Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

Geleneksel yönetim anlayışı dünyada gelişen yeni ve çok boyutlu tehdit ve risklere göre sürdürülebilir değildir. Özellikle de içinde bulunduğumuz coğrafyanın sosyal, siyasal, ekonomik ve doğal krizlerle her daim karşılaşma riski olduğu düşünüldüğünde risklerin ve krizlerin isabetli ve üzerinde çalışılmış bir kamu politikasına ve yeni bir yönetim düşüncesi çerçevesine göre ele alınması gerekmektedir. Göç dalgası, deprem, sel, terör, ekonomik krizler, siyasi ve sosyal çalkantılar, siber saldırılar sonucu gündelik hayatın felç olması, çevresel krizler, nükleer ve biyolojik saldırılar gibi birçok riskle karşılaşma ihtimali artık çok daha fazladır. Bu tehdit ve fırsatlara hazırlıklı olmak için geleneksel yönetim düşüncesinin dışında yeni bir yönetim konseptine ihtiyaç vardır. Özellikle yönetişim merkezli gelişen küresel yönetim anlayışı klasik kamu yönetimi araç ve mekanizmaları ile çözülemeyecek kadar karmaşıktır. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen tehdit ve riskler çerçevesinde afet ve acil durum yönetimi tam da bu bakış açısıyla ele alınmak zorundadır.
Çok boyutlu/aktörlü karar süreçlerini içeren bu yönetim modeli; daha fazla yatay düzlemde gerçekleşen, katılımcılığı önemseyen, kamu yönetimi dışındaki sivil toplum ve özel sektörü de işin içine katan, bilgi teknolojilerine hakim, sosyal medyanın gücünü bilen ve bunu etkin kullanabilen, merkezi idare kadar yerel yönetimleri de sorumluluk sahibi kılan bir yaklaşıma sahip olmak durumundadır.
Bu beklenti ve kaygılarla Türk kamu yönetiminin yeni bir kurumu olarak kurulan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çatı bir kuruluş olarak yönetişim anlayışı ekseninde oluşturulmuştur. Multidisipliner bir anlayışa sahip afet ve acil durum yönetiminin disipliner gelişimi teorik, kavramsal ve uygulama yönleriyle görülmesi ve tartışılmasıyla ilgilidir. Yerel bir yönetişimin sağlanması anlamında bu yönetim biçiminin kurumlararası işbirliği ve koordinasyon odaklı olarak geliştirilmesi için konunun muhataplarının bilgi, tecrübe ve eleştirileriyle biraraya gelmesi disiplinin ve uygulamanın gelişimi açısından önemli görülmelidir.
Bu çalıştayda, afet ve acil durum yönetiminin yönetişim çerçevesi içinde kamu, özel sektör, sivil toplum gibi birçok farklı aktörü buluşturan bir platform olarak konunun hukuki, toplumsal, yönetsel ve psiko-sosyal boyutlarıyla ele alındığı bir akademik bir faaliyet yürütülecektir.

Konu Başlıkları
Afet ve Afet Yönetimi
Doğal ve Beşeri Afet Türleri
Acil Durum Yönetimi
Kriz Yönetimi
Afetlerle Mücadelede Risk Analizi Ve Risk Yönetimi
Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar
Afet Yönetimi ve Yönetişim
Türkiye’de Afet Yönetiminin Tarihsel şimi
Türkiye’nin Afet Yönetimi Politikaları ve Yasal Düzenlemeler
Türkiye Afet Acil Müdahale Planı (TAMP)
Afet Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Bir Kamu Politikası Olarak Afet Yönetimi
Yönetsel Bir Süreç Olarak Afet Yönetimi
Afet Yönetimi ve Kurumlar
Haberleşme, Hizmet ve Lojistik Yönetimi
Afet Yönetimi ve Yerel Yönetimler
Dünya’da Afet Ve Acil Durum Yönetimi Konusundaki Gelişmeler
Afet Yönetiminde Uluslararası Kuruluşlar
Dünya’da Afet Yönetim Modelleri
Afet Yönetimi ve Elektronik Uygulamalar (TABB Türkiye Afet Bilgi Bankası, Deprem Bilgi Bankası)
Afet Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşları