ANALİTİK DOĞA – KÜMELEME VE ORDİNASYON TEKNİKLERİ PROJESİ

Proje eğitimi 7-13 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Doğal ekosistemlerde bir yandan sürdürülebilirliğinin sağlanması, diğer yandan insanlara sunduğu imkanlarından faydalanılması açısından ekosistemlerin bir plan ve program ölçeğinde değerlendirmeye alınması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ekosistemlerin sınıflandırılması ve onları oluşturan canlı toplumlarının şekillenmesinde etkili olan çevresel faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu aşamada konuyla ilgili olarak biyoloji, ziraat, orman, su ürünleri gibi temel alanlar başta olmak üzere canlı toplumlarını çalışma konusu olarak seçen tüm araştırmacı ve/veya genç araştırmacı adaylarının (Lisansüstü Öğrencileri) ihtiyaç duyduğu en temel bilgi ise uygun analitik yöntemlerin ne olacağı konusudur. Buradan hareketle söz konusu bu proje kapsamında doğada canlı toplumlarının analitik yöntemlerle değerlendirilmesi aşamasında kullanılan en yaygın teknikler olan kümeleme analizleri (birliktelik analizi/Associated Analysis, kümeleme analizi/Cluster Analysis, iki yönlü gösterge analizi/TWINSPAN) ve ordinasyon teknikleri (uyum analizi/RA, eğilimsiz uyum analizi/DCA, kanonik uyum analizi/CCA, Bray-Curtis yöntemi, metrik olmayan çok boyutlu ölçeklendirme testi/NMDS, temel bileşenler analizi/PCA) temelinde bir eğitim planlanmıştır.

Eğitim temel olarak dört aşamayı kapsamaktadır. Bu aşamalar sırasıyla şu şekilde planlanmıştır;

1- Projenin ilk aşamasında katılımcılara ekosistemler ve ekosistem bileşenleri hakkında genel bilgiler verilerek, ekosistemleri (sucul veya karasal) oluşturan canlı toplumlarının sınıflandırılması aşamasında uygun envanter teknikleri ile veri temini ve verilerin sayısal hale dönüştürülmesi aşamaları aktarılacaktır.
2- İkinci aşamada çeşitli ekosistemlerden örnek olarak seçilen canlı toplumlarına ilişkin veri setlerinin basit tasviri istatistik yöntemleri (ortalama, standart sapama, varyans, frekans vb.,) ile değerlendirmeleri yapılacaktır.
3- Projenin üçüncü aşamasında canlı toplumları konuya ilişkin en yağın objektif yöntemler olan birliktelik, kümeleme ve iki yönlü gösterge analiz yöntemleri ile gruplandırılarak, en uygun grup ayrım sayılarının belirlenmesi Çoklu Permutasyon Testi (MRPP) ve Gruplar Arası Fark Analizi (One-Way Anosim) teknikleri ile tespit edilecektir.
4- Dördüncü aşamada canlı toplumlarının oluşturulan grupları ordinasyon teknikleri (RA, DCA, PCA, CCA, NMDS) ile değerlendirmeye alınıp, buradan canlı toplumları ve çevresel faktörler arası ilişkiler irdelenecektir. Ayrıca yine bu aşamada Nitelikler Arası İlişki Analizi (ICA), İndikatör Testi (ISA) ve Kruskal Wallis yöntemi gibi temel analitik yöntemler ile proje hedef kitlesinin örnek veri setlerinden temin ettikleri ilişki boyutlarını detaylıca irdelemeleri sağlanacaktır.
5- Projenin son aşamasında ise genel bir değerlendirme yapılarak katılımcıların buradan elde ettikleri bilgileri kendi araştırma konularında nasıl kullanabilecekleri konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunulacaktır. Bu aşamada her katılımcının merak ettiği konular ile ilgili olarak bizzat ikili görüş alış verişi yapılıp, konunun yaygın etkisini artırıcı çalışmaların ortaya çıkmasına katkı sağlayacak tüm bilgiler paylaşılacaktır.

HEDEF KİTLE

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemizde katılımcı olabilirler.

AMAÇLAR
1. Katılımcıların ekosistem ve canlı toplumları hakkında bilgi birikimlerini artırmak,
2. Ekosistem ve canlı toplumlarının sürdürülebilirliği ve onlardan sağlanacak fayda ilişkileri boyutunda planlı, doğru ve objektif bilimsel değerlendirmenin yapılması için analitik yöntemlerin önemini ortaya koymak,
3. Canlı toplumlar ile çalışmayı planlayan lisansüstü öğrenciler ve genç araştırmacıların deneyim kazanmalarına olanak sağlamak,
4. Tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilerinin bir yandan buradan elde ettikleri bilgiler ile tez çalışmalarının kalite ve standartlarını yükseltecek bilgiler sunmak,
5. Genç araştırmacıların konuya ilişkin yapacakları bilimsel çalışmalara katkı sağlamak,
6. Farklı disiplinlerden gelen hedef kitlenin ülke genelinde ortak bir bakış açısını oluşturarak gelecekte konuya ilişkin sorunların çözümlenmesi aşamasında birliktelik sağlamak,
7. Farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların bu anlamda ortak yapabilecekleri çalışmaların zihinlerinde oluşumuna katkı sağlayarak, daha nitelikli ve kaliteli araştırmaların ortaya çıkması için bir ortam sunmaktır.

BAŞVURU VE DETAY İÇİN TIKLAYINIZ