9. Fen Fakültesi Kariyer Günleri ve Bilim Şenliği

PROJELER YARIŞIYOR…

Yarışmaya katılmak isteyen fakültemiz bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerimiz, proje danışmanları (öğretim
üyeleri ve öğretim görevlileri) gözetiminde hazırlayacakları projeleri ile bölüm içerisinde yapılacak seçmelere katılmak için 18 Mart 2016 tarihine kadar aşağıda isimleri belirtilen bölüm sorumlularına başvurabilirler.

Not : Başvurular Proje Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır.

Bölüm Sorumluları
Unvanı, Adı ve Soyadı Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Könül BAYRAMOĞLU Aktüerya Bilimleri
Prof. Dr. Ali A. DÖNMEZ Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Esra POLAT İstatistik
Doç. Dr. Murat BARSBAY Kimya
Prof. Dr. Yaşar SÖZEN Matematik

Tarih : 28 – 29 Nisan 2016 Perşembe , Cuma Saat: 10:00 – 17:00
Yer : Mehmet Akif Ersoy Salonu Sergi Salonu Beytepe / Ankara

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ
PROJE SERGİSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

1. Amaç ve Kapsam
Fen Fakültesi Kariyer Günleri ve Bilim Şenliği kapsamında yapılan Proje Sergisinin
amacı, Fen Fakültesi bünyesindeki bölümlerde lisans öğrencileri tarafından
yapılacak projelerin temel bilimlerin gelişimine yardımcı olmasını sağlamak,
projeleri üniversite içinde ve dışında tanıtmak ve temel bilimlere olan ilgiyi artırmak
için başarılı projeleri ödüllendirmektir.

2. Katılım
Sergiye sadece Fen Fakültesi lisans öğrencileri katılabilir.
Sergiye katılacak projeler, seçmeli veya zorunlu dersler kapsamında veya öğretim
elemanı denetiminde yapılmış olan projeler arasından, Bölüm Seçici Kurulu kararı
ile seçilir.
Bölümler sergiye en çok beş (5) proje ile katılabilir.

3. Düzenleme Kurulu
3.1. Düzenleme Kurulunun Oluşturulması
Dekanın görevlendireceği bir ya da iki Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, her
bölümden görevlendirilmiş bir öğretim üyesi ve en az bir araştırma görevlisi
Düzenleme Kurulu’nda yer alır.
3.2. Düzenleme Kurulunun Görevi
Düzenleme Kuruluna Dekan Yardımcısı (ya da yardımcıları) başkanlık eder.
Düzenleme Kurulu, işleyişle ilgili kararlar alır. Düzenleme Kurulunun kararları
Dekan onayıyla Dekanlık tarafından yürütülür.

4. Bölüm Seçici Kurulu
4.1. Bölüm Seçici Kurulunun Oluşturulması
Bölüm başkanlığı tarafından, o bölümün öğretim üyeleri arasından seçilecek en az
beş kişiden oluşur. Bölümü temsilen Fakülte Düzenleme Kurulu’nda yer alan
öğretim üyesi, Bölüm Seçici Kurulu’nda da yer alır.
4.2. Bölüm Seçici Kurulunun Görevi
Seçici Kurul; bölüm seçmelerine katılan ve lisans öğrencileri tarafından hazırlanan
projeler arasından en iyi beş projeyi (başarı sıralaması yapmadan) seçer ve
ayrıca, Fakülte Kariyer Günleri ve Bilim Şenliği Proje Sergisinde sergilenecek
projeleri değerlendirecek jüriyi belirler.

5. Jüri Oluşturulması ve Projelerin Değerlendirilmesi
5.1. Jüri Oluşturulması
Jüri, her bölümden Bölüm Seçici Kurulu kararı ile seçilmiş, ikisi bölümün öğretim
üyesi, üçü ilgili kurum ve kuruluş temsilcisi olmak üzere beş (5) kişiden oluşur.
5.2. Projelerin Değerlendirilmesi
Proje Sergisi’ne katılan projeler, 5 x bölüm sayısı kadar jüri üyesi tarafından
değerlendirilir. Jüri üyeleri tüm projeleri değerlendirir ancak, bölüm içerisinden
görevlendirilen jüri üyeleri kendi bölümlerine ait projeleri değerlendiremez.
Jüri üyesi, her bir projenin değerlendirmesini, Proje Değerlendirme Formu üzerinde
1 en düşük puan, 7 en yüksek puan olmak üzere 1 ile 7 puan aralığında yapar ve
aynı puanı birden fazla proje için kullanabilir. Eksik bırakılmış değerlendirmelerin
olduğu değerlendirme formu geçersiz sayılır. Değerlendirmesini tamamlayan jüri
üyesi formu imzalayarak kapalı zarf içerisinde danışma masasındaki görevliye
teslim eder.

6. Değerlendirme Kurulu ve Görevi
6.1. Değerlendirme Kurulu
Fen Fakültesi Dekanınca görevlendirilmiş Dekan Yardımcısı (ya da yardımcıları) ve
Fakülte Sekreterinden oluşur.
6.2. Değerlendirme Kurulunun Görevi
6.2.a. Değerlendirme Kurulu; projelerin aldıkları puanları toplar. Bölümden
katılan projeler arasındaki en yüksek toplam puanı alan proje, Bölüm Birinciliği
Ödülüne hak kazanır.
6.2.b. Bölüm Birinciliği Değerlendirmesi sonucunda, birden fazla proje aynı
toplam puanı almış ise, öncelikle projeyi gerçekleştiren öğrenci sayısına bakılır ve
ödül daha az sayıda öğrenci tarafından hazırlanan projeye verilir. Öğrenci sayısı
aynı ise ödül, en çok 7 puan alan, 7 puan sayıları aynı ise en çok 6 puan alan, 6
puan sayıları aynı ise en çok 5 puan alan, 5 puan sayıları aynı ise en çok 4 puan
alan, 4 puan sayıları aynı ise en çok 3 puan alan, 3 puan sayıları aynı ise en çok 2
puan alan projeye verilir. Buna rağmen eşitlik devam ediyorsa Değerlendirme
Kurulu tarafından çekilecek kura ile kazanan belirlenir.
6.2.c. Değerlendirme Kurulu; en yüksek toplam puanlı üç projeyi, sırasıyla
Fakülte birincisi, Fakülte ikincisi ve Fakülte üçüncüsü olarak belirler.
6.2.d. Belirlenen üç proje arasında puan eşitliği varsa 6.2.b. uygulanır.
6.2.e. Jürinin verdiği puanlar ve toplam puanlar gizli tutulur.
6.2.f. Değerlendirme Kurulu, imzalı sonuç tutanağını zarfa koyar, kapatır,
zarfı imza ile mühürler ve Dekana teslim eder.
6.2.g. Ödüle layık görülen projeler törenle ilan edilir ve ödülleri sahiplerine
verilir.
6.2.h. Proje ile katılan tüm öğrencilere ve proje danışmalarına “Katılım
Belgesi” verilir.
6.2.i. Ödüller ve miktarı, Düzenleme Kurulu tarafından ve Dekanın onayıyla
belirlenir.

7. Kariyer Günleri ve Bilim Şenliği Tarihinin Belirlenmesi
Her yıl mayıs ayının ilk haftasında Perşembe ve Cuma günleri yapılır. Bu günlerin
resmi tatile rastlaması ya da ortaya çıkacak başka durumlarda tarihler Dekan
kararıyla değiştirilebilir.

Başvuru Formu İndir

www.fenfakultesi.hacettepe.edu.tr