AMASYA İLİ VE ÇEVRESİNDE EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ: 2013

DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ 2013
“Amasya ili ve çevresinde ekoloji temelli doğa eğitimi” konulu proje 26 Ağustos – 04 Eylül 2013 tarihleri arasında 10 günlük dönemde gerçekleştirilecektir. Bu eğitim projesinin hedef kitlesini Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ile farklı üniversitelerde eğitim alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri oluşturacaktır.

DOĞA EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ AMACI
Doğa eğitiminin en kısa tarifi “doğanın dilinin öğrenilmesi” dir. Bu eğitimin sonucunda, eğitim süresi kısa dahi olsa katılanların dünya görüşlerinde köklü değişiklikler meydana gelmesi beklenmektedir. Aynı süreli hiçbir eğitim kişinin evrene, yaşama ve olaylara bakış açısında ekoloji temelli bir doğa eğitiminde olduğu kadar köklü değişiklikler yapamaz. Gördüğümüz Doğa bir sentez ürünüdür. Farklı disiplinlere ilişkin süreçler bir arada işlemiş, birbiriyle etkileşim içerisine girmiş ve sonuçta farklı ekosistemler, farklı peyzajlar oluşmuştur. Her peyzaj değişik bir sentezi yansıtır. Bu nedenle doğa eğitimi, içeriği itibariyle çok disiplinli bir karakter taşır. Doğa eğitimi çalışmalarında, katılımcılarla birlikte doğa-insan ilişkilerinin de tartışılacağı, sorgulayıcı ve doğa merkezli bir eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Ders ve ders dışı etkinlikler paylaşımcı bir şekilde öğrenci-öğretmen hiyerarşisinden arındırılarak gerçekleştirilmekte, doğayı tanıma, doğayı okuyabilme, doğadaki farklılıkları keşfedebilme, kazandırılması gereken temel beceriler olacak ve ders işleme yöntemleri bu temel anlayışa uygun biçimde yapılmaktadır.

PROJENİN AMACI
Amasya coğrafi konumu itibarıyla Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde yer almaktadır. Karadeniz ve Karasal iklimlerin etkin olduğu bir geçiş kuşağında bulunan Amasya’nın yeryüzü şekillerinin genel özelliklerini dağlar, vadiler ve ovalar oluşturur. Ortalama yükseltisi 412 m olan ilde yükselti 160 m ile 2200 m arasında değişir. Coğrafi ve ekolojik özellikleriyle Türkiye’nin önemli illeri arasında bulunan Amasya, tarih boyunca doğu-batı kültürlerinin temas halinde olduğu bir bölgede yer almaktadır. Bundan dolayı hem doğal hem de kültürel özellikler bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Amasya taşımış olduğu bu doğal ve kültürel değerlerinden dolayı doğa eğitimi alanı olarak seçilmiştir.
“Amasya İli ve Çevresinde Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi” adlı bu projenin amaçları arasında;

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destek Programı kapsamında Amasya Üniversitesi’nin yürütücülüğünde Amasya Valiliği’nin ev sahipliğinde üniversitelerin farklı disiplinlerdeki öğretim üyeleri ile katılımcıları teorik ve uygulamaya dönük bu doğa eğitimi projesinde bir araya getirmektir,
Doğaya özlem duyan insanları doğaya yaklaştıracak faaliyetlere zemin hazırlayacak, insanlarda doğa sevgisini ve doğanın korunarak kullanım bilincinin verilmesini sağlayacak eğiticilerin yetişmesine katkıda bulunmak;
Doğal ve kültürel değerler açısından zengin bir potansiyele sahip Amasya ilinde; lisans, yüksek lisans ve doktora örgencileri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlere bütüncül ve katılımcı bir eğitim vermek ve farklı disiplinlerin doğaya bakış açıları hakkında teorik ve pratik bilgi sunmak, Amasya ili’nin sahip olduğu ekolojik ve kültürel değerleri ortaya koymak;
Alanlarında uzman eğitmenler ile katılımcıları (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretmenler) doğal ortamlar içerisinde bir araya getirip, disiplinler arası ilişki kurma, düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik katılımcı bir eğitim programı geliştirmek;
Amasya ilindeki doğal ve kültürel kaynakları bir eğitim aracı olarak kullanarak, katılımcılarda bilime karşı merak uyandırmak, bilimi sevdirmek, bilimsel düşünmeyi özendirmek, doğa bilincini oluşturmak ve geliştirmek,
Doğanın işleyiş temellerini, doğadaki süreçleri ve ilişkileri gözlem yaparak, farklı bakış açılarıyla sorgulatmak,
Kültürel ekoloji kapsamındaki etkileşimleri tartışmak ve problemlere karşı alternatif çözüm önerileri geliştirmek,
Katılımcıların bundan sonraki çalışmalarında ve alacakları kararlarda doğanın çıkarlarını gözetmeye özendirmek,
Disiplinler arası çalışma, planlama ve karar verme süreçlerinde ortak bir bakış açısı oluşturmaya çalışmak,
İnsanın doğa içerisindeki faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tahribatın yasal ve etik sınırlarını tartışmak,
Eğitim sırasında kazanılan bilgi ve tecrübelerin eğitim sonrasında da nasıl etkin bir biçimde sürdürüleceği üzerine düşündürmek, kazanılan bilgi ve becerilerin yine katılımcılar vasıtası ile daha geniş kitlelere aktarılmasını sağlamak,
amaçlanmaktadır.

PROJE SAHASI
“Amasya İli ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” projesi kapsamında çalışma yapılacak alanlar şunlardır:
Amasya Şehir Merkezi,
Amasya Katı Atık İşleme Tesisleri (Eraslan Mevkii),
Yedikuğular Kuş Cenneti (Suluova),
Ladik Gölü
Borabay Gölü
Ladik-Taşova Arası “Kuzey Anadolu Fay Hattı” ve “Eşençay Fayı” (Taşova) incelemeleri.
Amasya-Taşova arası Yeşilırmak Vadisi çalışmaları,
Ballıca Mağarası,
Ocaklı Şelalesi (Pazar-Tokat),
Akdağ’da Karst Topoğrafyası İncelemeleri (Pazar-Artova arası),
Tarihi Amasya Yalı Boyu Evleri, Hazeranlar Konağı, Kral Kaya Mezarları ve Tarihi Kaleler,
Çorum ili çevresinde Alacahöyük, Hattuşaş ve Yazılıkaya ören yerleri.

PROJENİN YAYGIN ETKİSİ
Günümüzde insanların sahip olduğu teknoloji, nüfus artışı ve aşırı tüketime bağlı olarak üretim miktarı hızla artmaktadır. Bu üretimlerin hemen tamamında doğal kaynaklar kullanılmakta ve hızlı bir şekilde bozulmalar meydana gelmektedir. Bu bozulmalar küresel ölçekte dünyanın doğal dengesini etkilemekte ve küresel boyutta çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu tehlikenin büyüklüğü toplumumuzun büyük bir kısmı tarafından algılanamamakta ve bu tür tahribatlar devam etmektedir. Bu proje sayesinde yaptıkları iş gereği geniş kitlelere hitap eden katılımcılar, teorik ve uygulamalı olarak doğanın işlevleri, önemi ve eğitimi konusunda bilgilendirilecek ve bu sayede bilimin popüler yönü ön plana çıkarılarak yaygınlaşması sağlanacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR ?

Fakülteler için öncelik sırası
Fen-Edebiyat Fakülteleri Öğrencileri,
Eğitim Fakülteleri;
Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
Fen Bilgisi A.B.D.
Sosyal Bilgiler A.B.D.
Sınıf Öğretmenliği A.B.D.
Üniversitelerin dışarıdan Yüksek Lisans ve Doktora yapan Öğrencileri de eğitime kabul edilecektir.

40 Yaş ve Altındaki İlköğretim Okulu Öğretmenleri için öncelik sırası;
Hali hazırda izci grubuna sahip olan ve izcilik eğitimi veren İzci Lideri Öğretmenler
İzci Lideri Olmayan İlköğretim Okulu Öğretmenleri
Okul Öncesi Sınıfı Öğretmenleri
Fen Bilgisi Öğretmenleri
Sosyal Bilgiler Öğretmenleri
Sınıf Öğretmenleri

SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Program ne zaman yapılacak ?
Proje 26 Ağustos – 04 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Programa kimler başvurabilir ?
Programa Üniversitelerden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel okullarda çalışan öğretmenler başvurabilir.
3. Katılım için ne zaman başvuru yapabilirim ?
Projeye 15 Haziran 2013 günü 24’e kadar başvuru yapabilirsiniz
4. Başvurular nasıl yapılacak ?
Başvurular sadece e-posta aracılığıyla siteden edinebileceğiniz başvuru formunun tam olarak doldurulup ana sayfada verilen proje yürütücüsünün elektronik posta adresine gönderilmesiyle yapılacaktır.
5. Başvurumun ulaştığını nasıl öğreneceğim ?
Başvurunuz alındığında size e-posta ile alındı bilgisi gönderilecektir.
6. Katılımcıların kesin listesi ne zaman ilan edilecek ?
Projeye katılımcılarının listesi 25 Haziran 2013 günü ilan edilecektir.
7. Proje esnasında Öğretmen ya da devlet memuru olarak çalışanlar izinli sayılacak mı ?
Projeye katılımları kesinleşenlere istekleri dahilinde projeye kabul edildiklerine dair yazı fakslanacaktır. Ayrıca, proje ile ilgili ayrıntı faksta belirtilecektir. Daha önceli yıllarda yapılan projelerde bu şekildeki bir yazı ile hem Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hem de Üniversitelerde izin alınmasında sorun yaşanmamıştır.
8. Proje ücretli midir ?
Projeye katılım ücretsizdir. Tüm proje masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Sadece katılımcıların bulundukları illerden Amasya’ya gidiş geliş ücretleri kendilerince karşılanacak ve bu konu ile ilgili bir ödeme yapılmayacaktır.
(Doğa Eğitimi Projelerinde katılımcılardan TUBİTAK tarafından belirlenen bir ücret alınması da mümkündür. Bu programda kesinlikle bu tür bir ücret talebi olmayacaktır. Ancak başka bir doğa eğitimi programına başvurulduğunda bu ücretin talep edilmesi mümkün olup o proje ekibinin kendi tercihleridir ve yasaldır) .
9. Yatak ve yemek ücreti ödeyecek miyiz ?
Projede 3 öğün yemek ve 3 yıldız otel konforundaki barınma yeri ücreti TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Ayrıca 10 gün boyunca Amasya içindeki transferler ücretsiz olarak klimalı otobüslerle sağlanacaktır.
10. Projede hangi dersler verilecek ?
Proje bilgileri sayfasında ilgili konuya ulaşılabilir.
11. Projede Kimler Ders Verecek ?
Projede proje bilgileri sayfasında belirtilen öğretim üyeleri ders verecektir.
12. Kampa gelirken neler getirmeliyim ?

Büyüteç (Mutlaka getirilmelidir. Kırtasiyelerde satılan ucuz büyüteçlerden olabilir)
Yürüyüşe uygun ayakkabı (Bileği saran kalın tabanlı spor ayakkabıları doğa yürüyüşlerinde rahat etmenizi sağlar),
Pantolon (doğa yürüyüşlerinde şortla yürümek sağlık açısından sorun yaratabilir)
Çok sayıda tişört
Şapka
Güneş kremi (Mutlaka getirilmelidir)
Güneş gözlüğü (Mutlaka getirilmelidir)
Pusula (varsa)
Sırt çantası (Mutlaka getirilmelidir, suyunuzu, yedek tişört ve sandalet, not defteri gibi şeyleri, alacak büyüklükte ve mutlaka sırt çantası, elde taşınan çantalardan değil)
GPS (varsa)
Dürbün (mutlaka getirilmelidir, bulabilenler iyi kalite ödünç de olsa bir dürbün, kalitelisinden bulamayanlar ise piyasada ucuza satılan dürbünlerden birer tane edinmelidirler, hem kuş gözlemi hem de yaban hayatı gözlemi derslerinde kullanılacaktır)
Ajanda ve kalem (Mutlaka getirilmelidi. Not tutmak amaçlı kullanılacaktır ve önemlidir. Kağıtlara ya da karton kapaklı defterlere ya da sayfaları kolayca kopartılabilen bloknotlara not tutmak pratik olmadığı gibi kalıcı da değildir. Sağlam kapaklı, gerektiğinde yıllar sonra bile açıp bakabileceğiniz bir ajanda ile gelmeniz gerekmektedir)
Mümkünse eğitimlere gelirken en az 1 lt kapasiteli bir çelik termos getirmeniz Amasya’nın sıcak havasında içebileceğiniz suyun soğuk tutulması açısından tercih sebebidir. Size verilecek pet şişelerin suyu soğuk tutma süresi yaklaşık olarak 30 dakika ile sınırlıdır.
Müzik aleti çalabilenler minik dinletiler için çaldıkları müzik aletini beraberlerinde getirebilirler
Fotoğrafların kopyalanması için varsa harici sabit diskinizi ya da 4 GB va daha fazla kapasitedeki taşınabilir belleklerinizi yanınızda getiriniz (Mutlaka getirilmelidir).
13. Projeye bir arkadaşımla birlikte başvurmak istiyoruz, ikimizin aynı döneme katılımcı olarak kabulü mümkün olacak mı ?
Proje katılımcılarının seçimleri başvuru formundaki isimlerin olduğu bölüme bakılmadan yapıldığından, sizin ya da arkadaşınızın projeye katılımcı olmaları konusu aynı döneme başvurmanız, başvuru formunu detaylı olarak doldurmanız ve yapılan puanlama neticesinde sıralamada her ikinizin de asil ya da yedek listeye girmenizle ilgilidir. Projeye başvuru aşamasında katılımcıların belirlenmesi ya da aynı döneme arkadaşınızla birlikte katılımınız konusunda bir şey söylemek mümkün olmadığından, sonuçların açıklanacağı tarihe kadar sabretmeniz gerekmektedir..
14.Projeye yedek katılımcı olarak kabul edildim katılma şansım nedir ?
Önceki yıllarda yedek katılımcı olarak kabul edilen katılımcıların hemen tamamı projeye davet edilmişlerdir. Asıl listeden çeşitli sebeplerle iptaller söz konusu olduğunda sırayla ilk yedekten başlanarak telefonla aranarak davet edilmektedir.
15.Projeye katıldığıma dair bir belge alacak mıyım?
Proje katılımcılarından başarılı olanlara AMASYA ÜNİVERSİTESİ tarafından, Proje Yürütücüsü tarafından imzalanan, “Ekoloji temelli doğa eğitimi sertifikası” verilecektir.
16. Projede uyulması gereken kurallar nelerdir ?
Bu programa katılmak bir tatil fırsatı olarak düşünülmemelidir. Projede 10 günlük süre boyunca her anınız planlanmıştır ve bu plan yürümek zorundadır. TUBİTAK tarafından ülkemiz kaynaklarından bize ayrılan maddi imkanı mümkün olduğunca yerinde kullanmak amacıyla projede 10 gün boyunca kendinize ayıracağınız boş zaman dilimi bırakılmamıştır. Banka, posta, fatura gibi işlemlerinizi programa katılmadan halletmelisiniz ve program boyunca bu işleri yapacak zamanınızın olmadığını bilmelisiniz. Dersler erken saatlerde başlar ve arazideki ders yapılan yerin uzaklığına göre çoğu zaman geç saatlerde biter. Projede verilen teorik ve uygulamalı derslere katılım zorunludur. Ders esnasında fotoğraf çekmek ya da başka sebeplerle dersi dinlememek gibi mazeretler kabul edilmemektedir. Hiç bir sebeple derslere katılımda gecikme ve derslere katılmamak kabul edilemez bir durumdur. Bu konuda uyarılara rağmen ısrar edenler programdan uzaklaştırılır. Proje yürütücüsünün ve proje asistanlarının her konudaki uyarılarına uyulması zorunludur. Program birinci gün sabah 9.00 da başlar ve son gün 20.00 da sona erer. Araçların hareket saati toplanma saati değil “araçların hareket saatidir”. Katılımcıları taşıyan araç, 36 katılımcı, 4 kişilik proje ekibi, iki araç şoförü, en az 5 öğretim üyesi ile her gün değişik bir kaç mekanda ders yapmanın ve bu esnada 3 öğün yemek yemenin üstelik bunu Amasya’nın eritici sıcağı altında yapmanın epey gayret gerektirdiği konusunda bize hak vereceğinizi düşünüyor 15. maddeyi “bari askeri kampa çağırıyoruz deseydiniz” şeklinde yorumlamayacağınızı umuyoruz. Hayatınız boyunca yaşayacağınız belki de en yoğun -ve torunlarınıza da anlatabileceğiniz- 10 günü geçirmek için programa katılırsanız eminiz program sonunda çok mutlu ve çok şey öğrenmiş olacaksınız.

Proje yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr. Faruk AYLAR