Araştır, Öğren, Tasarla, Oyna, Paylaş / Search, Learn, Design, Play, Share E-twinning Projesi

E-twinning

Proje hakkında
Bilgi çağı olarak ifade edilen günümüzde, toplumların yapısı değişime uğramış ve bu değişimle birlikte bireylerde olması istenen nitelikler de değişmeye başlamıştır(Gündüz ve Odabaşı, 2004). Bu bağlamda bireylerin sahip olması istenilen 21. Yüzyıl becerileri olarak da adlandırılan beceriler altı(1-Yaratıcılık ve Yenilikçilik, 2-İletişim ve İşbirliği, 3-Araştırma ve Bilgi Akıcılığı, 4-Eleştirel Düşünme, Sorun Çözme ve Karar Verme, 5-Teknolojik İşlemler ve Kavramlar, 6-Dijital Vatandaşlık) başlık altında toplanmıştır(ISTE, 2007). Bu kapsamda projemizin amacı belirlenen zekâ oyunlarının öğrenciler tarafından araştırılarak öğrenilmesi, öğrenilen zekâ oyunlarının iş birliği içerisinde tasarlanıp karşılıklı oynanılması ve elde edilen bilgi ve becerilerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

HEDEFLER
Projemizin hedef kitlesi ortaokul ve lise öğrencileridir.
Bu proje için şunlar hedeflenmektedir:
1.Öğrencilerin interneti etkin ve verimli bir şekilde kullanarak araştırma becerilerinin geliştirilmesi,
2.Öğrencilerin yaratıcı düşünme, iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi,
3.Geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak zekâ oyunlarının tasarlanması,
4.Öğrencilerin zekâ oyunlarını yaparak yaşayarak öğrenmelerinin sağlanması,
5.Öğrencilerin tasarım ve el becerilerinin geliştirilmesi,
6.Öğrencilerin web 2.0 araçlarını etkin bir şekilde kullanarak bilgi ve becerilerinin paylaşılması hedeflenmektedir.

ÇALIŞMA SÜRECI
Öncelikle belirlenen zekâ oyunlarının belirlenen tarih ve zamanlarda öğrenciler tarafından araştırılması ve oyun hakkında çeşitli görsel ve videolarla destekli sunu hazırlamaları istenir. İlk hafta öğrencilerden araştırma sonuçlarını sunmaları istenir ve geri bildirim verilir. İkinci hafta öğrenilen zekâ oyununu öğrencilerden gruplar oluşturularak, geri dönüşüm malzemelerini kullanmaları sağlanarak yardımlaşma ve işbirliği içerisinde tasarlamaları istenir. Üçüncü hafta öğrencilerden tasarlamış oldukları oyunlarla etkileşim içinde oynamaları, bilgi ve becerilerini diğer ortaklarla paylaşmaları istenir. Her zekâ oyunu için 3 hafta süre ön görülmektedir. Çalışmanın ocak ayına kadar sürmesi planlanmaktadır.
Aşamalar
Proje ortaklarının belirlenmesi, işbirliği, tanışma, afiş, logo çalışmaları, zeka oyunlarının belirlenmesi, Google Classroom, Blogger ve Whatsapp grupların kurulması (Ağustos).
Araştır, Öğren, Tasarla, Oyna, Paylaş (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak).

BEKLENEN SONUÇLAR
Bu proje sonucunda şu sonuçlar beklenmektedir:
Öğrencilerin araştırma, yaratıcı düşünme, iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerinin gelişeceği,
Öğrencilerin zekâ oyunlarını yaparak yaşayarak etkin ve verimli bir şekilde öğrenebileceği,
Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerini etkili ve verimli bir şekilde kullanarak tasarım ve el becerilerinin gelişeceği,
Yapılan etkinlikler twinspace, okul sitesinde, okul sosyal medya hesaplarında, Google Classroom ve Bloggerda yayınlayarak projenin yaygın etkisinin arttırılması ve projenin diğer okullar tarafından da benimsenmesi beklenmektedir.