Antalya Kent Konseyi Logo Tasarım Yarışması

ANTALYA KENT KONSEYİ
LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı
Yarışma, ANTALYA KENT KONSEYİ için yeni bir logo belirlenmesi amacıyla düzenlemektedir.

Yarışmanın Konusu
1992 Rio Zirvesi ile dünya gündemine giren Yerel Gündem 21; çağımızın karmaşık
kentleşme sorunlarına; gelişim, çevre ve yerel yönetimlerde demokratikleşme
kavramsal bütünlüğü içinde, merkezi ve yerel yönetimlerle, kentte yer alan sivil
girişimlerin birlikte oluşturduğu mekanizmalarla yanıt vermeyi amaçlayan, ülkemizde
uygulamaya konan en geniş kapsamlı demokratikleşme projesi niteliği kazanmış
bulunmaktadır.

Büyük kentlere olan yoğun göç; altyapı, çevre, konut gibi sorunları yüzyılın öncelikli
gündemine getirirken; yoksulluk, işsizlik, şiddet gibi sosyal sorunlar kentsel toplum
yapısında ciddi sarsıntılara neden olmakta, merkezi ve yerel yönetimleri çözüm
yolunda zorlamakta, yeni arayışlara sevk etmektedir.
Günümüzde yaşanan sıkıntıların boyutları, bugüne kadar kazanılan deneyimler,
yerleşik yerel yönetim anlayışının kırılarak, yerel aktörlerin karar alma ve denetleme
süreçlerine katılımını öngören, kamu kurumları ile sivil örgütlerin ortaklaşa yönetimini,
“yönetişim” kavramı ile açıklanan yeni bir yönetim anlayışının geliştirilmesini, bir
anlatımla yerel yönetimlerin çağımızda gelişmiş olan değerler çerçevesinde
demokratikleştirilmesini zorunlu hale getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda KENT
KONSEYLERİ özel anlam kazanmaktadır. Diğer yandan Avrupa ile entegrasyonu
temel devlet politikası olarak benimsemiş olan ülkemizde KENT KONSEYLERİ,
Avrupa demokratik kültür değerlerinin ülkemizde yaygınlaşmasına katkı
sağlamaktadır.

Antalya Kent Konseyi, kentin tüm meslek örgütleri, sivil kurumları ve siyasi partilerini
bir araya getiren yapısı ile kentin geniş katılımlı demokratik platformu olarak, bugüne
kadar yürütülen çalışmalarla kurumlaşma yönünde önemli yol almış, kentsel
demokratik yapılanmanın temel kurumu olma özelliğini kazanmış bulunmaktadır.
Konsey ile geniş bilgiye (www.antalyakentkonseyi.org.tr) adresinden ulaşılabilir.

Değerlendirme Kriterleri ve Teknik koşullar:
1.Katılımcılardan, tasarlanacak logonun yukarıdaki amaçlar doğrultusunda çalışan ve
Türkiye’deki ilk uygulamalardan birisi olan, bağımsız ve demokratik yapısını bugüne
kadar koruyan ANTALYA KENT KONSEYİ’nin kurumsal kimliğinin çıkış noktası
olarak, amacını ve birikimini dikkate alan, özgün, konu odaklı, sade ve kolay anlaşılır
olmalıdır. Başka bir kurum, firma ya da ürünlere ait logolarla benzerlikler içermemeli,
çağrıştırmamalıdır.

2.Seçilen logo; her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam
çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart
ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımının renkli ve siyah
beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin
bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük
ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile
sorunsuz kullanılabilir şekilde, vektörel olarak hazırlanması gerekmektedir.

3.Eserlerin, A3 boyutunda bir kağıt üzerinde, orijinal logonun uzun kenarı 18 cm’yi
geçmeyecek biçimde, alt bölümde de logonun uzun kenarı 5 cm boyutunda
küçültülmüş orijinal renkli ve siyah-beyaz uyarlamaları yer alacak şekilde, sunum
paftası şeklinde teslim edilmesi gerekmektedir.
Eserle birlikte esere ait 1 adet A4 sayfasını geçmeyecek “açıklama raporu”
hazırlanacaktır.

4.Logolar sunum paftaları ile birlikte ayrıca vektörel tasarım programlarından biri ile
hazırlanmış kaynak dosyası ve varsa logoda kullanılan font (yazı karakteri) dosyası
ile birlikte dijital ortamda da teslim edilmelidir.

5.Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış
olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim
edilen eserler Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı,
tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya veya çağrıştırıcı
olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya
olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü
derhal iade edecektir.

6.Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı
yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan ANTALYA KENT KONSEYİ sorumlu
tutulamayacağı gibi Fikir ve Sanat Eserleri kanunu başta olmak üzere ANTALYA
KENT KONSEYİ aleyhine oluşacak herhangi bir tazminat, ceza vb. ödemeler
yarışmacıdan tahsil edilecektir.

7.Seçici Kurul; uygun gördüğü bir eseri ANTALYA KENT KONSEYİ’nin yeni logosu
olarak belirleyecektir.

8.ANTALYA KENT KONSEYİ, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına
sahiptir. Seçilecek eser sahibinden Seçici Kurulun ve/veya ANTALYA KENT
KONSEYİ Yürütme Kurulu’nun görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne
yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme
yapılmaz.

9.Eserlerin ANTALYA KENT KONSEYİ ihtiyacını karşılamaması halinde, ANTALYA
KENT KONSEYİ Yürütme Kurulu hiçbir esere ödül vermeme hakkını saklı tutar.

10.Kullanılmayacak olan eserler, sonuçların ilan edilmesini müteakiben en az 45 gün
en fazla 90 gün sonra teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre içerisinde geri
alınmayan eserlerden ANTALYA KENT KONSEYİ sorumlu değildir.

11.Eserlerde ödül alanlar ve sergilenmeye değer görülenler Antalya Kent Konseyi’nin
uygun göreceği yerde en az 7 gün süre ile sergilenecektir.

Katılım Koşulları
1. Yarışma herkese açıktır.
2. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
3. Seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları ile KENT KONSEYİ
çalışanları bu yarışmaya katılamaz.
4.Şartname hükümlerine uymayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

Eserlerin Teslim Şekli ve İşaretlenmesi
1.Katılımcılar 2 (iki) adet zarf kullanacaklardır.
2.Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş başvuru formunun yeraldığı
kapalı Kimlik Zarfı ile birlikte, eser(ler)in yer aldığı kapalı Evrak Zarfı’dır.
3.Her zarfın üzerinde 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır.
4.Katılımcıların rumuzu, eserleri arkasında ve dijital dökümanları teslim ettikleri
CD/DVD/usb bellek üzerinde yer alacaktır.
5.Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve
yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser değerlendirmeye
alınmayacaktır.
6.Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz
kullanmalıdır.
7.Ödül alan logo tasarımlarının kullanımları (cepli dosya, antetli kağıt, diplomat zarf
ve kartvizit vb.) konusunda, tasarımcının öngörülerini anlamak amacıyla bu
tasarımlar da ayrıca yarışma kapsamında talep edilebilir.

Eserlerin Teslimi
Eserler başvuru formu ile birlikte 01 Şubat 2017 günü saat 17:00’ye kadar, ANTALYA
KENT KONSEYİ’ne taahhütlü posta veya kargo yoluyla gönderilecek veya alındı
makbuzu karşılığı elden teslim edilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan
kaybolma ve gecikmelerden ANTALYA KENT KONSEYİ sorumlu tutulamaz. Belirtilen
süre içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kullanım Hakkı
Katılımcı, seçilen eserinin ANTALYA KENT KONSEYİ’ne süresiz olarak tam kullanım
hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği
eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz
ile ilgili bilumum haklar için ANTALYA KENT KONSEYİ’ne tam lisans/yetki verdiğini
kabul eder. Ödül kazanan eser; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak,
ANTALYA KENT KONSEYİ’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital
ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri,
antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp
çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep
edemeyecektir.
Başvuru formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma
şartlarını, seçici Kurul ve ANTALYA KENT KONSEYİ Yürütme Kurulu’nun
kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru tarihi: 01 Şubat 2017 saat 17.00
Soru Sorma Sonu: 02 Aralık 2016
Sonuçların Açıklanması: 07 Şubat 2017
Logo Kullanımlarına ilişkin tasarımların dijital ortamda teslimi: 13 Şubat 2017
Sonuçlar ANTALYA KENT KONSEYİ web sitesi www.antalyakentkonseyi.org’da
yayınlanacaktır.

