Adli Tıp Yaz Okulu LİSE ÖĞRENCİLERİ

Tarih: 27 Haziran 2011 – 15 Temmuz 2011

Yaz Okulu Kodu: YO-ADLİ/B

Adli Tıp Öğretim Üyeleri ve Elemanları:
Adli Bilimler Enstitüsü Öğr. Üyeleri

Tarih: 27 Haziran 2011 – 15 Temmuz 2011
Ücret: 850 TL

Kontenjan: 21
Kampüs: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

• Bu iz kimin?
• Suç nedir?
• Ceza nedir?
• Entomoloji nedir?
• Ceza mahkemesi kimlerden oluşur?
• Mikro organizmaların oluşumu
• Çocuk ve medeni haklar
• Olay yeri inceleme kavramı
• Delil nedir? Nasıl toplanır?
• Zehir bilimine giriş
• Adli toksikoloji

I.Hafta

GÜN ZAMAN KONU – AMAÇ AKTİVİTE
1. GÜN
PZT
Sabah Üniversitenin Tanıtımı Merkez kampüs aktiviteleri
Öğleden
Sonra
Adli Tıp Enstitüsü’nün Tanıtımı
Fen, Sosyal ve Tıp Anabilim Dallarının fonksiyonları
Tanışma
Öğrenci yaka kartlarının dağıtımı
Programın tanıtımı
Kurallar, gruplar, dersler
Laboratuvar Teorik ve pratik uygulama hakkında genel bilgilendirme
2. GÜN
SALI
Sabah Suç ve ceza kavramlarının tanımlanması, bir ülkenin ceza hukukuna neden ihtiyaç duyduğunun ceza yargılamasını oluşturan kişi ve kurumların özelliklerinin ceza yargılamasında bilirkişiliğin ve adli bilimlerin yerinin öneminin ve gerekliliğinin açıklanması Örnek olgular ve basına yansıyan davalar üzerinden konuların açıklanması ve tanımların oluşturması yapılacak.
Öğleden
Sonra
Adalet ve haksızlık kavramları
Suç nedir? Ceza nedir?
Ceza kanunlarına neden ihtiyacımız var?
Ceza mahkemesi kimlerden oluşur?
Hakim, Savcı, Avukat, Mağdur, Sanık
Ceza mahkemesinin görevi nedir?
Ceza mahkemelerince gerçekleştirilen yargılamada adli bilimlerin yeri?
Bilirkişi kimdir? Görevi nedir?
Mahkeme simülasyonu üzerinden tüm kavramların açıklanması ve örnek bir yargılama yapılarak uygulamalı olarak açıklanması
3. GÜN
ÇARŞ
Sabah Mikroorganizmaların Adli Tıp amaçlı kullanımı.
Besin zehirlenmesi ve mikoorganizmalar.
Mikroorganizmaların boyaması ve mikroskop ile gösterilmesi.

Mikrobiyoloji laboratuarındaki cihazların tanıtımı ve uygulaması

Besin zehirlenmesinde Laboratuar uygulaması. Tartışma ve çıkarım

Öğleden
Sonra
Entomoloji nedir?
Böceklerin adli bilimlerde açısından önemi ve yeri.
Böcek larvalarının tıbbi amaçlı kullanımı.
Böceklerin yaşam döngüsünün laboratuar ortamında gösterilmesi.
Larvaların tıbbi amaçlı kullanımına yönelik video ve bilgisayar destekli gösterimi.
4. GÜN
PERŞ
Sabah Adli Davranış Bilimleri:
Suçlu profili
Yalan makinesi
Rehine pazarlığı
Görgü tanıklığı
Olgua örnekleri üzerinden tartışma
Öğleden
Sonra
Çocuk ve Medeni Haklar
Çocuğun medeni hakları
Çocuk ve aile
Çocuk ve toplum
Çeşitli olgular
Oyunlar
Video gösterisi
5. GÜN
CUMA
Sabah Flört saldırıları:
Özel ilişkilerde sınırların önemi
Yasal düzenleme
Böyle bir saldırıdan nasıl korunulur?
Böyle bir saldırıya maruz kalındığında neler yapılmalı?
Bu tür saldırıları besleyen kültürel ve sosyal faktörlerin incelenmesi
Flört saldırıları ile ilgili hazırlanan senaryolar üzerinden  öğrencilerin bakış açılarının belirlenmesi ve tartışılması,
Önyargıları besleyen gazete haberleri, reklam, dizi ve sinema filmlerinin incelenmesi,
Öğleden
Sonra
 

Çocuk istismarı ve ihmali:
İhmal nedir? İstismar çeşitleri nelerdir? İstismar edenler kimdir? İstismara maruz kalan çocukların özellikleri nelerdir?
Kişisel sınırlarımızın önemi nedir ve sınırlarımızı nasıl belirleriz?
“Hayır” demenin önemi
Yetişkinlerin istismarından çocuklar kendilerini nasıl koruyabilir?
Yetişkinin zarar verici davranışı ile karşılaştığında çocuk ne yapmalıdır?

 

Çalışma gruplarının oluşturulması,
Farklı istismar türleri ve ihmal için hazırlanan senaryolar üzerinden  öğrencilerin çocuk istismarı konusunda ki bakış açılarının belirlenmesi ve tartışılması,
Çember oyunu ile kişisel sınırların vurgulanması,
Drama çalışmaları ile “hayır”ın öneminin anlatılması

II. Hafta

GÜN           ZAMAN KONU – AMAÇ AKTİVİTE
1. GÜN
PZT
Sabah Olay yeri inceleme kavramına giriş
Neden araştırıyoruz,  bize kazandırdıkları, küçük ipuçları bizleri nereye götürür? Suçluların yakalanmasında iz ve ipuçlarını nasıl kullanırız.
Küçük dedektifler iz peşinde

görsel sunum

Türkiye ve dünya ile ilgili olgu sunumları

Öğleden
Sonra
Delil nedir? Nasıl toplanır? Delil ne işe yarar? Adli Fen Bilimlerinde deliller ne amaçla ve nasıl çalışılır, hangi deliller hangi laboratuarlarda çalışılır? Ayrıca çocuklara kendi topladıkları delillerin farklı laboratuvarda çıkacakları yolculuğu nasıl takip edecekleri anlatılacaktır. Olay yeri ile ilgili bir senaryo sahnesi yaratılarak; öğrencilere biyolojik ve DNA analizi, belge incelemesi, ses kayıt analizi, kimyasal ve toksikolojik inceleme için olay yeri incelemesi yaptırılarak delil toplattırılacaktır.
2. GÜN
SALI
Sabah Zehir Bilimine Giriş ve Adli Toksikoloji

Adli Örneklerin laboratuara girişi
Etik kurallar

Adli toksikoloji laboratuarının yerinde tanıtılması;
Kullanılan sarf malzemeleri ve cihazlar, yapılan analizler
Laboratuar Güvenliği

Toksikoloji ile ilgili ilk deneyimler
zehir, doz ve zehirlenme

Sunum

Öğleden
Sonra
Olgulara göre, olay yerinden alınacak delillerin laboratuara getirilmesi, kayıt ve dağıtım işlemleri
Örnek Hazırlama
Analiz Teknikleri,
Olay yeri senaryosu kapsamında uygulama

Sunum

3. GÜN
ÇARŞ
Sabah Laboratuara gelen örnekte ne aranır?
Alkol
Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler
İlaç vb.
Örnek Hazırlama, Analiz,
laboratuar test sonuçlarının yazımı
Öğleden
Sonra
Sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması.  

Uygulama

4. GÜN
PERŞ
Sabah  

DNA molekülünün yapısı,

DNA Polimorfizmi

DNA’nın  Adli Bilimlere katkısı

Maket ve slaytlar eşliğinde DNA’nın üç boyutlu yapısı ve kendini kopyalaması anlatılacaktır.

Örnekler ile DNA düzeyinde  bireysel farklılıklar ve adli bilimlerde bu farklılıktan nasıl yararlanıldığı anlatılarak daha sonra yapılacak laboratuar çalışmaları için alt yapı oluşturulacaktır .

Biyolojik delil, genetik kimliklendirme, annelik-babalık tayini kavramları örnekler ve slaytlar kullanılarak irdelenecektir

Öğleden
Sonra
 

Adli DNA Laboratuvarı

Biyolojik Delilin Adli DNA Laboratuvarına Kabulü

Öğrenci laboratuara girmeden önce laboratuarın tanıtılması ve labratuvar kuralları, labratuvarda kişi güvenliği,  deneylerin güvenliği, labratuvar riskleri, laboratuvar cihazları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Hazırlanan bir senaryo kapsamında, öğrencilere görevler verilerek olay yerinden toplanmış biyolojik materyallerin laboratuvara kabulü sağlanacaktır. Daha sonraki laboratuar çalışmalarında bu materyaller kullanılacaktır

5. GÜN
CUMA
Sabah  

Biyolojik Delilin Sorgulanması

DNA’nın hücreden çıkarılması

DNA’nın  görüntülenmesi 
(Aagaroz jel elekroforezi)

Bu ne lekesidir ve bu leke insana mı aittir sorularının yanıtı, öğrenciye deney yaptırılarak irdelenecektir.

DNA hücre içinden nasıl çıkarıldığı, amacı temel prensipleri anlatıldıktan sonra uygulama yaptırılacaktır.

Katılımcılara agaroz jel hazırlatılarak, elekroforez uygulaması yaptırılacaktır.

Öğleden
Sonra
 

DNA Çoğaltılması (PCR)

DNA’nın görüntülenmesi (Kapiller elektroforez)

Sonuçların Değerlendirilmesi

Laboratuar ortamında istenilen DNA bölgelerinin çoğaltılma işlemi gerçekleştirilecektir.

