Ankara Tabip Odası Kısa Film Yarışması

Ankara Tabip Odası, Türkiye sağlık ortamında yaşanmakta olan ve giderek de yoğunlaşan olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla bir kısa film yarışması düzenlemektedir.

Bugün Türkiye’de hekimler çok zor koşullar altında çalışıyorlar. Hekimlik mesleğinin zor durumda olması, halkın sağlığının tehdit altında olması anlamına gelmektedir. Aslında son 32 yılın bütün iktidarlarının gündeminde olan, ancak bugünkü iktidarın 2003’te ivmelendirdiği Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın tamamlanmasına az kaldı. Türkiye’de artık sağlık ve hastalık, üzerinden para kazanılacak bir meta haline gelmiş durumdadır. Hekimler kamuda veya özel sektörde çok sayıda hasta bakmaya, çok tetkik istemeye, çok ameliyat yapmaya zorlanmaktadır. Sıradan bir hekim, sıradan bir günde 150 hasta bakmakta ve bunu her gün yapmaktadır. Asistan hekimler 36 saatlik uykusuz nöbetlerden sonra ameliyatlara girmekte ya da polikliniklerde hasta bakmaya devam etmektedir. Pek çok hastanede çoğu branşta tek uzman hekim bulunmakta, bu hekimler gece gündüz hafta sonu bayram tatili demeden hastanede yatıp kalkmaktadır. Bu insanlık dışı çalışma şartlarında hekimlerin yaptıkları iş giderek artsa da, her ay ellerine bir öncekinden daha düşük bir ücret geçmektedir. Amirlerin ciro baskısı ve sürgün tehdidi altında görev yapan doktorlar, bir hastaya ancak üç ila beş dakika zaman ayırabilmekte, bunun sonucu olarak hastaların sağlığı tehlikeye düşmektedir.

Dönüşüm programını bir an önce tamamlamak isteyen politikacılar her türlü sorunda doktorları hedef göstermektedir. Bu tutum hekime saldırıyı meşru hale getirmiştir. Hekimlere, sağlık çalışanlarına karşı şiddet her gün tırmanmaktadır. Bugün ülkemizdeki hekimlerin büyük bir çoğunluğu tükenmişlik hissi yaşamaktadır.

Bu karanlık tablo günümüz Türkiye’sinin acı bir gerçeğidir. Bir yandan toplumun aldığı sağlık hizmetinin niteliği gün be gün kötüleşirken, daha önce sosyal devletin vergilerle karşıladığı sağlık harcamaları için bugün yurttaşlar ceplerinden ciddi paralar ödemek zorunda kalmaktadır.

Özetle, bugün hekimlerin iş güvencesi, gelir güvencesi, gelecek güvencesi, can güvencesi diğer yanda da toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı ağır tehdit altındadır. Yegane nihai amacı sağlığı her yönüyle ticarileştirerek sermayenin kar kapılarından biri haline getirmek olan dönüşüm programı bir yandan hekimleri ve sağlık çalışanlarını, diğer yandan halkı acımasızca ezmektedir. Bu şartlarda, tarihten gelen geleneksel, köklü, saygın hekim-hasta ilişkisi bozulmuş ve bozulmaya devam etmektedir.

Tema:

Yarışmanın teması değişen hasta-hekim ilişkisidir.

ATO Kısa Film Yarışma Koşulları

· Başvuru yönetmen tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda, başvuran kişi diğerlerinin yazılı iznini almalı ve başvuru formuna eklemelidir.

· Ankara Tabip odası Kısa Film Yarışması’nın amacı ideal hasta-hekim ilişkisine katkı sağlamaktır. Çekilecek filmlerin teması, “Değişen Hasta-Hekim İlişkisi” olmalıdır.

· Yarışmaya katılacak yapımların süresi jenerik dahil yirmi dakikayı aşmamalıdır.

· Kısa filmler sadece kurmaca dalında hazırlanabilir.

· Filmin yönetmeni filmde kullanılan görsel veya işitsel tüm materyallerle ilgili olarak hak sahiplerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında alması gereken tüm izinleri aldığını, alınmaması halinde Ankara Tabip Odası’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Bu konuda doğabilecek her türlü zarar film yönetmenine aittir.

· Yarışmaya katılacak olan yapımlar üç adet DVD formatında gönderilmelidir. DVD’lerin üzerine eserin adı, yapım yılı, süresi ve yönetmenin adı soyadı yazılmalıdır.

· Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Ankara Tabip Odası arşivinde saklanır.

· Yarışmaya katılan filmler, yönetmenin adı belirtilerek Ankara Tabip Odası tarafından kamuoyu önünde kullanılabilir, çoğaltılabilir, yayımlanabilir.

· Yarışmanın seçici kurulu Asıl jüri üyelerinden oluşmaktadır. Asıl jüri üyeleri, yarışma başvuru tarihi sona erdiğinde www.ato.org.tr adresinden duyurulacaktır. Yarışma komitesi tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, yarışma koşullarına uymayan yapımlar Asıl Jüri’nin değerlendirmesine sunulmadan elenebilir.

· Filmin İngilizce altyazılı bir kopyası olmalıdır.

· Yarışmaya başvuran film başka bir yarışmaya da katılabilir.

· Yarışmaya katılacak olan eserler www.ato.org.tr adresinden başvuru formunun çıktısıyla birlikte Mithatpaşa Caddesi 62/18 Kızılay/Ankara adresine elden veya posta yoluyla teslim edilmelidir.

· Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 29 Mart 2013 günüdür. En geç bu tarihe kadar yarışma sekreteryasına ,

– Başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı

– Yapımın üç adet DVD kopyası,

– Filmden en az bir adet fotoğraf,

– Yönetmenin iki adet vesikalık fotoğrafı,

– Yönetmenin özgeçmişi,

– Filmin kısa özeti ( en fazla 100 kelime) teslim edilmelidir.

· Yarışmaya başvuran filmlerin değerlendirme sonucu 6 Mayıs 2013 tarihinde www.ato.org.tr adresinde duyurulacaktır. Ödül töreni, ilerleyen günlerde basına açık bir şekilde düzenlenecektir.

ÖDÜLLER

· Yarışmada toplam üç ödül verilecektir. Asıl jüri gerekçesini açıklayarak bir veya birden fazla filme “özel ödül” verebilir ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da birkaçını vermeyebilir. Ödül miktarları şöyledir;

– Birincilik Ödülü: 5000TL

– İkincilik Ödülü: 3000 TL

– Üçüncülük Ödülü: 2000 TL

YARIŞMA SEKRETERYASI

Umut Evşen

Adres: Mithatpaşa Caddesi 62/18 Kızılay/Ankara

Telefon: 312 4188700 (120 dâhili)

E-Posta: uevsen@gmail.com