Seçici Kurul
Danışman Jüri Üyeleri:
Semanur KURT, Antalya Kent Konseyi Başkanı
İbrahim BAKIR Yük. Mimar Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi,
Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.
Asli Jüri Üyeleri:
Recep ESENGİL Mimar, Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi
Ahmet ÖZTÜRKLEVENT Mimar, Karikatür sanatçısı, Okan Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Öğretim Görevlisi,
Benan ÇELİKEL Dr. Endüstri tasarımcısı, Akdeniz Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi
Kunt HEPYÜCEL Grafik tasarımcı, Akdeniz Reklamcılar Derneği YK Üyesi
Recep YAVUZ Turizmci, Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.
Yedek Jüri Üyeleri:
Bekir KİRİŞCAN, Grafik Tasarımcı, Yrd.Doç.Dr. Akdeniz Üniversitesi GSF Öğr.
Üyesi
Can Elmacı Grafik tasarımcı, Akdeniz Reklamcılar Derneği Üyesi
Raportörler:
Ebru MANAVOĞLU, Dr. Şehir Plancısı, ŞPO Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Öğretim Görevlisi, Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.
Gülnar YAĞCILAR, Grafik Tasarımcı, Akdeniz Üniversitesi GSF Öğretim Görevlisi
Yarışma Sekretaryası:
Şerafettin SAYAR (Kent Konseyi Genel Sekreteri) tüm yazışmalar, bilgi ve belge
temini Yarışma Sekreteryası tarafından yapılacaktır. Adres: Antalya Kent Konseyi,
Konyaaltı Cad. Atatürk Parkı içi, No. 55 ANTALYA Tel: 0 242 243 67 89 Antalya

Ödüller
1.Ödül: 4 000.-TL,
2.Ödül: 3.000.-TL,
3.Ödül: 1.500.TL dir.

Jüri ayrıca beş adet mansiyon belirleyebilir. Ancak mansiyonlara para ödülü
verilmeyecektir. Ödül ve mansiyon alanlara plaket verilecek, sergilenmeye değer
görülen tüm eserlere ise Katılım Belgesi verilecektir. Seçici Kurul ödül verip
verememekte veya ödül sayısını değiştirmekte serbesttir.

Sunum Paftası Boyutu : 42 x 29,7 cm (A3)
Orijinal Logo Boyutu : Uzun Kenar 18 cm
Küçük Logoların Boyutu : Uzun kenar 5 cm
Önemli Not: Rumuz paftanın arka kısmına yazılacaktır.

ANTALYA KENT KONSEYİ
LOGO TASARIM YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU
RUMUZ :
ADI SOYADI :
TC KİMLİK NO :
DOĞUM TARİHİ (gg/aa/yy) :
ADRESİ :
EV TELEFONU :
İŞ TELEFONU :
CEP TELEFONU :
E-POSTA :
FORM DOLDURMA TARİHİ :
Ad Soyad :
İmza :
Bu katılım formundaki bilgilerin doğru olduğunu ve ANTALYA KENT KONSEYİ
LOGOSU TASARIM YARIŞMASI Şartnamesinin katılım koşulları ile şartnamenin tüm
maddelerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim.
Not: Bu form eksiksiz olarak doldurulacak üzerinde yalnızca 6 harf ve/veya
rakamdan oluşan rumuzun yazılı olduğu bir zarfa konacaktır. Zarf kapalı olarak
tasarımların olduğu pakete konacaktır.