Ana SayfaeTwinning Öğretmen ProjeleriAKRAN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

AKRAN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
AKRAN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

1. Giriş
Eğitim – öğretim süreci; planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından
oluşmaktadır. Eğitim öğretimin planlanması ve uygulanması aşamalarında zamanla yeni
yaklaşımlar ortaya çıksa da değerlendirme aşamasında gelişimin aynı hızda olmadığı açıktır.
Öğrencilerin bilgi düzeyleri sadece öğretmen tarafından sorulan sorular ile belirlenmektedir.
Bu aşamada öğrenci edilgen bir konumda yer alarak sadece kendi ürünü hakkında bilgi
sahibi olabilmektedir. 20 kişilik bir sınıfta öğrenci, arkadaşlarının verdiği diğer 19 cevap veya
proje içeriği hakkında fikir sahibi olamamaktadır. Bu durumda öğrenci, birçok farklı fikir ile
karşılaşma imkânından mahrum kalmaktadır.

Akran değerlendirme sistemi olarak isimlendirdiğim çalışmada öğrenciler birbirlerinin
hazırladıkları projeleri veya ödevleri bir internet sitesi aracılığı ile belirli kriterlere göre
değerlendirebilmektedir. Böylece öğrencinin, sınıftaki diğer öğrencilere ait çalışmaları
görmeleri sağlanmaktadır. Bu durum, öncelikle öğrencilerin değerlendirme yeteneklerini
geliştirmekte, bununla birlikte öğrencilerin bir probleme çeşitli açılardan bakıp, farklı çözüm
yollarını geliştirmek ve değerlendirmelerini de sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin farklı
düşüncelere saygılı olmak ve duygudaşlık kurmak gibi becerilerinin gelişmesini de olumlu
etkilemektedir.

2. Problem Durumu
Öğretmen merkezli olarak yapılan değerlendirme, öğretmenin, kendi bilgi birikimi ile
öğrencinin bilgi düzeyini karşılaştırması temeline dayanır ve bu durum öğrencinin farklı
fikirler üretmesine, problemlere farklı çözüm yolları bulmasına engel olur. Öğretmen
merkezli değerlendirme, sadece öğretmen-öğrenci arasında gerçekleşmektedir. Farklı fikir ve
düşüncelerin gelişimine engel olan bu değerlendirme yöntemi öğrencilerin sabit ve tek taraflı
olarak düşünmelerine ortam hazırlamaktadır.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı; öğrencilerde, bir problem durumuna farklı açılardan bakabilme,
çözüme giden birden çok yol olabileceğinin farkına varma, farklı düşüncelere açık ve saygılı
olma gibi becerilerin gelişmesini sağlamaktır. Bununla birlikte amacımız öğrencilerin
değerlendirme becerilerini geliştirerek onların objektif değerlendirme yapabilen bireyler
olmalarını sağlamaktır.

Çalışmanın hedefleri ise;
– Akran değerlendirme sisteminin ülke genelinde etkin olarak kullanılan bir
değerlendirme yöntemi olarak benimsenmesi,
– Farklı kurumlardaki öğrencilerden oluşacak sanal sınıflar aracılığı ile farklı
kurumlardaki öğrencilerin ürünlerini inceleyebileceği kurumlar arası değerlendirme
çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
– Öğrencilerin problem çözme, araştırma ve değerlendirme becerilerinin geliştirmesi.
– Her dönem çeşitli konularda en az 5 uygulamanın gerçekleştirilmesi.
– Öğrencilere, telefon, tablet ve bilgisayarların; oyun ve eğlence dışında eğitim için de
kullanılabileceğinin gösterilmesi.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışma, öğretmen ve öğrencilerin web sayfası aracılığıyla oluşturulan sanal bir sınıf
ortamında bir araya getirilmesi, öğrencilerin öğretmenlerin açacakları derslere kayıt olması,
ders kapsamında öğretmenin vereceği ödevlere öğrencilerin ürünlerini göndermesi ve son
olarak her öğrencinin derse kayıtlı diğer bütün öğrencilerin ödevlerini değerlendirmesi
prensibine dayanmaktadır.
Öğrencinin bir ödevle ilgili puanı, diğer öğrencilerin ödevlerini değerlendirirken elde
edeceği “değerlendirme ortalaması” ve ödevine diğer arkadaşlarının vereceği puanlardan
oluşacak “akran değerlendirme ortalaması” puanlarının aritmetik ortalaması ile ede edilir.

……………

Özgür ATAÇ
KÜTAHYA / ALTINTAŞ ŞEHİT POLİS ELVAN ÖZBAY MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.