Amfi Tiyatro ve Çevre Strüktürü Öğrenci Mimari Proje Fikir Yarışması

Son Teslim Tarihi: 30 Kasım 2015 | Sonuçların Açıklanması: 28 Aralık 2015

I- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Işık Üniversitesi Amfi Tiyatro ve çevre strüktürü Öğrenci Mimari Proje Fikir Yarışması, yapılı çevrenin bir parçasını yaratacak ve gelişimine katkıda bulunacak katılımcılardan, dünden bugüne mimarlık alanını etkileyen faktörleri inceleyerek kendi deneyimledikleri bir mekan için öngörülerde bulunmaları beklenmektedir.

Yarışmanın amacı, mimarlığın toplumsal boyutu ile kamusal bir hizmet olduğundan yola çıkarak, bu konuda günün mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

Yarışmanın bir diğer amacı ise, sorun çözme esaslı yenilikçi arayışları, yöntemleri, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek amacıyla, Işık Üniversitesi Amfi Tiyatro ve Çevre Strüktürüne yönelik temel olacak fikir, kavram ve anlayışların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesidir. Bu proje iş içinde, iş aracılığıyla, iş için eğitim anlayışı egemenliğini ve aydınlanmayı prensip olarak benimsemiş olup , doğaya duyarlı, insana duyarlı, yaşamla bütünleşen, ders kitaplarını ezberleyen anlayıştan uzak, yaşamın içinden kaynaklanan bir eğitim anlayışının tanımı olarak öğrencilerimize sunulmaktadır.

Önerilen alan, tasarım sürecini aktarabilecek şekilde katılımcıların bağlamla kuvvetli bir ilişki sağlaması amacıyla yaşadıkları ya da deneyimledikleri mekanlardan seçilmiştir. Böylelikle Oditoryum-Kütüphane- Derslik üçgenini içinde barındıran D-K ( Derslik) Binası – Kampüs İçi Yollar – Çevre strüktürünü ve açık, yarı-açık ve kapalı mekan ilişkilerini hem mevcut durumdan hem de “kendilerinden” yola çıkarak, değişen teknolojik ve sosyal koşulları da dikkate alarak geleceğe dair yeniden kurgulamaları hedeflenmektedir.

II- YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ

Işık Üniversitesi Amfi Tiyatro ve Çevre Strüktürü projelerinin elde edilmesi işi mimarlık alanında açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş mimarlık öğrencileri proje fikir yarışmasıdır.

III- YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

Yarışmacıların;
a) Işık Üniversitesi bünyesindeki mimarlık ve inşaat fakülteleri lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir,
b) Kayıt Formu doldurmak, (tüm ekip üyeleri için geçerlidir.)
c) Her yarışmacı, yarışmaya sadece bir öneri ile katılabilir.
d) Yarışmaya bireysel veya grup katılımı serbesttir, en fazla 3 kişilik ekip başvuru yapabilir.
e) Her yarışmacı sadece bir ekipte yer alabilir.
f) Ekip üyelerinin her birinin bu koşulların tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.
g) Ekip başları, ilgili alanlarda eğitimlerine öğrenci belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir Diğer iki ekip üyesi farklı disiplinlerden öğrenci veya mezun olabilir.
Yarışma şartnamesinde VI. Maddesinde yarışmacılardan istenenlerin tam teslim edilmesi şarttır.
Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır, her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılır.
Yarışma, projelerin Işık Üniversitesi’nin ihtiyacını karşılamaması halinde Jüri eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar. Jüri’nin kararı neticesinde yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir.
Jüri ödüle layık görülen projelerde düzeltme ve değişiklik yapılmasını isteyebilir, katılımcıların proje dosyalarını ve avan projelerini saklamaları gerekmektedir.
Jüri ödül kazanan proje üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
IV- ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar “Işık Üniversitesi Amfi Tiyatro ve Çevre Strüktürü Öğrenci Mimari Proje Fikir Yarışması” şartnamesini ve eklerini www.isikun.edu.tr/mimari2015 üzerinden ücretsiz temin edebilirler.

V- JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

JÜRİ ÜYELERİ:

Prof. Dr. Doğan Zafer Ertürk İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Aziz Genç Genel Sekreter
Prof. Dr. Yavuz Koşaner Mimarlık Bölüm Başkanı
Yük. Mimar Nevzat Sayın
Prof. Dr. Evangelia Şarlak Endüstriyel Tasarım Bölümü

RAPORTÖR:

Metin Korfalı Yapı İşleri Daire Başkanı

VI- YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

A- PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER:

Vaziyet planı , Yapı, Donanım, Mekansal Gereksinim ve Mekanlar arası ilişkiler ile ilgili şartnameler, esas ve standartlar-insan ölçeğindeki mekan ve ekipman boyutları esas alınacaktır.

B- PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ:

a) Pafta boyutu dikey kullanılmak koşulu ile bir adet A0dır. (Dikey A0 a denk gelecek şekilde eğer istenilirse 2 adet yatay A1 kullanılabilir.
b) Paftalar foto blok yapılacak veya sert bir zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecektir.
c) Pafta boyutu A1 olarak seçildiği takdirde sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir.
d) Ayrıca paftada bütün farklı kat planları gösterilecek olup, altına ayrı ayrı alanları ve paftanın sol alt köşesine o paftadaki yapı ve mütemmimlerinin toplam alanları (m2) olarak verilecektir.
e) Yine en az 2 adet kesit içermesi koşuluyla sunuş ve ölçek serbesttir.
f) Bunlardan ayrı olarak, projelerden A3 normunda küçültülecek bir nüsha ve projelerin tamamını içeren 1 adet CD teslim edilecektir.

