ANC Ulusal Fotoğraf Yarışması

ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 1. Yarışmanın adı: ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması’dır. 2. Yarışma amacı ve konusu: Türk Fotoğraf sanatını desteklemek, Türkiye’deki Çiftlik hayatını belgelemek, fotoğraf sanatı ortamına canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile ANC Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın konusu “Çiftliğimiz, çiftlik yaşantımız ve ülkemizin işleyen toprakları’’dır. 3. Genel Katılım Koşulları: 3.1. Yarışmaya; ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ çalışanları, seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçılar ve fotoğraf severler katılabilir. 3.2. Yarışmacılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. 3.3. Daha önce başka bir yarışmada ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan eserler bu yarışmaya katılamaz. 3.4 Gönderilecek eserler, TC kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3.5. Sergilenen eserlerin, kişiler ve kişi toplulukları üzerinde yaratacağı her türlü olumsuz etkiden eser sahibi sorumludur. Eserde yer alan veya alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb’nin kişi veya kişi toplulukları üzerinde yaratacağı olumsuz ithamlardan ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ sorumlu olmayacaktır. 3.6. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. 3.7. ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir. 3.8 Yarışmada dereceye giren ve sergileme alan çalışmaların kullanım hakları eser sahibine ve ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ’ne ait olacaktır. ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ, bu eserleri kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun başka hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir. Ödül alan eserler dışında yarışmaya gönderilen tüm fotoğraflar, fotoğrafın sahibine sergileme alan eserlere ödenen telif miktarını geçmeyecek tutarda telif ödemek koşuluyla, yarışmanın amaçlarına uygun bir biçimde ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ tarafından; basılı ve görsel yayınlarda, sanal ortamda, eser ve fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilecektir ve fotoğraf sahibi ile birlikte kullanım hakkına sahip olacaktır. ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ bu eserleri; katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap ve dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.
Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış ve yarışmaya yollanan fotoğraflarının ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin
çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için ANC Hayvan
Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ’ye izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan
eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi,
manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ ile fotoğraf
sahibine ait olacaktır. ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ bu eserleri kurum basılı ve görsel
yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin adını belirterek
kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması
sebebiyle ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi
peşinen kabul etmektedir.
3.9. Fotoğraflarda bulunan tüm unsurlar ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı
çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer
alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış
olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ
sorumlu olmayacaktır.
3.10. Kurum veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi
durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma
yetkisine sahiptir.
3.11. Şartname koşullarını taşımayan ve fakat değerlendirmeye alınmış hatta ödül kazanmış olan
fotoğrafların derece ve ödülleri geçersiz sayılacak ve işlemiş faizleri ile birlikte geri alınabilecektir. Ödül yeri
boş bırakılacaktır.
3.12. Yarışmaya katılacak fotoğrafların kısa kenarı 15 cm’den kısa, uzun kenarı 40 cm’den uzun
olmayacaktır. Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde isim, tarih vb
fotoğrafçının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret bulunmayacaktır. Katılımcı anlatım biçiminde özgürdür,
çekim tekniklerini istediği gibi kullanabilir.
3.13. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
3.14. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde; kendisininmiş gibi
göstermeye çalışan ve (temizleme, kontrast ayarı, renk düzeltme, keskinlik, kroplama gibi) basit
müdahaleler dışında yapılan her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan yarışmacıların, elde ettikleri ödül,
unvan ve her türlü kazanımları iptal edilir.
3.15. Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada, böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın
ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF
Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde katılımcı TFSF onaylı
yarışmalardan süresiz men edilir.
3.16. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
3.17. Ödül alan eserler Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nun www.tfsf.org.tr sayfasında
yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında kurumumuza ait sayfalarda da yukarıda
zikredilen koşullarda yer alacaktır.
4. Kategoriler:
Yarışma CD/DVD/taşınabilir belleğe aktarılmış, renkli fotoğrafları kapsamaktadır.
5. Başvuru kanalı:
5.1. Eserler, bir CD/DVD/taşınabilir bellekte, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm’yi geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.
Eserlerin kaydedildiği CD/DVD/taşınabilir bellekte bir dosya oluşturulacak ve fotoğraflar şartname ekinde verilen katılım formunda belirtilen sıra numarası ve fotoğraf adı verilerek ait oldukları dosya içine kaydedilecektir.
CD/DVD/taşınabilir belleğin üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Örnek(AS5379) CD/DVD/taşınabilir belleğe kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz, sıra numarası ve fotoğrafın adını yazacaktır.
CD/DVD/taşınabilir bellek bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Katılım formu eksiksiz doldurularak başka bir zarfa konmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak gönderilmelidir.
Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD/taşınabilir bellekteki dosyada belirtilmelidir.
CD/DVD/taşınabilir belleğin posta ya da kargo ile gönderimi sırasında zarar görmemesi için sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ sorumlu değildir.
5.2. Katılımcılar formları eksiksiz olarak doldurup imzalayarak göndereceklerdir.
5.3. Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler.
5.4. Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD/taşınabilir bellek ve Katılım Formları en geç 3 Ekim 2014 saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese kargo ya da posta ile gönderilmeli veya teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilmiş olmalıdır.
5.5. Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ sorumlu değildir. 6. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla): Bülent KÜÇÜK (Fotoğraf sanatçısı, İFSAK üyesi) Hakan GÜNEŞ (Fotoğraf sanatçısı) İsmail ÖZDEMİR (Genel Müdür, ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ) Mehmet ALKAN (Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı) Yüksel ALTUN (Fotoğraf sanatçısı, AFIAP) Yedek Üyeler: Irmak ŞAŞTIR (Ürün sorumlusu, ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ) Murat ŞAHİNER (Rumicenter Pazarlama Müdürü, ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ) Şahin DİRİCAN (Fotoğraf sanatçısı) Seçici kurulun toplanması için en az üç üyenin olması gerekmektedir. Yeterli sayıda seçici kurul üyesi sağlanamadığı durumda yedek üyeler çağırılabilir.

Seçici Kurul, Yarışma Takvimi’nde belirtilen tarihte toplanarak, 3 başarı ve 15 sergilenmeye değer eseri belirler. Sonuçlar www.tfsf.org.tr ve www.ancnutrition.com adresinde internet kanalı ile açıklanacaktır. TFSF temsilcisi: Firdevs Sayılan 7. Yarışma Takvimi: Son Katılım Tarihi : 03 Ekim 2014 Cuma saat 17.00 Seçici Kurul Değerlendirilmesi : 06 Ekim 2014 Pazartesi Sonuç Bildirim Tarihi : 20 Ekim 2014 Pazartesi 8. Ödüller: Birincilik : 3.000 TL (Üçbin TL) İkincilik : 2.000 TL (İkibin TL) Üçüncülük : 1.000 TL (Bin TL) Sergileme (En fazla 15 adet) : 200 TL (İkiyüz TL) Ödül kazanan yarışmacılara, telefon ve elektronik posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. 9. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır. 10. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca TFSF 2014/012 onay numarası onaylanmıştır. Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır. 11. Yarışma Sekreteryası: Yetkili kişi : Irmak Şaştır Telefon : 0216 442 98 12 Adres : Orhantepe Mah. Kırgülü Sok. (Eski Papatya Sok.) No: 25 Dragos Kartal İstanbul