Altın Kalp Münâcât ve Na‘t Yazma Yarışması

KONYA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ALTIN KALP

MÜNÂCÂT VE NA‘T YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

GENEL HÜKÜMLER

Yarışmayı Düzenleyen Kurum :

Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

Yarışmanın Amacı :

Büyük Türk-İslâm mutasavvıf, mütefekkir ve şâiri Hz. Mevlâna’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (07-17 Aralık) kapsamında; onun Cenâb-ı Hakk’a kul ve Kur’ân-ı Kerîm’in yolunda oluşuna, Hz. Peygambere duyduğu muhabbet ve bağlılığa vurgu yapmak üzere ulusal seviyede bir “Münâcât ve Na‘t Yazma Yarışması” tertip etmektir.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Katılımcılar :

 1. Türkiye genelinde düzenlenen “Münâcât ve Na‘t Yazma Yarışması”na 18 (on sekiz) yaş ve üzeri isteyen herkes katılabilecektir.
 2. Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede yakınları (kan ve sıhrî hısımları) yarışmalara katılamazlar.
 3. Her yarışmacı yarışmaya bir Münâcât ve/veya Na‘t ile katılabilir.
 4. Nazım şekli yönünden herhangi bir sınırlama olmayıp, şiirler hece, aruz vezinleriyle veya serbest tarzda yazılabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

 1. Yarışmaya gönderilecek Münâcât ve Na‘tların daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, CD, DVD, MP3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir yayın kuruluşunda (radyo, TV, vb.) daha önce yayınlanmamış olması gerekir.
 2. Yarışmaya gönderilen şiirler, yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.
 3. Münâcât ve Na‘tların gönderen kişiye ait olması gerekmektedir. Aksi halde şiirler ödül almış olsa bile ödül geri alınacaktır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESER (ŞİİR) TESLİMİ

 1. Katılımcılar bu Şartname ekindeki “Münâcât ve Na‘t Yarışması Katılım Formu”nu dolduracaklardır.
 2. Şiirler, Microsoft Word dosyası formatında, 12 punto ve Times New Roman yazı karakteriyle, sağ üst köşeye “Rumuz” yer alacak şekilde yazılacak, 6 (altı) nüsha halinde (ayrıca CD’ye de yüklenmiş olarak) çoğaltılacaktır.
 3. Katılımcılar, her şiir için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanacaklardır.
 4. Katılımcılar, her şiir için, biri küçük “KİMLİK ZARFI”, diğeri büyük “EVRAK ZARFI” olmak üzere, 2 adet zarf hazırlayacaklardır.

 

KİMLİK ZARFI:

 1. Kimlik zarfı üzerine yalnız “RUMUZ” yazılacaktır.
 2. Kimlik zarfı içine; bu şartname ekinde bulunan (EK:1 Eser Katılım Dilekçesi) ile (EK:2 Katılım Formu) doldurulup imzalanarak konulacaktır.

 

 

 

EVRAK ZARFI:  

 1. Evrak Zarfı üzerine yalnız “RUMUZ” yazılacak, içine şiirin 6 (altı) nüsha çıktısı ve hazırlanan CD konulacaktır.
 2. Katılımcılar birden fazla şiirle yarışmaya katılıyorlarsa, her şiir için, istenilen dokümanlar ve zarflar ayrı ayrı düzenlenecektir.
 3. Posta-Kargo yoluyla veya elden yapılan müracaatlarda, Kimlik ve Evrak Zarfı üzerinde veya şiirin yazılı olduğu kağıtta şiir sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konulmuşsa, söz konusu şiir değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
 4. Kimlik Zarfı ile Evrak Zarfı gerekli kontroller yapılmak suretiyle büyük bir zarfın içine konulacak ve bu zarf posta-kargo marifetiyle veya şahsen Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen adresine ulaştırılacaktır.
 5. 10.2015 günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze ulaşmayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.

     Adres: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal İşler Şubesi

Aziziye Mah. Aslanlı Kışla Cad. No: 5 Karatay/KONYA

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖDÜLLER

Her iki kategori için ayrı ayrı olmak üzere;

Birincilik Ödülü         : 25.000 TL

İkincilik Ödülü           : 15.000 TL

Üçüncülük Ödülü       : 10.000 TL

Mansiyonlar  (üçer)    :   5.000 TL

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEÇİCİ KURUL

 1. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, “Münâcât ve Na‘t Yazma Yarışması”na katılmak üzere Kuruma teslim edilen şiirler arasından, ödül-mansiyon alabilecek nitelikteki şiirlerin seçimi amacıyla 6 kişilik Seçici Kurul teşkil edilir.
 2. Seçici Kurul, Yarışmaya gönderilen şiirleri inceler ve hakkında karar verir.
 3. Seçici Kurul, hazırlayacağı raporda, “Ödüle ve Mansiyona Değer” şiirleri belirtir.
 4. Ödül ve Mansiyona değer bulunan şiirler açıklandıktan sonra, sonuçlar bu şiirlerin sahiplerine de ayrıca yazılı olarak bildirilir.

 

 

SEÇİCİ KURUL :

 1. Dr. Mehmet GÖRMEZ (Diyanet İşleri Başkanı)
 2. Dr. Mustafa İSEN (Milletvekili)
 3. Dr. İskender PALA (Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi)
 4. Dr. Nurullah GENÇ (Merkez Bankası Meclis Üyesi)
 5. Dr. Emine YENİTERZİ (Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi)
 6. Yavuz Bülent BAKİLER (Şâir – Yazar)

 

 

ALTINCI BÖLÜM

KARŞILIKLI HAKLAR

 1. Dereceye giren şiirlere aşağıda belirtilen ödüller verilecek olup, dereceye giren şiirler ile uygun görülen şiirlerin antoloji olarak basılması, bestelenmesi ve diğer çalışmalar için kullanılması halinde adaylara ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 2. Gerekli görülmesi halinde organizasyon heyeti yarışma şartnamesi ve diğer ayrıntılarda değişiklik yapabilir.
 3. Yarışmaya katılan adaylar yukarıdaki maddelerde belirtilen bütün hususları kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 4. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Konya Mahkemeleri yetkilidir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Başvuru : 10.08.2015 – 30.10.2015
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi : 06-07.11.2015
 • Sonuçların Açıklanması             : 13.11.2015
 • Ödül Töreni : 07-17.12.2015

 

 

 

YARIŞMA SEKRETERYASI:

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal İşler Şubesi

Fatma ÇAKMAK – 0 505 548 35 56

Ömür DEMİREL – 0505 771 56 59

Tel: 0332 353 40 20 – Faks: 0332 353 40 23

 

ADRES:

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal İşler Şubesi

Aziziye Mah. Aslanlı Kışla Cad. No: 5 Karatay/KONYA

 

EK-1

 

YARIŞMAYA KATILIM DİLEKÇESİ

 

ADRES:

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal İşler Şubesi

Aziziye Mah. Aslanlı Kışla Cad. No: 5 Karatay/KONYA

 

“MÜNÂCÂT VE NA‘T YAZMA YARIŞMASI”na  gönderdiğim ……………………..……… rumuzunu taşıyan eser tamamiyle kendime aittir.

 

“MÜNÂCÂT VE NA‘T YAZMA YARIŞMASI” şartnamesinde yer alan hükümleri aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

 

 

 

…../…../2015

Katılımcının Adı-Soyadı

İmza

 

 

 

Ad-Soyad                                           :

TC Kimlik No                                    :

Doğum Tarihi                                     :

Eserin Rumuzu                                  :

Adres                                                 :

Telefon                                               :

GSM                                                  :

E-Mail                                                :

 

 

(NOT: Bu form yarışmaya gönderilen her eser için ayrı ayrı düzenlenecektir.)

 

EK-2

 

KONYA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ALTIN KALP MÜNÂCÂT VE NA‘T YAZMA YARIŞMASI

KATILIM FORMU

KATILIMCININ
ADI ve SOYADI   FOTOĞRAF
ADRESİ  
CEP TELEFONU  
EV/İŞ TELEFONU  
E-POSTA ADRESİ  
 KISA ÖZGEÇMİŞİ  

 

 

 

ESER HAKKINDA BİLGİ
TÜRÜ        [   ]  MÜNÂCÂT            [   ]  NA‘T
ŞİİRİN ADI  
 ŞİİRİN KAÇ KIT’A, BEYİT

veya MISRA OLDUĞU

 
OKUNMA SÜRESİ …. Dakika   …. Saniye