Akdeniz Üniversitesi Marşı Beste Yarışması

Beste Yarışması
Beste Yarışması

Akdeniz Üniversitesi Marşı Beste Yarışması

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MARŞI BESTE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

I-YARIŞMANIN TÜRÜ
Akdeniz Üniversitesi Marşı beste yarışması

II-AMAÇ
Akdeniz Üniversitesi, yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde
eğitim-öğretim ve bilimsel üretimi, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlamayı,
toplumun bilgi, teknoloji, sanat, kültür ve diğer alanlardaki gereksinimlerini üst düzeyde
karşılamayı görev edinmiş bir üniversitedir.
Bu doğrultuda, Akdeniz Üniversitesini her platformda temsil edebilecek bir marş
bestelenmesi, aynı zamanda bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek ve yeni
bestecilerin yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

III-KATILIM ŞARTLARI
1- Yaş sınırı olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşları katılabilir.
2- Yarışmanın düzenlenmesinde ve seçici kurulda yer alanlar ve birinci derece akrabaları
katılamazlar.
3- Bir kişi birden fazla eserle veya birden çok kişi ortak eser ile katılabilirler.

IV-ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER
1. Eserin sözleri; Milli birlik ve beraberliği teşvik eden ve öğrenci motivasyonuna
olumlu etki sağlayacak nitelikte olmalı, eserde yıkıcı, bölücü, ötekileştirişi anlam
içeren sözler yer almamalıdır.
2. Akdeniz Üniversitesi misyon ve vizyonuna uygun, yüceltici, kolay anlaşılır ve
dilbilgisi kuralları çerçevesinde Türkçe yazılmış olmalıdır.
3. Eser koro için piyano eşlikli olacaktır.
4. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce hiçbir yerde seslendirilmemiş, ödül
kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gerekir.
5. Eser, ulusal ya da uluslararası eserlerle taklit niteliğinde benzerlik göstermemelidir.
6. Eserlerin süresi en az 2 dakika, en fazla 5 dakika olmalıdır.
7. Besteci, eserlerinin tamamen özgün olduğunu bildirmekle yükümlüdür.

V-HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1. Eser sahipleri, Finale kalan veya ödül kazanan eserlerin tüm yayın haklarının süresiz
olarak Akdeniz Üniversitesi’ne ait olacağını kabul etmiş sayılacaklar ve 5846 Sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun eser sahiplerine tanıdığı hakları talep
etmeyeceklerdir.

2. Yarışmaya katılan eser sahipleri bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş
olacaklardır.

3. Ödüller ile ilgili vergisel yükümlülük olması halinde bu yükümlülük Akdeniz
Üniversitesine ait olacaktır.

4. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar ilan edilmeden
önce hiçbir yerde yayınlanamaz.

5. Dereceye giren eser sahibi eserin işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve
yayılması konusundaki mali hakları ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan
araçlarla her türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam
ve alt ruhsatla, Akdeniz Üniversitesine devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

6. Akdeniz Üniversitesi, finalde 1. olan eserin, yayın yer ve zamanını tayin etme,
kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük değişiklikler yapma
yetkisine sahiptir.

7. Akdeniz Üniversitesi, 5. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri
işleme, süre ile sınırlı olmaksızın CD, plak, bant, kaset, video vb. şekilde çoğaltma,
yayma, süresiz olarak radyo televizyon ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital
ortam dahil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür
kurumlarına gönderme hakkına sahiptir.

8. Eserlerin sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına, eserlerin ve mali hakların, işleme,
aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere
radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya
hakları, Katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak
çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı
anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve
televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz
verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette yada herhangi bir
mecrada kullanabilme) ve satış amaçlı CD/DVD/LP yapım haklarını tam ve alt
ruhsatla Akdeniz Üniversitesine sınırsız ve süresiz devrini, ayrıca eserden
kaynaklanan fikri bir hakkın ihlali halinde bundan kaynaklanan her türlü hukuki,
mali ve cezai sorumluluğun besteci tarafından karşılayacağı hükmünü kapsar.

9. Ödül alan eserlerin bestecilerine verilecek olan ödül bedeli aynı zamanda telif
ücretidir.
Bu sebeple telif ücreti müzik eserinin sahipleri olan besteci ve söz yazarını birlikte
kapsar.
Besteci tarafından söz yazarının izninin alındığına dair belge kuruma ibraz
edilecektir.
Söz yazarları ile besteciler arasındaki işbu şartname konularına ilişkin
anlaşmalardan kurum sorumlu değildir.

VI-ESERLERİN TESLİMİ
1. Besteci, var ise eserin bilgisayarla yazılmış piyano eşlikli nota çıktısını, sözlerini, 5
beş kopya olarak,
Bir sayfadan fazla ise ciltli veya spirallenmiş biçimde (A4 boyutunda) ve istenirse
eserin kaydını içeren bir CD veya USB bellek ile beraber (Söz konusu kaydın
bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür)23 şubat 2018 tarihine kadar 5 rakam
2 harften oluşan rumuzlu bir zarf içinde: “Pınarbaşı Mahallesi, Dumlupınar
Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Antalya Devlet Konservatuvarı
Müdürlüğü, 07058 Konyaaltı / Antalya adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo
ile ya da makbuz karşılığı elden teslim eder.Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul
edilmeyecektir.
2. Besteciler her bir eser için 5 rakam 2 harften oluşan bir rumuz kullanmalıdır.
3. Birden fazla eser için ayrı ayrı rumuzlar kullanılmalıdır.
4. Yarışmaya katılan eser sahiplerinin, eserleri üzerine kendi kimliklerini belli edecek ad,
imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret koymaları yasaktır. Bu tür başvurular
değerlendirilmez.
5. Besteciler, üzerine rumuz yazılı büyük zarf içinde aşağıda yer alan:
a) 5 nüsha nota (Eserin orijinal adı yer almaksızın, üzerinde sadece rumuz yazılı)
b) 5 nüsha eserin sözleri (Eserin orijinal adı yer almaksızın, üzerinde sadece rumuz
yazılı)
c) Eserin kaydını içeren bir CD veya USB bellek ile beraber (söz konusu kaydın
bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür) notalar PDF formatında ve ses dosyası
(mp3, wav) olarak gönderilmelidir.
İsteyen aday herhangi bir nota yazım programında da eserin kaydını gönderebilir.
d)Kapalı bir zarfı (üzerinde sadece rumuz ve biyografiler ifadesi yazılı) içinde:
Besteci biyografisi,
Söz yazarı biyografisişarkı künyesi (şarkı adı-besteci-söz yazarı adları)
ġartnamenin arkasında bulunan, müdürlüğe hitaben yazılmış Ek 1 belgeyi.
Söz yazarı ile besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa her eser için
yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyecek ve sunacaklardır.
e) Finale kalan eserler üzerinde seçici kurul gerekli görülen birtakım yapısal
(prozodi, biçim ve piyano eşlik yapıları) değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

VII-YARIŞMA TAKVİMİ
Eser Son Teslimi Tarihi: 23 şubat 2018
Seçici Kurulu toplantısı: 26 şubat 2018
Finale kalacak eserlerin ilan edilmesi: 2 Mart 2018
Final: 12 Mart 2018

VIII-SEÇİÇİ KURUL
1. Seçici kurul ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere yeterli sayıda üyeden oluşur.
2. Seçici kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır.

IX-SEÇİÇİ KURUL VE İLK DEĞERLENDİRME
1. Seçici Kurul, teslim edilen tüm eserleri nota, söz ve kayıt materyalleri üzerinden
değerlendirerek, finalde yarışacak en çok 5 eseri tespit edecektir.
2. Finale kalmaya değer görülen eserlerin rumuzlarına göre kimlik zarfları Seçici Kurul
üyelerinin önünde açılır, finale kalan eserler ve besteciler belli olur.
3. Değerlendirme sonucu, (ödüllere göre sıralama yapılmadan)“Finale Kalan
Eserler” olarak bir tutanakla tespit edilir.
4. Finale kalan yapıtların Rumuzları, 2 Mart 2018 Akdeniz Üniversitesi ve Antalya
Devlet Konservatuarı Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
5. Akdeniz Üniversitesi Konservatuar Müdürlüğü tarafından belirlenen koro ve piyano
eşlikçileri ile birlikte “final” için eserlerin çalışılmasına başlanır.

X-FİNAL
1. Seçici kurul tarafından finale bırakılan 5 eser 12 Mart 2018günü Akdeniz
Üniversitesi Konservatuar Müdürlüğü tarafından belirlenen koro ve piyano
eşlikçileri ile canlı olarak seslendirilir.
2. Seçici kurul ve Onur kurulu tarafından birinciliğe layık görülen eser, davetliler
önünde belirlenerek ödülü takdim edilir.
3. Diğer 4 eserin bestecisine ise mansiyon ödülü verilir.

XI-ÖDÜL
1. Birinci olan eserin bestecisine on bin (10.000) TL
2. Finale kalan birinciden sonraki diğer dört eserin bestecilerine beş yüzer (500) TL
mansiyon ödülü net olarak verilecektir.

XII-YARIŞMA SONRASI AŞAMALAR
1- Eserlerin Geri Verilmesi
Yarışmadan sonra derece almayan eser sahipleri, yarışmanın bitimini müteakip iki (2)
ay içerisinde Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nden
tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri tarafından alırlar.
Akdeniz Üniversitesi, bu süre içinde alınmayan eserlerden sorumlu değildir.
Yarışmadan Çıkartılma
2- İş bu şartname hükümlerine uymayan katılımcılar ve eserleri yarışma dışı bırakılır.
Anlaşmazlıkların Çözülme ġekli ve Yeri
3- Yarışmacı ve Akdeniz Üniversitesi arasında doğabilecek hukuki itilaflar Antalya
Mahkemeleri’nde çözüme bağlanacaktır.
(Sorular için [email protected] veya [email protected]
başvurulabilir.)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin