90. Yıl Müzik Kongresi

Merhaba;

Bilineceği üzere 2014; Musiki Muallim Mektebi’nin kuruluşunun 90. yıldönümüdür. Ülke müzik kültürüne yön veren ve bugün hemen her mesleki müzik eğitimi veren kurumla organik bir bağı olan bu okulun 90. yaşının nitelikli bir şekilde kutlanması en büyük temennimizdir.

Bu amaçla; Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde ve paydaş kurumlar desteğiyle “Müzik Kongresi” planlanmıştır.

“Kuruluşunun 90. Yılında Musiki Muallim Mektebi: Cumhuriyetin Müzik Serüveni” başlığıyla gerçekleştirmeyi planladığımız kongrenin müzik eğitimi veren okulların, seslendirme kurumlarının, müzik yazarlarının, sosyologların ve öğrencilerin ilgisini çekeceğini düşünmekteyiz.

Kongre Alt başlıkları İse Aşağıda Belirtilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarında 21. Yüzyıl

Yeni Türk toplumu ve Türk profili oluşturma çabaları, modernleşme, yenileşme ya da batılılaşma başlıkları altında anılan batı sanat müziğinin ülkede kurumsal açıdan oluşturulma çalışmalarında bir yüzyıl geride kaldı. Kimi olayların, uygulamaların ve kişilerin “gerçekten böyle mi oldu” düzeyinde hala tartışılması, müzik türlerinin ise “değer” açısından ısrarla tartışılmaya devam edilmesi, bu politikaların yeni yüzyılda farklı bir bakış açısıyla tartışılmasını zorunlu kılmakta. Bakış açısının yumuşadığı kesin ama bu yumuşamanın kimi platformlarda hala gücünü koruması da bir o kadar ilginç. Bu oturumlarda konuyu yeni yüzyıl boyutunda ele alan bildirilerin sunulmasını arzu etmekteyiz.

Musiki Muallim Mektebi’nden Konservatuvara ve Gazi Eğitim’e: Profesyonel Müzik Eğitiminde Neredeyiz?

Ülkemizde müzik eğitiminin kurumlaşmaya başlamasında “Dar–ül Elhan” ve “Musiki Muallim Mektebi”, bu alanlardaki ilk adımlar olmuştur. Dar–ül Elhan daha sonra konservatuvara dönüşmüş, amacı “musiki muallimi” yetiştirmek olan Musiki Muallim Mektebi ise “Ankara Devlet Konservatuvarı” kurulduktan sonra “Gazi Eğitim Enstitüsü”ne nakledilmiştir. Bu değişimin nedeni için Musiki Muallim Mektebi’nin çalgı eğitimine ağırlık vermesi gösterilir. Öyle ki bu durum “Musiki Muallim Mektebi’nden her şey çıkar ama musiki muallimi çıkmaz.” şeklinde bir anekdota bile dönüşür. Günümüzde müzik eğitiminin kurumsallaşmasında politik etkenlerin varlığı yadsınamaz elbette ancak yine de önemli olan sözü edilen kurumların günümüzdeki eğitim sistemlerinin tartışılmasıdır. Bu oturumlarda tarihsel bir süreçten öte konservatuvar ve eğitim fakültelerinin müzik eğitimlerinin sorgulanması amaçlanmaktadır. Zorunlu eğitimdeki değişimler, konservatuvarlarda eski sisteme dönüş süreci ve eğitim fakültelerinde yıllar öncesinin anekdotunun hala geçerli olup olmadığının tartışılması en büyük dileğimiz.

Ulusal Bir Müzik Yaratmanın Neresindeyiz?

Buradaki tartışmaların başlangıç noktası olarak kimi yazarlar Ziya Gökalp, kimileri ise Atatürk’ün 1928 Sarayburnu konuşmasını gösterir. Osmanlıdan uzaklaşma ve yeni toplum görünümü çabalarında hedef olarak gösterilen şeylerden biri de müziktir ve konuda “bize özgü” ulusal bir müzik yaratma kaygısı belirgindir. Türk beşlerinden başlayan ve yine farklı şekillerde “kuşak” boyutunda ele alınan Türk bestecilerin çalışmaları doğal olarak farklılık gösterir ancak ulusal müzik konusundaki hedefin ne olduğu açıktır: Türk halkı. Bu oturumların amacı 90 yıllık bir idealin günümüzde ne durumda olduğunun sorgulanmasıdır.

Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Hükümet Programlarında Müzik: Eleştirel Bir Bakış

1960’lardan bu yana istisnasız tüm hükümet programlarında şu tür cümleler yer alır: “Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi’nin daha da gelişmesi ve yurt sathında daha geniş halk kitlelerine hitap edebilmesi sağlanacak ve bu maksatla bölge tiyatroları kurulacaktır” , ya da “Kültür ve sanat kuruluşlarının daha da verimli hale getirilmesini, sanatın halka dönük ve herkesin faydalanabileceği bir biçimde gelişmesini ve bu faaliyetlerin yurdun en uzak bölgelerine kadar yayılmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır “. Bu tür oluşumlara oldukça uzak ideolojideki partilerin bile programlarında bir-iki satırla da olsa yer vermesi ilginçtir.

Halkevlerinden Günümüze Müzikte Kitle Eğitimi

1923-1950 yılları arasını kapsayan Cumhuriyet Dönemi’nde izlenen müzik politikalarının temelini batı sanat müziği ve halk müziği oluşturur. Bu dönemde amaçlanan, halk müziği ezgilerinin batı müzik tekniği ile birleştirilerek yeni, modern Türk müziğinin oluşturulmasıdır. Cumhuriyet dönemi kültür politikalarının bir ürünü olan ve 1932’de açılan halkevlerindeki müzik çalışmaları da genel müzik politikası ile paraleldir. Bu nedenle halkevlerindeki müzik çalışmalarının incelenmesi, Cumhuriyet Dönemi müzik politikalarındaki değişimi ortaya çıkarmada yardımcı olmuştur. 10-18 Mayıs 1931’de toplanan CHP 3. Kongresi, halkevlerinin açılışını sağlayan 75. maddenin G fıkrasını kabul eder. CHP programına dayanılarak 19 Şubat 1932’de Türkiye’de 14 kentte halkevi açılır. 1951 yılında kapatılan halkevleri, kimilerine göre kitle eğitimi için bir model, kimilerine göre ise büyük kentler dışında amacına ulaşamayan birimlerdir.

Müziği Yasaklamak

Müzik türlerinin eğitiminden kimi yerel çalgılara ya da Türk müziğinin radyo yayınlarının yasağına değin müziği yasaklamak 1990’lı yıllara değin ülkemizin oldukça alışılmış görüntüleridir. Kurumsallaşmada beliren bu tür yasakların TRT yayınları başladıktan sonra kelimenin tam anlamıyla “tam gaz” devam etmesi, kimi müzik türlerine devletin resmi bakışının da bir özetidir. Müziği yasaklamak müzikten korkmaktır; onun gücünden, anlattıklarından, enerjisinden, ideolojisinden ya da tarzından. Bu oturumlarda geçmişten günümüze uygulanan yasakların nedenleri ve toplumsal etkileri üzerinde durulmasını önermekteyiz. Sürecin tarihsel boyutuyla ilgilenilmemesi ancak bu yasakların arka planlarına odaklanılmasını diliyoruz. Sözgelimi radyodaki Türk müziği yasağıyla ilgili hala “aslında bu yasağı Atatürk istemedi” açıklamalarına yer veren bildirilere oldukça soğuk bakacağımızı kongre katılımcılarına şimdiden bildirmeyi gerekli buluyoruz. Yıllardır süregelen kısır ve daha da önemlisi dayanaksız tartışmalara bu kongrede yer vermek istemiyoruz.

Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarında Türk Müziği

Türk müziğinde değişim ve dönüşümlerin Cumhuriyetle başlamadığı bilinmekle. Bununla birlikte genel kanı; özellikle Cumhuriyet döneminde kurumsal ve köklü değişim ve dönüşümler gerçekleşmiş olduğudur. Bu değişim ve dönüşümlerin başarılı veya başarısız olduğu yönünde ise keskin ve farklı tespitler, düşünceler vardır. Bir diğer düşünce ise değişim ve dönüşümlerden en çok Türk müziğinin etkilendiğidir.

Türk Çalgı Eğitiminde Ekolleşme/Okullaşma veya Pedagojik Yaklaşımlar

Cumhuriyet öncesinden başlayarak günümüze kadar geçen sürede genelde müzik özelde ise çalgı eğitiminde istenilen sonuçların alınamadığı genel bir kanıdır. Sayıları son yıllarda hızla artan konservatuvarlar ve icracı yetiştirme yaklaşımlarının irdelenmesi bu oturumun temel konusu olacaktır. Çalgı ayırt etmeksizin özgün ve farklı tespitlerin yer aldığı bildirilerin beklendiği oturumun aynı zamanda günümüz ve gelecekteki çalgı eğitimine yol haritası çizmesi beklentimiz.

KURULUŞUNUN 90. YILINDA MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ

CUMHURİYETİN MÜZİK SERÜVENİ

KONGRESİ

Kongre Onur Kurulu
Nabi AVCI Milli Eğitim Bakanı
İrfan BALKANLIOĞLU Afyonkarahisar Valisi
Burhanettin ÇOBAN Afyonkarahisar Belediye Başkanı
Prof. Dr. Mustafa SOLAK Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü

Kongre Bilim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Fırat KUTLUK Dokuz Eylül Üniversitesi

Kongre Bilim ve Danışma Kurulu
Prof. Dr. A. Bülent ALANER Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Cihat AŞKIN İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Türev BERKİ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur ALPAGUT Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Aytekin ALBUZ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan KOÇ İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Oya LEVENDOĞLU Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Turan SAGER İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa APAYDIN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Salih AKKAŞ Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Sadık ÖZÇELİK Gazi Üniversitesi
Prof. İsmail BOZKAYA Uludağ Üniversitesi
Prof. Abdullah UZ Akdeniz Üniversitesi
Prof. Yusuf AKBULUT Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan CEVHER Ege Üniversitesi
Prof. Dr. İlknur OKATAN Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa USLU Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Feyzan GÖHER Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem DOĞUL VARLI Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Serhat YENER Ordu Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Serkan ECE Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Kenan ÇAĞAN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Gürbüz OCAK Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Gökhan AYBULUS Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Şenol AYDIN Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Gülay KARŞICI Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Timur VURAL Niğde Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Turgut PÖĞÜN Bilgi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Oner UZUN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sevgi TAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Onur NURCAN Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Servet YAŞAR Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Yavuz TUTUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selçuk BİLGİN Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA Selçuk Üniversitesi
Öğr. Gör. Okan Murat ÖZTÜRK Başkent Üniversitesi
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sevgi TAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kongre Düzenleme Kurulu
Yrd. Doç. Çağhan ADAR Afyon Kocatepe Üniversitesi
Öğr. Gör. Marzena Maria KIZILAY Afyon Kocatepe Üniversitesi
Okutman Yunus Emre UĞUR Afyon Kocatepe Üniversitesi
Öğr. Elm. Okan KIZILAY Afyon Kocatepe Üniversitesi
Öğr. Elm. Emir BARUTÇU Afyon Kocatepe Üniversitesi
Öğr. Elm. Filiz YILDIZ Afyon Kocatepe Üniversitesi
Öğr. Elm. Şeniz ÖRDEKCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi
Rıfat BELTEKİN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bensu KİTİRCİ Anadolu Üniversitesi
Birsen YAĞMUR KELEŞ Anadolu Üniversitesi
Çiğdem BALOĞLU Anadolu Üniversitesi

Kongre Takvimi
Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi 15 Temmuz 2014
Kabul Edilen Özetlerin İlan Tarihi 23 Ağustos 2014
Katılım Ücretlerinin Son Gönderim Tarihi 20 Eylül 2014
Kongre Programı İlan Tarihi 18 Ekim 2014
Kongre Tarihi 5 – 8 Kasım 2014

Kongre Yeri
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
AHMET NECDET SEZER KAMPÜSÜ
AFYONKARAHİSAR

0272 216 58 96

www.konservatuvar.aku.edu.tr

[email protected]

İletişim
SEKRETERYA

Arş. Gör. Safiye YAĞCI

[email protected]üzikkongresi.com

0 272 216 58 96-

15461

BİLDİRİLERİN GÖNDERİLECEĞİ E-MAİL ADRESİ

[email protected]üzikkongresi.com

KONGRE İNTERNET SİTESİ

www.muzikkongresi.com

AKADEMİK KONULARDA İLETİŞİM

Yrd. Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN

[email protected]

Yrd. Doç. Dr. Sevgi TAŞ

[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.