9. Uluslararası Atatürk Kongresi

Atatürk Araştırma Merkezince;  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri beşeri ve sosyal bilimler bağlamında  incelemek, bu kapsamda ortaya konulan yeni bilgi ve bulguların en üst düzeyde paylaşılıp tartışılacağı bilimsel bir platform sunmak,  ülkeler ve insanlar arasındaki kültürel bağların kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, her dört yılda bir olmak üzere Uluslararası Atatürk Kongresi düzenlenmektedir.

Atatürk Araştırma Merkezi, özellikle Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ni öncelikli araştırma alanı almakla birlikte dönemin bütün değerlerini kavrayan, inceleyen bilimsel bir bakış açısına sahiptir. Ayrıca; iktisat, hukuk, siyaset bilimi, eğitim, kültür, din, uluslararası ilişkiler, felsefe ve sosyoloji gibi toplumu ilgilendiren bütün konular Atatürk Araştırma Merkezinin ve dolayısıyla bu kongrenin ilgi alanına girmektedir.

Bu çerçevede 9. Uluslararası Atatürk Kongresi, 12-15 Kasım 2019 tarihlerinde Amasya’da düzenlenecektir.

Kongrede yer alması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. Bildiri başlıklarının çerçevesi geniş olup, ana tema dışına çıkılmaması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.

Kongre konuları şu ana başlıklar altında ele alınacaktır:

  • Türk İnkılabının Fikri Temelleri,
  • Lider, Komutan, Devlet ve Fikir Adamı Olarak Atatürk,
  • Osmanlı Devleti’nin Çöküş Süreci ve Osmanlı Coğrafyasının Durumu,
  • Millî Mücadele Dönemi,
  • Atatürk Döneminde Türkiye’de Toplumsal Değişim ve Dönüşümler,
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin İç ve Dış Politikaları,
  • Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Dünyadaki Yeri ve Önemi,
  • Atatürk Sonrası Dönemde Türkiye’de Siyasi, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler

atam.gov.tr