8.Uluslararası Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu

8.Uluslararası Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Müdürlüğünün; 2017-2018 eğitim öğretim yılında yurt dışı ve Türkiye geneli resmî/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik “8. Uluslararası Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu” düzenliyor.

8. GENÇ LİSELİ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU/ULUSLARARASI LİSELİ GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

Madde 1- MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği uyarınca amaç, “resmî, özel ilköğretim ve orta öğretimde ders programlanılın yamnda öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.” (MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 2017 Haziran) TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI, LİSE KISMI Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin sekiz yıldır düzenlemekte olduğu, sempozyumun amacı ise, edebiyat ve dil anlatım derslerine destek olmak üzere, öğrencilerin, edebi açıdan estetik beğeni düzeyini yükseltmek, okudukları edebi metinlere eleştirel bakış açısı geliştirebilmelerini sağlamak, öğrencide özgün düşüncelerini topluluk önünde dile getirebilme ve savunma cesareti uyandırmak, farklı okullardan gelen lise öğrencilerinin tartışma kültürü edinebilmelerini sağlamak, öğrencilere tartışmalardan kazanımla ayrılmalarının önemini fark ettirmek ve bilimsel yazma becerisi kazandırmaktır.2015-2016 öğretim yılında sempozyuma İngiliz Dili ve Edebiyatı zümresinin 2016-2017 öğretim yılında da Almanca ve Fransızca Zümrelerinin de katılmasıyla bu amaçlara, ek olarak, öğrencilerden kendilerini en az iki yabancı dilde de akademik bir dille, doğru ifade edebilmeleri beklentisi de eklenmiştir.
KAPSAM
Madde 2- Bu Yönetmelik, TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ’nde gerçekleştirilmekte olan LİSELİ GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU/ ULUSLARARASI LİSELİ GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU kapsamındaki etkinliklerin ve çalışmalarm düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.
DAYANAK
Madde 3- Bu Yönetmelik, 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 62 nci maddesi, 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi, 05/06/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 11 inci maddesi, 05/06/1986 tarihli 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 11 inci maddesi ile 08/06/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 2 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelik hazırlanırken 8 Haziran 2017’de Resmi Gazete’de (sayı 30090) yayınlanan MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği esas alınmıştır.
TANIMLAR
Madde 4- Bu yönergede geçen,
a- Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu (LGES): Lise düzeyindeki öğrencilerin; şiir, öykü, roman, tiyatro, yaratıcı drama, edebiyattan sinemaya uyarlama, çizgi roman, masal, karşılaştırmalı edebiyat gibi farklı türlerden edebi metinler üzerinde, ayrı oturumlar halinde teknik ve içerik üzerinden yaptıkları tartışmaları ve bu tartışmalardan çıkardıkları sonuçların yazılı ve sözlü anlatımını kapsar. Sempozyum, her yıl, okul müdürlüğünden, kurumun genel müdürlüğünden, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınarak, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Işıl ÇIRAKOĞLU’nun koordinatörlüğünde, Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkam Fatma SEVER’in gözetiminde ve edebiyat öğretmenlerinin danışmanlığında gerçekleştirilir. Sempozyum, 2015-2016 öğretim yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı Flynn RESNICK’in ve İngilizce öğretmenlerinden Emine EFECİOGLU’nun, 2016-2017 yılında da Almanca zümre başkam Dilek TEMUR’un, Fransızca Zümre Başkanı Sebahat KARAMISIR ve Fransızca öğretmeni Buket KARABULUT’un ve adı geçen zümrelerden gönüllü olarak seçilen öğretmenlerin katılımıyla sempozyum dört dilde gerçekleştirilmektedir.
b- Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu Koordinatörü (ÖĞRETMEN):
Sempozyumun duyurulmasından, katılımcı okullarla iletişime geçilmesinden, sempozyumun organizasyonundan görevli öğrencilerin belirlenmesinden, öğrenci ve öğretmenler arası iletişimden, sempozyumda kullanılacak malzemelerin belirlenmesinden ve temininden, müdürlük tarafından belirlenen alanların sempozyuma hazırlanmasından, yaka kartları ve teşekkür belgelerinden, program akışından sorumlu kişidir. Sempozyumun açılış ve kapanış programının sunuculuğu da bu öğretmenin gözetimindeki koordinatör öğrenciler tarafından gerçekleştirilmektedir.
c- Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu Koordinatörü (ÖĞRENCİ/ler):
Sempozyuma koordinatörlük yapan öğretmenin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlü öğrencidir. Organizasyon şemasının üstünde yer alır. Her türlü bilgi akışından ve özgün ürün tasarımından sorumlu öğrencidir. Sempozyum, öğrenci sempozyumu olduğu için, öğrencilerden en üst düzeyde sorumluluk beklenmektedir. Koordinatör öğrenciler her yıl, sempozyum koordinatörü öğretmenler; Işıl ÇIRAKOGLU, Fatma SEVER tarafından belirlenir. 2017-2018 Öğretim yılı için sempozyum koordinatörü 12 sınıf öğrencilerinden Ece OKÇABOLLU, koordinatör yardımcıları Emre YALÇIN, Tuna GÖL ve Kaan ŞAMGUL olarak belirlenmiştir.
d- Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu Danışman Öğretmenleri: Sempozyumda incelenecek yapıtlar, belirlendikten sonra her türdeki yapıta yönelik öğrencilere akademik destek vermesi gereken, eğitim öğretim yılının başından, sempozyumun bitişine kadar düzenli toplantılar yaparak öğrencileri yönlendiren ve sempozyum sürecinde öğrencilerin davranışlarını gözetmekle yükümlü olan alan/zümre öğretmenleridir. 2017-2018 öğretim yılında sempozyumda danışman olarak görev yapacak öğretmenler, aşağıda tür adlarının yamnda belirtilmiştir.
e- SEMPOZYUM YAPITLARI: Her yıl, sempozyuma katılan zümre öğretmenler kurulu tarafından belirlenir. 2017-2018 öğretim yılı yapıtları şu şekilde belirlenmiştir.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ŞİİR: Aslı KOÇ
Nazım HİKMET, Memleketimden İnsan Manzaraları, YKY. (Bir oturum Pablo NERUDA’mn “Gül Çiçeklerinden Nazım’a Bir Çelenk”, “Buğday’ın Türküsü”, “Unutmak Yok” ve “Matilde’ye Sone” şiirleri ile karşılaştırmalı olarak yürütülecektir.)
ÖYKÜ: Şule KAYNAR, Özge AYIK
Vüs’at O. BENER, Dost Yaşamasız, YKY
ROMAN: Başak İNGİN, Mustafa DEĞİRMEN
Ahmet Hamdi TANPINAR, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Dergah Yayınları
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-ROMAN Fatma UĞUR
Mehmet RAUF, Eylül ile J.W.GOETHE, Genç Werther’in Acıları, Kültür ve Özgür Yayınları
TİYATRO: Sevgi ÇAĞLAR, Hatice BAŞPINAR
Turgut ÖZAKMAN, Resimli Osmanlı Tarihi, Bilgi Yayınevi
EDEBİYATTAN SİNEMAYA UYARLAMA: Sevgi KÜÇÜKYAVUZ, Büşra DEMİR
F.DOSTOYEVSKİ, Suç ve Ceza, İletişim Yayınları (Yapıttan uyarlanan, Rus yapımı 1070 tarihli filmin izlenmesi gerekmektedir.)
YARATICI DRAMA: Buket Şafak CİĞEROĞLU, Başak YILMAZ
Ursula K. Le-GUIN, Mülksüzler, Metis Yayınevi
HİKÂYE ANLATICILIĞI GRUBU Emine TAŞ, Hatice ERSOY
Ahmet ÜMİT, Masal Masal İçinde, Everest Yayıncılık
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ŞİİR: Derya ORAL
Langston Hughes, Şiirler; Dreams Deferred, Mother to Son, As I Grew Older, Let America be America Again, Life is Fine (Şiirlere internet üzerinden erişilebilmektedir) ÖYKÜ: Çağrı YURTTAŞ DİRLİK
Edgar Allan Poe, Selected Short Stories of Edgar Ailen Poe (The Fail of The House of Usher, The Cask of Amontillado, The Mask of the Red Death, The Tell-Tale Heart) (Öykülere internetten pdf formatında ulaşmak mümkündür, ayrıca öyküleri, orijinal dilinde basan, dağıtan, satan yayınevleri de vardır.)
ROMAN: Nurullah BALCI
Charles Dickens, A Tale of Two Cities, (Romanın İngilizce orijinal metni Engin, K.aknüs, Gece, Sis Yayınevleri tarafından basılmıştır.)
ÇİZGİ ROMAN: M. Gamze KARAOĞLU
Star Wars, (çizgi romanlara internet üzerinden erişilmektedir; htttp://readcomiconline.to/Comic/Star-Wars-Episode-III-Revenge-Of-The-Sith.) EDEBİYATTAN TELEVİZYON DİZİSİNE UYARLAMA: Benan TOPÇUOĞLU
Lawrence HU1, The Book of Negroes, e-kitap olarak yayınlanmıştır. Oturumda bu kitaptan uyarlanan, Clement Virgo’nun 6 bölümlük TV dizisi üzerine tartışılacaktır.
FRANSIZCA
TİYATRO: Buket KARABULUT
Eugene Ionesco, Rhinoceros (Gergedan), e-kitap olarak bulunabilir. Türkçeye Mahalle Baskısı adıyla çevrilmiştir.
ALMANCA
ROMAN: Dilek TEMUR
J.W.GOETHE, Die Leiden des Jungen Werther, Karbon Kitaplar, e-kitap ve metin olarak bulunabilir.
MASAL: Sema DÖNMEZ
Bruder Grimm, Aschenputtel (Külkedisi), e-kitap olarak bulunabilir, f- Organizasyon Grubu: Sempozyuma katılacak olan okullarla birebir iletişimden, bu okulların okulumuza ulaşımından, sempozyumla ilgili taleplerinden, sempozyum akışında grupların gereksinimlerinden, açılışta karşılamadan, kapanışta katılım belgelerinin doğru ve eksiksiz tesliminden sorumlu öğrencilerdir. Bu öğrenciler, farklı kent ve okullardan gelen öğrencileri kaynaştıracak etkinlikleri yapmakla da yükümlüdürler.
g- Tartışma Grupları: İncelenen yapıtın türüne göre oluşan, öğrencilerin kendi istek ve eğilimleri doğrultusunda katıldıkları, akademik performans beklenen öğrenci gruplarıdır. Öğrenciler, incelemeyi seçtikleri yapıtlar hakkında felsefi derinlik yakalamakla, bunları sunmakla ve yıl içerisinde yapılan toplantılara katılmakla yükümlüdürler.
h- Oturum Başkanı ve Başkan Yardımcısı: Her tartışma grubu, ayrı iki öğrenci tarafından yönetilmekte, yönlendirilmektedir. Oturum başkanları ve yardımcıları, tartışmaları doğru yönlendirecek sorular sormakla, katılımcılara eşit, hakkaniyetli söz hakkı vermekle ve grubun bir sonuca adım adım ulaşmasını, grubun düzenli, ciddi, disiplinli çalışmasını sağlamakla yükümlüdürler, i- Sempozyum Dergisi: Sempozyum sürecinin, her grup tarafından yazılı olarak değerlendirildiği, sempozyumla eş zamanlı olarak hazırlanan bülten niteliğindeki çalışmadır. Dergi pdf olarak okulumuz web sayfasında yer alacaktır, j- Basın Grubu: Sempozyum açılış ve kapanış filminden, sempozyum fotoğraflarından, sempozyumun sosyal medyaya yansımasından sorumlu öğrenci grubudur.
k- Makale: LGES’e katılan her öğrenci grubunun, en az iki günlük sürecin sonunda tartışmalarının sonucunda yazılı olarak oluşturdukları, kanıtlara, örneklere dayalı sonuç bildirisidir. 1000-1200 sözcük aralığında olması beklenmekte ve her grubun öğrencilerinin ortak akıl yürütmesiyle oluşturulması beklenmektedir.
1- Kapanış Sunumları: Gruplarda yer alan öğrencilerden seçilen iki temsilcinin kapanış programında kazammlannı değerlendirdikleri en fazla beş dakikalık konuşmalardır. Bu konuşmalarda oturum başkanları da yer almaktadır. Konuşmacılardan birinin akademik çıkarımlarını, diğerinin ise duygu, düşünce, izlenim odaklı bireysel kazammlannı aktarması beklenmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR, YETKİ VE SORUMLULULUKLAR
Yetki:
Madde 5- LGES, her yıl TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI’nın 2005’te yayımlanan MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne dayanarak Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptığı yazılı başvuru sonucunda alman izinle ve bu kurumdan aldığı yetkiyle Lise Kısmı öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenmektedir.
Genel Esaslar:
Madde 6- Katılım Koşulları: Sempozyum, ülkemizde ve yurt dışında, özel eğitim kurumlarında ve devlet okullarında öğrenim gören tüm lise öğrencilerinin katılımına açıktır. Öğrencilerin bireysel katılımları kabul edilmemekte, katılımcı öğrenci sayısına göre en az bir danışman öğretmen gözetiminde olmaları beklenmektedir. Sempozyuma, sorumluluğu okul tarafından görevlendirilecek öğretmen/ler tarafından alınmak koşuluyla aym okuldan en fazla 15 öğrenci katılabilecektir.
