9. ALTIN ELMA TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI

AMASYA BELEDİYESİ

“9. ALTIN ELMA TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2013”

ÖZEL ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

GİRİŞ

MADDE 1:

Amasya Belediye Başkanlığı, Türk Sanat Müziği repertuarına yeni eserler kazandırmak: bestecileri yeni eserler üretmeye teşvik etmek amacıyla “9. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2013” adıyla bir yarışma düzenlenmiştir.

Bu düzenleme “9. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2013-Özel Şartnamesi” hükümlerine göre gerçekleştirilir.

AMAÇ

MADDE 2:

“9. Amasya Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2013” amacı, Türk Sanat Müziği Repertuarında kullanılabilecek nitelikte yazılmış eserlerin seçimidir.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

MADDE 3:

Yarışmaya: Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, Jüri Üyeleri, Amasya Belediyesi mensupları ve bunların birinci ve ikinci derecede yakınları dışındaki herkes katılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÖN SEÇİCİ KURUL

MADDE 4:

9. Amasya Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışmasına katılmak üzere Amasya Belediye Başkanlığı’na teslim edilen besteler arasından Türk Müziği Repertuarına girebilecek nitelikteki bestelerin seçimi amacıyla, Amasya Belediye Başkanlığı’nca bu konuda uzman olan kişiler arasından 5 kişilik bir “Ön Seçici Kurul” oluşturulur.

-Ön Seçici Kurul en az 3 üye ile toplanır.
-Kararlar salt çoğunlukla alınır, oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
-Kurulun çalışma yöntemi ve oylama usulü Ön Seçici Kurul tarafından toplantı öncesinde belirlenir.
-Kurul tarafından bu konuda farklı bir yöntem belirlenmediği takdirde açık müzakere –değerlendirme, gizli oylama yöntemi uygulanır.
-Ön Seçici Kurul, hazırlamış olduğu raporda, ödül ve mansiyona değer toplam 10 eserle; bunun dışında ödül ve mansiyon verilmeksizin övgüye değer nitelikte gördüğü diğer eserleri belirtilebilir. Bu tespitlerden sonra Ön Seçici Kurul un görevi sona erer.
-Ön Seçici Kurulca ödül ve mansiyona değer görülen 10 eserin derecelendirilmesi; Amasya Belediye Başkanlığı tarafından uygun görülecek bir tarzda teşkil edilecek bir jüri tarafından Amasya da halk huzurunda gerçekleştirilecek bir yarışma ile yapılır. Para ödülleri yarışma sonrası verilecek olup, yarışma saati ve yeri ayrıca bildirilecektir. Ödül ve mansiyona değer görülmeyen eserler, üç ay içinde talep edildiği takdirde beste sahiplerine iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

MADDE 5:

a) Şarkı sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin gerektirdiği dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız olmaması ve ticari bir amaç taşımaması gerekmektedir.

b) Yarışmaya gönderilecek eserler:

aa) Türk Sanat Müziğinin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve orijinal çalışmalar olacaktır.

bb) Makam, usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziğinin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmeyecektir.

cc) Türk Sanat Müziğinin asli karakterine uygun olacak, milli müzik zevkini geliştirici nitelikleri bulunacaktır.

dd) Şarkı formunda ve küçük usullerle bestelenmiş günün anlayışına uygun olacaktır. (Bu usullerin hareketli mertebelerinin kullanılması tercih sebebidir.)

ee) Makam, usul, anlatım ve prozodi yönlerinden uyumlu bir şekilde bestelenecektir.

ff) Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olacaktır.

gg) Tek sesli olarak bestelenecektir.

hh) Toplam olarak beş dakikayı geçmeyecektir.

c) Eserler hiçbir şekilde başka bir eserle bariz benzerlikler taşımayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KARŞILIKLI HAKLAR

MADDE 6:

1-Besteci “9. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2013” için gönderdiği eserlerini yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.
2-Öngörülen ödül, teamüller doğrultusunda söz yazarları için % 40, besteciler için %60 ücreti kapsar, ancak besteci ve söz yazarı arasında ücrete ilişkin olmak üzere yapılan sözleşmeler yarışma tertip komitesince de geçerli addedilir. Amasya Belediyesi para ödüllerini direkt olarak hak sahibine teslim eder. Katılamayan yarışmacıların belirtecekleri hesap numarasına havale edilir.
3-Amasya Belediye Başkanlığı ödül ve mansiyon alan eserlerin bestecilerine ve şarkı sözü yazarlarına Telif Hakları Yasası’ndan doğan hakları saklı kalmak üzere aralarında yapılan anlaşmada belirtilecek süreyle yerel radyo ve televizyonlarda yayınlama, plak, bant, kaset, cd vb. materyal haline getirme, notasını basma, kitap haline getirme, yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.
4-Besteciler eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde ve hiçbir eserden ilham almadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip 9. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2013; Özel Şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4) belgeleri yarışma bürosuna vermekle yükümlüdürler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ESER TESLİM, YARIŞMA TAKVİMİ, ÖDÜLLER

ESER TESLİMİ:

MADDE 7:

1-Yarışmaya her besteci en fazla 5 eserle katılabilecektir.
2-Eserlerin notaları 7 şer nüsha halinde;

a) Temiz ve okunaklı yazılmış olacaktır.

b) Kurşun kalemle yazılmayacaktır.

c) Teksir ve fotokopi ile çoğaltılabilecektir.

d) Nota yazısı, usul ve usul bölümleri: Aral-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olacaktır.

e) Nota üzerinde metronom hızı belirtilecektir.

f) Nota üzerinde besteci ve söz yazarı adı olmayacak, sadece rumuz yazılacaktır.

3-Besteciler her eser için en az 5 harften oluşan tek kelimelik ayrı birer rumuz kullanacaklardır.
4-Şarkı sözleri daktilo ile yazılacak, üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunacaktır.
5-Besteciler, biri küçük ‘Kimlik Zarfı; diğeri büyük ‘Evrak Zarfı; olmak üzere 2 adet zarfı yarışma bürosuna elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi içinde son gün; evrakın postaya verildiği değil, kurumumuza intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

a) Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacak, içinde:

aa) Besteci ve söz yazarının adları,

bb) Besteci ve söz yazarının adresi, telefon numarası,

cc) Besteci ve söz yazarının bu yarışmanın şartnamesini aynen kabul ettiğini belirten şartname ekleri (EK-1, EK-2, EK- 3, EK-4) belgeleri imzalı olarak bulunacaktır.

b) Büyük evrak zarfı üzerine de rumuz yazılacak, içinde notalar ve şarkı sözleri bulunacaktır. Büyük evrak zarfı üzeri ve içeriğinde hiçbir şekilde kimlik bilgisi veya kimliği çağrıştırıcı yazı, işaret vb. bulunamaz.

c) Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için, istenilen dokümanlar ayrı ayrı düzenlenecektir.

d) Posta ile müracaat edildiğinde dış zarf üzerine de yalnız rumuz yazılabilecektir.

e) Herhangi bir şekilde, nota ve şarkı sözleri üzerinde eser sahibinin yazılı olarak adı belirtilmiş veya yukarıdaki (b) fıkrasına aykırılık söz konusu ise bu şarkı değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

6-Eserler en geç 19.04.2013 tarihi çalışma saati bitimine kadar Amasya Belediye Başkanlığı-Amasya “ adresindeki “9. Altın Elma TSM Beste Yarışması 2013 bürosuna elden, kargo veya posta ile ulaştırılmış olacaktır. Postadaki gecikmeler için Amasya Belediyesi sorumlu tutulamaz.

