9. RESİM VE ÖYKÜ YARIŞMALARI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ
TARAFINDAN DÜZENLENEN
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI
9. RESİM VE ÖYKÜ YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ

I . AMAÇ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – Elektrik Mühendisleri Odası olarak, i l imizdeki
i lköğret im ve ortaöğret im okul larında “Elektrik Enerj isi Tasarrufu, Veriml i l iği ve Çevre
Üzerine Etki leri” konusunda öğrenci lerin bi lgi sahibi olmasını ve geniş öğrenci kit lesinin
kat ıl ımını sağlamak.

I I. ANA TEMA
Geleceğimizin teminat ı çocuklarımızın Elektrik, Elektronik, Bi lgisayar ve Biyomedikal
Mühendisl iği ’nin yaşamlarındaki yeri ve önemi hakkında; düşünce, bi lgi, beceri ve sosyal
gel işimini sağlamak amacıyla resim ve öykü dalında yarışmalar düzenlenmişt ir.

I II. YARIŞMALARA KATILMA ŞARTLARI

A. Resim Yarışması na Katılma Şartları

1. KATILIMCILAR: ş lköğret im öğrenci leri
2. KONU : “Elektrik Enerj isi Tasarrufu, Veriml i l iği ve Çevre Üzerine Etki leri”
3. ÖLÇÜLER ve MALZEME: 35 x 50 cm ölçülerinde olacak ve bir yüzeye yap ılacakt ır.
4. TEKNşK: Serbest
5. Yarışmaya gönderi lecek resimler paspartulu olarak, kat lanmadan ve yıpranmayacak
şeki lde iki mukavva arasına konularak gönderi lecek; kat lanan ve yıpranan eserler
değerlendirmeye alınmayacakt ır.

B. Öykü Yarışması na Katı lma Şartları

1. KATILIMCILAR: Ortaöğret im öğrenci leri.
2. KONU : “Elektrik Enerj isi Tasarrufu, Veriml i l iği ve Çevre Üzerine Etki leri”
3. TEKNşK: Eserler A4 boyut lu kâğıda en az 2 sayfa olacak şeki lde yazılmalıdır. Dakt i lo ya
da bi lgisayarla yazımda 1 tam aralık kul lanılmal ı ve harf büyüklüğü 12 punto seçi lmel idir.
El le yazım ise mürekkepl i kalemle okunaklı biçimde olmalıdır.
4. DEĞERLENDşRME:
Değerlendirme Kurulu eserleri değerlendirirken;
a) Türkçe’nin di l kurallarına,
b) Yarat ıcıl ık ve özgünlüğe,
c) Türk Mi l l î Eğit im temel i lkelerine uygunluk esas alınacakt ır.

I II. HER DALDA DERECEYE GİRECEK ÖĞRENCİLERE VERİLECEK ÖDÜLLER

Birinci l ik : 200TL ve Madalya
şkinci l ik : 150TL ve Madalya
Üçüncülük : 100TL ve Madalya

V. YARIŞMALARA KATILAN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Yarışmaya kat ılacak olan öğrenci ler, eserlerini kendi Okul Müdürlüklerine teslim
edeceklerdir. Eserler tesl im alınırken;
Eserle birl ikte, üzerinde öğrencinin rumuzu bulunan ve öğrencinin kiml ik bi lgi lerini
içeren zarf ın da tesl im alınmasına, zarf ın üzerindeki rumuzun eserin arka yüzünde de
bulunmasına dikkat edi lecekt ir.
Eserler, Okul Müdürlüklerince EMO Kocael i şubesine veya Mi l l i Eğit im Kocael i ş l
Müdürlüğü’ne 9 Ocak 2012 Cuma günü mesai bit imine kadar gönderi lecekt ir.

2. Elektrik Mühendisleri Odası Kocael i şubesi Değerlendirme Kurulu
Değerlendirme Kurulu, her dalda i lk üç dereceye giren eserlerle sergi lenmeye değer
eserleri bel irleyecek, dereceye giren eserleri ödül lendirecekt ir.
Dereceye giren ve sergi lenmeye değer bulunan eserler, EMO Dergi ve Bültenleri yanı
sıra, Yerel ve Ulusal Basın – Yayın Kuruluşları ve WEB sitelerinde duyurulacak,
ayrıca EMO Kocael i şubesi ’nde sergi lenecek takvim, makale v.b. yerlerde
kul lanılabi lecekt ir.

VI . DİĞER HUSUSLAR

Yarışmaya gönderi len eserler özgün ve daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
Kat ıl ımcılar en az 5 (beş) harf ten oluşan bir rumuz bel irlemel i; resim ve
kompozisyonların yer aldığı kâğıt ların arka yüzlerine, bu rumuz yazılmal ıdır.

Aynı rumuz, kat ılımcının kiml iği i le i lgi l i aşağıdaki bi lgi lerin, yer alacağı zarf ın üzerine de
yazılacakt ır. Bu zarf, dereceler bel irlendikten sonra açılacaktır. Böylece, kat ıl ımcıların
kiml iği, seçici komisyon taraf ından eserler derecelendikten sonra öğreni lecekt ir.

Zarfın İçinde Verilecek Bi lgiler

Yarışmacının:

* Adı – Soyadı
* Doğum Yıl ı / Yeri
* Baba Adı / Mesleği
* Ana Adı / Mesleği
* Okulu
* Sınıf ı / Numarası
* Ev Adresi
* Telefon Numarası
* E-posta adresi

VI I. YAPILACAK ÇALIŞMA TARİH ÇİZELGESİ :
Öğrenci lerin Eserlerini Okul Müdürlüklerine Tesl imi 04 Ocak 2013
Eserlerin Okul Müdürlüklerince EMO Kocael i şubesine
veya Mi l l i Eğit im ş l Müdürlüğüne Ulaştırılması
09 Ocak 2013
Yarışmaya Kat ılan Eserlerin Değerlendiri lmesi 12 – 13 Ocak 2013
Sonuçların Açıklanması – Ödül töreni 16 Ocak 2013

VI II. İLETİŞİM:

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocael i şubesi
Ömerağa Mahal lesi Ankara Caddesi
Naci Girginsoy Sokak No: 15/4
şzmit/KOCAELş

Tel: 325 41 22 Faks: 325 54 56
e-posta : [email protected]
URL : http://kocaeli.emo.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin