90.Yılında Lozan Makale Yarışması

İNÖNÜ VAKFI
VE
ÇANKAYA BELEDİYESİ’NİN
ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN

90. YILINDA LOZAN
KONULU MAKALE YARIŞMASI
29 Ekim 2013

YARIŞMA
KOŞULLARI

ADRES:
İNÖNÜ VAKFI Pembe Köşk Konut Sitesi, Şehit Ersan Cad. B-1 Blok Da.: 2
No. 14 Çankaya, 06680 ANKARA
Tel: (0312) 428 18 41
Belgegeçer: (0312) 427 15 26
Elektronik Posta: inonuvakfi@ismetinonu.org.tr
İnternet Adresi: www.ismetinonu.org.tr

I. BÖLÜM
AMAÇ VE KONU
AMAÇ
Lozan Barış Antlaşması’nın Türkiye’nin bağımsızlığının tescilindeki rolünün ve öneminin genç akademisyenlerin yaptığı bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılmasını sağlamak.
KONU
Lozan Konferansı ve bu konferans sonrasında imzalanan barış antlaşmasına ilişkin bilimsel araştırma ve incelemeler.

II. BÖLÜM
YARIŞMAYA KATILACAK ESERLER VE
ESER SAHİPLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

A. Eser Sahiplerinde Aranacak Nitelikler
“90. Yılında Lozan” konulu yarışmaya üniversitelerde öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.
B. Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Nitelikler
1. Eser dili Türkçedir.
2. Eserlerin yöntemi, yaklaşımı, bilimsel veri ve sonuçları özgün olmalıdır.
3. Eserler, yazarın tüm tanıtıcı bilgilerini (unvan, öğrenim gördüğü kurum, öğrenci olduğuna dair belge, haberleşme adresi, telefon, elektronik posta) içeren ekteki katılım formuyla birlikte, yazarın isminin belirtilmediği yedi (7) adet basılı metin ve bir adet CD ortamında olmak üzere belirtilen adrese ulaştırılmalıdır.
4. Yarışmaya gönderilen yazılar daha önce başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere aynı anda başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
5. Yarışmaya katılan makaleler tek yazarlı olmalıdır.
6. Yarışmada ödül alan ve jüri tarafından uygun görülen makaleler yayımlanacaktır.
7. Yarışmaya gönderilen makaleler eser sahibine iade edilmeyecektir.
8. Yarışma jürisinde yer alanlar ile onların birinci ve ikinci derecedeki yakınları yarışmaya katılamazlar.
9. Gelen makaleler şartnameye uygunluk açısından ön değerlendirmeye tabii tutulduktan sonra jüri üyelerine gönderilecektir.
10. Yarışmaya katılan eser sahipleri bu koşulları bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

C. Makale Yazım Yönergesi
1. Makale başlığı büyük harflerle 14 punto büyüklüğünde koyu olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır.
2. Makaleler word programında A4 kâğıdı boyutunda dört kenardan da 2,5 cm boşluk bırakılarak Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır.
3. Dipnotlar aynı sayfa altında 10 punto büyüklüğünde tek satır aralıklı olmalıdır.
4. Makalede kullanılan kaynaklar, makale sonunda “kaynakça” listesi olarak yazar soyadına göre alfabetik verilmiş olmalıdır.
5. Ekler, makalenin sonunda verilmeli ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer almalıdır.
6. Yazım kurallarına uyulması zorunludur.
III. BÖLÜM
YARIŞMA JÜRİSİ
Yarışma Jürisi
Yarışmaya katılacak eserleri puanlama yolu ile değerlendirecek olan Yarışma Jürisi aşağıda belirtilen isimlerden oluşmaktadır.
Prof. Dr. Seçil Karal Akgün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal Arı (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Tülay Alim Baran (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. İhsan Güneş (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Zafer Toprak (Boğaziçi Üniversitesi)

(İsimler alfabetik olarak soy isme göre sıralanmıştır)

IV. BÖLÜM
TAKVİM

Makalenin Son Gönderilme Tarihi: 13 Eylül 2013
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 29 Ekim 2013
Ödüllerin verilme tarihi daha sonra belirlenecektir.

Yarışma Başvuru Adresi:
İNÖNÜ VAKFI Pembe Köşk Konut Sitesi, Şehit Ersan Cad. B-1 Blok Da.: 2
No. 14 Çankaya, 06680 ANKARA

V. BÖLÜM
SEKRETERYA
Yarışma ile ilgili yazışmalar ve diğer çalışmalar İnönü Vakfı tarafından yürütülecektir. Yarışma ile ilgili tüm bilgilere www.ismetinonu.org.tr adresinden ulaşılabilir.

VI. BÖLÜM
ÖDÜLLER
Birinci seçilen eser sahibine: 5.000 TL
İkinci seçilen eser sahibine: 3.000 TL
Üçüncü seçilen eser sahibine: 2.000 TL
Ayrıca 3 (üç) eser sahibine de 1.000 TL’lik ayni ya da nakdi mansiyon verilecektir

VII. BÖLÜM
TELİF HAKLARI
Ödül kazanan ya da yarışmaya katılan tüm eserlerin veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen eserlerden biri olarak yayımlanması hakkı öncelikle İnönü Vakfı’nın ve Çankaya Belediyesi’nindir. İnönü Vakfı ve Çankaya Belediyesi ödül verilen makaleler ile yarışmaya katılan makaleler içinde uygun gördüklerini İnönü Vakfı ve Çankaya Belediyesi yayını olarak yayımlama hakkına sahiptir. Yarışmaya katılan tüm makale sahipleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan haklarını İnönü Vakfı ve Çankaya Belediye’sine devretmiş sayılırlar.

VIII. BÖLÜM
DİĞER KOŞULLAR
Katılımcılar yarışmaya katılmakla yarışma koşullarını ve “Yarışma Jürisi” kararlarını önceden kabul etmiş sayılırlar. Şartnamede belirtilen bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması ve yazım yönergesine uyulmaması durumunda eser jüri tarafından değerlendirme dışında tutulur.

90. YILINDA LOZAN KONULU MAKALE YARIŞMASI
KATILIM FORMU

Makalenin Adı:
Adı ve Soyadı:
Öğrenim gördüğü Üniversite:
Öğrenim gördüğü Enstitü:
Öğrenim gördüğü Anabilim Dalı:
Adres:
Telefon:
Elektronik Posta:
Tarih:
İmza: