Arazi Çeşitliliğinin Entropi Temelli Algoritmalar ile Hesaplanması ve Haritalanması Teknikleri Eğitimi

Arazi Çeşitliliğinin Entropi Temelli Algoritmalar ile Hesaplanması ve Haritalanması Teknikleri Eğitimi

Eğitime lisansüstü öğrencileri ve genç araştırmacı (35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişileri) katılabilmektedir.

Doğal ekosistemler üzerine yapılan araştırmalarda kullanılan çevresel değişkenler sayesinde hedef türlerin ekolojik isteklerinin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Öte yandan, canlı türleri üzerine son yıllarda yapılan çalışmalarda biyolojik çeşitlilik en önemli konulardan birisi haline gelmiştir. Yapılması planlanan projede biyolojik çeşitlilik bileşenlerine ait bazı indisler temel alınarak arazi çeşitliliğinin haritalanması ve buradan yeni ekolojik tanımlayıcı değişkenlerin türetilmesi amaçlanmaktadır. Böylece canlı toplumlarının ekosistemler içerisinde varlığı, dağılımı, çeşitliliği ve verimliliği gibi konularda bugüne kadar kullanılan klasik tanımlayıcı değişkenlerin haricinde, günümüz modern araştırma olanaklarına uygun yeni değişkenlerin türetilmesi sağlanmış olacaktır. Bu sayede projenin hedef kitlesi olan lisansüstü öğrenciler ve genç araştırmacılara yürütmekte oldukları ve yapmayı planladıkları çalışmalarda mevcut verileri daha bilimsel ve açıklayıcı sonuçlara ulaştırabilecek bir bakış açısı kazandırılacaktır.

Eğitim projesi temel olarak aşağıda belirtilen aşamaları kapsamaktadır;

 1. Başlangıç aşamasında ekosistem envanteri ve analizi kavramları hakkında teorik bilgiler verilerek, entropi ve arazi çeşitliliği konularında katılımcıların bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik uygulamalar yapılacaktır.
 2. Örnek çalışmalar ile konuların uygulamadaki yeri ve önemi aktarılacaktır.
 3. Ekosistem araştırmalarında hali hazırda kullanılan çevresel değişkenlerin neler olduğu ve nasıl elde edildikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verilecektir.
 4. Ekosistem araştırmalarında günümüz modern bilimsel bakış açısına uygun yeni yöntemlerden olan arazi çeşitliliğine ait tanımlayıcı değişkenlerin elde edilmesine yönelik teorik ve uygulamalı bilgiler verilecektir.
 5. Arazi çeşitliliği kapsamında kullanılabilecek bazı temel indislerin hesabı ile ilgili süreli yazılımlara uygun Microsoft Office Excel dosyalarının formatı ve nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi verilecektir.
 6. Arazi çeşitliliği hesaplamalarında kullanılacak olan sürekli ve kategorik çevresel veri matrislerinin tanıtımı yapılarak, nasıl oluşturulacağı gösterilecektir.
 7. Belirlenen çevresel değişkenlerin sayısal değerleri kullanılarak tür çeşitlilik bileşenlerine ait indislerin nasıl hesaplanacağı anlatılacaktır.
 8. Farklı tür çeşitlilik indislerinin Temel Bileşenler Analizi kullanılarak tek bir bileşen haline dönüştürülmesi ve buradan yeni bir temsilci bileşen türetilmesi konusunda bilgiler aktarılacaktır.
 9. Elde edilen temsilci bileşen ile arazi çeşitliliğinin haritalama süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi verilecektir.
 10. Tekstür parametresi olarak entropinin hesaplanması uygulamalı olarak katılımcılara anlatılacaktır.
 11. Örnek çalışmalar ile katılımcıların bu konudaki yapacak oldukları çalışmalarda yorum yapma kabiliyetleri artırılacaktır.
 Projemiz TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenmektedir.
 Proje etkinliklerimiz 23-29 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.