Çoğaltılan DNA parçacıklarının genetik analizör ile görüntülenmesi ve iki kişinin DNA’sının  karşılaştırılması yapılacaktır.

İki gün boyunca yapılan çalışmaların sonuçları rapor hazırlanarak değerlendirilecektir.

III. Hafta

GÜN ZAMAN KONU – AMAÇ AKTİVİTE
1. GÜN
PZT
Sabah  

Mikroskopiye giriş

Mikroskop çeşitleri

Toprak, cam, boya ve metal örneklerin incelenmesi

Mikroskop- Adli Bilimler- Kriminalistik –Delil kavramları üzerinde durularak bu bağlamda mikroskopların delil değerlendiril-mesindeki yeri ve önemi anlatılacaktır.

Stereo, Polarize Işık Mikroskopları ve Taramalı Elektron Mikroskobu hakkında grubun seviyesine göre bilgi verilecektir.

Stereo Mikroskop ile toprak, cam, boya ve metal örneklerin incelenmesi deneyle anlatılacak.

Öğleden
Sonra
 

Kıl, lif örneklerin incelenmesi

Stereo ve Polarize ışık mikroskoplarında pratik laboratuvar uygulaması

Polarize Işık Mikroskop ile kıl, lif örneklerin incelenmesi deneyle anlatılacak.

Öğrencilerden hazırlanan bir karışım içinde hangi maddelerin olduğunu stereo mikroskop ile bulması istenecek. Kendi saç örneklerini polarize ışık mikroskobunda inceleyerek farklı saç-kıl ile karşılaştırma yapması istenecek.

2. GÜN
SALI
Sabah Ses ve sesin oluşumu: Ülkemizde eğitimi her zaman sınırlı verilen ses ve işitmenin nasıl oluştuğu genel olarak irdelenecektir.

İşitme sistemimiz, duyma ve algılama: Ses ve işitmenin sorgulanarak, ondan yararlanma ve korunmasını sağlayacak bilgilerin aktarımı sağlanacaktır.

Sulu dalga tepsisi ve ses çıkan gereçlerle sesin dalga formu özellikleri deneyimlenecek.

Çocuklar için hazırlanan video belgesel ve ses çıkaran gereçlerle uygulama yapılacaktır. İşitme sistemi yanılgıları deneyleri yapılacaktır.

Öğleden
Sonra
Ses ve gürültü, etkileri, ölçümleri: Ses ve gürültü ayrımı, gürültünün etkileri, gürültü ve yüksek sesten korunma bilgileri verilecektir.

 

Adli Ses ve Görüntü incelemeleri: Yukarıda irdelenen konular, Adli Ses ve Görüntü konusuna bağlanarak, incelemelerin nasıl yapıldığı, uygulamalarla görsel ve işitsel olarak verilecektir.

Holografik ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş ses ve gürültü arşiv kayıtları üzerine gürültünün ne olduğu üzerine tartışmalar ve ölçüm cihazıyla ölçümler.

Katılımcılardan alınan ses ve görüntü örneklerinin, bilgisayar yazılımlarıyla, görsel ve işitsel olarak anında incelemeleri

3. GÜN
ÇARŞ
Sabah

Hasta hakları, aydınlatılmış onam Ölümün tanım ve tanısı, beyin ölümü, yalancı ölüm, bitkisel yaşam Adli boyutu olan ölümler
Adli ve tıbbi otopsinin önemi

Öğrenci katılımlı yapılandırılmış senaryo canlandırması
Öğleden
Sonra
Adli Antropoloji
Kemikler bize ne söyler?
Yaş, cinsiyet, ölüm sebebinin belirlenmesinde antropolojinin yeri
Kemik örnekleri üzerinden problem oluşturma
Tartışma ve çıkarım
4. GÜN
PERŞ
Sabah Adli Diş Hekimliği
Diş ve diş yapısına genel bakış
Dişlerden yaş, cinsiyet tayini
Kitlesel kazalarda dişlerden kimlik tespiti
Isırık izi analizleri ile suçluların tespiti
Slayt ve şemalarla anlatım
Kafatası ve diş kalıpları üzerinde dişlerin tanıtımı
Tartışma ve çıkarım
Öğleden
Sonra
Yazı nedir?  Yazının oluşumu ve gelişimi, yazımızı ve imzamızı tanıyalım

İmza ve belgelerdeki değişim ve farklılaşımlarla ilgili olgu çözümü

Kendi yazıları ve arkadaşlarının yazılarındaki özellikleri ayırt etme uygulaması

Laboratuarda örnekler üzerinden yazı, imza kalem ve mürekkeplerle ilgili denemeler

5. GÜN
CUMA
Sabah Bu iz kimin?
Parmak izi
Ayakkabı izi
Diğer izler
Uygulamalı olarak parmak izinin ve diğer izlerin tespiti ve karşılaştırılması
Öğleden
Sonra
GENEL DEĞERLENDİRME ANKET UYGULAMASI
HATIRA CD’NİN VERİLMESİ
VEDALAŞMA

 

Ücret: 850 TL