9. Örgüt Kuramı Sempozyumu

9. Örgüt Kuramı Sempozyumu

Sempozyumun Amacı
Sempozyumun amacı, örgüt kuramı alanında kavramsal, yöntemsel ve görgül sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırmak ve Türkiye’deki yönetimsel ve örgütsel sorunları farklı kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Sempozyuma, özellikle doktora tezi hazırlayan ya da doktora sonrası çalışmalarını sürdüren genç akademisyenlerin katılımı beklenmektedir.

Sempozyumun İşleyişi
İki gün boyunca dört oturum şeklinde yürütülecek sempozyumda, her oturumda iki bildiri sunulacak ve tartışılacaktır. Sekiz bildirinin sunulacağı sempozyumda her bildiriye sunuş ve tartışma için 45 dakika süre tanınacaktır. Her bildiri, önceden tayin edilmiş alanında yetkin bir tartışmacı tarafından değerlendirilecek ve bildirinin geliştirilmesi için öneriler sunulacaktır. Ayrıca, katılımcıların da bildiriler üzerine görüşlerini belirtmeleri istenecektir.

Bildiri Özetleri
En geç 21 Ekim 2017 tarihine kadar “cetin.onder@asbu.edu.tr” adresine e-posta eki olarak gönderilecek bildiri özetlerinin, araştırma sorusu, araştırmanın amacı, temel tezi, örgüt kuramına katkısı, görgül inceleme içeriyorsa veri kaynakları, veri toplama ve analiz yöntemi ve araştırma tamamlandıysa temel bulguları ile ilgili bilgiler içermesi gerekmektedir. Gönderilecek dosya, bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, telefonu ve e-posta adresini içeren kapak sayfasıyla birlikte bildiri özeti ve kaynakça olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Bu üç bölümün toplam uzunluğunun 800-1000 sözcük arasında olması beklenmektedir. Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır. Önerilen bildiriler, hakemler tarafından karşılıklı gizlilik esasına uygun olarak değerlendirilecektir.

http://orgutkurami.com/