Madde 7- Sempozyumun Yapdacağı Yer: Sempozyum, Nisan ayında iki gün süreyle TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI-LİSE KISMI’nda gerçekleştirilmektedir. Kurum, katılımcı sayısına ve mekân gereksinimine göre sempozyumu farklı bir mekâna taşıma yetkisine sahiptir. Kurumumuzun açık adresi Taşpınar Mahallesi 2800. Cadde No:5, İncek, Gölbaşı Ankara’dır. (PK 06830)
Madde 8- Sempozyum Başvurusu: Sempozyuma kayıt yaptırmak için kurumumuzun web sayfasında yer alan sempozyum duyurusu sayfasından “katılım” ile ilgili linke tıklanarak istenen bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Web adresimiz www.tedankara.k 12,tr olup konu ile ilgili bilgi DUYURULAR kısmında yer almaktadır. Belirtilen link, web sayfamızda, gerekli yasal izinlerin alınmasından sonra açılabilmektedir.
Madde 9- Sempozyumla İlgili Bilgi Talepleri: Sempozyumla ilgili bilgi almak için Türk Dili ve Edebiyatı zümresinden Işıl ÇIRAKOGLU’na, İngiliz Dili ve Edebiyatı zümresinden Emine EFECİOGLU’na, Almanca zümresinden Dilek TEMUR’a ve Fransızca Zümresi’nden Şule ERKAN ve Buket KARABULUT’a 0312 586 90 00’dan dahili numaralar tuşlanarak ulaşılabilir.
Madde 10: Ulaşım: Kurumumuz servis araçları, kurumumuzun personelini belirli saatlerle kuruma ulaştırmakta olduğu için, katılımcı sayısına da bağlı olarak sempozyum günlerinde ulaşım, şehir merkezinden okula karşılıklı olarak sağlanmaktadır. Katılımcıların, otellerine ya da şehir içindeki farklı güzergâhlara ulaşım talepleri, önceden bildirilmek suretiyle değerlendirilmektedir; ancak belirtilen nedenlerle, özel ulaşım istekleri konusunda bir taahhütte bulunmamaktadır. Servis araçlarının saatleri ve hareket noktaları katılımcılara göre gözden geçirilecek olup yeniden duyurulacaktır.
Madde 11: Sempozyum Gün Ve Saatleri: Sempozyum günleri ve saatleri kurumumuz tarafından, kurumumuzun akademik takvimine bağlı olarak her yıl güncellenmekte ve duyurulmaktadır.
Madde 12: Konaklama: Okulumuzun şehir merkezine göre konumu düşünüldüğünde, Ankara’ya başka şehirlerden gelecek okulların, kurumumuzda web sayfasında duyurulan servis güzergâhlarım, otel seçiminde göz önünde bulundurmaları önerilmektedir. Her kurumun ekonomik koşulları, öğrenci sayısı ve beklentileri farklı olabileceği için kurumumuz tarafından konaklama için bir otel önerisinde bulunulmamaktadır.
Madde 13: Yemek Hizmetleri: Kurumumuz, okul yemekhanesinde tüm katılımcılara öğle yemeği hizmeti vermektedir. Akşam yemeği ve kahvaltı, katılımcı kurumlar tarafından sağlanmalıdır. Öğle yemeği dışında günde iki kez çay-kahve ve kuru pasta ikramı kurumumuz tarafından yapılmaktadır.
Madde 14- Kılık-Kıyafet: Katılımcılar etkinliğe serbest kıyafet ile katılabilirler. Seçilen kıyafet, etkinliğin akademik ciddiyetine uygun olmalıdır.
Madde 15- Teknik Olanaklar: Oturumların ve sunumların yapılacağı salonlarda bir bilgisayar, bir projeksiyon cihazı bulunmaktadır.
Madde 16- Dil: Sempozyumun resmi dili TÜRKÇE’dir. Bununla birlikte 2017-2018 öğretim yılında Ingiliz Dili ve Edebiyatı alanında sempozyuma katılacak öğrencilerin oturumlarında tartışmalar İngilizce, Fransızca alanında sempozyuma katılacak öğrencilerin oturumlarında tartışmalar Fransızca ve Almanca alanında sempozyuma katılacak öğrencilerin oturumlarında tartışmalar Almanca yapılacaktır. Kapanış programında öğrenciler tarafından yapılacak değerlendirme sunumlarının iki dilli yapılması gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.