ARAZİ OLDUK

Başvurular, Coğrafya ve Biyoloji öğretmenliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

PROJE TÜBİTAK TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR!

Amaç
Bu araştırmanın amacı, coğrafya ve biyoloji öğrencilerine sınıf dışı öğrenme ve proje tabanlı öğrenme yeteneklerini ortaya koymaktır.

Sürdürülebilir bir yaşam ve nitelikli bir çevre oluşturmak doğayı tanımak ve anlamakla mümkün olabilecektir. Doğayı anlamak için doğanın işleyiş temellerini ve süreçlerini kavramak gerekir (Aksit, 2012). Bunun yolu ise yerel yada global sorunları sürdürülebilir çözümler üretebilecek nesillerin eğitiminden geçmektedir. Doğal ve kültürel ortamın birbirleriyle olan karşılıklı etkileşimlerini doğru algılayan, sürdürülebilir kalkınma ilke ve prensiplerinden taviz vermeyen sivil toplumun oluşturulabilmesi için bilim insanlarının ve öğretmen adaylarının eğitimlerinin sürdürülebilir bir bakış açısı oluşturtacak şekilde verilmesi kaçınılmazdır.

Projenin hedef kitlesi geleceğin öğretmenleri ve bilim insanlarıdır. Coğrafya ve biyoloji dersinin kazanımlarını sağlamada dersliklerden, ders kitaplarından daha fazla şeye ihtiyaç olacağı tartışılamaz bir gerçektir. Bu proje ile öğretmen adaylarının, göreve başladıklarında “sınıf duvarlarının dışına çıkabilmeleri”, “öğrencileriyle projeler hazırlayabilmeleri” için cesaretlendirilmesi sağlanacaktır. Öğretmen adaylarının ve bilim insanlarının doğal ekosisteme yönelik bakış açılarını geliştirebileceğine ve öğretmen adaylarına yeni yaklaşımları uygulama konusunda deneyim kazandıracağına inanılmaktadır. Böylece öğrencilerin lokal ölçekten global ölçeğe tüm coğrafi ortamları bir eğitim materyali olarak nasıl kullanabileceği ve arazi çalışmalarında kullanılabilecek farklı yöntemleri bizzat yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanacaktır.

Türkiye’de 2005 yılında gerçekleştirilen eğitim reformuyla öne çıkartılan öğretim yöntemlerinden birisi de arazi çalışmalarıdır. Bu doğrultuda arazi çalışmaları, aktif öğrenme, işbirlikli öğrenme, akran- öz değerlendirme, proje ve problem tabanlı öğrenme gibi yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarıyla öğrencileri tanıştırmak için mükemmel fırsatlar sağlayacaktır. Arazi çalışmaları ile öğrenciler sadece pasif vealıcıbir roloynamaktan ziyade, teorik bilgi ile pratiği harmanlayarak kendi öğrenmelerinin mimarı haline gelirler.

Günümüz modern eğitim programlarının temel amacı; program girdilerinin yani bireylerin, bilgi toplumunun gereksinim duyduğu becerilerle donanmasını sağlamaktır. Girdiyi oluşturan bireyler, işlenme sürecinde farklı disiplinlere ait bilgileri toplama, sağlıklı biçimde bir araya getirme ve bu bilgilerle gereksinimi karşılama gibi temel yetileri kazanmalıdır. Ancak hızla değişen ve farklı alt dallara ayrılan disiplinlerin okul ortamında öğrencinin günlük yaşamda kullandığı biçimde bütüncül bir yaklaşımla öğrenmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle disiplinler arası bilgi alışverişinin sağlanabilmesi amacıyla bütüncül öğretim yaklaşımlarına gereksinim duyulmaktadır. Disiplinler arası yaklaşımda temel amaç; belirli bir disiplinin bilgilerini transfer etmekten ziyade çeşitli disiplinlerin bilgilerinin belirli bir amaç doğrultusunda kullanılmasıdır. Bilgiler diğer alanlarla ilişkilendirildiğinden, öğrencilerin seçmediği dersler bile onlar için zevkli hale getirilebilmektedir. Bu nedenle projeler hazırlanırken öğrenme sürecinin disiplinler ve kültürlerarası boyutta, sınıf dışı öğrenme ve aktif öğrenme yöntemleriyle zenginleştirilmiş olması gerekmektedir.

Yapılması planlanan bu seminerin, lisans öğrenimleri sürecinde farklı dersler kapsamında arazi çalışmalarına katılsalar da öğretmenliğe başladıklarında sınıf duvarları dışını kullanma konusunda isteksiz ve başarısız oldukları gerçeğinden yola çıkılarak, genç bilim insanları ve öğretmenlik mesleğini henüz başlamamış olan toplam 25 lisans ve yüksek lisans öğrencisine öncelikli olarak danışmanlık hizmeti verilerek sınıf dışı etkinlik hazırlama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kriterler
Başvurular alındıktan sonra aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda 25 asil ve 25 yedek aday katılımcı listesi oluşturulacaktır.

Projeye Coğrafya ve Biyoloji öğretmenliği öğrencisi toplam 25 öğrenci katılacaktır.
Katılımcılar Coğrafya veya Biyoloji öğretmenliği lisans düzeyi 3 veya 4. sınıf veya yüksek lisans öğrencisi olmalı.
Son başvuru tarihi olan 15.01.2015 Perşembe günü saat 17:00’a kadar web sayfasından online başvuru yapmış olmalı.
Akademik başarı notu ortalamalarıyla (GANO) öne çıkmış öğrenciler tercih edilecektir. Lisans eğitimi GANO’sı 2.50’nin altında olan öğrencilerin başvuruları değerlendirme dışında tutulacaktır.
Çalışmada kız ve erkek öğrenci dağılımının birbirine yakın sayılarda olmasına dikkat edilecektir.
Çalışmada Türkiye’nin farklı üniversitelerden öğrencilerin yer almasına dikkat edilecektir.
Yaygın etkinin arttırılması için katılımcıların ülke bütününü kapsayacak bir dağılım göstermesine özen gösterilmeli.
Sağlıklı nesillere örnek teşkil etmesi için sigara kullanmayan katılımcı adaylarına pozitif ayrımcılık tanınacaktır.
Belirtilen alanlardan katılacak öğrenci sayısının yeterli sayıya ulaşmadığı durumlarda Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji Öğretmenliği öğrencilerinden katılımcı kabul edilebilecektir.

Kapsam
1-7 Şubat 2015 tarihleri arasındaki seminer konusu kapsamındaki başlıklar:

Dersin Adı Öğretim Üyesi
İlk Yardım Eğitimi Doç Dr. Vesile ŞENOL
Arazi Çalışması Hazırlama ve Uygulama Doç. Dr. Hasan ÇUKUR
Doğa Fotoğrafçılığı Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYACILAR
Sistem Teorisi ve Güneş Sistemi Yrd. Doç. Dr. Selahattin AKŞİT
Doğal Ekosistemler Yrd. Doç. Dr. Mustafa HAMALOSMANOĞLU
Ekosistemdeki Değişimler ve Levha Tektoniği Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇUKUR
Doğadan Bilimsel Bilgi Edinme (Dendrokronoloji) Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇUKUR
Anadolu’nun İhtişamı Erciyes Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYACILAR
Erciyes Dağı’nda Uzay Gözlemi Yrd. Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜK
Toprak Anayla Tanışma Yrd. Doç. Dr. Selahattin AKŞİT
Sucul Ekosistemler (Sultan Sazlığı) Yrd. Doç. Dr. Mustafa HAMALOSMANOĞLU
Ekonomik Faaliyetlerin Ekosistem Üzerindeki Etkileri (Tuzla Palas) Yrd. Doç. Dr. Filiz D. ÇELİK
Alternatif Öğretim Yönetim ve Tekniklerinin Tanıtılması Yrd. Doç. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN
Aktif Öğrenme Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Selahattin AKŞİT
Yrd. Doç. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN

Konaklama
Projenin gerçekleştiği Kayseri’ye gidiş-dönüş masrafları; proje boyunca katılımcıların tüm masrafları (gıda, konaklama, eğitim materyalleri vb.) proje bütçesinden karşılanacaktır.

Giriş 1 Şubat 2015 /// Çıkış 7 Şubat 2015

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İletişim
Yrd. Doç. Dr. Selahattin AKŞİT
Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
20700/DENİZLİ
bilgi@araziolduk.com