FİNAL YARIŞMASI

MADDE 8:

İkinci bölümde ön görüldüğü tarzda gerçekleştirilecek olan final yarışması, Amasya da halk huzurunda, jüri üyeleriyle, çeşitli ses ve saz sanatçılarının da katılımıyla yapılır. Ödül-Mansiyon alan eserlerin seslendirileceği bu etkinliğe davet edilecek olan besteci ve güfte şairlerinin ulaşım (otobüs), Amasya’daki konaklama ve ağırlama giderleri yarışma komitesi tarafından karşılanacaktır.

SON HÜKÜM

MADDE 9:

Bu şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzik kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, iş bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, gerekli tedbirleri almaya Amasya Belediye Başkanlığı yetkilidir.

YARIŞMA TAKVİMİ

MADDE 10:

Eserlerin kurumumuza son teslim tarihi; 19.04.2013dir.

* Ön Seçici Kurul en geç 18.05.2013 tarihinde ödül ve mansiyona değer 10 eser ile övgüye değer eserler varsa tespit ederek Amasya Belediye Başkanlığına bildirilecektir.
* Halka açık yarışma ve ödül töreni jüri ve halk huzurunda 21.06.2013 tarihinde yapılacak olup, bunun yeri ve saati ayrıca ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

Birinci : 5.000 TL

İkinci : 4.000 TL

Üçüncü : 3.000 TL

Mansiyon (7 Adet) : 1.500 TL (her biri için)

NOT:

Danışma ve bilgi için aşağıdaki adres ve telefonlardan bilgi edinilebilir.

İbrahim TEKİN
9. ALTIN ELMA TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI SEKRETERİ

Tel : 0 (358) 218 80 20- 218 48 14

Santral: 0 (358) 218 80 00 – (İç Hat: 150)

Fax : 0 (358) 218 32 86

E-posta : [email protected]

E-posta : [email protected]

Web : www.amasya.bel.tr

Eserlerin tasnifi ve seçimi için birer takım halinde yarışmaya gönderilen eserler ön jüri üyelerine gönderilerek seçimi yapılır. Uygun görülen tarihte toplanacak ön jüri üyelerine kişi başı ön jüri ücreti ödenir.

Büyük jüri final gecesinde bir araya gelerek dereceye giren ilk on eseri puanla sistemiyle birinci ikinci ve üçüncü eser olmak üzere belirler. Final jüri üyelerine kişi başına final jüri ücreti ödenir.

EK-1

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA- AMASYA

Yarışmaya gönderdiğim orijinal eser, bütünüyle kendime aittir. Daha önce hiçbir yarışmaya göndermediğimi, hiçbir şekilde hiçbir eserle bariz benzerlik taşımadığını, bir başka yarışmaya katılmadığını, katıldığının tespit edilmesi halinde bu yarışmaya göndermiş olduğum bütün eserlerin diskalifiye edileceğini ve bundan sonra bu yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyeceğimi, “Amasya Belediyesi 9. ALTIN ELMA Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2013” Özel Şartnamesi hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

…../…../2013

Bestekar / ya da Yasal Varisi

T.C. No : …………………………………………………………………………………

Adı Soyadı : …………………………………………………………………………………

Rumuzu : …………………………………………………………………………………

Adresi : …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tel No : …………………………………………………………………………………

E-Posta : …………………………………………………………………………………

İmzası : …………………………………………………………………………………

EK-2

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA- AMASYA

Yarışmaya gönderdiğim orijinal eser, bütünüyle kendime aittir. Daha önce hiçbir yarışmaya göndermediğimi, hiçbir şekilde hiçbir eserle bariz benzerlik taşımadığını, bir başka yarışmaya katılmadığını, katıldığının tespit edilmesi halinde bu yarışmaya göndermiş olduğum bütün eserlerin diskalifiye edileceğini ve bundan sonra bu yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyeceğimi, “Amasya Belediyesi 9. ALTIN ELMA Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2013” Özel Şartnamesi hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

…../…../2013

Güftekâr / ya da Yasal Varisi

T.C. No : …………………………………………………………………………………

Adı Soyadı : …………………………………………………………………………………

Rumuzu : …………………………………………………………………………………

Adresi : …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tel No : …………………………………………………………………………………

E-Posta : …………………………………………………………………………………

İmzası : …………………………………………………………………………………

Not: Ek-2 Belgesinin doldurulması ve güftekara imzalatılmasından yarışmaya müracaat eden bestekar sorumludur.

