9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi

9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi

Günümüzde, ülkeler gelişen süreçle birlikte kendi anayasa ve yasalarında kişi hakları ile ayrıntılı maddelere yer vermiştir. Ülkemizde bu süreç “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin imzalanması ile başlamış ve sağlık alanındaki bireysel haklarımız da yasalarımız içinde koruma ve güvence altına alınmıştır. Kişinin yaşama hakkının yanında, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı da en önemli haklarından biri olarak ele alınmıştır.Uluslar arası belgelerde, sağlık hizmetlerinde insan hakları ve değerlerinin korunması, bilgilendirme, onam, mahremiyet ve gizlilik, bakım ve tedavi sürecinde karar verebilme ve katılımı ve seçme yapabilme hakkı, hasta haklarının temel çatısını oluşturmaktadır. Bu çerçevede hasta hakları, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık hizmetlerinde çalışan personelin birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Konunun önemi ve hukuki sürecin getireceği cezai müeyyideler ile sorumluluklar göz önüne bulundurulduğunda, hem sağlık personeli hem de hastaların, hasta hakları kavramı ve yasal mevzuatı bilmesi önem ve öncelik taşımaktadır.

Ayrıca Hasta Hakları Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden itibaren hekim- hasta ilişkilerinde paternalistik yaklaşımdan hasta odaklı yaklaşıma doğru hızlı bir geçiş yaşanmıştır. Bu süreçte içine düşülen en büyük yanılgı, hasta haklarının hekim haklarına karşı olduğunun düşünülmesi olmuştur. Sağlık çalışanının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hasta haklarının layığı ile uygulanabilmesi için şarttır. Başka bir ifade ile hastaların kendileri için istediği hakların uygulanabilirliği, sağlık çalışanları haklarına saygı duymaları ile olasıdır. Sağlık alanında çalışmak, olası bütün sonuçlarla baş edilebilecek bir enerjiyi ve kendini adamayı gerektirmektedir. Farklı sorunları olan hastalara bakım vermek kolay bir iş değildir.

Kısaca, hasta ve sağlık çalışanı hakları, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık hizmetlerinde çalışan personelin birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Konunun önemi ve hukuki sürecin getireceği cezai müeyyideler ile sorumluluklar göz önüne bulundurulduğunda; hem sağlık personeli hem de hastaların, hasta hakları kavramı ve yasal mevzuatı bilmesi, sorumluluklarının farkında önem ve öncelik taşımaktadır. Bu nedenle bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek olan 9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongremiz, 08-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Limak Atlantis Resort Hotels, Belek- Antalya toplantı salonlarında düzenlenecek olup kongremizin ana teması “Hasta ve Sağlık Çalışanlarının Hak ihlalleri, Çözüm Yolları ve Çalışan Güvenliği “olacaktır.

Kongrede katılımcılar, Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları, hak ihlalleri, çözüm yolları ve güvenlikleri ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferanslar dinleme olanağı bulacaklar ayrıca çalıştaylar şeklinde konunun uzmanları tarafından paylaşımlarla, konu ile ilgili siz, bilim adamlarının sözlü ve poster sunumları ve sektörde lider kuruluşların demonstrasyonları ile pek çok yelpazede ve farklı paylaşımlarla bilgi ve deneyimlerini arttırma olanağına sahip olacaklardır.

Ayrıca Katılımcılar, Kongre Süresince Ana Temanın Yanı Sıra;

Aydınlatılmış Onam, Hukuki Ve Bilimsel Önemi,
Hasta Hakları Ve Hekim Sorumluluğu-Hukuksal Boyutu,
Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde Türkiye’de Hasta Haklarında Alınan Yol,
İnsan Hakları Perspektifinden Hasta Hakları,
Sağlık Hukuku,
Hekim Ve Diğer Sağlık Personelinin Hakları,
Tıbbi Hatalar, Malpraktis Ve Hekim Sorumluluğu,
Malpraktis Ve Kurumsal Sorumluluk,
Hasta Hakları Araştırmaları,
Hasta Eğitiminin Hasta Hakları Konusunda Hastaları Bilinçlendirmedeki Önemi,
Sağlık Bakımının Gizliliği Ve Mahremiyeti,
Özel Hasta Grupları Ve Hasta Hakları,
— Hasta Güvenliği, Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri Ve Hasta Hakları,
— Hasta Odaklı Bakım Ve Kaliteli Sağlık Bakımında Hasta Hakları,
Uluslararası Perspektiften Hasta Hakları,
Sağlık Politikaları Ve Değişimlerin Hasta Hakları Üzerindeki Rolü, Hasta Haklarında Mevzuat Araştırma Ve Tıp Etiği,
Sağlık Hukukunda Araştırmalar
Halk Sağlığı Uygulamalarında Yasal Boyut
E-Health Uygulamalarına Hukuksal Yaklaşım,
Altenatif Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi,
Biyomedikal Etik Sorunlar Ve Hasta Hakları
Organ Transplantasyonu Ve Tıbbi Etik,
Hastane Etik Komitelerin Hasta Hakları Üzerindeki Etkileri,
Hasta Memnuniyetini Belirlemede Kullanılan Bilimsel Yöntemler,
Dinsel İnanışlar Ve Hasta Hakları,
Hasta İle Etkili İletişim Kurma Teknikleri,
Dünyada Hasta Hakları Uygulamaları,
Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları Ve Hasta Hakları ,
Tıbbi Etik Ve Hasta Hakları,
Sağlık Okuryazarlığı Ve Hasta Hakları,
Genetik, Tıbbi Bilimler, Sağlık Sigortası Ve Hasta Hakları İlişkisi,
Hasta Hakları Ve Akreditasyon,
Mobbing, Sağlık Çalışanına Şiddet, Çalışan Güvenliği
tartışma olanağı bulacaklardır.

Siz değerli sağlık çalışanlarını ve sunucularını, kongremize aktif olarak katılmaya ve düşünce ve fikirlerinizi dünyanın değişik yerlerinden gelen diğer meslektaşlarınız ve akademisyenlerle paylaşmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

. Dr. Seval AKGÜN