ADIYAMAN AKTİF YAŞAM MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

ADIYAMAN AKTİF YAŞAM MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
1. Yarışmanın Konusu ve Amacı
Türkiye Cumhuriyeti’nin asli vatandaşları olan engellilerin toplumla kaynaştırılmaları;
eğitimde fırsat eşitliğinin engelliler için gerçekleştirilmesi; devlete, topluma ve ailesine
bağımlı olmaktan çıkarılarak iş ve meslek sahibi olmalarının sağlanması; üreten ve bağımsız
bireyler olarak kendileri ile ve toplumla barışık şekilde yaşamaları için gerekli sosyalkültürel-sanatsal ve sportif aktivitelere katılabilmelerinin örgütlenmesi ve ailelerinin yaşadıkları zorlukların azaltılması için aktif yaşam merkezi yapılması yarışmanın amacıdır.
Bu amacın ilk etabı olarak Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi yarışmaya çıkarılmıştır.
Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile
yayınlanan “Mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve
bölge planlama ve güzel sanat eserleri yarışmaları yönetmeliği” usullerince günün mimarlık,
mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere
varmak ve güzel sanatları teşvik amacıyla açılmıştır.

2. Yarışmanın Türü ve Şekli
Ulusal, serbest katılımlı, tek aşamalı mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

3. Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
a) TMMOB üyesi Mimar olmak,
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden
akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
e) Yarışma Şartnamesi’nde öngörülen özel koşullara uymak,
f) İDARE’ce satışa sunulan Şartnameyi satın alıp, isim, adreslerini ve e posta adreslerini
yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (e posta adresine yapılan bildirimler geçerlidir.)
g) Yarışmayı açan idarede ve yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında
olmamak.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış
sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek
odasına bildirilir.

4. Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri
Ahmet Zahteroğulları(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı)
Dr. Aylin ÇİFTÇİ (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü)
Hulusi Armağan Yıldırım (Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanı)
Hüseyin Şahin (Uzm. Pedagog ve Psikolog)

Asli Jüri Üyeleri
Hasan Özbay/Juri Başkanı (Y.Mimar)
Mete Öz (Mimar)
Orhan Hacıhasanoğlu (Prof.Dr. Mimar)
Osman Tutal (Doç.Dr. Mimar)
Fatih Altınok (İnşaat Mühendisi)

Yedek Jüri Üyeleri
Ömer Ozan Erkal (Y.Mimar)
Günay Erdem (Y.Mimar)
Emrah Cem Tozlu (İnşaat Mühendisi)

Raportörler
Hilal Karagöz (Mimar – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)
Hüseyin Karadağ (İnş. Yük. Müh. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)
Leyla ERDEM (Raportör Yrd.)

5. İdare İletişim Bilgileri
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A Kat:15 06510 Çankaya /
ANKARA
Tel: 0312) 705 70 00 – 01 – 02 – 03 Fax: (0312) 705 70 50

6. Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
1/1000 Ölçekli Halihazır Harita
Yarışma Alanına İlişkin Plankote
Yarışma Alanına Ait Fotoğraflar
Sözleşme Örneği
Meteoroloji Verileri
Zemin İnceleme Raporu
İlgili Yönetmeliklere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının www.aile.gov.tr adresi
(Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat bölümünden ulaşılabilir.)

7. Yarışmacılardan İstenenler

A.Projelerde Aranacak Nitelikler
Maliyete esas toplam alanı olan 18.300 m² alanın % 10 değişim sınırları
aşılmayacaktır. Toplam inşaat alanı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Alan ölçüleri, teklif edilen yapının veya yapıların dış ölçüleri esas alınarak
hesaplanacaktır.

Kat yükseklikleri için emsal söz konusu değildir.
Balkon üstü örtülü teraslar ile peyzaj elemanları alan hesabına dahil edilmeyecektir.
Yarışmaya teklif edilen projelerin eşit şartlarda (toplam inşaat alanının aşılmaması)
kıyaslanabilmesi için ihtiyaç programında belirtildiği halde teklif projesinde yer
verilmeyen mahaller bulunduğu takdirde, değerlendirme çalışmaları esnasında jüri
tarafından aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.
Teklif projesinde yer verilmeyen mahallerin net alanları toplamı bulunacak; bu
miktara, servis mahalleri ve duvarlar için kabul edilen, ihtiyaç programında belirtilen
sirkülasyon oranları ilave edilerek bu mahallerin (brüt) m² toplam alanları
bulunacaktır. Teklif projenin toplam alanına; yer verilmeyen alanların ilavesi
yapılarak projeler bu alan üzerinden değerlendirilecektir.

B.İstenilen çizimlerin sayısı, ölçek ve çizim teknikleri

1.Vaziyet Planı:
Vaziyet Planı 1/500 ölçekli çizilecektir. (Eşyükselti eğrileri gösterilecektir)
Vaziyet planı, pafta üzerinde kuzey yönü yukarıda kalacak şekilde (verilen plankote
paftasındaki gibi) düzenlenecektir.
Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü işaretleri aynı yerde ve toplu olarak
gösterilecektir.
Mevcut durum (hudut, yol, vb.) imar hatları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı
teknikte çizilecektir.
Bloklar harflendirilecek ve yüksek bloklar yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle
belirtilecektir.
Blokların üzerine kat adetleri yazılacaktır. Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat
alanı verilecektir.
Blokların yol ve komşu hudutlara uzaklıkları ölçülendirilecektir.
Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi giriş kotu +0.00 alınarak yapı veya yapı blokları
kotlandırılacak ve arazi kotlarına bağlanacaktır.
Otopark alanları gösterilecektir.
Şev, istinat duvarı, rampa ve basamakların başlangıç ve bitiş noktaları, alt ve üst kotlar
plankotede röper kotuna göre kotlandırılacaktır.

2.PLANLAR:
Bütün kat planları 1/200 ölçeğinde çizilecektir.
Planlar, paftalar üzerinde kuzey yönü yukarıda kalacak şekilde düzenlenecektir.
Dış ölçüler dıştan bina cephesine doğru,
1.Çizgide taşıyıcı aksları,
2. Çizgide blok ölçüsü,
olmak üzere düzenlenecektir.
Bloklar harflendirilecektir ve içerdikleri ünitelerin isimleri dış ölçü çizgileri civarına
yazılacaktır.
Her kat planının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü bakış yönleri ile
gösterilecektir.
Dilatasyonlar her katta gösterilecektir.
Her mahallin içine ismi yazılacaktır.
İnşai elemanlar (kolon, perde, duvar, pano, camlı bölme vs…) ve bina ayırım
elemanları ayrı çizim tekniği ile gösterilecektir.
Merdiven ve rampaların çıkış okları, rampaların meyilleri başlangıç ve bitiş noktaları
ile ara bağlantılar varsa bu noktaların kotları yazılacaktır.

Gerek görülen hacimler ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun tefriş
edilecektir.
Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi giriş kotu ± 0.00 kabul edilerek, döşemelerdeki bütün
kot farklılıklarına ait değerler yazılacaktır. Diğer girişler isimlendirilecek ve ± 0.00
kotuna göre kotlandırılacaktır.
Zemin kat planlarında çevre tanzimi (tretuvar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.)
gerektiği kadar işlenecektir. Kuranglezler belirtilecektir.
Her katın alanı ilgili planın altına yazılacaktır.
3. KESİTLER
Kesitler 1/200 ölçekte çizilecektir.
Her bloktan, yapının konstrüktif özelliği ve değişkenliği olan yerlerinden ve
olabildiğince çok bilgi verecek şekilde gerekli sayıda kesit çizilecektir. Kuranglezler
çizilecektir.
Yapının inşai ve dekoratif elemanları ayrı çizim tekniği ile gösterilecektir.
Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi girişi Kotu ± 0.00 alınarak farklı yükseklikteki bütün
döşemeler kotlandırılacaktır.
Bir ölçü çizgisi üzerinde kat yükseklikleri verilecektir.
Gerekli kotlar verilecektir.
Kesit düzlemi arkasında kalan, görünen kısımlar ayrı çizim tekniği ile gösterilecektir.
4.GÖRÜNÜŞLER
Görünüşler 1/200 ölçeğinde çizilecektir.
Yapı tek blok ise dört görünüşü çizilecektir. Birkaç bloktan müteşekkil ise, yapının
mimarisini ifade edecek görünüşler ayrıca çizilecektir.
Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilecek ve
kotlandırılacaktır.
Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmı dış hatları kesik çizgilerle belirtilecektir.
5.MAKET
1/500 ölçekli olacaktır. Şartname ekindeki 1/500 ölçekli plankotede gösterilen maket
sınırına uyulacaktır.
Renk ve teknik serbesttir.
6. PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ
Projelerin çiziminde kullanılacak kâğıdın cinsi, çizim tekniği ve renk kullanımı serbesttir.
Sergileme kolaylığı bakımından tüm paftalar aynı boyutta olacaktır. Yarışmacılar,
sunumlarını en fazla 4 adet yatay olarak kullanılmış A0 (84X118 cm.) paftada
düzenlemelidirler. Bu paftaların sert bir malzeme üzerine aplike edilerek teslim edilmesi
gerekmektedir. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftaların, sağ alt köşelerinde paftanın
asma şemasında yeri belirtilecektir Proje ile ilgili gerekli açıklamalar, paftaların üzerinde
yazılacak ve Mimari Açıklama Raporunda yer alacaktır. Mimari ve Mühendislik Açıklama
Raporları A4 boyutunda basılı olarak teslim edilecektir. Ayrıca projeler A3 boyutunda dosya
halinde teslim edilecektir. Yarışmacılar, hazırlanan bütün paftaları DOC, PDF, JPEG veya
TIFF formatında (en az 300 dpi çözünürlükte) kaydederek CD ortamında da teslim
edeceklerdir.

C. Projelere eklenecek raporlar
1.Mimari Açıklama Raporu:
Verilen kesin ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve
değerlendirilişi belirtilir, ayrıca şemalarla açıklama yapılabilir. Tasarımı etkilediği düşünülen
malzeme kararları belirtilecektir.
Bu raporda ayrıca ilk yapım ve işletme maliyetleri ile ilgili açıklamalar yapılar. Maliyet ve
tasarım ilişkileri açıklanır.
2.İnşaat Mühendislik Hizmetleri Raporu:
İnşaat mühendisliği raporunda, yapı için teklif edilen taşıyıcı sistemin seçiminde göz önüne
alınan mühendislik, mimarlık ve ekonomi faktörleri belirtilecektir. Rapora, 1/200 ölçeğinde
aydıngere basılmış, yapının zemin kat tavanı strüktür planlarında dilatasyon derzleri
gösterilecek ve sebepleri izah edilecektir. Pafta boyutu A0 VEYA A1 olarak alınacaktır.
3. Makine tesisat raporunda, makine mühendislik hizmetleri ile ilgili ısıtma, soğutma, sıhhi,
yangın önleme tesisatı ve diğer tesisat sistemleri hakkında gerekli bilgi verilecektir.
4. Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Raporu:
Elektrik Mühendisliği hizmetleri ile ilgili raporda, aydınlatma, kuvvetli akım, zayıf akım,
yedek güç kaynağı, telefon, bilgisayar ve diğer iletişim sistemleri, yangın alarmı ile ilgili
bağlantılar ve diğer tesisat sistemleri gerekli şekilde açıklanacaktır.
8. Yer Görme Zorunluluğu
Yer görme zorunluluğu yoktur.
9. Projelere Eklenecek Zarflar
9.1.Kimlik Zarfı
Proje ile aynı rumuzu taşıyacak zarfın üzerine “Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi Mimari Proje
Yarışması Kimlik Zarfı” yazılacak ve zarfın içine Ek’teki kimlik belgesi doldurulacak;
yarışmacıların yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini, adını, soyadını, adreslerini mezun
oldukları okul ve diploma numaralarını bildirir kendi imzalarını taşıyan belge konulacaktır.
Ayrıca bulundukları meslek odasında alacakları yarışmacıya ait üye tanıtım belgesi aynı
zarfın içine konacaktır. Ödül alamadıkları halde kimlik zarfının açılmasını isteyen
yarışmacılar zarfın üzerine “AÇILABİLİR” ibaresini yazacaklardır.
9.2.Yazışma Zarfı
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi Mimari Proje
Yarışması Yazışma Zarfı” yazılacaktır. Zarfın içine herhangi bir firma ya da kişi ismi
belirtilmeksizin, yalnızca yarışmacılara ait adres konulacaktır.
10. Yarışmadan Çıkarma
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa da geçirilmek kaydıyla
yarışmadan çıkarılır.

 Projenin herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması.
 Bu yarışma şartnamesinin üçüncü maddesinde belirtilen yarışmaya katılma koşullarına
uymaması.
 Kimlik zarfının ve içindeki belgelerin bulunmaması.
11. Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı : 9 Eylül 2013
Sorular için son gün : 25 Eylül 2013
Cevaplar için son gün:30 Eylül 2013
Teslim tarihi : 26 Kasım 2013
Jüri değerlendirme : 6 Aralık 2013
Sonuçların İlanı : Ayrıca duyurulacaktır.
Ödül Töreni ve Kolokyum: Ayrıca duyurulacaktır.
12. Sorular ve Cevaplar
Yarışmacılar en geç 25 Eylül 2013 günü saat 17.00’ye kadar yarışma raportörlüğünün
(aktifyasam@aile.gov.tr) elektronik posta adresine ulaşacak şekilde yarışma ile ilgili
sorularını jüriye yazılı olarak sorabilirler. Cevaplar 30 Eylül 2013 günü saat 17.00’ye kadar
yarışmacılara elektronik posta yolu ile gönderilecektir. Ayrıca tüm soru ve cevaplar web
ortamında www.eyh.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
13. Rumuzlar ve Ambalaj Esasları
Projeler, yarışma koordinatörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim
edilecektir. Tüm paftaların, maketin, raporların her sayfasının, ambalajların ve zarfların sağ
üst köşesine, beş (5) rakamlı, 1×4 cm. boyutunda bir rumuz yazılacaktır.
Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile “T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A
Kat:15 06510 Çankaya / ANKARA ” ibaresi yazılacaktır.
14. Projelerin Teslim Yeri ve Şartları
Yarışma projeleri, 26 Kasım 2013 günü saat 19.00’a kadar tek ambalaj içinde “Adıyaman
Aktif Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması”Raportörlüğü’nün T.C. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı / Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu Söğütözü
Mahallesi 2177. Sokak No:10/A Kat:15 06510 Çankaya / ANKARA adresine imza karşılığı
elden ya da kargo ile gönderilecektir. Kargoyla gelen projelerden 28 Kasım 2013 günü, saat
17.00’den sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaklardır. Ambalajların üzerine 5
rakamlı rumuz, adres ve ” Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” başlığı
konulacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.
15. Sergi ve Kolokyum
Sergi, ödül töreni ve kolokyum tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır. Yarışmaya katılanlar,
eserlerin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserlerinin yer almasını

kabul ederler. Yarışmaya katılan tüm projeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca on gün
süreyle sergilenecektir. Serginin son günü kolokyum düzenlenecektir.
16. Projelerin Yayımlanması
Derece, mansiyon ve satınalma kazanan projelere ait her türlü fikri haklar projenin
müelliflerine aittir. Projeler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yayınlarında kullanılabilir.
Şartname alan yarışmacılar bunu onaylamış sayılırlar.
17. Projelerin Geri Verilme Şekli
Ödül almayan proje sahipleri veya yasal vekilleri, projelerini ve eklerini Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden serginin bitimini
izleyen bir ay içerisinde alabileceklerdir. Bu süre içinde alınmayan proje ve eklerinden, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumlu değildir.
18. Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli
Değerlendirme çalışmalarının bitiminde, imzalı tutanak ve raporlar Jüri Başkanı tarafından
yarışmayı açan İdare’nin yetkilisine verilecektir. İdare, yarışmanın sonucunu Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasında (www.eyh.gov.tr) ve ilgili meslek odalarının
yayın organlarında duyuracaktır. Jüri değerlendirme toplantılarının tüm tutanakları, Seçici
Kurul raporları ve üyelerin bireysel raporları, tüm yarışmacılara gönderilecektir.
19. Ödüller ve Ödeme Şekli
1.Ödül: 35.000 TL
2. Ödül: 30.000 TL
3. Ödül: 25.000 TL
1.Mansiyon:15.000 TL
2.Mansiyon:15.000 TL
3. Mansiyon: 15.000 TL
4. Mansiyon: 15.000 TL
5. Mansiyon: 15.000 TL
Satınalma: Juri emrine satınalma olarak 25.000 TL. ayrılmıştır.
Yukarıda belirtilen Ödüller, İdarece, en geç yarışma sonucunun Resmi Gazete’de
yayımlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine net olarak
ödenecektir.
20. Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri
Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına dek geçecek süre içinde İdare ile
yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma
sağlanamaması halinde Ankara Mahkemelerinde çözümlenecektir. Ödül alan projelere ait her
türlü fikri haklarda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
21. İşin Nasıl Verileceği
Bakanlık, uygulama projelerini birinciliği kazanan proje sahibine yaptıracaktır. Mesleki
kontrollük hizmetleri, yarışma yönetmeliği esasları çerçevesinde yaptırılır. Uygulama

projelerine başlanılması, proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve bütçede yer alması
halinde mümkündür. Proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve bütçede yer almaması
halinde ise, Bakanlık Uygulama Projelerini yaptırmamakta serbest kalacak, proje ödeneği
yıllık yatırım programında ve bütçede yer aldığı takdirde ihtiyaç programı projenin yeniden
düzenlenmesini gerektirecek ölçüde değişmemiş ise uygulama bu şartname ekleri
hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibini 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22. Maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre
yaptıracaktır.
İdare, elde edeceği projenin sahibine Mimarlık ve Mühendislik (PİD) işlerinin ücretini
Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri şartnamesi ve bu yarışma şartnamesinin V/A maddesi
esaslarına göre bulunacak birinci ödülü kazanan projenin metrekare alanı ile yapı yaklaşık
birim metrekare alanı ile yapı yaklaşık birim m² maliyeti (IV. Sınıf C grubuna ait TL/m²) ile
bulunan toplam bina maliyeti esas alınarak mimari proje hizmetleri IV. Sınıf Statik Proje
hizmetleri V. Sınıf, Makine ve Elektrik Mühendisliği IV. Sınıf olarak Mimarlık Mühendislik
hizmetleri şartnamesindeki esaslara göre öder. Alt yapı ve Peyzaj proje hizmetlerinin bedelleri
piyasa fiyat araştırması yapılarak ayrıca eklenecektir. İstenmesi halinde dekorasyon projesi
ayrıca proje müellifine bedeli karşılığında yaptırılabilecektir.
Mesleki kontrollük hizmetlerinin ücreti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mimarlık ve
Mühendislik hizmetleri şartnamesine göre Mimarlık ve Mühendislik sınıfları üzerinden
hesaplanır.