EK-3

SÖZLEŞME:

Amasya Belediyesi Altın Elma Beste Yarışması’nda (finale kalması halinde) aşağıdaki eserimin sayı ve süre ile sınırlandırılmamış biçimde klip, audio, video, vcd, dvd, md, kaset, plak, cd-rom, compact disk, remix, ve her türlü gsm şirketlerinde cep telefonu melodisi olarak kullanılmasına ve (aynı amaçla kullanılmak üzere işbu belgenin düzenlendiği tarihteki teknik olanaklar ile üretilebilen ya da bu belgenin düzenlendiği tarihten sonra gelişecek teknik olanaklarla üretilebilecek görüntülü, görüntüsüz) ses taşıyıcılarında kullanılmasına, yayınlanmasına, dağıtılmasına, çoğaltılmasına, işlenmesine, karışık yapımlarda kullanılmasına yurt içi ve yurt dışı devir hakları ile işaret ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, temsil, tespit çoğaltma ve yayma hakkının AMASYA BELEDİYESİ’ne (ya da Amasya Belediyesi’nin öncelikli yayın hakkını devir mukavelesi imzaladığı şirket veya 3. şahıslara) ait olduğunu beyan ediyorum.

…../…../2013

Bestekâr / ya da Yasal Varisi

Eserin Adı : …………………………………………………………………………………

Makamı : …………………………………………………………………………………

Usulü : …………………………………………………………………………………

T.C. No : …………………………………………………………………………………

Adı Soyadı : …………………………………………………………………………………

Rumuzu : …………………………………………………………………………………

Adresi : …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tel No : …………………………………………………………………………………

E-Posta : …………………………………………………………………………………

İmzası : …………………………………………………………………………………

Not: Ek-3 ve Ek 4 belgeleri yarışmaya müracaat edilen her bir eser için ayrı ayrı hazırlanacaktır.

EK-4

SÖZLEŞME:

Amasya Belediyesi Altın Elma Beste Yarışması’nda (finale kalması halinde) aşağıdaki eser veya eserlerimin sayı ve süre ile sınırlandırılmamış biçimde klip, audio, video, vcd, dvd, md, kaset, plak, cd-rom, compact disk, remix, ve her türlü gsm şirketlerinde cep telefonu melodisi olarak kullanılmasına ve (aynı amaçla kullanılmak üzere işbu belgenin düzenlendiği tarihteki teknik olanaklar ile üretilebilen ya da bu belgenin düzenlendiği tarihten sonra gelişecek teknik olanaklarla üretilebilecek görüntülü, görüntüsüz) ses taşıyıcılarında kullanılmasına, yayınlanmasına, dağıtılmasına, çoğaltılmasına, işlenmesine, karışık yapımlar-da kullanılmasına yurt içi ve yurt dışı devir hakları ile işaret ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, temsil, tespit çoğaltma ve yayma hakkının AMASYA BELEDİYESİ’ne (ya da Amasya Belediyesi’nin öncelikli yayın hakkını devir mukavelesi imzaladığı şirket veya 3. şahıslara) ait olduğunu beyan ediyorum.

…../…../2013

Güftekâr / ya da Yasal Varisi:

Eserin Adı : …………………………………………………………………………………

Makamı : …………………………………………………………………………………

Usulü : …………………………………………………………………………………

T.C. No : …………………………………………………………………………………

Adı Soyadı : …………………………………………………………………………………

Rumuzu : …………………………………………………………………………………

Adresi : …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tel No : …………………………………………………………………………………

E-Posta : …………………………………………………………………………………

İmzası : …………………………………………………………………………………

Not: Ek-4 Belgesinin doldurulması ve güftekara imzalatılmasından yarışmaya müracaat eden bestekar sorumludur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin