Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel İlanı Yayını

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Termodinamik Profesör 1 1 Isı pompasının konutsal ısıtma ve gıda alanında uygulamaları ile iki fazlı akış problemleri konularında çalışmaları olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji Doçent 1 1 Tıbbi bitkilerin invitro kültür protokollerinin geliştirilmesi, sekonder metabolitlerinin ve biyolojik aktivitelerinin tespiti üzerine çalışmaları olmak
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Doçent 1 1 Tarımsal Biyoteknoloji alanında Doçentliğini almış olmak, Tahıllar ve baklagillerde moleküler çalışmaları olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Doçent 1 1 Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahında Doçentliğini almış olmak. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği ile capsaicin konusunda çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 5 1 İmparatorAugustus dönemi Roma devlet ve eyalet yönetimi ve küçük asya eyaleti konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olup, heyelan duyarlılık haritaları üretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Beyin tümörleri ve epilepsi,  mikrovasküler anastomoz ve fiber diseksiyon konularında çalışmaları olmak. Parkinson, epilepsi ve diğer hareket hastalıkları konusunda cerrahi deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Polikistik över sendromu, prostat kanseri ve antioksidan enzim kodlayan genler ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Diyaliz hastalarında atrial elektromekanik ileti zamanı ve idyopatik soğuk aglütinin hastalığı hakkında çalışmaları olmak

Yayımlanma Tarihi ve Yeri: 31.08.2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete

Başvuru Tarihleri: 31.08.2018-14.09.2018