C- PROJELENDİRMEDE UYULMASI BEKLENEN YÜRÜRLÜKTEKİ YÖNETMELİKLER VE ESASLAR

Projeler Türkiye’de yürürlükteki ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılacaktır.

D- PROJELERE EKLENECEK OLANLAR

1- KİMLİK ZARFI

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde şablon ya da bilgisayar ile yazılmış “IŞIK ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Mimari Proje Fikir Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine:
a- Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini,
b- Ad ve Soyad
c- Okul Numarası
d- Adres, telefon numarası ve e-posta adreslerini bildirir, kendi imzalarını taşıyan belgeleri koyacaklardır.

E- YAZIŞMA ADRESİ ZARFI

Yarışmacılar projelerdeki rumuzu taşıyan bir zarfın üzerine “IŞIK ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Mimari Proje Fikir Yarışması Yazışma Adresi Zarfı” ibaresi yazarak içine posta ve mail adreslerini koyacaklardır.

VII- YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

Yarışma şartnamesi,
Zemin değerlendirme raporu,
İklim verileri,
1/1000 Ölçekli plankote
1/500 Vaziyet planı
Uydu görselleri
Arsa görselleri
VIII- YARIŞMA TAKVİMİ

Proje Son Teslim Tarihi: 30 / Kasım / 2015, Pazartesi, Saat 17.00
Sonuçların Açıklanması: 28 / Aralık / 2015
* Işık Üniversitesi resmi web sitesinden yayınlanacaktır.
IX- PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Projeler en geç 30 / Kasım /2015 Pazartesi günü saat 17.00’de IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meşrutiyet Köyü Üniversite Sok. No. 2 Şile / İSTANBUL adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler aynı gün ( 30 /Kasım /2015 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar ) kargoya teslim edilmelidir. Kargo teslim belgesinde projelerin kargoya teslim edildiği gün ve saat belirtilmelidir. Kargo teslim tutanağı raportörlüğe kargoya teslim edildiği tarihte fakslanacaktır. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan raportörlük sorumlu tutulmayacaktır.

X- RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz: 5 rakamlı, 1 x 4 cm. ebadında olup, her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile “IŞIK ÜNİVERSİTESİ Amfi Tiyatro ve Çevre Strüktürü Öğrenci Mimari Proje Fikir Yarışması” ibaresi ve “IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meşrutiyet Köyü Üniversite Sok. No. 2 Şile / İSTANBUL” adresi yazılacaktır.

XI- SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE DUYURULMASI

Yarışmanın sonucu Işık Üniversitesi tarafından http://www.isikun.edu.tr/mimari2015 de ilan edilecektir.

XII- ÖDÜL TUTARLARI VE ÖDEME BİÇİMİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller verilecektir.

ÖDÜLLER:

1. ÖDÜL (NET): 5.000.00 TL
2. ÖDÜL (NET): 3.000.00 TL
3. ÖDÜL (NET): 2.000.00 TL
Işık Üniversitesi ödül alan projeleri kullanıp kullanmamakta serbesttir.

XIII- PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ

Teslim edilen projeler yarışmacılara geri verilmeyecek, Işık Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yayınlanmak ve daha sonra sergilenmek üzere kullanılacaktır.

XIV- YARIŞMADAN ÇIKARMA

Aşağıdaki şartlara uymayan yarışma projeleri jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.

Yarışma şartnamesinin III. maddesinde belirtilen “Yarışmaya Katılma Esasları”na uymayan,
Herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten bir işaret bulunan, eserler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek kaydı ile yarışmadan çıkartılır. Proje nüshaları üzerinde yarışmacının kimliğini belli edecek tarzda işaret bulunamaz.
XV- TELİF HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren projesini Işık Üniversitesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Işık Üniversitesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan proje için, proje sahibi verdiği lisansı sonradan kesinlikle geri almayacağını ve projesinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Işık Üniversitesi proje için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında ayrıca bir telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
Yarışmada seçilen projenin tüm hakları Işık Üniversitesi’ne süresiz devredilmiş sayılır.Eser sahibi, gelecek dönemler için hiçbir şekilde isim ve hak talebinde de bulunamaz.
Işık Üniversitesi, katılımcıların hazırladıkları projelerde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ödül kazanan yarışmacılar eserlerinin tamamının haklarına sahip olduğunu peşinen kabul eder.
Üniversite, hiçbir şekilde kısmen ya da tamamen telif hakları ihlallerinden sorumlu tutulamaz. Sorumluluk bütünüyle yarışmacılara aittir.
Katılımcılar eserlerin telif hakları konusunda tüm mali haklarını Işık Üniversitesine devrettiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Yarışma sürecinde ve sonucunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında oluşacak her türlü ihlalin ve hukuki yaptırımının sorumluluğu yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Işık Üniversitesi sorumlu tutulamaz.
XVI- İHTİLAFLARIN HALLİ

Şartname kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklarda yürürlükteki Türk Hukuku uygulanır.

ŞARTNAME VE BAŞVURU FORMU İNDİR

1 Yorum

  1. Katılım esaslarında bulunan “a)Işık Üniversitesi bünyesindeki mimarlık ve inşaat fakülteleri lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir,” maddesi yanlış. Ulusal bir yarışmaya nasıl sadece okulun kendisi katılacak. Tüm ülke ve KKTC okullarında okuyan tasarım öğrencilerine açık bir yarışma.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here