni ve Örneklemi
Öğrencilerin Ardunio uygulamalarını kullanarak problem çözmeye yönelik proje geliştirdikleri ve sergiledikleri bu çalışmada öğrenci görüşlerine ulaşmak amaçlanmıştır. Bu yönüyle bu çalışma bir eylem araştırmasıdır. Eylem araştırmaları nitel araştırma yaklaşımlarından biridir. Eylem araştırmalarının amacı doğrudan kurumsal bilgi üretmek yerine uygulamacilarin, öğretmen ve yöneticilerin uygulamayı veya mev¬cut bir durumu iyileştirmek ve geliştirmektir (Aksoy, 2003).

Bu araştırmaya TC.Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eyüp Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortao¬kulu 7. sınıfında okuyan 12 kız öğrenci katılmıştır. Projenin iş zaman çizelgesi aşağıda belirtilmiştir.

Tablo.1. İş Zaman Çizelgesi
Ardunio Tabanlı Projeler Hakkında Öğrenci Görüşleri 1

Çalışma esnasında öğrencilere uygulanan Arduino uygulamaları ve çalışmalarına ait müfredat şekildeki gibidir.

Tablo.2. Uygulanan Müfredat
Ardunio Tabanlı Projeler Hakkında Öğrenci Görüşleri 2
Tablo.3.Süreç içerisinde Geliştirilen Öğrenci Projeleri
Ardunio Tabanlı Projeler Hakkında Öğrenci Görüşleri 3

1. Akıllı kıyafetler- İşitme engelliler için ultrasonik mesafe sensörü ve lcd ekran kullanılarak oluş-turulan arkadan kişiye 50cm kadar yaklaşan nesnelere karşı uyarı veren lcd ve yanıp sönen led- ler
2. Akıllı termometre- lcd, ldr, buzzer,rgb kullanılarak odanın sıcaklığına göre yanan rgb ve oda sıcaklığı gereinden fazla sıcak olduğunda buzzer ile uyarı veren termometre
3. RGB ile Renklerin Dansı- 3 Potansiyometre ile Rgb kontrolü- renkleri karıştırma
4. Kendi piyanomu tasarlıyorum- Ultrasonik mesafe sensörü ve buzzer kullanarak parmaklarımı mesafe sensörüne farklı uzaklıklarda tutarak farklı ve anlamlı notalar oluşturma
5. Işığa Duyarlı Perde- Dışardaki ışık miktarına göre açılıp kapanabilen perde- Fotodirenç,servo motor
6. Display ile oyun Tasarımı- Display kullanılarak geliştirilen kronometre ile oyun geliştirme
7. Makey Makey ile Oyunda sanaldan gerçeğe
8. Dikkat Yabancı Var- Sınıf kapısına herhangi biri yaklaştığında içeride uyarı veren led lambalar yanar. Led, mesafe sensörü

2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada öğrencilere çalışma sırasındaki motivasyonları, ardunio ve kodlama,problem çözme ile ilgili toplamda 6 açık uçlu soru sorulmuştur. Öğrencilerle sordukları cevaplar üzerine ile mini görüşmeler yapılmıştır.

BULGULAR VE YORUMLAR
Tablo.4 1.Soru: Arduino uygulamalarının Fen Bilimleri dersinde kullanabileceğini düşünüyor musunuz?

fen bilimleri
Ardunio Tabanlı Projeler Hakkında Öğrenci Görüşleri 4

Öğrencilerin %66’sı Arduino uygulamalarının Fen Bilimleri dersinde kullanılabileceğini düşünmek-tedir.
Tablo.5 .Neden Arduino uygulamalarının Fen Bilimleri dersinde kullanabileceğini düşünüyorsunuz?

Arduino uygulamaları
Ardunio Tabanlı Projeler Hakkında Öğrenci Görüşleri 5

Arduino uygulamalarının Fen Bilimleri dersinde kullanılabileceğini düşünen öğrencilere bunun nedeni sorulduğunda %62,5’i Arduino uygulamaları sırasında edindikleri bilgileri Fen Bilimleri dersi ile ilişkilendirmiştir. Öğrenciler örnek olarak Arduino devrelerini kurarken edindikleri elektrik bilgisini Fen Bilimleri dersiyle ilişkilendirmiştir. %25’i Arduino uygulamalarında ve Fen Bilimleri dersinde tasarım odaklı çalışmalar yaptıkları için bu iki alanı ilişkilendirmiştir.

Bir öğrenci Arduino’ya uygun kodlar yüklendiğinde her alanda kullanılabileceğini dile getirmiştir.
Arduino’nun Fen Bilimleri dersinde kullanılamayacığırn düşünen öğrenciler ikisinin bir arada çok karmaşık olacağını düşünmektedir.

Tablo.6. Arduino uygulamaları ile ilgili çalışmalarda bulunduğunuz için kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Neden?

Arduino uygulamaları
Ardunio Tabanlı Projeler Hakkında Öğrenci Görüşleri 6

Öğrencilerin tamamı Arduino ile ilgili çalışmanın içerisinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirmişlerdir. Nedenlerine baktığımızda kodlamayı sevdikleri,öğrendikleri şeyleri problem çözmek ve üretmek için kullanmaktan mutlu olduklarını belirtmişlerdir.

Tablo.7. Arduino uygulamalarıyla günlük hayatta karşılaştığınız sorunlara çözümler üretebileceğinizi düşünüyor musunuz?

aurdino
Ardunio Tabanlı Projeler Hakkında Öğrenci Görüşleri 7

Yapılan uygulamaların nihai amacı Arduino uygulamaları sonunda edinilen bilgilerin kullanılarak öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm olacak projeler geliştirmesi olduğu için öğrencilerin tamamı olumlu cevap vermiştir.

aurdino uygulama
Ardunio Tabanlı Projeler Hakkında Öğrenci Görüşleri 8

Öğrencilerin cevapları değerlendirilirken kodlama yöntemi kullanılmıştır. Buna göre öğrenciler Ö1,Ö2,Ö3…. isimlendirilmiştir.Öğrencilerin verdiği cevaplar da kodlarla belirtilmiştir. Her bir soruya verilen cevapların frekansı ve yüzdesi bulunmuştur. Buna göre: öğrencilerin büyük çoğunluğu günlük hayatta karşılaştığa bazı sorunlara kodlama ve ardunio ile yapılan projelerle çözümler üretebileceğini, Ardunio uygulamalarının fen bilimleri ve matematik derslerinde kullanılabileceğini, kodlamanın hayatı kolaylaştırabileceği şeklinde görüşler beyan etmiştir.

SONUÇLAR
Öğrencilerin görüşleri analiz edildiğinde öğrencilerin bu uygulamanın devam etmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini düşünmektedir. Bu durum onların teknolojik uygulamalara ve 21.yy becerilerine işaret eden durumlara karşı açık ve istekli oldukları şeklinde yordanabilir.

Ardiuno Uno ve Raspberry Pi kartlarının kullanılması dikkati sürdürmeyi arttırmış ve etkinliklerin verimliliğini artırmıştır. Bu tür mikroişlemci ve mikrokontrol cihazlarının kullanımı artırılmasının, öğrencilerin olumlu tutumlarını artırmaktadır.

KAYNAKÇA
Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu: “Günümüz modası mı yoksa gereksinim mi?” İstanbul: İstanbul Aydın Üni-versitesi STEM Merkezi.
Aksoy,Naciye.(2003).Eylem Araştırması:Eğitimsel Uygulamaları Değiştirme ve İyileştirmede Bir Yöntem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. sayi: 36 ss.474-489
Çorlu, M. S., & Çallı, E. (Eds). (2017). STEM Kuram ve uygulamalarıyla Fen, Matematik, Mühendislik ve Matematik Eğitimi. İstanbul: Pusula Yay.
Ercan, S., & Şahin, F. (2015). The usage of engineering practices in science education: effects of design ba- sed science learning on students’ academic achievement. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 9(1), 128-164.
Yıldırım, B., & Altun, Y (2015). STEM Eğitim ve Mühendislik Uygulamalarının Fen Bilgisi Laboratuvar Dersindeki Etkilerinin İncelenmesi. El-CezerîFen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 28-40.
TÜSİAD (2014). STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, Fen, Teknoloji, Mühendislik,
Matematik) Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması Raporu.