Aktaş Eğitim Vakfı Bursu Başvurusu

Bursu
Eğitim Vakfı Bursu

Aktaş Eğitim Vakfı Bursu

Aktaş Eğitim Vakfı bünyesindeki burs başvurularımız yaz döneminde kabul edilmektedir. 2017-2018 dönemine ait burs başvurularınızı 01.07.2017-31.08.2017 tarihleri arasında yapabilirsiniz. İlgili tarihlerde online burs başvurunuzu bu sayfa üzerinden yapabilirsiniz.

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI tarafından, öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı,
ancak maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere, eğitimde fırsat eşitliği vermek ve topluma
yararlı olmalarını sağlamak üzere, burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI tarafından belirlenecek, Lise ve dengi Teknik Okullar,
başta olmak üzere, Meslek Yüksek Okulları, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine
verilecek burslar ile ayrıca araştırma ve özel yetenek burslarının verilme koşulları ile bunların
kesilmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Görev
Madde 3. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI, burslarla ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için, Türk Milli
Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri uyarınca, öğrencilere öğrenim bursları verir. Öğrenim
bursları karşılıksızdır.

Dayanak
Madde 4. Bu Yönerge, AKTAŞ EĞİTİM VAKFI Yönetim Kurulu’nun 25 Mayıs 2011 Tarih ve
2011/04-01 Sayılı kararı kabul edilmiştir.

Tanımlar
Madde 5. Bu Yönergede geçen;
a) AKEV: AKTAŞ EĞİTİM VAKFI’nı,
b) Yönetim Kurulu: AKTAŞ EĞİTİM VAKFI Yönetim Kurulu’nu,
c) Öğrenim Kurumu: Öğrencinin öğrenim gördüğü okulu.
d) Öğrenci: Öğrenim gören öğrenciyi,
e) Burs: Bu Yönerge hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
f) Burs Tahsis: Her yıl, ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını,
g) Başarı (Yeterlilik): Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yılsonu başarı
durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları
gereği belirledikleri başarı durumunu,
h) Normal Öğrenim: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı
dâhil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi
itibarıyla kalan öğrenim süresini,
i) Ek Süre: Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla normal öğretim süresini
aşan süreyi,
j) Öğretim Yılı: 1 Ekim tarihi ile izleyen yılın 30 Eylül tarihine kadar olan süreyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Türleri, Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları

Burs Türleri
Madde 6. AKEV’in sağlayabileceği burslar;
1) 2 Yıllık Meslek yüksek okulları bursları ve 4 yıl ve daha uzun süreli Yüksek Öğretim
Lisans Bursları
2) Özürlü Öğrenci Bursları
3) Doğal Afet Bursları
4) Teknik Orta öğretim Bursları
5) Özel Burslar (Yüksek Lisans Doktora, Bilimsel Araştırma ve Sanat Eğitimi bursları,
v.b.)
6) Koşullu Bağış Bursları
Söz konusu burslar;
a) Karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü
getirmez.
b) AKEV burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu
burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.
c) AKEV kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan
“Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağışçının belirlediği şartlar
çerçevesinde, AKEV yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Bağış şartlarında, herhangi
bir şart belirtilmemişse, bu yönergedeki hükümler geçerlidir.

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları
Madde 7. AKEV bütçesi dikkate alınarak, ilk defa burs verilecek öğrenci sayısı, aylık burs
miktarları ve ödeme zamanı, Yönetim Kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Adaylık Koşulları, Aranan Nitelikler ve Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Bursa adaylık Koşulları
Madde 8. Bu Yönergede geçen,
a) Maddi durumunun elverişli olmadığını beyan eden T.C. vatandaşı öğrenciler,
b) Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri
vatandaşı olan öğrenciler,
AKEV bursuna aday olabilirler.

Aranan Nitelikler
Madde 9. AKEV kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar
geçerlidir
1.Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
2. Milli Duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı olmak,
3. Lise veya dengi mesleki teknik orta öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli
tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış
olmak,
4.Doktora ve araştırma bursları dışında, 26 yaşından büyük olmamak,
6.Askerlik ile ilişkisi olmamak,
7.Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir
firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak,
8. Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak,
9. Başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 75, 4,00 üzerinden en az 3,00
ortalamaya sahip olmak),
10. Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt
yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek,
11. Adli sicilde kaydı bulunmamak.
12. Kimsesiz ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi durumu
elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs verilmesi esas olup, burs verilecek
öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda, başarı derecesi yüksek olan
adaylara öncelik tanınır.
13.Aile durumu, (Yetim, Öksüz veya Anne-Baba ayrı olan öğrencilere öncelik
tanınır).

Burs Verilmeyecek Öğrenciler
Madde1 0. AKEV, aşağıda yer alan koşullarda burs vermez;
a) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi veya burs alan,
b) 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin
Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs
almakta olan,
c) Yetim maaşı ile nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle
sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan,
d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan,
e) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
f) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
g) Bu Yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan, öğrencilere burs verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bursa Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

Burs Başvurusu
Madde 11. Her yılın eğitim öğretim döneminde yukarıda yer alan okullara kayıt yaptırmış ve
nitelikleri uygun olan öğrencilerin, kendi okullarının ilgili birimlerine başvurmaları
gerekmektedir. Söz konusu başvuru, AKEV’in burs başvuru formunu doldurularak yapılır.
Bu okullar tarafından seçilen öğrenciler, AKEV tarafından mülakata alındıktan sonra, burs
kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilir. Bu işler için bir Burs Komisyonu oluşturulur.
Komisyon çalışmalarını yapar. Tutanak düzenleyerek sonucu AKEV Yönetim Kuruluna
iletir.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği
Madde 12. Öğrencinin AKEV’e başvurusundan sonra, beyanında meydana gelen
değişiklikler varsa, söz konusu öğretim yılına ilişkin tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar,
değişikliğini yazılı olarak belgelendirmesi durumunda bu durumu dikkate alınır.
Ayrıca, burs almaya başlayan ve başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenciler ise,
durumlarını bursun kesilmesi yönünde AKEV ‘e bilgi vermekle yükümlüdür.

Belge İsteme
Madde 13. Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde
AKEV’e vermekle yükümlüdür.

Belge İncelemesi
Madde 14. Öğrencilerden alınan belgeler incelenerek, ölçütlere uygun bulunanlar
değerlendirmeye alınır.

Burs Dosyası ve Numara Verilmesi
Madde 15. Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası
verilir. Ayrıca, her öğrenci bir öğrenci tanıma belgesi hazırlanır.

Belge ve Durum Araştırması
Madde 16. AKEV gerekli gördüğü takdirde, burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını
araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde gerçeğe aykırı bir durum
belirlenirse, öğrencinin bursu kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Burs Süresi, Başarı Durumu, Kurum Değiştirme ve Yükümlülük

Burs Süresi
Madde 17. Burs isteklilerine, belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir. Burs
almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik durumunun devam etmesi ve burs almasına engel
bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim
süresi kadar burs verilir. Özel burslar dışında, genel olarak burs süresi 9 aydır.

Başarı Durumunun Bildirilmesi
Madde 18 AKEV’den burs alan öğrencilerin başarı durumları, her yıl Eylül ayı sonsuna
kadar, öğrenci veya öğretim kurumlarından istenir.

Kurum Değiştirmede Burs Verme ve Süresi
Madde 19. Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin,
önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur.
Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim
kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim
süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçişte Burs Verilmesi
Madde 20. Burs alan öğrencilerden öğrenime ara vermemek kaydıyla bir üst sınıfa
başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak uyum/intibak programı süresince
burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

Zamanında Ödenemeyen Burslar
Madde 21. Öğrenciye, süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük olarak ödenir.

Burs Alan Öğrencilerin Yükümlülüğü
Madde 22. AKEV’den burs alan öğrenciler,

Bursun kesinleştiğinin öğrenciye bildirilmesinden sonra, söz konusu öğrenciden AKEV
tarafından hazırlanmış vicdani yükümlülük belgesini kabul ettiğine dair imzalı bir belge
alınır. Belge öğrencinin burs başvurusu ile birlikte imzalanarak dosyasına konur.


ALTINCI BÖLÜM

Bursun Kesilme Durumları

Başarısızlık
Madde 23. AKEV tarafından başarısız olduğu belirlenen öğrencilerin bursu kesilir ve
tekrar burs verilmez.

Öğrenim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma
Madde 24. Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir.
Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu,
durumunu AKEV’e bildirdiği ya da AKEV tarafından belirlendiği tarihi izleyen ödeme
döneminden itibaren, kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenime başladığını
belgelendirmesi koşullarında, bursun ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı
burs normal öğrenim süresinden sonra verilir.

Öğretim Kurumunun Kapatılması
Madde 25. Çeşitli nedenlerle en az bir yarıyıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı
tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir.
Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması durumunda, bursların ödenmesine
devam edilir. Öğrencinin alamadığı burs normal öğrenim süresinden sonra verilir.

Vazgeçme
Madde 26. Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren
kesilir ve bir daha burs verilmez.

Yurttan Çıkarılma
Madde 27. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği
hükümlerine göre, bu Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alan öğrencilerin
bursları kesilir.

Kesin Hükümle Mahkûm Olma
Madde 28. Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis
cezası veya yüz kızartıcı suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası
tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.

Anarşi ve Terör Olaylarına Karışma
Madde 29. Burslu öğrenci nin, öğrenimim görmekte olduğu öğretim kurum veya
eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, barındığı yurdun dışında, bireysel veya topluca
her ne şekilde olursa olsun anarşi ve terör olaylarına karışması durumunda bursu
kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Durumlar
Madde 30. Bu Yönergede ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında AKEV Yönetim
Kurulu yetkilidir.

Yürürlük
Madde 31. Bu Yönerge 25 Mayıs, 2011 Tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 32. Bu Yönerge hükümlerini Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Müdürü birlikte
yürütür.

Aktaş Eğitim Vakfı burs başvuru formu için tıklayınız

Aktaş Holding
Adres OSB Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 13/A Nilüfer Bursa 16140 TÜRKİYE
Telefon +90 224 300 00 00
Faks +90 224 300 00 99
E-posta [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin