AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME, ATAMA KRİTERLERİ VE PUANLAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK YÜKSELTME, ATAMA KRİTERLERİ VE PUANLAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

I. BÖLÜM

GENEL ESASLAR

A. AMAÇ

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Ahi Evran Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında akademik kadrolara başvuracak olan adaylar hakkında daha sağlıklı karar verebilmeyi sağlamak, öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak yükseltilme ve atanmalarda aranacak asgari koşulları belirlemek; başvurularla ilgili olarak rapor veren öğretim üyelerine, atamaya yetkili amir ve kurullara kolaylık ve değerlendirmelerde birliktelik sağlamak, aynı kadroya birden fazla başvurunun bulunması halinde tercihin nesnel ölçütler çerçevesinde yapılmasını sağlamak, rekabet ortamı oluşturarak öğretim üyelerinin hem kendilerinin, hem de ülkemizin bilim, teknik, kültür ve sanat alanlarında ilerlemesini sağlamak, öğretim üyelerinin özellikle temel indekslere giren dergilerde yayın yapmalarını ve yayınlarına atıf almayı hedeflemelerini teşvik etmek ve diğer taraftan, adayların kendilerini hazırlamalarını ve kendi durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak, öğretim üyelerini nitelikli akademik çalışmalara yöneltmek ve böylece seçkin öğretim üyeleri yetiştirilmesinin ilkelerini ve ölçütlerini belirlemektir.

B. KONU VE KAPSAM

Madde 2.Bu yönerge, Ahi Evran Üniversitesinde öğretim üyeliği kadrolarına yükseltilecek ve atanacak öğretim üyelerinde, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri ve bu kanunun 65. maddesi gereğince hazırlanmış olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilen koşulların yanında Ahi Evran Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliğine (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) yükseltilmek ve atanmak için başvuracak adaylar için gerekli en düşük düzeyi belirlemektedir. Asgari koşulları yerine getirmiş olmak adayların atanması gerektiği anlamına gelmez.

 

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 3.

3.1. Tanımlar

Akademik Değerlendirme Kurulu: Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuran adayların dosyalarını, bu Yönergeye göre değerlendirmek üzere, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, üyeleri Rektör tarafından belirlenen ve gerektiğinde Fen, Sosyal, Sağlık, Eğitim ve Sanat alanlarında ayrı ayrı oluşturulabilen kuruldur. Bu kurul/kurullar en az beş/beşer üyeden oluşur. Rektör gerekli gördüğü hâllerde kurul üyelerini değiştirebilir.

Puanlama Tablosu: Bu Yönerge ile belirlenen öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma işlemlerinde kullanılan Puanlama Tablolarıdır.

Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörüdür.

Senato:Ahi Evran Üniversitesi Senatosudur.

Ulusal Hakemli Dergi: Doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurul tarafından tanımlanan dergilerdir.

Üniversite: Ahi Evran Üniversitesidir.

 

4. DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 4. Akademik kadroya başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:

1.Değerlendirmeye alınacak faaliyet türleri ve bunlara ilişkin puanlama sistemi bu yönerge ile düzenlenmiştir.

2.İlan edilen Profesör, Doçent ve Yrd. Doçent (ilk defa atanacak) kadrolarına başvuran adayların dosyaları Rektör tarafından görevlendirilen ADK tarafından ön incelemeye tabi tutulur.

3. Görev süresi uzatılarak yeniden atanacak yardımcı doçentlerin dosyaları ise Dekan/Müdür teklifi ve Rektör onayı ile oluşturulan birim komisyonu tarafından ön incelemeye tabi tutulur.

4. Her aşamadaki öğretim üyesi başvurularının puan hesaplamaları ilgili komisyonlarca yapılır. İlk defa atanacak ve görev süresi uzatılarak yeniden atanacak adayların dosyaları öngörülen puan veya diğer koşullar yerine getirildikten sonra jürilere gönderilir. Bu ön değerlendirme sonrası Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük için belirlenen ölçütleri taşımayan ve belirlenen asgari puanların altında kalan başvurular jüri üyelerine gönderilmez veya bu adayların başvuruları işleme konulmaz.

5. Belirlenen ölçütler sadece ön koşuldur, bilimsel değerlendirme ise jüri üyelerince yapılır.

6. Yardımcı Doçent kadrolarına her yeniden atama (görev süresi uzatımı dahil) en çok 3 yıl süreyle yapılır.

7. Aynı bilimsel çalışmanın birden fazla kongre/konferans bildiri kitabında yayınlanması halinde bunlardan sadece en yüksek puanlı olan çalışma dikkate alınır.

8. Aynı isimli bilimsel çalışmaların (makale, bildiri, poster) puanlanmasında en yüksek puanlı olan dikkate alınır, diğerleri değerlendirmeye alınmaz.

9. Tanınırlığı yüksek olmayan bir derginin indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir.

10. Adayın kendi eserlerine yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmaz.

11. Adayın başvuru dosyasında “basıma kabul edildiğini” beyan ettiği çalışmaları için kabul yazısı gereklidir.

12. Başvuru dosyasına konacak çalışmalar, bu yönergede yer alan bilimsel faaliyetler grup sıralarına uygun düzenlenmeli ve etiketlenmelidir. Akademik yükseltilme için başvuracak öğretim elemanlarının puanlarını gösteren çizelgeyi başvuru sırasında vermeleri gerekmektedir.

13. Hiç öğretim üyesi bulunmayan ve/veya herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurumunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar veya eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamayacak şekilde yürütülebilmesine yetecek öğretim üyesinin bulunmaması durumlarında bu yönergede belirtilen atanma ölçütleri aranmaz.

14. Ders kitabı; Mesleki ve teknik eğitim, temel alanlarında değerlendirilen ve hakem kurulu tarafından incelenerek Üniversite Yönetim Kurulunca basılabileceğine karar verilmiş özgün ders kitabı veya özgün yardımcı ders kitabıdır.

15. Editörlük ve hakemlik; Aynı dergide hem editörlük hem de hakemlik söz konusu ise biri değerlendirmeye alınır.

5. YÜRÜRLÜK

Madde 5. Bu yönerge hükümleri, yönergenin AEÜ Senatosunda kabul edilip Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

6. YÜRÜTME

Madde 6. Bu yönergeyi, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

II. BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLMELERDE DEĞERLENDİRME KAPSAMINA ALINACAK FAALİYETLER VE PUANLAMA SİSTEMİ

2.SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektup ve benzeri yazılar (Yayınlanmış bir makale ile ilgili kısa yazılar, makale ile ilgili veya müteakip sayılarda yayınlanan yazılar bu kapsamda sayılır).